Käytännönläheinen liiketoiminnan kehittäminen syntyy yritysten tarpeista ja ideoista, jotka yhdistetään korkeakoulun osaamiseen. Kaksi puualan yritystä ja LAB-ammattikorkeakoulu käynnistivät kokeilun, jonka tavoitteena oli pilotoida tiedonkeruujärjestelmän rakentamista. Vankkapuu Oy ja Savitaipaleen Teknolista Oy olivat toimineet jo aiemmin yhteistyössä ja investoineet toiminnanohjausjärjestelmään, jonka yhteyteen haluttiin kehittää tuotannon tehokkuuden mittarointia ja visualisointia yhdessä opiskelijoiden kanssa.

Kirjoittaja: Ninni Andelin

Projekti toteutettiin LAB-ammattikorkeakoulun kahden kampuksen yhteistyöllä. Asiantuntijat Päijät-Hämeestä ja Etelä-Karjalasta sekä teknologia-alan opiskelijaryhmä yhdessä yritysten kanssa toteuttivat tiedonkeruuseen perustuvan automaatiojärjestelmäprojektin keväällä 2022. Yhteistyön mahdollisti Business Mill -yrityshautomo ja TwinInno-hanke, jossa toteutetaan kokeiluja yritysten tarpeisiin pohjautuen. Kokeilujen avulla kehitetään yhteistyömallia niin LABin sisäiseen toimintaan kuin yrityksien ja sidosryhmien kanssa tehtävään yhteistyöhön (LAB 2022).

Kun LABin kahden kampuksen osaaminen yhdistetään uusiksi osaamisyhdistelmiksi, voidaan vahvistaa yritysten edellytyksiä investoinneille ja liiketoiminnan kehittymiselle. Etelä-Karjalassa ja Päijät-Hämeessä on erilaisia koulutusaloja ja vahvuuksia, jotka kehittävät molempien alueiden yritysten toimintaa, kun asiantuntijoiden ja opiskelijoiden osaamista hyödynnetään yli maakuntarajojen.

Projekti eteni korkeakoulun laboratoriosta yritysten höylälinjalle

Vankkapuu Oy on Joutsenossa ja Simpeleellä toimiva puunjalostukseen erikoistunut perheyritys, joka valmistaa rakentamiseen tarvittavaa puumateriaalia pääasiassa yrityksille. Yritys on keskittynyt teollisuuden alihankintaan ja päätuotteita ovat kuormalavat, rullanpäätulpat, kierrätetyt kartonkihylsyt sekä sahatavaran jatkojalosteet. (Vankkapuu 2022.)

Savitaipaleen Teknolista Oy on yksityinen puualan yritys Savitaipaleella. Päätuotteet ovat puuvalmiit ja pintakäsitellyt listat ja erilaiset sisäpaneelit joko alihankintana tai kokonaistoimituksina. Yritys tekee myös puutavaran rahtihöyläystä ja pintakäsittelyä suuremmissa erissä. (Teknolista 2022.)

LAB-ammattikorkeakoulun automaatio- ja puutekniikan lehtori Markku Levasen ohjauksessa toteutetun projektin tarkoituksena oli pilotoinnin ja esimerkkien avulla paneutua tuotannon tehokkuuden mittarointiin. Levanen aloitti projektin kartoittamalla yritysten tilanteen ja laatimalla kattavan nykytila-analyysin sekä toimenpidesuunnitelman projektin etenemiselle.

Teknologia-alan opiskelijoista koottiin tiimi, joka toteutti projektin rakentamalla asiakasyrityksille tiedonkeruuseen perustuvat automaatiojärjestelmät. Projektin tavoite oli auttaa yrityksiä optimoimaan omaa tuotantoaan pääasiassa keräämällä tietoa tuotannon katkoksista. Tämän tiedon avulla yritykset voivat jatkossa analysoida tuotteiden vaihtoon meneviä aikoja, työvuorojen taukojen pituuksia ja odottamattomia seisakkeja. Yrityksissä kiinnitettiin huomiota myös tietojen jakamiseen ja tarkasteluun. Sen tueksi yritykset hankkivatkin operointipaneelin ja suuren näytön, joka lisäsi näytettävän informaation määrää.

Savitaipaleen Teknolista Oy:n toimitusjohtaja Harri Hirvonen oli tyytyväinen projektiin osallistumisesta LABin asiantuntijoiden ja opiskelijaryhmän kanssa: ”Yhteistyö on toiminut oikein hienosti. Odotusarvoon nähden saimme jopa enemmän kuin olimme ajatelleet. Voin suositella. Meille ei ole ollut esim. suhteellisen pitkä aikataulu ongelma, mutta asia on tiedostettava, että oppilaitosprojekteissa menee oma aikansa.”

kuvituskuva opiskelijoista rakentamassa käyttöliittymää

Kuva 1. Opiskelijat Edward Perttilä ja Topi Vuollevirta rakensivat käyttöliittymäkokonaisuutta. Kuva: opiskelijatiimi

Tiedonkulku ja aktiivisen viestinnän merkitys korostuu usein opiskelijoiden yritysyhteistyöprojekteissa. Sitä tukemaan opiskelijaryhmälle valittiin projektipäällikkö vastaamaan yhteydenpidosta ja raportoinnista niin yrityksille kuin ohjaavalle opettajalle. Projektissa järjestettiin myös useita tilannekatsauksia yritysten, opiskelijoiden ja opettajan kanssa. Projektin edetessä opiskelijaryhmä jakoi suunnittelun ja asiakkaan välisen materiaalikansion, johon koottiin dokumentaatio ja oleelliset tiedot etenemisestä.

Opiskelijatiimiin kuuluivat Leevi Palo, Santeri Peltola, Edvard Perttilä, Topi Vuollevirta ja ryhmän projektipäällikkö Miko Rytkönen. Runsaan kolmen kuukauden mittaisen projektin aikana ryhmä pääsi opettelemaan myös uusia asioita ja soveltamaan niitä heti käytäntöön. Työntäyteinen projekti oli onnistunut myös opiskelijoiden näkökulmasta. Rytkönen summaa opiskelijatiimin työtä: ”Soveltava automaatioprojekti oli haastava, mutta erittäin antoisa projekti. Onnistuimme toimittamaan asiakkaille toimivan järjestelmän. Ryhmämme kasvatti huimasti kumulatiivista ja henkilökohtaista osaamista useilla eri osa-alueilla.”

Projektin aikana opiskelijaryhmä rakensi tiedonkeruujärjestelmän prototyypin ja testiympäristön LABin sähkö- ja automaatiotekniikan laboratorioon. LABin asiantuntijat tukivat työtä ja tarvittavat komponentit ja tarvikkeet hankittiin asiakasyritysten kanssa. Kun järjestelmä oli hyväksytysti testattu, opiskelijat asensivat sen yritysten tuotantolinjoihin. Käyttöönoton jälkeen järjestelmää testattiin ja kehitettiin edelleen tuotannon ollessa käynnissä. Projektin lopuksi yrityksille luovutettiin toimiva tiedonkeruujärjestelmä käyttöön ja pidettiin käyttökoulutukset.

kuvia tiedonkeruujärjestelmän näytöstä

Kuva 2. Tiedonkeruujärjestelmä asennettiin ja otettiin käyttöön. Kuva: opiskelijatiimi

Toimeksiantoa ohjannut lehtori Markku Levanen osallistui projektiin myös itse asiantuntijana. Yritysten kanssa käytiin hyvää vuoropuhelua laitteista, toiminnoista ja etenemisestä. Sujuvasti edennyttä yhteistyötä on mahdollisuus vielä jatkaa ja syventää opinnäytetyöllä tai erillisellä jatkoprojektilla esimerkiksi tiedonkeruun yhdistämisessä tuotannonohjausjärjestelmään.

”Tässä projektissa toteutui LAB-ammattikorkeakoulun strategia monella tavalla. Projekti toteutettiin monialaisesti ja -alueisesti. Yrityksen toimeksannon perusteella opiskelijaryhmä pääsi tutustumaan ja tekemään käytännössä mm. sähkösuunnittelun, automaatiosuunnittelun, järjestelmän kokoonpanon ja testauksen sekä järjestelmän käyttöönoton yritysten tuotantolaitoksissa. Sekä yritykset että opiskelijat hyötyivät tästä projektikokonaisuudesta.” kehuu Levanen projektia.

Yritysprojektit osana innovaatiokeskittymää

LABin kahdelle kampukselle on muodostumassa yritysten ja korkeakoulun yhteinen innovaatiokeskittymä, jossa vahvistetaan osaamisen siirtoa korkeakoulusta yrityksiin, syvennetään ja laajennetaan yhteistoimintaa, ennakoidaan liiketoiminnan kehittämistarpeita sekä hyödynnetään molempien maakuntien osaamista yritysten ja yhteisöjen liiketoiminnan kehittämisessä. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokeskittymässä pyritään nopeisiin kehittämistoimenpiteisiin ennen yrityksen investointipäätöstä ja tukemaan käytännön hyötyjen saavuttamista erilaisilla menetelmillä ja osaamisella.

Kahden kampuksen asiantuntijoiden osaamisella yritysten ja korkeakoulujen välille syntyy uusia yhteistyökäytäntöjä, joissa innovaatiotoiminta monipuolistuu ja systematisoituu. Yritysten kehittämistoimenpiteiden osuvuus ja laatu paranevat, TKI-toiminnan muodot kehittyvät ja kohdennetusti parantavat yritysten kilpailukykyä sekä nostavat tuottavuutta. Parhaimmillaan tuloksena syntyy uutta liiketoimintaa, uusia työpaikkoja ja alueellisen vetovoiman lisääntymistä molempiin maakuntiin.

Lähteet

LAB. 2022. TwinInno – Kahden maakunnan tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymällä TKI-investoinnit kasvuun. Hanke. Viitattu 9.5.2022. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/twininno

Vankkapuu Oy. 2022. Viitattu 9.5.2022. Saatavissa https://www.vankkapuu.fi/

Savitaipaleen Teknolista Oy. 2019. Viitattu 9.5.2022. Saatavissa https://www.teknolista.fi/

Kirjoittaja

Ninni Andelin toimii LAB-ammattikorkeakoulussa TKI-asiantuntijana Yritys-Hunter- ja TwinInno – Kahden maakunnan tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymällä TKI-investoinnit kasvuun -hankkeissa.

Artikkelikuva: Vankkapuu. 2022. Höyläys. Viitattu 9.6.2022. Saatavissa https://www.vankkapuu.fi/wp-content/uploads/2021/07/Hoylays-tuotekuva.jpg

Julkaistu 9.6.2022

Viittausohje

Andelin, N. 2022. Tiedonkeruujärjestelmällä tuotanto tehokkaammaksi. LAB Pro. Viitattu pvm. Saatavissa https://www.labopen.fi/lab-pro/tiedonkeruujarjestelmalla-tuotanto-tehokkaammaksi/