Suuren yleisötapahtuman suunnittelu aloitetaan usein muutama vuosi ennen tapahtumaa ja tapahtuman suunnittelu vaatii monenlaista osaamista. Kiinnostavan tapahtumasisällön lisäksi on tärkeää kiinnittää huomiota myös tapahtuman puitteisiin ja niiden huolellinen suunnittelu on tärkeää onnistuneen kokonaisuuden kannalta. Suuren yleisötapahtuman jätehuolto ja hygieeniset järjestelyt ovat usein haastava, mutta erittäin tärkeä kokonaisuus, joilla taataan onnistunut ja miellyttävä kokemus osallistujille.

Kirjoittajat: Laura Heikkinen & Sakari Autio

Jukolan viesti – kartalla myös ympäristöasioissa

Jukolan viesti on vuosittain eri puolilla Suomea järjestettävä kansainvälinen tapahtuma, joka kokoaa yhteen tuhansia suunnistajia. Tapahtuma on järjestetty ensimmäisen kerran vuonna 1948 ja siitä on kasvanut Suomen suurin suunnistustapahtuma. Jukolan viestiin osallistuu nykyisin noin 15 000 – 20 000 kilpailijaa ja katsojia odotetaan vähintään saman verran.

Vuonna 2018 Jukolan viesti järjestettiin Hollolan Hälvälässä 16.-17.6.2018. Tapahtumaviikonlopun aikana vierailijoita kävi yhteensä noin 50 000, joista vajaa 20 000 ottivat osaa kilpailuihin. Jukolan viesti järjestetään ympäristöä kunnioittaen, ja sille on myönnetty Ekokompassi-sertifikaatti vuonna 2017. Myös Lahti-Hollola Jukolan arvoissa painotettiin ympäristöä. Tapahtuman arvot olivat elämyksellisyys, yhteisöllisyys, perinteet ja ekologisuus. Ekologisuudessa painotettiin tapahtuman helppoa saatavuutta, sekä ympäristön huomioimista ja tehokasta kierrätystä. Laura Heikkinen (2020) selvitti opinnäytetyössään keskeiset tapahtuman jätehuollon järjestämiseen liittyvät asiat ja suunnitteli Lahti-Hollola Jukolan jätehuollon tapahtuman arvoja kunnioittaen.

Kuva 1. Jukolan viesti houkutteli Hälvälään tuhansia ihmisiä. Kuva: Tuomas Tuisku.

Jätehuollon suunnittelu

Suuren tapahtuman jätehuollon suunnittelu on monivaiheinen prosessi ja vastuullinen tapahtuman järjestäjä toimii lainsäädännön asettamien vaatimusten mukaisesti. Jukolan viestin jätehuollon suunnittelu aloitettiin noin kaksi vuotta ennen tapahtumaa. Aluksi perehdyttiin tapahtuman järjestäjälle asetettuihin vaatimuksiin, kuten lainsäädäntöön sekä paikallisiin jätehuoltomääräyksiin.

Tapahtumaa varten saatiin myös runsaasti suunnitelmia ja tietoja edellisistä Jukolan viesteistä. Tiivis yhteistyö muun järjestäjäorganisaation kanssa auttoi kartoittamaan jätehuollon tarpeita kokonaisvaltaisesti.

Lahti-Hollola Jukolan jätehuolto toteutettiin ostopalveluna. Kilpailutuksia varten luotiin kokonaiskuva siitä, minkälaisia palveluita tapahtumaa varten haluttiin ja luotiin yhtenäinen tarjouslomakepohja, joka helpotti tarjousten vertailua ja palveluntarjoajan valintaa.

Suunnitelmien edetessä aloitettiin myös varsinaisen jätehuoltosuunnitelman laadinta. Päijät-Hämeen alueen jätehuoltomääräyksissä (2019) todetaan, että yli 500 osallistujan tapahtumasta tulee laatia kirjallinen jätehuoltosuunnitelma, ja se pitää esittää paikalliselle ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään kaksi viikkoa ennen tapahtuman alkua. Jukolan viestin jätehuoltosuunnitelmassa esiteltiin suunnitelmat jäte- ja wc-huollon järjestämisestä ennen tapahtumaa, sen aikana sekä tapahtuman jälkeen. Suunnitelma toimitettiin Hollolan ympäristöviranomaiselle alkuvuodesta 2018 hyvissä ajoin ennen tapahtumaa.

Suunnitelmista käytäntöön

Tapahtumaa varten varattiin noin 370 siirrettävää wc-yksikköä ja 40 kpl pisuaareja. Jäteastioita varattiin noin 300 kpl. Jätteille varattiin lisäksi puristimia ja lavoja yhteensä 6 kpl. Tapahtuman arvojen mukaisesti jätehuollossa panostettiin lajitteluun ja kierrätykseen ja jätehuoltoa tehtiin näkyväksi myös tapahtuman osallistujille. Jätehuolto oli esillä sekä tapahtuman ennakkoviestinnässä että tapahtuman aikana. Lajittelun onnistumista varmistettiin esimerkiksi tapahtuman aikaisella lajitteluneuvonnalla sekä tapahtumaa varten suunnitelluilla jätehuollon opasteilla ja jäteastiatarroilla. Eri jätejakeille valikoitiin myös eriväriset jäteastiat.

Kuva 2. Lahti-Hollola Jukolassa jätteiden lajittelu oli näkyvästi esillä. Kuva: Laura Heikkinen.

Tapahtuman ajan jätehuollon tehtävistä vastasivat sekä Jukolan viestin talkoolaiset että valittu jätehuollon palveluntarjoaja. Ennen tapahtumaa määritettiin eri osapuolten vastuut. Palveluntarjoaja vastasi pääasiassa wc-huollosta, eli vessojen tyhjennyksistä ja pesuista. Talkoolaisten vastuulla oli mm. jäteastioiden tyhjentäminen, siisteyden ylläpito ja lajitteluneuvonta.

Jätehuollon toteutus onnistui kiitettävästi ja etenkin wc-huolto keräsi myös osallistujilta kiitosta. Jätteen määrä saatiin pidettyä suunnitelmien mukaisena, ja jätteiden lajittelu onnistui hyvin. Tapahtumaviikonlopun aikana jätettä syntyi noin 14 000 kg, josta suurin osa oli energiajätettä (noin 5 000 kg) ja biojätettä (noin 3 600 kg).

Yhteistyöllä kestävämpään suurtapahtuman toteutukseen

Jätteen määrän vähentämisen tulisi olla aina tapahtuman suunnittelun lähtökohtana, mutta harvoin jätteen syntymistä voidaan kokonaan ehkäistä. Huolellisella suunnittelulla jätteen määrää ja siitä aiheutuvia haittoja saadaan kuitenkin vähennettyä. (Goldplatt 2012, 102.) Tapahtumien jätehuollon suunnittelun painopiste on perinteisesti ollut roskaantumisen välttäminen ja jätteiden lajittelu, mutta suunnittelun painopistettä pitäisi muuttaa jätteen synnyn vähentämiseen.

Jukolan viestillä on monia hyviä toimintatapoja, joilla tapahtuma järjestetään laadukkaasti vuodesta toiseen. Tapahtuman järjestäjät säilyttävät rakentamisessa käytettyjä materiaaleja, joita käytetään vuodesta toiseen. Järjestäjillä on myös tehokkaita keinoja tiedon jakamiseen, jolloin tulevilla tapahtuman järjestäjillä on käytössään edellisten tapahtumien suunnitelmat. Vastaavia toimintatapoja ja avointa yhteistyötä toivoisi näkevän yhä enemmän tulevaisuudessa myös muiden tapahtumien järjestämisessä. Tiedon ja resurssien jakaminen auttavat toteuttamaan yhä vähemmän ympäristöä kuormittavia tapahtumia.

Lähteet

Goldblatt, S. 2012. The complete guide to greener meetings and events. Hoboken, NJ: Wiley cop. 2012.

Heikkinen, L. 2020. Suuren yleisötapahtuman jätehuolto: Lahti-Hollola Jukolan viesti. AMK-opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, tekniikan ala. [Viitattu 11.3.2020]. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202003093204

Päijät-Hämeen jätehuoltomääräykset 2019. Päijät-Hämeen jätelautakunta. [Viitattu 18.2.2020]. Saatavissa: https://www.lahti.fi/PalvelutSite/AsuminenSite/Documents/JHM_2.pdf

Tuisku, T. 2018. Jukolan viestin kuvapankki. [Viitattu 18.2.2020]. Saatavissa: https://jukola.smugmug.com/2018

Kirjoittajat

Laura Heikkinen valmistuu pian LAB-ammattikorkeakoulusta ympäristötekniikan koulutusohjelmasta ja toimii työnjohtajana jätehuoltoalalla.

Sakari Autio työskentelee ympäristötekniikan lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa.

Artikkelikuva: Laura Heikkinen

Julkaistu: 26.3.2020

Viittausohje

Heikkinen, L. & Autio, S. 2020. Jukolan jätehuolto oikealla reitillä. LAB Open. [Viitattu ja pvm]. Saatavissa: https://www.labopen.fi/lab-pro/jukolan-jatehuolto-oikealla-reitilla/