Muotoilukoulutuksen ja työelämän jatkuva vuorovaikutus ja oppiminen (JATKO) -projektissa kehitetään täydennyskoulutustarjontaa, joka on helposti muunneltava ja monistettavissa oleva kokonaisuus. Täydennyskoulutustarjonnan avulla päivitetään yritysten ja organisaatioiden työntekijöiden osaaminen vastaamaan työelämän muuttuviin haasteisiin nyt ja tulevaisuudessa. Tässä artikkelissa kerrotaan keväällä 2022 pilottivaiheessa olleen Business Design PT -valmennuksen keskeiset vaiheet ja onnistumiset.

Kirjoittaja: Seesam Tsokkinen

LAB-ammattikorkeakoulun JATKO -hankkeen koulutuspilotti Business Design PT -ohjelma järjestettiin Lahden Ranch Clubilla viitenä peräkkäisenä perjantaina huhti-toukokuussa. Koulutuksiin osallistui 8 asiakasta eri toimialoilta. Koko PT-koulutuskokonaisuus suunniteltiin osallistujien tarpeiden ja toiveiden mukaan. Keväällä ja kesällä 2021 toteutetuista haastatteluista (23 haastateltua) sekä sähköisestä kyselystä (168 vastaajaa) nousi esiin tarve räätälöidylle lisäkoulutukselle (Pakarinen 2022).

PT-ohjelman avainsanoina ovat infoa, iloa ja intoa. Avainsanojen avulla tarjotaan osallistujille työkaluja liiketoiminnan asiakaslähtöiseen kehittämiseen ja ne vahvistavat moniammatillista, tavoitteellista ja tuloksellista yhteistyötä. Kokonaisuuden muodostavat pienet strategiseen liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät osa-alueet. (JATKO-hanke 2022.) PT -koulutuskokonaisuudessa asiantuntijoina toimivat JATKOn oma väki: LAB Muotoiluinstituutin TKI-asiantuntijat Katariina Pakarinen, Paula Nurminen, Marjut Suokas ja Kati Kumpulainen. Lisäksi mukana olivat Seesam Tsokkinen ja harjoittelija Sabine Nieminen, jotka hoitivat sosiaalisen median viestintää.

Jokainen koulutuspäivä oli ennalta teemoitettu

Koulutuspäivät alkoivat asiantuntijaosuuksilla, jonka jälkeen tehtiin harjoituksia päivän substanssiin liittyen. Harjoitukset vaihtelivat yksilö-, pari- ja ryhmätehtävistä aina yhteiskehittämiseen saakka. Lisäksi osallistujat saivat treenikertojen jälkeen kotitehtäviä, joissa pääsi harjoittelemaan ja hyödyntämään päivän oppeja omien casejen kautta. Koulutuspäivien aikana syntyi esimerkiksi puettavia älylaitteita ja ratkottiin yhdessä yrittäjien kohtaamia ongelmia (JATKO -hanke 2022).

Koulutuspäivät oli teemoitettu seuraavasti:

1 pv. Tuloksellinen projektien läpivienti
– Projektihallinta ja tulostavoitteellinen työ
–  Työhallinta ja työhyvinvointi

2 pv. Asiakas 360°
– Asiakaslähtöinen palveluiden kehittäminen
– Asiakkaan polku palveluissa

3 pv. Näy ja kuulu
– Asiakaslähtöinen viestintä ja markkinointi
– Tiedon visualisointi viestinnän tukena

4 pv. Voimaa verkostoyhteistyöstä
– Tavoitteellinen verkostoituminen ja tuloksellinen verkostoissa toimiminen
– Yhteiskehittäminen sisäisessä ja ulkoisessa verkostossa

5 pv. Muotoiluajattelu ja -menetelmät bisneksen buustaajana
– Ihmiskeskeinen, asiakas- ja käyttäjälähtöinen muotoiluajattelu ja työkalut
– Muutoskyvykkyys, toimeenpanokyky ja luovat ideointimenetelmät

Kolmantena koulutuspäivänä Marjut Suokas vei osallistujat yritysvierailulle naapuriin, Ace Cafe Lahteen tapaamaan Riku Routoa, Riku Motorsin omistajaa (kuva 2). Riku kertoi yrityksensä mielenkiintoisen kasvutarinan ja kuinka onnistunut markkinointi, brändäys ja verkostot olivat alkaneet kantaa hedelmää.

Osallistujat poseeraavat Riku Roudon ja Janne Ahosen kanssa Ace Cafe Lahdessa.

Kuva 2. Yritysvierailu Ace Cafe Lahteen, jossa Riku Motor esitteli omaa henkilöbrändiään ja markkinoinnin tärkeyttä (Kuva: JATKO-hanke 2022, 4).

Kaikki PT-koulutuksen osallistujat täyttivät sähköisen ystäväkirjan, jolla kannustettiin tunnistamaan ja sanoittamaan omia vahvuuksia sekä kehitettäviä osa-alueita työelämässä. Koulutuksen materiaaleista koostettiin jokaiselle fyysinen työkirja, jota voi hyödyntää oman työn sujuvoittamisessa, uudistamisessa ja liiketoiminnan kehittämisessä. Osallistujille perustettiin oma WhatsApp-ryhmä, jonka tavoitteena oli luoda osallistujista treenijengi, joka sparraisi ja pitäisi yhteyttä keskenään myös koulutuksen jälkeen. Viimeisellä valmennuskerralla osallistujat saivat diplomit suoritetusta PT-valmennuksesta (kuva 3).

Kuusi ihmistä poseeraa käsissään diplomit.

Kuva 3. Business Design PT -ohjelman osallistujat diplomiensa kanssa (Kuva: JATKO-hanke 2022, 4)

Palaute ja kehitysehdotukset

Osallistujilta kerättiin palautetta jokaisen valmennuskerran jälkeen, niin sisällöstä kuin toteutustyylistä. Palautteen avulla pääsi vaikuttamaan koulutuksen sisältöihin: osa toivoi taukojumppaa, osa taas lisää aikaa keskustelulle ja omien kokemusten jakamiselle. Palautteeseen reagoitiin nopeasti ja PT-kokonaisuus muovautui osallistujien näköiseksi. Kokonaisarvosanaksi Business Design PT –valmennus sai 8 asteikolla 0-10. Osallistujat kertoivat palautteessa valmennuskokonaisuuden olevan ajankohtainen, kiinnostava ja omia työskentelytapoja kehittävä (JATKO-hanke 2022). Osallistujat kommentoivat koulutusta mm. näin:

Jatkuvaa positiivista painostusta ja menetelmiä keskinäiseen verkostoitumiseen, tämä monesti jää ohueksi, joten iso plussa tästä! Kiinnostavat aiheet, ei nukuttanut 🙂

Hyvä kokonaisuus, tekeminen ja keskustelut olivat antoisinta – vaikka asiantuntija puheenvuorot myös mielenkiintoisia. Paljon jäi ajateltavaa, ehkä jäi toivomaan vielä enemmän yleistä keskustelua (joka on tietysti haastavaa ajallisesti ja vaatii jonkin verran kannustamista). Kiitos kurssista, 5/5.

Tulevia PT-koulutuksia suunniteltaessa tulee koulutuspäivien aikataulua tarkastella niin, että aikaa jää riittävästi yhteiselle keskustelulle sekä omien ajatuksien ja pohdintojen jakamiselle. Osallistujat toivoivat koulutuspäivien pidempää kestoa puolesta päivästä päivään ja lisää yritysvierailuja sekä yrittäjien uratarinoita. Vertaistuen saamisen tärkeys korostui. Tulevaisuudessa voisi pohtia myös opiskelijoiden ja Business Design PT:n välistä yhteistyötä.

Lähteet

JATKO-hanke. 2022. JATKO uutiskirje toukokuu 2022. Viitattu 12.7.2022. Saatavissa https://lab.fi/sites/default/files/2022-05/JATKO_uutiskirje_toukokuu_2022_0.pdf

LAB-ammattikorkeakoulu. 2022. Muotoilukoulutuksen ja työelämän jatkuva vuorovaikutus ja oppiminen (JATKO). Viitattu 12.7.2022. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/jatko-muotoilukoulutuksen-ja-tyoelaman-jatkuva-vuorovaikutus-ja-oppiminen

Pakarinen, K. 2022. Kohti uudistuvaa ja uudistavaa täydennyskoulutusta. LAB Open. Viitattu 12.7.2022. Saatavissa https://www.labopen.fi/lab-pro/kohti-uudistuvaa-ja-uudistavaa-taydennyskoulutusta/

Kirjoittaja

Seesam Tsokkinen toimii LAB-ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutin JATKO-hankkeessa teollisen muotoilun asiantuntijana.

Artikkelikuva: Koulutuksessa syntynyt strategiakaavio työvoimapulan ratkaisemiseksi (Kuva: JATKO-hanke 2022, 4)

Julkaistu 15.8.2022

Viittausohje

Tsokkinen, S. 2022. Business Design PT -koulutus pilottivaiheessa. LAB Pro. Viitattu pvm. Saatavissa https://www.labopen.fi/lab-pro/business-design-pt-koulutus-pilottivaiheessa/