Tämä artikkeli esittelee TyöMAA-projektin, jossa motivoidaan lukiolaisia matematiikan opiskeluun todellisten työelämäesimerkkien avulla. Projekti on Hämeen ELY-keskuksen rahoittama ESR-hanke, jota koordinoi LAB-ammattikorkeakoulu. Projekti toteutetaan LUMA-keskus Saimaan sateenvarjon alla, LAB-ammattikorkeakoulun ja LUT-yliopiston välisenä yhteistyöhankkeena.

Kirjoittajat: Päivi Porras ja Johanna Naukkarinen

Taustaa

Lukion oppiainevalinnat ovat vahvasti sukupuolittuneita, ja jakaumat siirtyvät lähes sellaisenaan jatko-opintoihin (Pursiainen ym. 2018). Pitkän matematiikan ja fysiikan miesvaltaisuus parantaa miesten ja heikentää naisten asemaa erityisesti suurilla tekniikan, kauppatieteiden ja luonnontieteiden aloilla. Myös moni ei-matemaattiseksi mielletylle alalle (esim. sosiaali- ja terveysala, psykologia, kasvatustieteet) päätyvä opiskelija yllättyy jatko-opinnoissaan siitä, kuinka merkittävää roolia matemaattiset perustaidot alalla näyttelevät.

Tukemalla matematiikan opiskelua voidaan nykyistä paremmin turvata ylioppilaiden pääsy korkeakouluopintoihin suoraan lukio-opintojen jälkeen. Motivoimalla tyttöjä pitkän matematiikan opintoihin laajennetaan matemaattisten jatko-opintoalojen rekrytointipohjaa ja voidaan pienentää miesvaltaisten alojen segregaatiota. Matematiikan osaamisen hyötyjen esiin tuominen myös ei-matemaattisiksi mielletyillä aloilla voi puolestaan lisätä miesten mielenkiintoa kyseisiä aloja kohtaan ja vähentää näin segregaatiota myös naisvaltaisilla aloilla.

työmaa-hankkeen piirretty logo, joka havainnollistaa matematiikan tarpeellisuutta eri aloilla

Kuva 1. Matematiikkaa tarvitaan kaikilla aloilla (kuva: Heikki Pitkänen)

Mitä TyöMAA tarjoaa lukion opettajalle?

TyöMAA- projektin tarkoituksena on lisätä opinto-ohjaajien ja matematiikan opettajien tietämystä siitä, minkälaista matematiikkaa työelämässä tarvitaan ja minkälainen matematiikan osaaminen eri alojen jatko-opinnoissa ja opiskelijavalinnoissa painottuu. Vaikka opettajilla tätä tietoa varmasti yleisellä tasolla onkin, on projektin keskeisenä tavoitteena antaa opettajille paremmat valmiudet vastata lukiolaisten kysymyksiin entistä syvällisemmin.

Projektissa työstetään opettajille Geogebra-alustalle verkkokirja, jossa lukion lyhyen ja pitkän matematiikan kurssien aiheisiin liitetään konkreettisia esimerkkejä mahdollisimman monelta eri alalta. Esimerkkien tarkoituksena on osoittaa, miksi juuri kyseinen aihe on tärkeä ja miten monella alalla asiaa tarvitaan. Materiaalin avulla opettaja pystyy motivoimaan niitäkin lukiolaisia, jotka kuvittelevat tietävänsä, etteivät tarvitse matematiikkaa jatko-opinnoissaan. Esimerkit jaotellaan selkeästi eri lukiokurssien alle ja ovat näin helposti löydettävissä.

Projektin aikana opettaja voi pyytää tunneilleen matematiikka-lähettiläitä kertomaan omista opinnoistaan ja tarvitsemastaan matematiikasta. Esimerkiksi monet lyhyen matematiikan opiskelleet tekniikan opiskelijat ovat kommentoineet: ”Olisin tehnyt monta asiaa lukiossa toisin, jos olisin tämänkin tiennyt.” Vaikka kommentilla ei ole syyllistetty ketään (lähinnä viitattu omaan laiskuuteen lukiossa), kommentti avaa aika hyvin lukiolaisten käsitystä tulevista opinnoistaan. Todellisuus ja kuvitelmat eivät useinkaan kohtaa. Tuskinpa kovinkaan moni lyhyen ”pakkomatikan” suorittava sosionomin ammatista haaveileva kuvittelee tarvitsevansa budjetointia työssään tai lääkelaskujen osaamista työllistyäkseen.

Mitä TyöMAA antaa lukiolaiselle?

Projektin aikana rakennetaan ja pilotoidaan sekä lyhyen että pitkän matematiikan lukijoille tarkoitettu Työelämän matematiikka -verkkokurssi. Kurssi muodostuu A-osasta ja B-osasta. A-osa käsittelee lukion 1. vuoden matematiikan kurssien aiheita ja B-osa painottuu 2. ja 3. vuoden aiheisiin (valmistuu viim. keväällä 2021). Tehtävien aiheet käsittelevät tekniikkaa, liike-elämää, sosiaali- ja terveysalaa sekä matkailua ja ravitsemusta. Kurssi auttaa ymmärtämään, minkälaista matematiikkaa eri aloilla ja työtehtävissä tarvitaan. Lisäksi kurssi vahvistaa laskurutiinia ja auttaa siten valmistautumaan myös ylioppilaskirjoituksiin, vaikka tehtävät eivät suoraan edustakaan kirjoituksissa vastaan tulevia tehtäviä.

Tehtävät jakaantuvat mekaanisiin ja soveltaviin. Mekaanisilla tehtävillä voi harjoitella laskurutiinia, soveltavat tehtävät puolestaan havainnollistavat työelämässä vastaan tulevia haasteita. Vaikka lyhyen ja pitkän matematiikan oppimääriin liittyvät tehtäväpaketit on selkeyden takia jaettu omille alasivuilleen, tehtäviä saa laskea vapaasti sekä lyhyen että pitkän matematiikan osioista ja kurssia voi suorittaa koko lukioajan omaan tahtiin.

Verkkokurssi vastaa kokonaisuudessaan kolmea (3) ammattikorkeakoulun opintopistettä, mutta kurssin voi suorittaa kahdessa osiossa (1,5 op/osio). Kurssin aikana ei tarvitse laskea kaikkia mahdollisia tehtäviä, vaan osion suorittamiseksi vaaditaan 60 suorituspistettä. Mitä haastavampi aihealue, sitä enemmän tehtävän laskemisesta saa suorituspisteitä. Yhteistyölukioissa yhden osion suorittamisesta saa lukion kurssimerkinnän. Lukiolainen voi siis saada kaksi kurssimerkintää, jos suorittaa molemmat osiot.

Kiinnostuitko?

Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Lappeenrannan, Luumäen ja Savitaipaleen lukioiden kanssa. Hankeaikana (2019 – 2021) myös muiden lukioiden opettajilla on mahdollisuus saada materiaalit käyttöönsä sekä pyytää tunneilleen matematiikka-lähettiläitä kertomaan omalla alalla tarvitsemastaan matematiikasta. Matematiikka-lähettiläät ovat LABin ja LUTin opiskelijoita eri koulutusohjelmista.

Hankeaikana otetaan myös ilolla vastaan ideoita esimerkeistä. Ota siis yhteyttä, jos sinulla on kiva esimerkkiaihio työstettäväksi ja/tai olet kaivannut esimerkkiä johonkin lukion aiheeseen. Valmiit esimerkkiaihiot työstämme lukijakunnalle sopivaksi sekä kohdennamme sopivalle kurssille. Kaikki esimerkit tulevat pääosin olemaan LABin ja LUTin koulutusaloilta.

Hankkeen kotisivuilta https://www.lut.fi/tyomaa löytyy tarkempaa tietoa sekä opettajille että opiskelijoille.

Lähteet

Pursiainen, J., Muukkonen, H., Rusanen, J. & Harmoinen, S. 2018. Lukion ainevalinnat ja tasa-arvo. Oulu: Oulun Yliopisto. [Viitattu 25.5.2020). Saatavissa: https://www.tasaarvoteot.fi/client/naisjarjestot/userfiles/lukion-ainevalinnat-ja-tasa-arvo-oulun-yliopiston-raportti.pdf

Kirjoittajat

Päivi Porras, projektipäällikkö LAB-ammattikorkeakoulu
Johanna Naukkarinen, projektipäällikkö LUT-yliopisto

Artikkelikuva: https://pxhere.com/fi/photo/562631 (CC0)

Julkaistu 25.5.2020

Viittausohje

Porras, P. & Naukkarinen, J. 2020. Työelämän matematiikka: TyöMAA. LAB Pro. [Viitattu ja pvm]. Saatavissa: https://www.labopen.fi/lab-pro/tyoelaman-matematiikka-tyomaa/

rahoittajien logot