Laitteiden energiamerkintä uudistuu portaittain vuoden 2021 aikana. Uudistuksessa A-luokka jää pois käytöstä ja se varataan laitteille, joiden energiatehokkuus ylittää nykyisin käytössä olevien laitteiden energiatehokkuuden. Samalla muuttuvat ekosuunnitteluun liittyvät asetukset. Asetukset antavat lisävaatimuksia laitteiden valmistajille tuotteiden energiatehokkuuden ja käyttöiän suhteen.

Kirjoittaja: Mika Keski-Luopa

Energiamerkinnän uudistus

Jääkaappien energiankulutus on laskenut 60 prosenttia sen jälkeen, kun ne saivat ensimmäiseksi energiamerkinnän 25 vuotta sitten. Noin 80 prosenttia eurooppalaisista ostajista ottavat energiamerkinnän huomioon ostopäätöksessään. Energiaviraston yli-insinööri Johanna Kurkisen mukaan energiamerkinnän avulla on saavutettu vuonna 2020 lähes puolet EU:n energiatehokkuustavoitteista. (Motiva 2021)

Nykyisen energiamerkinnän uudistuksen tarve perustuu siihen, että vanha asteikko ei riitä ja on käytössä mm. A+-luokkia. Laitteiden energiatehokkuuden kasvaessa ei ole tarkoituksenmukaista lisätä lisää A+-luokkia. Ne hämäävät tuotteen ostajaa, sillä ostaja ei esimerkiksi tiedä, onko tuotteen paras mahdollinen energiatehokkuusluokka A++ vai A+++.

Uudistuksessa palataankin alkuperäiseen A–G -luokitteluun ja A+++-luokan laitteet siirtyvät B- tai jopa E-luokkaan (Motiva 2021). Tämä luokkien muutos aiheuttaa muutoksen alkuvaiheessa tuotteiden ostajien joukossa hämmennystä. Uudet energialuokat helpottavat myös eri tuotteiden vertailua. Uuteen energiamerkkiin sisältyy QR-koodi, joka johtaa Euroopan komission EPREL-tietokantaan, josta ostaja voi vertailla eri tuotteiden ominaisuuksia ja energiatehokkuutta (Motiva 2021).

Energiamerkinnän uudistus etenee vaiheittain. Uudistus alkoi 1.3.2021 ja uusien merkkien piti olla käytössä jääkaapeissa, pakastimissa, jääkaappi-pakastimissa, viinikaapeissa, astianpesukoneissa, pyykinpesukoneissa, kuivaavissa pyykinpesukoneissa, televisioissa ja elektronisissa näytöissä 18.3.2021 mennessä (Motiva 2021). Näistä merkinnöistä suurin osa koskettaa myös Maaseudun mikroyritysten vähähiiliset energiaratkaisut -hankkeen yrityksiä. Lamppujen osalta energiamerkintä uudistuu 1.9.2021 (Motiva 2021). Tämä koskettaa kaikkia yrityksiä. Muut energiamerkinnät, esimerkiksi lämpöpumput, uudistuvat vuoteen 2025 mennessä (Motiva 2021).

Ekosuunnittelu eli ecodesign

Ekosuunnitteludirektiivin (2009/125/EU) avulla asetetaan energiaa käyttäville ja energiaan liittyville tuotteille vaatimuksia, jotka parantavat niiden energiatehokkuutta ja vähentävät tuotteiden ympäristövaikutuksia (Energiavirasto 2021). Ekosuunnittelun asetukset päivittyvät yhdessä energiamerkintöjen kanssa ja niiden tarkoituksena on helpottaa laitteiden korjattavuutta, pidentää käyttöikää ja parantaa kierrätettävyyttä (Motiva 2021). Nykyisiä kodinkoneita tai älypuhelimia ei yleensä kannata korjata, vaan vian sattuessa ne vaihdetaan uuteen. Suomessa ekosuunnitteludirektiiviin liittyvä Suomen kansallinen lainsäädäntö on toteutettu laissa Tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista (1005/2008).

Lainsäädäntö asetetaan voimaan tuoteryhmäkohtaisilla asetuksilla (Energiavirasto 2021). Ekosuunnitteludirektiivin nojalla annetaan tuoteryhmäkohtaisia asetuksia jos, tuotteen valmistajasta riippumaton myyntimäärä on EU:n alueella yli 200 000 kpl, tuotteella on merkittäviä ympäristövaikutuksia ja tuotteiden ympäristövaikutuksien vähentäminen on mahdollista ilman kohtuuttomia kustannuksia (Motiva 2020). Suomessa tuoteryhmäkohtaisten asetusten noudattamista valvoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes (Motiva 2020).

Julkisuudessa on ollut paljon puhetta mm. älypuhelinten käyttöiän nostamisesta. Tuoteryhmäkohtaisien asetuksien avulla EU:n alueella myytävien älypuhelinten korjattavuudelle voidaan antaa valmistajia sitovia määräyksiä. Esimerkiksi akun ja näytön vaihdon tulisi olla nykyistä helpompaa. Parempi korjattavuus nostaisi älypuhelinten käyttöikää.

Ekosuunnitteluun liittyvä lainsäädäntö ei ole vielä kokonaan valmis. Osalle tuoteryhmistä on jo annettu vaatimuksia. Maaseudun mikroyritysten vähähiiliset energiaratkaisut -hankeen yrityksiä koskevia asetuksia on jo annettu mm. hitsauslaitteiden, ilmastointi- ja ilmanvaihtokoneiden, jääkaappien ja pakastimien, kiertovesipumppujen, ammattimaisten kylmälaitteiden, tietokoneiden sekä sähkömoottorien osalta.

Esimerkiksi tietokoneiden vuosittaiselle energiankulutukselle annetaan yläraja tietokonetyypeittäin. Ylärajaan vaikuttaa tietokonetyypin lisäksi käytettävän muistin määrä. Myös tietokoneen virtalähteen hyötysuhteille on olemassa alarajat, jotka riippuvat käytössä olevasta tehosta. Energiankulutuksen rajat muuttuvat teknologian kehittyessä ja tietokoneiden ekosuunnitteluun liittyvä asetus on nyt päivitettävänä. (Tietokoneiden ja tietokonepalvelinten ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta 617/2013/EU 2013)

Lisätietoja artikkeliin liittyviin lainkohtiin:

Ekosuunnitteludirektiivi 2009/125/EU

Laki tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista 1005/2008

Tuoteryhmäkohtaiset vaatimukset

Lähteet

Energiavirasto. 2021. Ekosuunnittelu eli ecodesign. [Viitattu 10.3.2021]. Saatavissa: https://ekosuunnittelu.info/ekosuunnittelutietoa/

Tietokoneiden ja tietokonepalvelinten ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta 617/2013/EU. 2013. [Viitattu 10.3.2021]. Saatavissa: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0617&from=EN

Motiva. 2020. Ekosuunnitteludirektiivi. [Viitattu 25.3.2021]. Saatavissa: https://www.motiva.fi/ratkaisut/ohjauskeinot/direktiivit/ekosuunnitteludirektiivi

Motiva. 2021. Energiamerkintä uudistuu, myös korjattavuudelle ja käyttöiälle tulee uusia vaatimuksia. [Viitattu 10.3.2021]. Saatavissa: https://www.motiva.fi/ajankohtaista/tiedotteet/2021/energiamerkinta_uudistuu_myos_korjattavuudelle_ja_kayttoialle_tulee_uusia_vaatimuksia.16453.news?utm_source=Motiva+-+kest%C3%A4v%C3%A4n+kehityksen+uutisia+2%2F2021&utm_medium=email&utm_campaign=

Kirjoittaja

Mika Keski-Luopa on energiatekniikan insinööri, joka on lisäksi käynyt materiaali- ja energiakatselmoijan koulutuksen. Kirjoittaja toimii energia-asioiden TKI-asiantuntijana METE– hankkeessa. Hankkeen tarkoituksena on edistää Kaakkois-Suomen maaseudun mikro- ja pienyritysten energiatehokkuutta.

Artikkelikuva: Mika Keski-Luopa

Julkaistu 7.4.2021

Viittausohje

Keski-Luopa, M. 2021. Energiamerkintä ja laitteiden ekosuunnittelu uudistuvat. LAB Pro. [Viitattu ja pvm]. Saatavissa: https://www.labopen.fi/lab-pro/energiamerkinta-ja-laitteiden-ekosuunnittelu-uudistuvat/