Muotoiluinstituutissa on kahden vuoden ajan kehitetty asiakaslähtöistä, räätälöitävää ja modulaarista täydennyskoulutusta JATKO – hankkeen puitteissa. Kehitystyötä on tehty yhdessä erilaisten kokeilujen kautta Päijät-Hämeen alueen yritysten, työntekijöiden ja työnhakijoiden kanssa. Tässä artikkelissa kerrotaan millaisia koulutuspilotteja toteutettiin ja mitä kokeiluista opittiin.

Kirjoittaja: Katariina Pakarinen

Muotoilukoulutuksen ja työelämän jatkuva vuorovaikutus ja oppiminen JATKO -hankkeessa on kehitetty Muotoiluinstituutin täydennyskoulutustarjoamaan räätälöitäviä koulutus- ja kurssikokonaisuuksia, jotka vahvistavat, laajentavat ja uudistavat työntekijöiden ja työnhakijoiden osaamista (LAB-ammattikorkeakoulu 2021). Kehitystyötä on tehty iteratiivisesti yhdessä asiakkaiden kanssa erilaisten koulutuspilottien kautta. Kevään 2021 ja kesän 2023 välisenä aikana toteutettiin 13 osaamistarpeisiin vastaavaa täydennyskoulutuskokonaisuutta (Pakarinen 2022). Pilottien laajuus vaihteli yhdestä aamupäivästä, muutamaan viikkoon ja aina kolmeen kuukauteen asti. Koulutuksiin osallistui 225 henkilöä ja heiltä kerättiin aktiivisesti kehitysehdotuksia ja palautetta kehitystyön tueksi. Koulutussisällöissä ja fasilitoinnissa hyödynnettiin asiakaslähtöisiä menetelmiä ja muotoiluajattelua. Kehitetyt koulutuskokonaisuudet ovat jatkossa tarjolla Muotoiluinstituutin täydennyskoulutusvalikoimassa.

Inspiroiva koulutustapahtuma ja vuorovaikutteinen valmennus

Business Design Bootcamp (12-13.4.2022) oli kaksipäiväinen koulutustapahtuma, johon osallistui yritysedustajia, kokemus- ja palvelumuotoilun opiskelijoita sekä asiantuntijoita. Bootcampillä kuultiin alustukset ajankohtaisista teemoista ja ideoitiin uusia ratkaisuja yritysten kehityshaasteisiin. (Pakarinen & Suokas 2022.) Bootcamp oli yhtä aikaa sekä kokeilu intensiivisestä monialaisesta koulutuskokonaisuudesta että täydennyskoulutusten markkinointitapahtuma.
Huhti-toukokuussa 2022 kehitettiin yhdessä yritysten kanssa Business Design PT-valmennuskonseptia. Valmennus tarjosi osallistujille ajankohtaista tietoa, asiakaskeskeisiä näkökulmia ja uusia kehittämisen työkaluja. Kokonaisuuteen kuului viisi erillistä valmennuskertaa. Valmennuskertoihin liittyi harjoituksia ja kotitehtäviä, joiden avulla osallistujat pääsivät treenaamaan teemoja itsenäisesti. (Tsokkinen 2022a.) PT-pilotti antoi uudenlaisia ongelmanratkaisutaitoja ja opetti joustavaa sopeutumista uusiin ammatillisiin vaatimuksiin.

Räätälöity koulutuspaketti ja tehokkaat teemakoulutukset

Syyskuussa 2022 räätälöitiin valmennus Aidosti asiakkaan asialla kahdelle hoivapalveluita tarjoavan palveluntuottajan henkilöstölle. Tavoitteena oli tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja löytää työkaluja asiakaskokemuksen parantamiseen. (Suokas 2022a.) Pilotissa testattiin, kuinka yksi koulutus voidaan räätälöidä sopivaksi kahdelle samalla toimialalla toimivalle organisaatiolle. Palautteen perusteella erilainen lähestymistapa ja persoonallinen kouluttaja toimivat hyvin. Koulutus auttoi laajentamaan omia ajatuksia, rikkomaan kaavoja ja oivaltamaan uutta.

”Oikein onnistunut päivä, Kiitos. Mielenkiintoinen koulutuspäivä, voisi sanoa olleen paras koulutus, johon olen osallistunut.”

Työelämä muuttuu – oletko valmis? -koulutus (14.9.2022) tarkasteli tulevaisuuden työelämää, nousevia ilmiöitä, aloja ja osaamistarpeita. Asiantuntijoiden johdolla pohdittiin, kuinka tuleviin muutoksiin olisi helpompaa valmistautua ja miten omaa hyvinvointia ja onnellisuutta voisi vaalia. Samalla etsittiin keinoja miten omaa osaamista voisi kehittää ja sanoittaa entistä paremmin. (Tsokkinen 2022b.) Koulutus oli suunnattu työnhakijoille tueksi työnhakuun.

Teemakoulutus Strateginen ja systeeminen muotoilu (6.10.2022) perehdytti strategisen muotoiluajattelun ja systeemisen innovoinnin toimintatapoihin. Erityisesti käsiteltiin kokonaisvaltaisuutta, yhteissuunnittelua ja ihmislähtöisyyttä. Pienryhmissä osallistujat pohtivat kehittämispolkuja määriteltyihin kehityskohteisiin muotoiluajattelun prosessikorttien avulla. (Suokas 2022b.) Sisäisen koulutuksen avulla haluttiin sekä kehittää henkilökunnan osaamista, että innostaa mukaan täydennyskoulutusten kehittämiseen.

Marraskuussa 2022 pilotoitiin Ennakointi liiketoiminnassa – Vahvista yrityksesi tulevaisuuskyvykkyyttä täydennyskoulutusta kolmena aamupäivänä. Virpi Vaittinen, tulevaisuuden tutkija ja strategisti, johdatti osallistujat tulevaisuusajattelun ja ennakoinnin termistöön, lähestymistapoihin sekä tyypillisimpiin menetelmiin. Koulutuksessa käytiin läpi, mitä ennakointi on ja kuinka sitä voi hyödyntää liiketoiminnan kehittämisessä. Koulutuskokonaisuus sisälsi teoriaa, käytännön esimerkkejä, sekä konkreettista ennakointityöskentelyä. Lisäksi osallistujat saivat varata vielä henkilökohtaisen tapaamisen asiantuntijan kanssa, jossa he saivat täsmävinkkejä ennakoinnin soveltamiseen.

Kolmen hengen pienryhmä seisoo pöydän ääressä, jolle on levitetty prosessikortteja
Kuva 2. Strategisen ja systeemisen muotoilun koulutuspäivässä käytiin vilkasta keskustelua muotoilun strategisista soveltamiskohteista sekä tuloksellisuudesta. (Kuva: Paula Nurminen)

Kokonaisvaltaiset koulutuskokonaisuudet yritysryhmille

Syksyllä 2022 pilotoitiin MuotoiluProjekti2 -opintojakso, jossa yhdistettiin täydennys- ja tutkintokoulutus. Kokonaisuudessa yritysedustajat kuudesta päijäthämäläisestä yrityksestä pääsivät mukaan amk-opintojaksolle kehittämään osaamistaan. Samalla kokemus- ja palvelumuotoilun opiskelijat oppivat yrityskohtaisten ja tarvelähtöisten kehityshaasteiden kautta. Aamupäivissä yritysedustajat ja opiskelijat opiskelivat yhdessä esimerkiksi projektinhallintaa, asiakasymmärrystä ja tuotteistamista. Iltapäivisin työskenneltiin pienryhmissä yritysten kehityshaasteiden äärellä. Kokonaisuuden lopuksi opiskelijat esittelivät kehitysideansa asiantuntijaraadille ”leijonan luolassa”. (Suokas 2023.) Palautteen perusteella opintojakso oli esimerkki tulevaisuuden täydennyskoulutuksesta, jossa yhdistyy sulavasti TKI-toiminta, yritykset ja opiskelijoiden osaaminen.

JATKO-hankkeen laajin koulutuspilotti Sisustusalan ammattilainen 2.0 toteutettiin yhdessä ammatissa toimivien sisustussuunnittelijoiden ja –arkkitehtien kanssa syksyllä 2022 ja keväällä 2023. Kokonaisuuteen kuului yhdeksän opetuskertaa ja seitsemän toimialalle tärkeää teemaa: ennakointi ja tulevaisuusajattelu, kestävä kehitys, hyvinvointi, valaistussuunnittelu, perspektiivipiirtäminen, projektinhallinta sekä archicad 3D-ohjelmisto. Pilotin avulla testattiin koulutustapoja ja -alustoja, oppimisen malleja sekä erilaisten teemojen yhdistämistä yhdeksi kokonaisuudeksi.

Opiskelijat seuraavat opettajan työskentelyä pöydän ympärillä
Kuva 3. Unelmatilan rakennetta, mittasuhteita, valaistusta ja yksityiskohtia tarkasteltiin ei kulmista perspektiivipiirtämisen koulutuksessa Timo Mikkosen johdolla. (Kuva: Katariina Pakarinen)

Mitä opittiin?

Koulutuspilottien avulla tarkennettiin kuvaa täydennyskoulutusten asiakasryhmistä, heidän tarpeistaan ja odotuksistaan. Kokeilut auttoivat kehittämään joustavia ja modulaarisia oppimiskokonaisuuksia, jotka sopivat eri aloille, erilaisiin elämäntilanteisiin ja erilaisille oppijoille. Koulutukset vahvistivat Päijät-Hämeen alueen työntekijöiden ja työnhakijoiden monialaista osaamista ja tukivat aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittämistä. Pilottien kautta syvennettiin yritysten, verkostojen ja LAB-ammattikorkeakoulun välistä yhteistyötä sekä lisättiin Muotoiluinstituutin tunnettavuutta. Kokeilut myös kehittivät sisäisesti organisaation omia työtapoja, viestintää ja prosesseja. Piloteista kertyi uusia toimintatapoja, verkostoja sekä osallistamisen ja kouluttamisen menetelmiä.

Visualisointi koulutusmalleista
Kuva 4. Koulutuspilottien sisällöt, teemat, läpiviennit ja palautteet koottiin yhteen ja niistä työstettiin kuusi koulutuskonseptia. (Kuva: Katariina Pakarinen)

Lähteet

LAB-ammattikorkeakoulu. 2021. Muotoilukoulutuksen ja työelämän jatkuva vuorovaikutus ja oppiminen -projektisivu. Viitattu 15.5.2023. Saatavissa https://www.lab.fi/fi/projekti/muotoilukoulutuksen-ja-tyoelaman-jatkuva-vuorovaikutus-ja-oppiminen

Pakarinen, K. 2022. Kohti uudistuvaa ja uudistavaa täydennyskoulutusta. LABOpen. Viitattu 15.5.2023. Saatavissa https://www.labopen.fi/lab-pro/kohti-uudistuvaa-ja-uudistavaa-taydennyskoulutusta/

Pakarinen, K. & Suokas, M. 2022. Business Design Bootcampiltä uutta oppia kehittämiseen. LABFocus. Viitattu 15.5.2023. Saatavissa https://blogit.lab.fi/labfocus/business-design-bootcampilta-uutta-oppia-kehittamiseen/

Suokas, M. 2022a. Asiakaslähtöistä asennetta valmennuspilottina. LABFocus. Viitattu 15.5.2023. Saatavissa https://blogit.lab.fi/labfocus/%EF%BF%BCasiakaslahtoista-asennetta-valmennuspilottina/

Suokas, M. 2022b. Asiakkaiden toiveista ammennettua, strategisen ja systeemisen muotoilun koulutuspilotti. LABFocus. Viitattu 15.5.2023. Saatavissa https://blogit.lab.fi/labfocus/asiakkaiden-toiveista-ammennettua-strategisen-ja-systeemisen-muotoilun-koulutuspilotti/

Suokas, M. 2023. MuotoiluProjekti2 – täydennyskoulutus kohtaa tutkintokoulutuksen. LABFocus. Viitattu 15.5.2023. Saatavissa https://blogit.lab.fi/labfocus/muotoiluprojekti2-taydennyskoulutus-kohtaa-tutkintokoulutuksen/

Tsokkinen, S. 2022a. Business Design PT -koulutus pilottivaiheessa. LABOpen. Viitattu 15.5.2023. Saatavissa https://www.labopen.fi/lab-pro/business-design-pt-koulutus-pilottivaiheessa/

Tsokkinen, S. 2022b. Työkaluja tulevaisuuden työelämään. LABFocus. Viitattu 15.5.2023. Saatavissa https://blogit.lab.fi/labfocus/tyokaluja-tulevaisuuden-tyoelamaan/ 

Kirjoittaja

Katariina Pakarinen työskentelee asiantuntijana LAB-ammattikorkeakoulun Muotoilun-yksikössä ja toimii projektipäällikkönä JATKO-hankkeessa. Katariina on erityisesti kiinnostunut tulevaisuusajattelusta, oman osaamisen kehittämisestä ja palvelumuotoilusta.

Kuva: Muotoiluajattelun valmennuksessa kehitettiin omalle asiakkaalle sopivia puettavia älylaitteita (Kuva: Katariina Pakarinen)

Julkaistu 26.5.2023

Viittausohje

Pakarinen, K. 2023. Muotoiluinstituutin täydennyskoulutus kehittyy kokeilujen kautta. LAB Pro. Viitattu pvm. Saatavissa https://www.labopen.fi/lab-pro/muotoiluinstituutin-taydennyskoulutus-kehittyy-kokeilujen-kautta/