Matkailu ja turismi ovat kehittyneet pelkistä pinnallisista kokemuksista ja rentoutumisesta tarjoten ihmisille mahdollisuuksia henkilökohtaiseen kasvuun ja muutokseen. Transformativiinen matkailu voi tuoda myönteisiä muutoksia osallistuvien asenteisiin, arvoihin ja käyttäytymiseen altistaen heidät uusille kulttuureille, ideoille ja elämäntavoille. Mielenkiinnon herättämisessä tällaisia muutosmatkailukohteita kohtaan on viestintä keskeisessä roolissa. Mutta onko yritysten viestintä linjassa muutosmatkailupyrkimyksen kanssa?

Kirjoittaja: Johanna Heinonen

Viestinnän monet keinot muutosmatkailussa

Matka kohti transformoivia kokemuksia alkaa sitouttavilla ja tehokkailla viestintästrategioilla, jotka ovat olennainen osa aitojen transformoivien matkakokemusten luomisessa asiakkaille. Yksi tapa sitouttaa yleisö on luoda sisältöä, jonka viesti on vastaanottajalle merkityksellinen tai joka herättää tarpeen saada lisää sisältöä elämäänsä. Näiden merkityksellisten viestien luomiseksi organisaatiot tuottavat usein sisältöä teemoista, jotka antavat yleisölle syvemmän ymmärryksen elämän perustavanlaatuisista tärkeistä osa-alueista (Rieger & Klimmt 2018).

Merkityksellinen sisällön jakamiseen on suositeltavaa hyödyntää perinteisestä joukkoviestintää ja sosiaalista mediaa, joita yleisö käyttää luodakseen, jakaa ja kuluttaakseen muutosmatkailuyritysten viestejä. Uusien, entistä kehittyneempien teknologioiden myötä matkailuala on kuitenkin kokenut merkittävän muutoksen markkinoinnissa. Aiemmin matkailuorganisaatiot ja heidän asiakkaansa käyttivät teknologiaa pelkkänä työkaluna tehtäviensä helpottamiseksi. Nykyään teknologiasta on tullut olennainen osa matkailumarkkinointia. Sisältöjen ja kanavien suunnittelu on siirtynyt staattisesta ja toiminnallisesta näkökulmasta transformoivaan näkökulmaan, jossa teknologialla on keskeinen rooli kysynnän ja asiakkaiden tarpeiden ja toiminnan muovaamisessa (Sigala 2018). Tämä muutos on mahdollistanut entistä innovatiivisempien ja sitouttavampien matkailukokemuksien luonnin matkailualan yrityksille.

Hedonismistä eudaimoniaan

Matkailualan viestintä pyrkii usein korostamaan tarjoamaansa viihdettä, huvia tai houkuttelevia elämyksiä, jotka tuottavat hetkellistä iloa tai viihdettä ilman välttämättä syvempää merkitystä tai pitkäaikaista vaikutusta vastaanottajan elämään. Tällainen hedonistinen viestintä pyrkii siis tuomaan lyhytaikaista iloa ja mielihyvää vastaanottajalleen.

Eudaimoninen viestintä puolestaan liittyy viestinnän tapoihin ja strategioihin, jotka pyrkivät edistämään ihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja merkityksellisyyden tunnetta. Siinä keskitytään viesteihin ja sisältöihin, jotka voivat syventää ymmärrystä elämän perustavanlaatuisista ja tärkeistä osa-alueista, kuten onnellisuudesta, tarkoituksesta ja itsetuntemuksesta. Tavoitteena on tuottaa viestejä, jotka innostavat ihmisiä tekemään merkityksellisiä valintoja ja edistävät heidän henkilökohtaista kasvuaan ja hyvinvointiaan. Eudaimonisessa viestinnässä painotetaan viestien ja sisältöjen voimaa vaikuttaa ihmisten ajatteluun, asenteisiin ja käyttäytymiseen positiivisella tavalla, tuoden heille syvempää merkitystä ja tyydytystä elämään. Tämä ajattelutapa tukee muutosmatkailun tavoitteita.

Eudaimonisen viestinnän tutkimuksen avulla kysymykset kuten ”Miten tietyt viestintästrategiat, jotka ilmentävät eudaimonisia elementtejä, johtavat merkityksellisiin kuluttajakokemuksiin?” voivat johtaa kehyksiin ja työkaluihin, jotka auttavat organisaatioita luomaan merkityksellisempää sisältöä. Toinen näkökulma on tarinankerronnan voima työkaluna tunneyhteyksien luomiseen. Tarinankerronta voi auttaa matkailijoita tuntemaan yhteneväisyyttä ja osallisuutta ympäristöönsä, mikä puolestaan edistää heidän ymmärrystään matkakohteestaan ja matkailukokemuksestaan (Sheldon 2020). Kuitenkin nykyinen tutkimus eudaimonisesta viestinnästä on puutteellista. Siksi on tärkeää tehdä lisätutkimusta nykyisten teoreettisten aukkojen täyttämiseksi ja viestinnän potentiaalin ymmärtämiseksi muutosmatkailussa.

Nettisivuanalyysillä johtavaan teknologiakonferenssiin

LAB-ammattikorkeakoulun YAMK-opiskelija Jade Myburgh tekee opinnäytetyönään analyysiä eudaimonisen viestinnän ilmentymistä muutosmatkailuun tähtäävien yritysten sivuilla. Hänen tutkimuksensa tavoite on parantaa ja kehittää ymmärrystä siitä, millaisia liiketoimintamahdollisuuksia voi syntyä matkailualalla transformoivista kokemuksista, kun niitä tarkastellaan eudaimonisesta viestinnän näkökulmasta.

Aihetta selvitetään tutkimalla, miten nämä matkailuyritykset käyttävät eudaimonista viestintää luodakseen sisältöä, joka herättää merkityksen, hyvinvoinnin ja mahdollisen muutoksen tunteen. Analysoimalla yritysten verkkosivujen sisältöjä Heinonen et al. (2024) saivat käsityksen yritysten käyttämistä eudaimonisista ilmaisuista ja sanoista, sekä niiden merkityksestä asiakaskommunikaatiossa.

Saadun datan pohjalta luotiin kaksi nettisivua – eudaimonisia ilmaisuja käyttävä sekä nykytilanteen mukainen nettisivusto. Asiakkaiden reaktioita sivujen sisältöihin testattiin näyttämällä verkkosivuversioita testihenkilöille LABin XR Labin kalustolla ja mittaamalla, millaisia tunne/muutosreaktioita eri versiot aiheuttavat asiakkaissa. Testauksen tulokset voivat toimia suunnannäyttäjänä tehokkaiden, eudaimonista viestintää sisältävien strategioiden luomiseen muutosmatkailuyrityksille.

Tutkimuksen ensimmäisestä vaiheesta, nettisivuanalyysistä, kirjoitettiin artikkeli johtavaan matkailuteknologia-alan akateemiseen konferenssiin Enter24:ään. Aihe sai arvioijilta kiitosta ja niinpä tutkimus esitellään konferenssissa Turkissa tammikuussa ja artikkeli ilmestyy samalla konferenssijulkaisussa.

Lähteet

Heinonen, J., Myburgh, J. & Murto, M. 2024. Transformative Communication on Webpages from the Eudaimonic Perspective. ENTER24 e-Tourism Conference. Izmir, Türkiye. Jan 17-19 2024.

Rieger, D. & Klimmt, C. 2018. The daily dose of digital inspiration: A multi-method exploration of meaningful communication in social media. New Media & Society. 21(1), 97–118. Viitattu 9.8.2023. Saatavissa https://doi.org/10.1177/1461444818788323

Sheldon, P.J. 2020. Designing tourism experiences for Inner transformation. Annals of Tourism Research. 83. Viitattu 20.8.2023. Saatavissa https://doi.org/10.1016/j.annals.2020.102935

Sigala, M. 2018. New Technologies in tourism: From multi-disciplinary to anti-disciplinary advances and trajectories. Tourism Management Perspectives. 25, 151–155. Viitattu 6.9.2023. Saatavissa https://doi.org/10.1016/j.tmp.2017.12.003

Kirjoittaja

Johanna Heinonen toimii LABissa lehtorina ja TKI-asiantuntijana. Erityisesti matkailun kehittäminen, digitaalinen viestintä ja asiakaskokemus ovat hänen sydäntään lähellä, mutta hän on myös kiinnostunut johtamisesta, ihmisten motivoinnista ja sitouttamisesta sekä verkkokoulutuksen haasteista ja mahdollisuuksista.

Artikkelikuva: https://pxhere.com/en/photo/1434369 (CC0)

Julkaistu 14.12.2023

Viittausohje

Heinonen, J. 2023. Viestintä tukemassa henkilökohtaista muutosta ja transformatiivista matkailua. LAB Pro. Viitattu pvm. Saatavissa https://www.labopen.fi/lab-pro/viestinta-tukemassa-henkilokohtaista-muutosta-ja-transformatiivista-matkailua/