Parhaat TKI-hankkeet syntyvät yhteistyössä. LAB ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikössä hankevalmisteluosaamiseen on panostettu uusilla, osaamistarpeita vastaavilla tavoilla. Hankevalmisteluosaamisen horisontaalinen vahvistaminen tuottaa työelämäkumppanille lisäarvoa esimerkiksi monialaisuuden muodossa.

Kirjoittajat: Mari Lehtonen, Leena Ikonen & Tiina Järvinen

Työelämä ja yritysten toimintaympäristö muuttuvat nopeasti. Muutokseen sopeutuminen edellyttää yrityksiltä innovatiivisuutta ja kykyä reagoida muuttuviin tilanteisiin. Pysyäkseen muutoksessa mukana on organisaatioiden muututtava uusien tilanteiden edessä. Henkilöstöltä muutos edellyttää monia taitoja, joita on mahdollisesti hankittava organisaation ulkopuoleltakin, kuten esimerkiksi ennakointitaitoja, yhteisöllistä osaamista ja asiantuntijuuden jakamista. Yksittäinen henkilö ei enää hallitse koko työkenttää, eikä ole tarkoituskaan, vaan tarvitaan tiimejä, verkostoja ja yhteisöjä, jotka yhdessä vastaavat muutoksen tuomaan osaamisvajeeseen.

LAB-ammattikorkeakoulu on kehittänyt tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa sekä erityisesti hankevalmisteluosaamistaan. TKI-yhteistyötä tehdään yhä useammin yhdessä työelämän kanssa jo valmisteluvaiheesta alkaen. Strategiamme (LAB 2022) mukaisesti toiminta kohdistuu työelämän parantamiseen ja työelämän innovaatiokorkeakouluksi tulemiseen. TKI-toiminnan kehittämisen vaa’assa on toisella puolella henkilöstön osaaminen ja toisessa vaakakupissa yritysten tarpeet. Tarvelähtöinen hankevalmistelu tarkoittaa työelämää ymmärtävää työskentelyotetta. Hankkeiden tulee hyödyttää työelämää, pureutua todellisiin haasteisiin ja yrityksen saama lisäarvo on tunnistettava konkreettisesti. LABin ammattimainen hankevalmistelu etenee testatun prosessin mukaisesti. Tällä varmistetaan valmistelujen tasainen laatu ja vältetään prosessien henkilösidonnaisuus. Prosessin läpinäkyvyys tekee siitä helposti seurattavan ja arvioitavan.

Työelämän ajankohtaiset tarpeet ovat lähtökohta yhteistyölle. Hankkeiden ideointi perustuu haasteisiin, jotka heijastavat yhteiskunnassa näkyviä ilmiöitä, kuten esimerkiksi työelämän muutosta. Yritykselle LAB on varma ja luotettava TKI-kumppani, jonka kanssa yhteistyössä idea jalostuu hankehakemukseksi ja vastaa rahoittajan vaatimuksiin ja ohjeisiin. Yrityksen tehtävänä on kertoa ajankohtaisista tai pitkän aikavälin tarpeista ja haasteista. Yhteisessä valmistelussa yrityksen tieto TKI-toiminnasta lisääntyy, kun hanketoiminnasta saadaan todellinen esimerkki.

Konkreettisia keinoja hakemusten laadun varmistamiseksi

LABissa kiinnitetään erityistä huomiota hakemusten korkeaan tasoon. Valmisteluprosessin aikana hanke käy läpi moniportaisen ja systemaattisen arvioinnin. Valmisteluprosessin eri vaiheille on laadittu kaikkien saatavilla olevat yksityiskohtaiset ohjeet. Hyvinvointiyksikön henkilöstölle järjestetään säännöllisesti TKI PopUp -tilaisuuksia Teamsin välityksellä. Osa näistä on sparrausklinikoita, joihin voi tulla keskustelemaan muiden asiantuntijoiden kanssa omasta hankeideastaan tai haasteestaan. Kysymyksiä ratkotaan yhdessä ja tarvittaessa etsitään lisäohjeita. Osa tilaisuuksista liittyy lähestyvien hakujen aikatauluihin ja keskittyy esim. budjettien laadintaan tai hakulomakkeen ohjeistuksiin. Tilaisuuksien avulla pyritään hakemusten tasalaatuisuuteen ja henkilöstön osaamisen kasvattamiseen. Myöskään hankevalmistelussa yksittäinen henkilö ei hallitse koko kokonaisuutta, vaan tarvitaan tiimityötä. Toiminnan avulla on pystytty vastaamaan osaamistarpeisiin ja varautumaan osaamisriskeihin.

Yhteisissä tilaisuuksissa pystytään jakamaan myös hiljaista tietoa. LABissä Hyvinvointiyksikössä on otettu käyttöön mentorointimalli, minkä avulla voi jakaa hiljaista, kirjoittamatonta tietoa kollegoiden kesken. Mentorointi on vastavuoroista, toinen toiselta vuorovaikutuksessa oppimista, hiljaisen tiedon ja vinkkien jakamista. Jokainen voi olla mentori, ja jokainen voi saada itselleen mentorin. Hiljaisen tiedon jakamisen ja osaamisen kasvattamisen lisäksi mentorointi lisää työhyvinvointia ja monialaista yhteistyötä.

Hankevalmisteluosaaminen läpileikkaa koko organisaation

Strategisen osaamisen tunnistaminen sekä osaamisriskeihin varautuminen voidaan nähdä onnistuneen asiantuntijaorganisaation menestystekijöinä. Onko hankevalmisteluosaaminen LABin kannalta strategista osaamista? Mielestämme kyllä, sillä se on yksi lakisääteisen TKI-toiminnan onnistumisen edellytyksistä sekä keskeinen työelämää paremmaksi tekevä taito. Riskienhallinnan kannalta on tärkeää, että hankevalmisteluosaaminen on läpileikkaavaa koko organisaatiossa. Heidi Ahokallio-Leppälä (2016) kuvaa osaamisen johtamista ammattikorkeakoulujen uutena paradigmana, jossa on siirrytty uuteen henkilöstön kehittämisen toimintajärjestelmään. Jotta organisaatiossa tapahtuisi oppimista ja toimintojen uudistumista, on osaamista johdettava ja toteutettava myös sisäisiä kehitysinterventioita. Ahokallio-Leppälä toteaakin, että asiantuntijaorganisaatiossa uuden tiedon nopeampaa luomista on edistettävä horisontaalisen asiantuntijuuden kehittymistä tukemalla. (Ahokallio-Leppälä 2016, 64–65.)

Hankevalmisteluosaaminen lisääminen horisontaalisesti mahdollistaa LABilla sekä opetuksen tai TKI:n asiantuntijatasolla toimiville oman työn sekä osaamisen kehittämistä. Hyvinvointiyksikössä on panostettu ammattimaisen TKI-toiminnan kehittämiseen, mikä tarkoittaa kestävää oppimista ja sen edellyttämää moniportaista tukea. Jokaisella on mahdollisuus saada oikea-aikaista sekä osaamistasonsa vaatimaa tukea hankevalmistelussa. Soila Lemmetty ja kumppanit toteavat kestävän oppimisen olevan yhteydessä myös työhyvinvoinnin parantumiseen, vaikka prosessi voi olla hetkittäin kuormittavaa tai stressaavaa (Lemmetty et al. 2022, 14.)

Hankevalmistelu on kytköksissä yhteiskunnassa näkyviin ilmiöihin, jotka vaikuttavat työelämästä nousevien haasteiden taustalla. Ilmiöiden tehokas käsittely vaatii monialaisuutta. LABin vahvuus on, että voimme tuoda yksittäiseen hankevalmisteluun monialaisen sote-substanssin lisäksi muotoilun, liiketalouden että tekniikan erityisosaamista. LABin opetuksen ja TKI-toiminnan integraation vahvistuessa myös hankevalmistelu mahdollistaa vahvemmin työelämän ja korkeakoulutuksen yhteistyön uudenlaisia tapoja.

Lähteet

Ahokallio-Leppälä, H. 2016. Osaaminen keskiössä – Ammattikorkeakoulun uusi paradigma. Väitöskirja. Tampereen yliopisto, Kasvatustieteiden yksikkö. Tampere. Viitattu 17.10.2023. Saatavissa https://trepo.tuni.fi/handle/10024/98404

LAB. 2022. The Best of Both Worlds – LAB Strategy 2030. Viitattu 1.11.2023. Saatavissa https://lab.fi/sites/default/files/2023-02/LAB%20Strategy%202030.pdf

Lemmetty S. & Collin, K. 2022. Kestävän oppimisen ulottuvuudet aikuisten oppimisen kontekstissa. Teoksessa Lemmetty, S. & Collin, K. (toim.) Jatkuva oppiminen ja aikuispedagogiikka työssä. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Sophi, 150. 387–411. Viitattu 18.10.2023. Saatavissa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-9443-3

Kirjoittajat

Mari Lehtonen, YTM, toimii TKI-asiantuntijana LAB-ammattikorkeakoulussa. Häntä kiinnostavat erityisesti osaamisen vahvistamisen sekä sosiaalialan kehittämisen teemat.

Leena Ikonen, KM, toimii TKI-asiantuntijana LAB-ammattikorkeakoulussa. Hän on kiinnostunut työurien muutoksista ja aikuisena oppimisesta sekä kansainvälisten tutkimushankkeiden valmistelusta.

Tiina Järvinen, FM, toimii TKI-asiantuntijana LAB-ammattikorkeakoulussa. Hän on erityisesti hankekirjoittamisen ja rahoitusohjelmien asiantuntija.

Artikkelikuva: https://pxhere.com/fi/photo/1105698 (CC0)

Julkaistu 8.11.2023

Viittausohje

Lehtonen, M., Ikonen, L. & Järvinen, T. 2023. LAB tuo ammattimaista TKI-toimintaa työelämäyhteistyöhön. LAB Pro. Viitattu pvm. Saatavissa https://www.labopen.fi/lab-pro/lab-tuo-ammattimaista-tki-toimintaa-tyoelamayhteistyohon/