Eri jätejakeista, sivuvirroista ja bioperäisistä massoista saatava tilastotieto on tällä hetkellä hajanaista ja puutteellista. Ympäristöhallinnon kunnianhimoinen tavoite on saada yhtenäinen jäte- ja tietorekisteri.

Kirjoittaja: Mari Sarvaala

Jos tutkijana tai muuten vaan asiasta kiinnostuneena kansalaisena haluaa selvittää erilaisten jätteiden määriä, hyödyntämistä tai biomassojen virtoja, edessä on lähes mahdoton tehtävä. Intoa pitää riittää ja jopa rahaa. Esimerkiksi tietoja Päijät-Hämeen alueen biomassojen määristä on vaikea löytää.

Erilaisia palveluja, joista saa suuntaa antavaa tietoa ovat mm. Biomassa-atlas, Luonnonvarakeskus LUKEn tilastot ja YLVA Ympäristönsuojelun raportointipalvelu. Lisäksi on olemassa tietopalvelu ympäristöluvista ja verkosta löytyy useimmiten yritysten vuosikertomukset. Aina voi myös kysyä suoraan yrityksestä, jotka jaetta tuottavat.

Uudistuvat jätesäädökset vaativat raportoimaan entistä tarkemmin

EU:n uudistetun jätedirektiivin mukaan yhdyskuntajätteen kierrätystavoite nousee portaittain: vuonna 2025 tulee kierrättää 55 prosenttia, 60 prosenttia vuonna 2030 ja 65 prosenttia vuonna 2035. Kaikesta pakkausjätteestä on kierrätettävä 65 prosenttia vuoteen 2025 ja 70 prosenttia vuoteen 2035 mennessä. Lisäksi eri pakkausjätteille on asetettu materiaalikohtaiset kierrätystavoitteet. Haastavimpia toteuttaa Suomelle ovat muovi- ja puupakkausjätteen kierrätys. (Ympäristöministeriö 2021a.)

Jätesäädöspaketin voimaantulon myötä uudessa jäteasetuksessa (Valtioneuvoston asetus jätteistä 978/2021) velvoitetaan alan toimijoita raportoimaan entistä tarkemmin jätteistään. Uudet kirjanpito- ja raportointivelvollisuudet auttavat parantamaan jätetilastotiedon laatua, jäljittämään jätevirtoja ja seuraamaan kierrätys- ja hyödyntämistavoitteiden etenemistä (Ympäristöministeriö 2021b).

Esimerkiksi elintarvikealan toimijoiden on 1.1.2022 alkaen pidettävä kirjaa elintarvikejätteen määristä ja käsittelystä sekä mahdollisuuksien mukaan syömäkelpoisesta elintarvikejätteestä, kuten ruokahävikistä, joka tavallisimmin toimitetaan biojätteenä tai sekajätteenä käsiteltäväksi (Valtioneuvoston asetus jätteistä 978/2021, 34 §). Velvollisuus koskee suurinta osaa elintarvikealan toimijoista, kuten elintarviketeollisuutta, kauppaa sekä ravintola- ja majoitustoimintaa.

Käytössä olevia tilastopalveluja

Luonnonvarakeskuksen toteuttama Biomassa-atlas kokoaa eri biomassoja koskevan paikkatiedon yhteen käyttöliittymään avoimesti kaikkien käytettäväksi. Palvelusta voidaan hakea tietoa maankäytöstä, metsävaroista, hakkuiden sivuvirroista, peltokasvien tuotannosta ja sen sivuvirroista, lannoista sekä teollisuuden ja yhdyskuntien biohajoavista jätteistä ja lietteistä. Biomassa-atlaksessa on maakunta- ja kuntatason tietoa. Heikkoutena palvelussa on, että sen tietoja ei päivitetä vuosittain, ainakaan tällä hetkellä. (Biomassa-atlas 2022.)

Luonnonvarakeskus biotalouden tilastot (2022) kattavat mm. maa- ja metsätalouden, riistan ja kalatalouden tilastotietoja. Ne ovat aikajänteeltään jopa sadan vuoden ajalta, joten tutkitulla tiedolla on pitkä historia. Luken tilastoissa päästään halutessa kuntakohtaiselle tasolle asti.

YLVA Ympäristönsuojelun raportointipalvelu (ent. Vahti) on ELY-keskuksen ylläpitämä. Ympäristönsuojelulain nojalla luvan- ja ilmoituksenvaraisten sekä rekisteröitävien toimintojen määräaikaisraportit toimitetaan YLVA-tietojärjestelmään. Järjestelmään tallennetaan sekä kuntien että ELY-keskusten valvomien laitosten tiedot. Jos jätteen kuljettajalta tai välittäjältä edellytetään raportointia, myös niiden tiedot tallennetaan järjestelmään. Järjestelmästä ei saa itse valittua tietoja suoraan, vaan aineistoista voi tehdä maksullisen keruupyynnön Suomen ympäristökeskukseen. (ELY-keskus 2022.)

Yritysten ympäristöluvista ja vuosikertomuksista saa poimittua myös tietoja. Ympäristöluvassa on toiminnanharjoittajaa koskevia lupaehtoja mm.  toiminnan laajuudesta, päästömääristä ja niiden vähentämisestä, joita tarkastetaan ajoittain. Ympäristöluvan myöntävät joko aluehallintavirastot (avi) tai kunnan ympäristöviranomaiset. (Ympäristo.fi 2022.) Avi pitää tietopalvelua 1.6.2014 jälkeen myönnetyistä ympäristöluvista (Aluehallintovirasto 2022). Vuosien 2010–2014 luvat saa vain pyynnöstä avi:n kirjaamosta. Ennen vuotta 2010 tehdyt ympäristölupapäätökset löytyvät ympäristö.fi-verkkopalvelusta (Ympäristo.fi 2022).

Omassa vuosikertomuksessaan yritys voi kertoa haluamallaan tarkkuudella tietoja ympäristöä koskevasta toiminnastaan ja tuottamistaan jaemääristä. Vastuullisuusraportointi koskee isoja yrityksiä tietyin edellytyksin (Työ- ja elinkeinoministeriö 2022). Suora yhteydenotto yritykseen on aina mahdollinen ja usein hyödyllinen, mutta sillä voi olla kovin työllistävä vaikutus puolin ja toisin.

 

Kehitteillä uusi yhteinen tietojärjestelmä

Ympäristöministeriö kehittää parhaillaan valtakunnallista jäte- ja tuotetietojärjestelmää, joka pyrkii integroimaan pirstaloituneita ja päällekkäisiä osajärjestelmiä (YLVA, jätehuoltorekisteri, tuottajarekisteri, maaperän tilan tietojärjestelmä, ympäristöasioiden lupapalvelu, kansainvälisten jätesiirtojen järjestelmä ja Materiaalitori) yhtenäiseksi kokonaisuudeksi (Ympäristöministeriö 2022).

Yhtenäisen järjestelmän yhtenä ideana on luoda tietoalusta, joka toimisi jäte- ja tuotetietojärjestelmän käyttöliittymänä ja tietopankkina. Se kokoaisi eri asiointeja ja tietoja samaan paikkaan. Työtä tehdään nykyraportoinnin epätarkkuuksien kehittämiseksi, sillä muuttuva jätelainsäädäntö edellyttää entistä tarkempaa tietoa jätteistä, tuottajavastuulle kuuluvista tuotteista sekä jätehuollon toimijoista. Tämä parantaisi myös alueellisen tiedon tarkkuutta.

Uusi jäteasetus vie jo osaltaan kohti tätä tarkempaa raportointia. Toimijan edellistä vuotta koskeva yhteenveto on toimitettava valvontaviranomaiselle vuosittain helmikuun loppuun mennessä tai ympäristöluvassa tai ilmoituspäätöksessä määrättynä ajankohtana. Tiedot on toimitettava valvontaviranomaisen tietojärjestelmään tai muulla sovitulla tavalla. (Valtioneuvoston asetus jätteistä 978/2021.)

Lähteet

Aluehallintovirasto. 2022. Vesi- ja ympäristölupien tietopalvelu. Viitattu 28.6.2022.  Saatavissa https://ylupa.avi.fi/fi-FI

Biomassa-atlas. 2022. Biomassa-atlas. Biomassatiedot yhdessä verkkopalvelussa. Viitattu 28.6.2022. Saatavissa https://projects.luke.fi/biomassa-atlas/

ELY-keskus. 2022. YLVA Ympäristönsuojelun tietojärjestelmän valvontaosa. Viitattu 28.6.2022. Saatavissa https://www.ely-keskus.fi/web/ylva

Luonnonvarakeskus. 2022. Tilastot. Viitattu 28.6.2022. Saatavissa https://www.luke.fi/fi/tilastot

Työ- ja elinkeinoministeriö. 2022. Vastuullisuusraportointi. Vastuullisuusraportointi velvoittavaksi. mitä vaaditaan ja keneltä? Viitattu 28.6.2022. Saatavissa https://tem.fi/vastuullisuusraportointi

Valtioneuvoston asetus jätteistä 978/2021. Finlex. Viitattu 26.4.2022. Saatavissa https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210978#Lidm45237817457488

Ympäristo.fi. 2022. Ympäristöhallinnon yhteinen verkkopalvelu. Ympäristölupa. Viitattu 28.6.2022. Saatavissa https://www.ymparisto.fi/fi-fi/asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/luvat_ilmoitukset_ja_rekisterointi/Ymparistolupa

Ympäristöministeriö. 2021a. Jätesäädöspaketti. Viitattu 26.4.2022. Saatavissa https://ym.fi/jatesaadospaketti

Ympäristöministeriö. 2021b. Uusi jäteasetus velvoittaa nykyistä tehokkaampaan erilliskeräykseen ja kierrätykseen. Viitattu 26.4.2022. Saatavissa https://ym.fi/-/uusi-jateasetus-velvoittaa-nykyista-tehokkaampaan-erilliskeraykseen-ja-kierratykseen

Ympäristöministeriö. 2022. Jäte- ja tietojärjestelmä -hanke. Viitattu 26.4.2022. Saatavissa https://ym.fi/hankesivu?tunnus=YM051:00/2020

Kirjoittaja

Mari Sarvaala työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa TKI-asiantuntijana biokiertotalouden hankkeissa ja toimii BIOSYKLI-hankkeen projektipäällikkönä.

Artikkelikuva: https://pixabay.com/fi/photos/mets%c3%a4-koivu-koivumets%c3%a4%c3%a4-puita-896251/ (CC0)

Julkaistu 8.8.2022

Viittausohje

Sarvaala, M. 2022. Kiertotalouden tilastotietojen saatavuus haastaa. LAB Pro. Viitattu pvm. Saatavissa https://www.labopen.fi/lab-pro/kiertotalouden-tilastotietojen-saatavuus-haastaa/