Kestävästä ja vastuullisesta liiketoiminnasta on puhuttu pitkään, mutta toteutuuko yritysten teot puheiden takana? Mikä on vastuullisuuden ja siihen liittyvän osaamisen merkitys tulevaisuudessa yrityksissä? FIBS julkaisi toukokuussa odotetun Yritysvastuu 2023 -tutkimuksen tulokset. Tutkimuksen mukaan tulevaisuudessa vastuullisuusosaamisen vaje ja resurssit ovat suurimpia yritysten kohtaamia haasteita.

Kirjoittaja: Tarja Isola

Yli puolella yrityksistä on vastuullisuus mukana johdon palkitsemisessa

FIBS ry on Pohjoismaiden suurin yritysvastuuverkosto, johon voivat liittyä jäseneksi yritykset ja organisaatiot (FIBS 2023a). Tutkimuksen kohderyhmänä olivat Suomen 1000 suurinta yritystä ja vastaajiksi hyväksyttiin toimitusjohtajat sekä yritys- ja yhteiskuntavastuusta vastaavat johtajat ja yritysvastuupäälliköt (FIBS 2023b).

Tutkimuksen mukaan 86 % yrityksistä on kirjannut yrityksen strategiaan kestävään kehitykseen liittyviä tavoitteita. Määrä on pysynyt kuluneen viiden vuoden ajan melkein samana. Yrityksistä 86 % on asettanut vastuullisuudelle määrällisiä tavoitteita, kun vielä vuonna 2019 määrällisiä tavoitteita vastuullisuudelle oli asettanut vain vähän yli puolet (56 %). Kasvanut osuus voi selittyä sillä, että kun vielä vuonna 2019 vastuullisuusnäkökulmat sisältyivät johdon kannustin- ja palkitsemisjärjestelmään vain 27 % vastaajista, tänä vuonna ne sisältyivät jo 52 % yrityksistä. (FIBS 2023b.) Määrällisiä tavoitteita voidaan mitata ja seurata selkeästi, jolloin kannustinjärjestelmän kytkeminen mittareihin on mahdollista.

Vastuullisuustyö vaatii yrityksiltä panostusta

75 % vastaajista on sitä mieltä, että vastuullisuuteen panostamisesta koituu liiketoimintahyötyä (FIBS 2023b). Panostus vastuullisuuteen vaatii henkilöstöresursseja, mutta usein myös rahaa. Myös yrityksen hallituksen panosta tarvitaan. 66 % vastaajista ilmoitti yrityksen hallituksen käsittelevän vastuullisuusasioita säännöllisesti. Heistä kolmasosa ilmoitti vastuullisuusasioista käsiteltävän vuosikellon teemana ja melkein kolmasosa joka kokouksessa joko irrallisena tai läpileikkaavana teemana. Vastausten mukaan 64 % hallituksen jäsenistä vähintään yksi hallitsee yritysvastuukysymykset. (FIBS 2023b.)

Tämä tarkoittaa sitä, että vastuullisuusosaaminen puuttuu noin kolmasosasta yritysten hallituksista. Vastuullisuusasioita käsitellään sen sijaan useamman yrityksen johtoryhmässä. 85 % vastaajista ilmoitti käsittelevänsä johtoryhmässä vastuullisuusasioita säännöllisesti. Heistä 42 % käsittelee vastuullisuusasioita joka kuukausi ja 37 % kvartaaleittain, loput vielä harvemmin. 72 % vastaajista johtoryhmässä on yritysvastuusta vastaava henkilö. 56 % vastasi, että yrityksen johtoryhmä käsittelee vastuullisuusasioita säännöllisesti. (FIBS 2023b.) Tämä tarkoittaa sitä, että puolet yritysten johtoryhmistä ei käsittele yritysvastuuasioita säännöllisesti.

Vastuullisuusosaamisen tarve kasvaa tulevaisuudessa

Tulevaisuudessa vastuullisuuden merkitys tulee kasvamaan. Näin uskoo 89 % tutkimukseen vastanneista. Myös tarve lisätä investointeja ja henkilöresursseja kasvaa. (FIBS 2023b.)

Kuitenkin vain 6 % vastaajista arvioi yrityksen osaamisen olevan täysin riittävää suhteessa yrityksen vastuullisuustavoitteisiin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yrityksen oman henkilökunnan osaaminen ei ole riittävä suhteessa yrityksessä asetettuihin vastuullisuustavoitteisiin. (FIBS 2023b.)

Yritykset arvioivat, että käytettävissä olevat resurssit eivät ole täysin riittäviä vastuullisuustavoitteiden saavuttamiseen, eikä tehdyt toimenpiteet ole olleet täysin riittäviä. (FIBS 2023b.)

Osaamisvaje on ilmeinen ja tulee todennäköisesti hidastamaan yritysten kehitystyötä tulevaisuudessa.

Yhteistyöstä ja verkostoista vastuullisuusosaamista

Suurin osa vastaajayrityksistä tekee kestävyysasioissa yhteistyötä eri tahojen kanssa. Vastaajista 48 % ilmoitti tekevänsä kestävyysteemaista yhteistyötä yliopistojen ja oppilaitosten kanssa. (FIBS 2023b.) Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene (2020) on tehnyt ammattikorkeakouluille kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelman, jossa todetaan, että vanhoilla ajattelu- ja toimintamalleilla emme tule löytämään ratkaisuja tulevaisuuden ongelmiin. Arenen mukaan (2020) ammattikorkeakoulujen tehtävänä on rakentaa yhdessä yritysten kanssa globaalisti kestävää, kohtuullista ja oikeudenmukaista tulevaisuutta. Ammattikorkeakoulutus tuottaa osaajia, jotka osaavat edistää kestävää kehitystä työelämässä ja yhteiskunnassa (Arene 2020). Ammattikorkeakoulut toimivat yritysten kumppaneina vastuullisuus- ja kestävyyshaasteiden ratkaisemiseksi liiketoiminnassa.

LAB-ammattikorkeakoulun ja Laurea-ammattikorkeakoulun yhteisessä Vihreä tilinpäätös ja vastuullisuus osana vihreää siirtymään eli Vihreä vastuu –hankkeessa on lisätty tilitoimistojen vastuullisuusosaamista sekä tuotettu yritysvastuuraportoinnin palvelumalli yhteistyössä ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden kanssa. Hankkeessa on mukana tilitoimistoja Uudenmaan, Päijät-Hämeen ja Etelä-Karjalan alueilta. Hankkeessa tehtävä kehitystyö on saanut kimmokkeen EU:ssa valmistelussa olevasta yritysvastuulaista, joka tulee koskettamaan yrityksiä myös Suomessa. Tulevaa sääntelyä ja vaikutuksia käsitellään yhdessä yritysten kanssa. (Vihreä vastuu 2023.)

Lähteet

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry. 2020. Kestävä, vastuullinen ja hiilineutraali ammattikorkeakoulu. Ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelma. Viitattu 16.5.2023. Saatavissa https://www.arene.fi/wp-content/uploads/Raportit/2020/Kest%C3%A4v%C3%A4%20vastuullinen%20ja%20hiilineutraali%20ammattikorkeakoulu.pdf?_t=1606145574

FIBS ry. 2023a. Jäsenyys. Viitattu 16.5.2023. Saatavissa https://fibsry.fi/jasenyys/

FIBS ry. 2023b. Yritysvastuu 2023. Viitattu 10.5.2023. Saatavissa https://fibsry.fi/ajankohtaista/yritysvastuu-2023/

Vihreä vastuu. 2023. Vihreä vastuu -hanke. Viitattu 17.5.2023. Saatavissa https://vihreavastuu.fi/

Kirjoittaja

Tarja Isola, KTM, toimii vastuullisen liiketoiminnan lehtorina liiketalousyksikössä. Tarja on kiinnostunut pk-yritysten vastuullisuushaasteista, vastuullisista liiketoimintamalleista sekä vastuullisuusviestinnästä. Tällä hetkellä hän toimii myös Vihreä vastuu -hankkeessa asiantuntijana.

Artikkelikuva: https://pxhere.com/en/photo/1334149 (CC0)

Julkaistu 25.5.2023

Viittausohje

Isola, T. 2023. Vastuullisuusosaamisen tarve kasvaa tulevaisuudessa. LAB Pro. Viitattu pvm. Saatavissa https://www.labopen.fi/lab-pro/vastuullisuusosaamisen-tarve-kasvaa-tulevaisuudessa/