InnoHub kick off- tilaisuus järjestettiin 28.5.2024 Heinolassa. InnoHubin tarkoituksena on järjestää toimialakohtaisia ja kaikille yrityksille yhteisiä kehittämistapaamisia, jossa on myös edustusta Heinolan kaupungilta ja paikallisista tiedeyhteisöistä. Tapahtumassa kuulimme asiantuntijapuheenvuorot kiertotaloudesta ja vetytaloudesta. Lisäksi kuulimme TKI- hankkeiden toteutuksesta ja tuloksista, sekä BF- hankkeista.

Kirjoittaja: Mika Keski-Luopa

InnoHub toiminnan taustaa

Heinolan kaupungin, LAB- ammattikorkeakoulun ja LUT- yliopiston välisissä kuukausittaisissa kehitystapaamisissa päätettiin lokakuussa 2023 laajentaa toteutusta myös yrityksiin. InnHub- toimintaa suunniteltiin alkuvuoden 2024 kehitystapaamisissa. InnoHubin tarkoitus on edellä mainittujen organisaatioiden ja yritysten välinen yhteiskehittäminen sekä hanketoteutukset.

InnoHub kick off- tilaisuuden aukaisi Heinolan kaupungin kehittämispäällikkö Netta Malin. Sen jälkeen Heinolan kaupunginjohtaja Jari Parkkonen kertoi pitävänsä InnoHub- toimintaa tärkeänä. Osanottajia oli noin 30, yrityksistä, kehittäjä- ja rahoittajaorganisaatioista sekä lehdistöstä. Säännöllinen InnoHub- toiminta aloitetaan syksyllä 2024. Tarkoituksena on järjestää toimialakohtaisia ja kaikille yrityksille yhteisiä tapaamisia pääsääntöisesti Teamsissa.

LABin TKI- energiahankkeiden esittelyt

Maaseudun palveluyritysten vähähiiliset energiaratkaisut (METE2) – hankeen tarkoitus on edistää tiedon ja osaamisen siirtämistä energiatehokkuudesta maaseudun pien- ja mikroyrityksille ja hankkeessa rakennetaan lisäksi yritysten käyttöön energiainvestointien arviointityökalu, jossa otetaan myös huomioon yritysten erilaiset vuorokautiset toiminta-ajat (LAB 2022b). Mika Keski-Luopa kertoi METE- hankkeiden viestinnän toteutettavan verkkosivujen www.maaseudunmete.fi kautta. Verkkosivut ovat käytössä tammikuuhun 2026 saakka ja kokoavat yhteen kaikki hankkeissa julkaistut materiaalit sekä pidettyjen webinaarien tallenteet sekä sisältävät linkin energiatehokkuustyökaluun (Keski-Luopa 2026).

Siirtymä uusiutuvan energian ja resurssitehokkuuden hiilineutraaleihin ekosysteemeihin- hanke perustuu ekosysteemiajatteluun ja se kehittää toimijoiden välistä uusiutuvan energian tuotantoyksiköiden, energiamuunnosten ja energiavarastojen yhteentoimivuutta Päijät-Hämeessä (LAB 2022a). Tutkijaopettaja Aki Grönman LUT- yliopistosta kertoi hankkeen ensimmäisen työpaketin tuloksista. Työpaketissa luotiin menetelmä, jolla uusiutuvan energian ja energiavarastojen ekosysteemiyhdistelmien sijainteja arvioidaan ja vertaillaan TOPSIS- päätöksentekomenetelmällä, tehtiin kolmelle case- kohteelle arviointia eri energiavarastojen investointien kannattavuudesta lyhyellä ja pitkällä aikavälillä sekä tarkasteltiin akkujärjestelmän ja aurinkosähkön kannattavuutta energiayhteisöissä (Grönman 2024). Grönmanin (2024) mukaan mallinnuksen tuloksena huomattiin puhtaasti taloudellisesta näkökulmasta pelkän aurinkosähköjärjestelmän olevan kannattavampi, mutta aurinkosähkö- ja akkujärjestelmän yhdistelmän lisäävän huomattavasti aurinkosähkön omakäyttöosuutta.

RELE – Ratkaisuja alueelliseen kestävyyteen ja energiatehokkuuteen – hankkeen tarkoitus on vanhojen julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen, Vierumäen alueen yrityskiinteistöjen energiatehokkuuden ja kestävyyden parantaminen, energiakulutus- ja tehokkuustiedon datanhallinta ja hyödyntäminen kaupunkimalleissa sekä varautuminen EU:n 55- valmiuspakettiin (LAB 2024). Samalla kuin järjestetty tapahtuma oli InnoHub- kick off, niin se oli myös RELE- hankkeen kick off tilaisuus. Hankkeen Heinolan kaupungin projektipäällikkö Jaana Kuula esitteli RELE- hankkeen toimenpiteitä ja esitti toiveen Vierumäen yrityksille tulla yhdessä mukaan kehittämään alueen energia- ja resurssitehokkuutta ja tulla esittelemään TKI- ideoitaan, joko RELE- hankkeessa tai InnoHub- toiminnan yhteydessä. (Kuula 2024)

LABin energiahankkeet ovat jatkumoa toisilleen. Osittain vuonna 2024 päättyvien METE2- ja Siirtymähankkeiden toteutuksessa syntyneiden ideoiden ja tutkimuskysymysten perusteella syntyi RELE- hanke. Hankkeiden vaativuus uusissa hankkeissa kasvaa tutkimuslaitoksien osaamisen karttuessa liiketoimintaympäristöstä.

Asiantuntijapuheenvuorot kiertotalouden, vedyn sekä BF- hankkeiden liiketoimintamahdollisuuksista PK- sektorin yrityksille

Kaisa Manninen (2024) piti esityksen kiertotalouden mahdollisuuksista alueellisen kestävyyden kehittämisessä. Kiertotalouden liiketoimintahyötyjä ovat tuottojen lisääminen, riskien vähentäminen, materiaaliriippuvuuden vähentäminen ja brändin sekä imagon parantaminen. Kiertotalouden liiketoimintamalleja taas ovat kiertävät raaka-aineet, jakamisalustat, tuote palveluna (PaaS), elinkaaren pidentäminen) ja resurssien talteenotto. (Manninen 2024)

Manninen (2024) kertoi kiertotalouden kyvykkyyksiä olevan organisaatio ja kulttuuri, kiertotalousekosysteemi sekä toiminnot ja innovaatiot. Sen takia vaaditaan ydintoimintojen, johtamisen ja yrityskulttuurin uudelleen ajattelua. Kiertotalousekosysteemin käynnistäminen vaatii osaamista ja resursseja sekä toimintojen innovaatiot vaativat koko tuotteen elinkaaren suunnittelua ja muutoksia operatiiviseen toimintaan. (Manninen 2024)

Tom Granström (2024) VTT:ltä kertoi vedyntuotannon liiketoimintamahdollisuuksista ja mainitsi Suomen sellutehtaiden CO2- päästöjen olevan noin 20 Mt/a. Granströmin mukaan tällä hiilidioksidimäärällä saadaan 5,5 Mt/a e-polttoainetta ja e- polttoaineen tuotantoon vaaditaan 203,5 TWh sähköä. Huomioitavaa on, että Suomen kokonaissähkönkulutus on 85 TWh/a. Vaadittaisiin siis massiiviset määrät uutta sähköntuotantoa. (Granström 2024)

Granströmin (2024) mukaan Suomessa vetytalous voi tarkoittaa perinteisten teollisten prosessien muuttamista vetypohjaisiksi, vedyn hyödyntämistä hiilivapaan teräksen tuotannossa, vedyn käyttämistä meriliikenteessä sekä synteettisten polttoaineiden käyttämistä pitkän matkan ja raskaassa maaliikenteessä sekä edistämällä teknologian soveltamista edellä mainituilla sovellusalueilla Suomesta voi siten tulla merkittävä vetyteknologian viejämaa. Soveltuvia teknologisia alueita ovat mm. tehoelektroniikka, elektrolyyserit, voimalinjat tai kokonaiset energiaratkaisut. (Granström 2024)

Jyrki Schroderus (2024) kertoi aiheesta Business Finlandin rahoittamien hankkeiden tarjoamat mahdollisuudet PK- yrityksille. Schroderuksen mukaan LAB voi auttaa yrityksiä BF- hankkeissa konsortion keräämisessä ja hakemusten kirjoittamisessa, konseptoinnissa ja teollisessa muotoilussa, tekemällä liiketoimintaselvityksiä ja pilotointeja, sekä tutkimuksen ja datan keräämisen avulla. Tuotteen valmistusvaiheessa LAB voi auttaa tuotteen testauksessa ja verifioinnissa, kouluttamalla henkilöstöä sekä tarjoamalla harjoittelijoita ja opinnäytetyön tekijöitä. Lisäksi LAB voi auttaa kansainvälisen liiketoiminnan aloittamisessa tai laajentamisessa. (Schroderus 2024)

Manninen ja Granström kertoivat monille yrityksille uusista liiketoimintamahdollisuuksista. Näistä syntyneitä ideoita voidaan jatkojalostaa InnoHub- toiminnan puitteissa. Schroderus kertoi siitä, miten ideoita voidaan toteuttaa BF- hankkeissa.

Lähteet

Granström, T. 2024. Vetytuotannon tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet erilaisille toimijoille. Esitys Heinolassa 28.5.2026 järjestetyssä InnoHub- tapahtumassa.

Grönman, A. 2024. Siirtymä uusiutuvan energian ja resurssitehokkuuden hiilineutraaleihin ekosysteemeihin Esitys Heinolassa 28.5.2026 järjestetyssä InnoHub- tapahtumassa.

Keski-Luopa, M. 2024. Maaseudun palveluyritysten vähähiiliset energiaratkaisut. Esitys Heinolassa 28.5.2026 järjestetyssä InnoHub- tapahtumassa.

Kuula, J. 2024. RELE- Ratkaisuja alueelliseen kestävyyteen ja energiatehokkuuteen. Esitys Heinolassa 28.5.2026 järjestetyssä InnoHub- tapahtumassa.

LAB. 2024. RELE – Ratkaisuja alueelliseen kestävyyteen ja energiatehokkuuteen. Viitattu 6.6.2024. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/rele-ratkaisuja-alueelliseen-kestavyyteen-ja-energiatehokkuuteen

LAB. 2022a. Siirtymä uusiutuvan energian ja resurssitehokkuuden hiilineutraaleihin ekosysteemeihin. Viitattu 6.6.2024. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/siirtyma

LAB. 2022b. Maaseudun palveluyritysten vähähiiliset energiaratkaisut. Viitattu 6.6.2024. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/maaseudun-palveluyritysten-vahahiiliset-energiaratkaisut

Manninen, K. 2024. Kiertotalouden mahdollisuudet alueellisen kestävyyden kehittämisessä. Esitys Heinolassa 28.5.2026 järjestetyssä InnoHub- tapahtumassa.

Schroderus, J. 2024. Business Finlandin rahoittamien hankkeiden tarjoamat mahdollisuudet PK- yrityksille. Esitys Heinolassa 28.5.2026 järjestetyssä InnoHub- tapahtumassa.

Kirjoittaja

Mika Keski-Luopa toimii TKI-asiantuntijana Siirtymä-hankkeessa ja projektipäällikkönä METE2- ja RELE- hankkeessa. Lisäksi kirjoittaja toimii LABin ja Heinolan kaupungin välisen InnoHub-yhteistyön koordinaattorina.

Artikkelikuva: Vilppu Eloranta

Julkaistu 25.6.2024

Viittausohje

Keski-Luopa, M. 2024. Yritysten, tutkimuslaitosten ja Heinolan kaupungin InnoHub- yhteistyön kick off tilaisuus Heinolassa. LAB Pro. Viitattu pvm. Saatavissa https://www.labopen.fi/lab-pro/yritysten-tutkimuslaitosten-ja-heinolan-kaupungin-innohub-yhteistyon-kick-off-tilaisuus-heinolassa/

Euroopan unionin osarahoittamaPäijät-Hämeen liitto, The regional Council of Päijät-HämeEuroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin