DesignSpurtti tarjoaa uusia, LAB-ammattikorkeakoulun strategian mukaisia mahdollisuuksia hankeideoinnille ja yhteisöllisen työskentelymallin kehittämiselle. Avainasemassa DesignSpurtissa ovat monialainen yhteistyö ja oppiminen sekä osaamisen jakaminen. Yhteisinä tavoitteina ovat verkostoituminen, verkostojen hyödyntäminen sekä LAB-hengen kehittäminen. LAB-henki sisältää iloa, motivaatiota ja vahvistuvaa hyvinvointia.

Kirjoittaja: Mari Mynttinen

Yhteistyön voima osaamisen vahvistamisessa

Monialaisessa yhteistyössä on voimaa, joka vahvistaa osaamista ja osaamisen jakamista. Esimerkiksi Israelissa monialainen työryhmä on saanut aikaan muutoksia sosiaali- ja terveydenhuoltoalan organisaatiokulttuurissa. Tämä tarkoittaa yhtenäisten hoitojärjestelmien ja hoitomallien kehittämistä yksityisen sairaalaverkoston ja julkisen sairaalan välillä. Moniammatillisissa yksiköissä on nimetty hoitopäälliköitä, jotka varmistavat integraatiota sairaalan, yhteisön terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen välillä. Yhteistyöryhmässä on ollut edustajia neljästä eri organisaatiosta, kuten kuntien sosiaalipalvelut, vakuutuslaitos, sairaala ja yhteisön terveydenhuoltopalvelut. (Schlaeffer ym. 2017.) Monialainen lähestymistapa on vahvistanut esimerkiksi kliinisen hoidon laatua (Wheeler & Winters 2020). Suomessa opetus- ja kulttuuriministeriö puolestaan korostaa monialaista terveyden, liikunnan ja hyvinvoinnin yhteistyötä kaikenikäisten liikkumisen edistämisessä ja liikkumissuositusten saavuttamisessa (Kivelä ym. 2023).

DesignSpurtti koostuu LABin liiketalouden, hyvinvoinnin, muotoilun, tekniikan ja kielikeskuksen asiantuntijoista (Mynttinen 2024). Monialaisista oppimisympäristöistä muodostuva yhteistyöryhmä mahdollistaa osaamisen vahvistamisen ja monialaisen, vuorovaikutteisen oppimisen. Kun kehittämistarpeita ratkaistaan monialaisissa verkostoissa, voidaan vahvistaa työelämälähtöistä oppimista. (Hartikainen 2022.) Oppiminen johtaa parhaimmillaan yhteisten arvojen ja kestävän, vastuullisen tulevaisuuden vision vahvistumiseen. Käytännön oppiminen, ryhmäprosessien vahvistaminen ja monialainen tiedonvaihto ovat monialaisen oppimisen keskeisiä, osaamista vahvistavia piirteitä. (Casas ym. 2023.) Monialaisen hankeyhteistyön vahvistajaksi on kuvattu koulutusta ja tiedonjakoa (Korhonen ym. 2017), mikä voi tuottaa hankeideoita LABin strategian keskiössä olevan vastuullisuuden edistämiseksi.

On huomattava, että myös monialaisuuteen liittyy haasteita, kuten tiimin erilaisten työskentelytapojen yhteensovittaminen (Korhonen ym. 2017). Laajentuvassa monialaisessa yhteistyössä voi vaarana olla vastuualueiden hämärtyminen (Hujala ym. 2019). Kommunikointi voi olla haaste, kun haetaan eri tieteenalojen välistä yhteistä ymmärrystä. Tästä syystä on suositeltavaa nimetä viestinnän päävastuuhenkilö, joka vastaa kaikkien osallisten välisestä tiedonkulusta (Korhonen ym. 2017).

Verkostoitumalla kohti monialaista yhteisöllisyyttä

DesignSpurtin suurin potentiaali on verkostoitumisen myötä kehittyvä monialaisen yhteisöllisyyden tunne. Uutena työntekijänä voi kokea, että on osa säännöllisesti kokoontuvaa, yhteisen asian äärellä toimivaa yhteisöä. Myönteistä kokemusta tarvitaan työhön sitoutumiseksi ja työhyvinvoinnin ylläpitämiseksi. Yhteisöllisyys ja siihen sisältyvä vertaistuki tukee työn tavoitteiden saavuttamista. DesignSpurtin tapaamispäiviin suunnitellut vapaat verkostoitumishetket mahdollistavat monialaista oppimista edistävää kokemusten ja näkemysten reflektointia. Voi todeta, että on kokenut LAB-hengen mukaisesti iloa, motivaatiota ja vahvistuvaa hyvinvointia.

Verkostoitumisella on myös muita myönteisiä vaikutuksia. Se voi toimia yhtenä ratkaisuna ulkomaalaistaustaisten työllistymiseen koulutustaan vastaaviin tehtäviin (Pirttikoski 2023). Verkostoituminen on lisännyt yrittäjien yhteisöllisyyden tunnetta ja vähentänyt yksin yrittämisen tarvetta (Lojamo 2023). Yksilökeskeinen aika, jota elämme, korostaakin usein yksin tekemistä. Kuitenkin ajatus yksin työskentelyn tehokkuudesta voi olla harhaanjohtava. Yksin työskentely voi olla tuloksetonta ja jättää ajattelun kapea-alaiseksi. Monimutkaisten haasteiden ratkaiseminen yksin voi olla vaikeaa (Id-Korhonen & Heikkonen, 2023).

Verkostojen ylläpitäminen mahdollistaa niiden hyödyntämisen. Aikanaan DesignSpurtin päätyttyä on mahdollista ideoida yhteisiä tapaamisia, työpajoja ja/tai koulutusta. Yhteisten hankkeiden kautta voi syntyä uusia mahdollisuuksia yhä laajempaan yhteisöllisyyteen.

Uusia osaamisen mahdollisuuksia

Monialainen työskentely edellyttää yhteistyöhalua, rohkeutta ylittää rajoja, toisten osaamisen tunnistamista, tiedon jakamista ja yhteistyötä mahdollistavia rakenteita (Hartikainen 2022). Näitä voi kukin vapaasti vahvistaa, yksin ja yhteisesti. Korkeakoulut hyödyntävät toimintaympäristöissään monialaista osaamista ja tutkimustietoa, mikä tuottaa uutta osaamista, asenteita ja työmahdollisuuksia (Id-Korhonen & Heikkonen 2023). Yhteisöllisen työskentelymallin kehittämiselle on jo luotu vahva pohja, jota on syytä ylläpitää ja vahvistaa. Monialainen, LAB-hengen mukainen yhteistyö on valtava rikkaus ja voimavara, joka on DesignSpurtissa ihailtavasti oivallettu.

Lähteet

Casas, S., Caliris, C., Candiago, S., Dendocker, N., Desair, J., Fickel, T., Finne, E., Frison, C., Haensel, M., Hinsch, M., Kulfan, T., Kumagai, J., Mialyk, O., Nawrath, M., Nevzati, F., Washbourne, C., & Wubbelmann, T. 2023. Head in the clouds, feet on the ground: How interdisciplinary learning can foster transformative change – insights from a summer school. Biodiversity and Conservation. Vol. 32(12), 3533–3568. Viitattu 24.3.2024. Saatavissa https://doi.org/10.1007/s10531-023-02603-0

Hartikainen, K. 2022. Monialaisuus mahdollistaa ihmislähtöiset ratkaisut sosiaali- ja terveysalalla. In Monialaisten ratkaisujen työkirja sosiaali- ja terveysalan asiakastyöhön. Metropolia ammattikorkeakoulu. Metropolia ammattikorkeakoulun julkaisuja, OIVA-sarja 53. Viitattu 24.3.2024. Saatavissa https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-328-368-8

Hujala, A., Taskinen, H., Oksman, E., Kuronen, R., Karttunen, A., & Lammintakanen, J. 2019. Sote-ammattilaisten monialainen yhteistyö: Paljon palveluja tarvitsevat asiakkaat etusijalle. Yhteiskunta- politiikka. Vol. 84(5–6), 592–599. Viitattu 24.3.2024. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019112744444

Id-Korhonen, A., & Heikkonen, S. 2023. Monialainen terveyden, liikunnan ja hyvinvoinnin innovaatioympäristö yritysten kehittämishaasteita ratkaisemassa. LAB Pro. Viitattu 16.3.2024. Saatavissa https://www.labopen.fi/lab-pro/monialainen-terveyden-liikunnan-ja-hyvinvoinnin-innovaatioymparisto-yritysten-kehittamishaasteita-ratkaisemassa/

Kivelä, A., Backman, J., Hyssälä, L., Vuolasto, J., Virta, S., & Norppa, L. 2023. Kulttuurin ja liikunnan hyvinvointivaikutukset osaksi päätöksenteko- ja ohjausjärjestelmää. Helsinki: Opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2013:16. Viitattu 18.3.2024. Saatavissa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-959-2

Korhonen, T., Halonen, R., Ravelin, T., Kemppainen, J., & Koskela, K. 2017. A multidisciplinary approach to serious game development in the health sector. MCIS 2017 Proceedings. Viitattu 18.3.2024. Saatavissa https://aisel.aisnet.org/mcis2017/30

Lojamo, A. 2023. Yrittäjien yhteisöllisyys ja verkostoituminen: Työyhteisön kehittäjän rooli yrittäjyyden kentällä. AMK-opinnäytetyö. Humanistinen ammattikorkeakoulu. Viitattu 22.3.2024. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2023120534455

Mynttinen, M. 2024. DesignSpurtin hankeideoinnilla kohti vastuullisuutta. LAB Pro. Viitattu 26.3.2024. Saatavissa https://www.labopen.fi/lab-pro/designspurtin-hankeideoinnilla-kohti-vastuullisuutta/

Pirttikoski, V. 2023. Työuramentoroinnista verkostoja ja suuntaa ammatilliselle työpolulle. LAB Pro. Viitattu 25.3.2024. Saatavissa https://www.labopen.fi/lab-pro/tyouramentoroinnista-verkostoja-ja-suuntaa-ammatilliselle-tyopolulle/

Schlaeffer, P, Shemer, J., & Kaye, R. 2017. Bridging health and social care – an innovative framework. International Journal of Integrated Care. Vol. 17(5), A467. Conference Abstracts. Viitattu 22.3.2024. Saatavissa https://doi.org/10.5334/ijic.3787

Wheeler, D., & Winters, E. 2020. Translating the rapidly evolving CAR-TCR research portfolio to clinical practice, a single institution experience at an academic medical center. Biology of blood and marrow transplantation. Vol. 26(3), S271–S271. Viitattu 25.3.2024. Saatavissa https://doi.org/10.1016/j.bbmt.2019.12.440

Kirjoittaja

Mari Mynttinen työskentelee LAB-ammattikorkeakoulun Hyvinvointiyksikön lehtorina. Hän on mukana DesignSpurtti -hankkeessa osallistujana.

Artikkelikuva: Mari Mynttinen

Julkaistu 10.4.2024

Viittausohje

Mynttinen, M. 2024. DesignSpurtti monialaisen yhteistyön vahvistajana. LAB Pro. Viitattu pvm. Saatavissa https://www.labopen.fi/lab-pro/designspurtti-monialaisen-yhteistyon-vahvistajana/