Sankey- kaavion määritelmässä kerrotaan, että kaavion nuolten leveys on verrannollinen virtausmäärään. Kaavio soveltuu hyvin energiataseiden ja materiaalivirtojen visuaalisointiin. Nuolten leveys kiinnittää katsojan huomion automaattisesti merkittävimpiin virtauksiin. Visualisoinnin avulla voidaan helposti havaita epäjohdonmukaisuuksia, jotka jäisivät esimerkiksi Excel- taulukoita käyttämällä huomaamatta. LAB ammattikorkeakoulun SMARTTA- projektissa on toteutettu useita materiaalikatselmuksia pk- sektorin yrityksiin.

Kirjoittaja: Mika Keski-Luopa

Ensimmäinen Sankey- kaavion käyttäjä energian kuvaajana oli irlantilainen insinööri Matthew Henry Phineas Riall Sankey. Hän käytti kaaviota vuonna 1898 vertaillen höyrykoneiden energiatehokkuutta. (ifu Hamburg 2020)

Sankey- kaavion käyttö materiaalikatselmuksissa

Materiaalikatselmusten avulla etsitään kohteita, joissa yritys voisi säästää materiaalia ja tehostaa toimintaa (Motiva 2020). Prosessiin liittyvä materiaali- ja kustannusvirrat esitetään visuaalisesti Sankey- kaavion avulla (Motiva 2019). Kaaviossa viivan leveys kuvaa virran suuruutta.

Kuvassa 1 on esitetty materiaalikatselmuksen erään todellisen tuotteen tuotantoprosessin materiaalivirtojen Sankey- kaavio. Vasemmalla olevat oranssit viivat näyttävät eri työvaiheisiin tulevia raaka-aineiden materiaalivirtoja. Vihreät viivat kuvaavat seuraavaan työvaiheeseen meneviä materiaalivirtoja. Punaiset viivat kuvaavat työvaiheessa syntyvää materiaalihävikkiä. Laatikot kuvaavat prosessin eri työvaiheita. Tässä tapauksessa prosessiin menee sisälle 51 yksikköä materiaalia, siitä päättyy tuotteeseen 42,7 yksikköä ja hävikkiä syntyy 8,3 yksikköä.

Prosessin materiaalivirtojen Sankey- diagrammi.
Kuva 1. Prosessin materiaalivirtojen Sankey- diagrammi. Vasemmalla oransseina viivoina on esitetty tuotantoprosessiin tulevat raaka-aineet. Vihreät nuolet kuvaavat prosessista seuraavaan työvaiheeseen lähteviä materiaaleja. Punaiset nuolet kuvaavat hävikkiä ja laatikot tuotantoprosesseja. (Kuva: Mika Keski-Luopa)

Sankey- kaavion käytön laajentaminen

Kuvan 1 kaaviossa esitetään vain prosessissa käsiteltävät raaka-aineet. Sankey- kaavion käyttöä voi myös laajentaa ja kuvassa 2 esitettyyn Sankey- kaavioon on lisätty sinisellä viivoilla prosessissa käytetyt ostokomponentit. Yleensä näitä ei esitetä materiaalikatselmuksissa, sillä materiaalikatselmuksen avulla niiden menekkiin ei voida vaikuttaa.

Prosessin ostokomponenttien ja materiaalivirtojen Sankey- diagrammi
Kuva 2. Prosessin ostokomponenttien ja materiaalivirtojen Sankey- diagrammi. Vasemmalla oransseina viivoina on esitetty tuotantoprosessiin tulevat raaka-aineita ja sinisellä osto-osia. Vihreät nuolet kuvaavat prosessista seuraavaan työvaiheeseen lähteviä materiaali- ja osto-osia. Punaiset nuolet kuvaavat hävikkiä ja laatikot tuotantoprosesseja. (Kuva: Mika Keski-Luopa)

Kuvassa 3 on esitetty ostokomponenttien, työn ja raaka-aineiden kustannusperusteinen Sankey- kaavio, jossa virrat ovat muutettu euroiksi. Kyseessä olevan tuotteen valmistaminen vaatii vain käsityökaluja ja siksi energiakustannuksia ei niiden vähäisen vaikutuksen vuoksi ole Sankey- kaaviossa esitetty. Kaaviosta huomataan, että koko tuotantoprosessissa kuvatuista muuttuvista kustannuksista 921,2€ menee tuotteeseen ja 35,3€ hävikkikustannuksiin.

Kustannusperusteinen Sankey- diagrammi

Kuva 3. Kustannusperusteinen Sankey- diagrammi. Vasemmalla oransseina viivoina on esitetty tuotantoprosessiin tulevat raaka-aineiden kustannuksia ja sinisellä osto-osien kustannuksia. Vihreät nuolet kuvaavat prosessista seuraavaan työvaiheeseen lähteviä materiaali- ja osto-osien kustannuksia. Punaiset nuolet kuvaavat hävikin kustannuksia, mustat nuolet työkustannuksia ja laatikot tuotantoprosesseja. (Kuva: Mika Keski-Luopa)

Kuvasta 3 voidaan kokonaiskustannusten lisäksi nähdä puolivalmisteiden varaston arvo. Esimerkiksi prosessin 3 jälkeisen vihreän viivan lukuarvo on 252€ ja prosessin 6 jälkeinen arvo on 320€. Nämä luvut ilmaisevat niitä muuttuvia kustannuksia, jotka ovat sitoutuneet kyseisen prosessin läpäisseeseen puolivalmisteeseen.

Sankey- kaavion käyttö tuotannon suunnittelussa

Puolivalmisteeseen sitoutunutta muuttuvien kustannuksien arvoa voidaan käyttää esimerkiksi hyödyksi tuotannon suunnittelussa tai puolivalmistevaraston arvoa määriteltäessä. Muitakin käyttösovelluksia voi löytyä. Kappaletavaratuotannossa voidaan tapauskohtaisesti valita, tehdäänkö tuote yksi kerrallaan alusta loppuun, vai tehdäänkö työvaiheet sarjoina. Sarjatyössä yhden työvaiheen kappalekohtainen työaika on pienempi, mutta varaston arvot kasvat ja laatupoikkeamia ei välttämättä heti huomata.

Sankey- kaavion avulla voi nopeasti havainnoida ne kohteet, joissa varaston arvoihin tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Esimerkiksi Excel- taulukon avulla tätä on vaikea havainnoida. Muuttelemalla Sankey- kaaviossa eri työvaiheiden työ- ja varastointikustannuksia voidaan havainnoita tuotantotapa, jolla yrityksen kannattaisi kyseessä oleva tuote valmistaa kustannustehokkaimmin.

Sankey- kaavion käyttö varaston arvoa määriteltäessä

Vaihto-omaisuus inventoidaan tilinpäätöksen yhteydessä ja se on yksi painopistealue niissä tilintarkastuksen toimeksiannoissa, joissa vaihto-omaisuuden arvo on olennainen (PRH 2020). Vaihto-omaisuus käsitellään tilinpäätöksessä siten, että siihen otetaan mukaan varaston syntyyn vaikuttaneet muuttuvat kustannukset. Tilintarkastajan on osallistuttava inventaarioon tai suoritettava muita toimenpiteitä, jotka todistavat vaihto-omaisuuden arvon oikeellisuuden (PRH 2020).

Tilintarkastajan työtä helpottaisi, jos yritys esittäisi varaston arvon tilinpäätösmateriaalin lisäksi myös Sankey- kaaviona. Kaaviosta olisi helppo todeta mitkä suureet ovat oleellisesti muuttuneet edellisestä vuodesta. Yritys voi käyttää Sankey- kaaviota myös jatkuvaan visuaaliseen varaston seurantaan. Sankey- kaavion avulla esitetty varaston arvo on myös kirjanpitomateriaalia tarkempi, sillä se ottaa huomioon myös esimerkiksi varaston syntyyn vaikuttaneet energiakulut.

Lähteet

ifu hamburg. 2020. What is a Sankey diagram? [Viitattu 19.11.2020]. Saatavilla: https://www.ifu.com/en/e-sankey/sankey-diagram/

Motiva. 2020. Materiaalikatselmukset. [Viitattu 19.11.2020]. Saatavilla: https://www.motiva.fi/ratkaisut/materiaalitehokkuus/materiaalikatselmukset

Motiva. 2019. Materiaalikatselmusmenettelyn taustaa. [Viitattu 19.11.2020]. Saatavilla: https://www.motiva.fi/ratkaisut/materiaalitehokkuus/materiaalikatselmukset/materiaalikatselmusmenettelyn_taustaa

PRH. 2020. Vaihto-omaisuus. [Viitattu 19.11.2020]. Saatavilla: https://prh.fi/fi/tilintarkastusvalvonta/tilintarkastusvalvonta/laadunvalvonnan_vuosiraportti_2019/laaduntarkastusten_painopistealueisiin_liittyvat_havainnot/vaihto-omaisuus.html

Kirjoittaja

Mika Keski-Luopa toimii LAB-ammattikorkeakoulussa energia-asioiden TKI-asiantuntijana sMARTTA-projektissa. Projektin tarkoituksena on edistää päijäthämäläisten yritysten energia- ja materiaalitehokkuutta.

Artikkelikuva: https://pixabay.com/fi/photos/ikea-varasto-teollisuus-tempe-2714998/ (Pixabay License)

Julkaistu 1.12.2020

Viittausohje

Keski-Luopa, M. 2020. Sankey- kaavion käytön laajentaminen tuotannon suunnitteluun ja varaston arvon määrittämiseen. LAB Pro. [Viitattu ja pvm]. Saatavissa: https://www.labopen.fi/lab-pro/sankey-kaavion-kayton-laajentaminen-tuotannon-suunnitteluun-ja-varaston-arvon-maarittamiseen/