RoboCamp-hanke on tarjonnut Etelä-Karjalan alueen yrityksille seminaareja, työpajoja, case-yrityspaikkoja ja opiskelijayhteistyötä liittyen taloushallinnon automaatioon ja ohjelmistorobotiikkaan. Hankkeessa kartoitettiin kesäkuussa 2021 Etelä-Karjalan tilitoimistojen näkemyksiä osaamistarpeisiin alalla ja yritys-oppilaitosyhteistyöhön. Mitä opiskelijoiden tulisi osata ja mitä alueen yrityksen toivovat oppilaitosyhteistyöltä?

Kirjoittajat: Anita Montonen & Marianne Viinikainen

Tulevaisuuden osaamistarpeet taloushallinnossa hyvin moninaisia

Tilitoimistojen edustajien mukaan tulevaisuudessa tarvetta on osaajille, joilla on riittävä substanssiosaaminen, mutta myös konsultoiva työote. Näiden lisäksi IT- ja järjestelmäosaamisen puoli tulee olla hallussa sekä hyvät tiedonhankintataidot. Tärkeinä taitoina nähtiin myös hyvät sosiaaliset taidot sekä neuvottelu-, analyysi- ja esiintymistaidot. Lisäksi arvostettiin proaktiivisuutta, ennakointiosaamista, kokonaisuuden hahmottamista, asiakaspalveluosaamista, laajaa talouden tuntemusta ja kykyä tulkita tietoja. (RoboCamp-hanke 2021.)

Varsinkin yksinyrittäjän työ on hyvin moninaista ja vaatii laajaa osaamista. Kirjanpito- ja yhtiöoikeudellinen lainsäädäntö on osattava hyvin. (RoboCamp-hanke 2021.)

Yritykset toivovat oppilaitoksilta aktiivista otetta yhteydenpitoon

Tilitoimistoilta kysyttiin myös, minkälaisia toiveita heillä on oppilaitosyhteistyölle. Yritykset toivovat oppilaitosten suunnalta aktiivisempaa otetta ja yhteydenottoja. Yritysyhteistyössä aloite tuleekin useimmiten korkeakouluilta, sillä yrityksissä ei välttämättä ole tietoa korkeakoulujen toimintamalleista. Tiiviimpi yhteistyö vaatii opettajilta uudenlaista asennoitumista, kun rooli muuttuu opettamisesta enemmän valmentamiseen: tiedon jakamisen rinnalle tulee osaamisen tunnistaminen ja oppimismahdollisuuksien luominen opiskelijoille. (Heikkilä 2020.)

Yhteistyöehdotuksina vierailuja, mentorointia ja yrityscaseja

Eräs suuremman tilitoimiston edustaja toivoi, että opiskelijat voisivat tulla vierailulle yrityksen tiloihin ja myös toisin päin: yrityksen edustajat voisivat tulla kampukselle esittelemään yrityksen toimintaa ja tällä tavoin luomaan suhteita opiskelijoihin ja tulevaisuuden työntekijöihin. Tavoitteena olisi madaltaa rajapintaa ja lisätä tietoa siitä, mitä työ alalla on. (RoboCamp-hanke 2021.)

Eräs yrittäjä oli kiinnostunut ohjaustoiminnasta: hän ohjaisi ja mentoroisi mielellään opiskelijoita opintoihin, työpajoihin tai opinnäytetöihin liittyen. Hän haluaisi kokeneena yrittäjänä tuoda enemmän esille työelämänäkökulmaa opintoihin. (RoboCamp-hanke 2021.)

Kyselyssä saatiin myös muitakin konkreettisia ehdotuksia yritysyhteistyölle. Ehdotettiin mm. yrityscaseja opiskelijatöinä, eli soveltuvilla kursseilla opiskelijat pääsisivät pienryhmissä ratkomaan oikeiden yritysten ongelmia ja yritykset saisivat tätä kautta ideoita tai ratkaisun ongelmaan. (RoboCamp-hanke 2021.)

Pienillä yrityksillä oppilaitosyhteistyön esteenä rajalliset resurssit

Osalla yrityksistä ei ollut mitään toiveita yritys-oppilaitosyhteistyölle. Pienillä toimistoilla ei välttämättä ole resursseja harjoittelijoiden kouluttamiseen. Jos harjoittelijan palkkaa, työaika kuluu monesti harjoittelijan ohjaamiseen, jolloin varsinaiset omat työt täytyy tehdä iltaisin ja viikonloppuisin. (RoboCamp-hanke 2021.)

Toisaalta kyselyn perusteella moni pienikin tilitoimisto ottaa opiskelijoita työharjoitteluun, mutta usein kyseessä on merkonomiopiskelija. Tradenomiopiskelijoille tarjottiin paikkoja yleensä isommista tilitoimistoista. Myös tilitoimiston sijainnilla oli vaikutusta: syrjemmässä olevaan toimistoon oli vaikeampi saada palkattua tradenomiopiskelijoita. (RoboCamp-hanke 2021.)

Korkeakoulujen keinoja parantaa alueen yritysten toimintaedellytyksiä

Kyselyssä kysyttiin myös, miten alueen korkeakoulut voisivat tukea yritysten toimintaedellytyksiä. Vastauksissa toivottiin lisää palvelujen esille tuomista: mitä apua he voisivat saada korkeakouluilta. Monella yrityksellä on pieniä projekteja, muttei tietoa kenellä niitä voisi teettää ja mitä se maksaa. Esimerkkinä mainittiin ohjelmistorobotin rakentaminen. (RoboCamp-hanke 2021.)

Moni yrityksistä toivoi, että korkeakouluissa panostetaan ajantasaiseen koulutukseen, jotta yrityksille olisi tarjolla osaavaa työvoimaa. Erään tilitoimiston edustaja valitteli, että on vaikea löytää maa- ja metsätaloutta hyvin tuntevia taloushallinnon osaajia. Lappeenrannan ja Imatran alueella olisi paljon alan asiakkaita, mutta tilitoimistoissa alan osaamista on hyvin rajatusti, etenkin kun alaa hyvin tuntevista osaajista osa on jäämässä eläkkeelle. Tästä voisivat korkeakoulut ottaa koppia ja käsitellä kursseilla myös maatalouden erityiskysymyksiä. (RoboCamp-hanke 2021.)

Osa vastaajista ilmaisi kiinnostusta tilitoimistoille suunnatuista avoimista kursseista tai koulutuksista ja ylipäätään jatkokouluttautumismahdollisuuksista. (RoboCamp-hanke 2021.)

Esimerkkejä yritysyhteistyöstä ammattikorkeakoulujen liiketalouden koulutusohjelmissa

Uusimpana yritysyhteistyömuotona LAB-ammattikorkeakoulun liiketalouden koulutusohjelmassa on kummiyritystoiminta. Imatralaisen Relion Oy:n kanssa yhteistyö alkoi syksyllä 2020 ja tilitoimisto Rantalaisen kanssa keväällä 2021. Opiskelijoille tarjotaan harjoittelumahdollisuuksia, kesätyöpaikkoja, osa-aikatöitä, opinnäytetyöaihioita ja valmistumisen jälkeen kenties vakituinen työpaikka. Yhteistyön kautta kummiyritykset pääsevät vaikuttamaan opiskelijoiden työelämävalmiuksiin, osaamiseen ja myös sitouttaa heitä yritykseen. (LAB-ammattikorkeakoulu 2021.)

Edellä mainittujen yhteistyömuotojen lisäksi voidaan järjestää myös yhteistyökursseja. Haaga-Heliassa järjestettiin syksyllä 2019 ”Robotiikka Talousprosesseissa”-kurssi, jossa opettajien luentojen lisäksi Azetsin asiantuntijat esittelivät mm. kuinka robotiikkaa hyödynnetään matkalasku- ja ostolaskuprosessissa, palkanlaskennassa ja sisäisten projektien hallinnassa. Yhteistyökurssi oli Azetsille keino esitellä toimialaa ja millaista on työskennellä modernissa taloushallinnossa, unohtamatta tulevaisuuden osaajiin tutustumista. (Azets Finland 2020.)

Azets toimii myös kummina Haaga-Helian opiskelijoiden perustamalle tilitoimisto Tasecolle. Azetsin asiantuntijat sparrasivat opiskelijoita tilitoimiston perustamiseen liittyvissä asioissa, kuten taloushallinnon eri prosesseista ja palveluista, tilinpäätöksestä, sopimuskirjauksista, asiakastyöstä ja antoivat käytännön neuvoja tilitoimisto- ja tiimityöskentelyyn. (Lehtiö 2021.)

Tiedonjakoon panostamalla tiiviimpää yhteistyötä

Yhteenvetona, tilitoimistot toivovat korkeakouluilta tiiviimpää yhteistyötä ja tiedonjakoa. Parempaa tietoutta ylipäätään siitä, minkälaisia yhteistyömahdollisuuksia on tarjolla, sillä kiinnostusta yhteistyölle ainakin osalla alueen tilitoimistoista on. Yhteistyötä voidaan toteuttaa lukuisissa eri muodoissa sen mukaan, mikä yritykselle parhaiten sopii.

Lähteet

Azets Finland. 2020. Robotiikka talous­prosesseissa kurssi oli menestys. [Viitattu 14.8.2021]. Saatavissa: https://www.azets.fi/blogi/robotiikka-talousprosesseissa-kurssi-oli-menestys/

Heikkilä, T. 2020. AMK-yritysyhteistyö 2020. Lab Focus. [Viitattu 14.8.2021]. Saatavissa: https://blogit.lab.fi/labfocus/amk-yritysyhteistyo-2020/

LAB-ammattikorkeakoulu. 2021. Tilitoimisto Rantalaisesta kummiyritys LABin laskentatoimen opiskelijoille. [Viitattu 13.8.2021]. Saatavissa: https://www.lab.fi/fi/uutiset/tilitoimisto-rantalaisesta-kummiyritys-labin-laskentatoimen-opiskelijoille

Lehtiö, K. 2021. Azets kummina Haaga-Helian opiskelijoiden tilitoimistolle. [Viitattu 13.8.2021]. Saatavissa: https://www.azets.fi/blogi/azets-kummina-opiskelijoiden-tilitoimistolle/

RoboCamp -hanke. 2021. Puhelinkysely. Julkaisematon aineisto.

Kirjoittajat

Anita Montonen opiskelee laskentatoimen tradenomiksi LAB-ammattikorkeakoulussa ja työskentelee kevään 2021 ajan RoboCamp-hankkeessa projektiassistenttina.

Marianne Viinikainen työskentelee taloushallinnon lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa ja taloushallinnon osuudesta vastaavana projektipäällikkönä RoboCamp-hankkeessa.

Artikkelikuva: https://pxhere.com/en/photo/1455421 (CC0)

Julkaistu 17.8.2021

Viittausohje

Montonen, A. & Viinikainen, M. 2021. Tulevaisuuden osaamistarpeet taloushallintoalalla ja tilitoimistojen toiveet yritys-oppilaitosyhteistyölle.  LAB Pro. [Viitattu ja pvm]. Saatavissa: https://www.labopen.fi/lab-pro/tulevaisuuden-osaamistarpeet-taloushallintoalalla-ja-tilitoimistojen-toiveet-yritys-oppilaitosyhteistyolle/