Viestinnän avulla voidaan vaikuttaa yrityksen sidosryhmien mielikuviin ja lisätä tietoa yrityksen toiminnasta. Sen avulla voidaan rakentaa yrityksen imagoa ja kertoa asiakkaille siitä, kuinka yritys toimii. Vastuullisuusviestinnän avulla kerrotaan yrityksen vastuullisuustavoitteista ja -toimenpiteistä, kerrotaan mahdollisista vastuullisuuteen liittyvistä tavoitteista sekä luodaan myös vetovoimaa kohderyhmän keskuudessa.

Kirjoittajat: Tarja Isola, Veera Peltomaa & Jaakko Grönmark

Vihreä tilinpäätös ja vastuullisuus osana vihreää siirtymään eli Vihreä vastuu –hankkeessa lisättiin tilitoimistojen vastuullisuusosaamista sekä tuotettiin yritysvastuuraportoinnin palvelumalli. Palvelumallin avulla tilitoimistot voivat rakentaa asiakkailleen vihreän tilinpäätöksen ja vastuullisuusraportin asiakkaan toimialasta riippumatta. Yritysvastuuraportin tuottaminen tulee olemaan useille tilitoimistolle uusi palvelu, jota he tarjoavat omille asiakkailleen. (Vihreä vastuu 2023.)

Uuden palvelun lanseeraamista ja käyttöönottamista tukemaan hankkeessa on kehitetty tilitoimistolle tarkoitettu viestintä-opas. Oppaan tavoitteena on auttaa palvelun käyttöönottoa viestinnän keinoin. Opasta voivat hyödyntää kaikki tilitoimistot sekä taloushallinnon asiantuntijat, jotka ottavat käyttöön hankkeessa kehitetyn yritysvastuuraportoinnin palvelun.

Opas viestintään

Viestintä-opas on syntynyt yhteiskehittelyn tuloksena ja siinä on näkökulmana tilitoimistojen ja heidän asiakasyritystensä välinen vuorovaikutus eri kanavissa. Erityisenä painopisteenä oppaassa tuodaan esille viestinnän argumentointi eli väittämät sekä viestinnän kärjet, joiden avulla palvelusta voi viestiä.

Opas sisältää myös viestintäsuunnitelman sekä viikkotasoisen viestinnän aikataulun, jota tilitoimisto voi hyödyntää soveltaen tai sellaisenaan. Oppaassa on esimerkkejä sosiaalisen median julkaisuista sekä materiaalia tilitoimiston omille nettisivuille.

Tämän lisäksi oppaaseen on koottu lista hankkeessa tuotetuista julkaisuista, podcasteista ja animaatioista, joista on hyötyä viestinnän suunnittelussa, sekä linkit maksuttomiin kuviin, joita omassa viestinnässä voi hyödyntää. Mukana on myös uutiskirjepohja, jonka sisältöä tilitoimisto voi hyödyntää.

Kaikki oppaan materiaalit on tarkoitettu hyödynnettäväksi tilitoimiston omassa viestintätyössä sellaisenaan tai niitä voi käyttää tilitoimiston viestinnän suunnittelun inspiraation lähteenä. Opas viestintään julkaistaan kesän 2023 aikana.

Vastuullisuusviestintäosaamisen puute haastaa pk-yrityksiä

Viestintään ei tahdo aina löytyä yrityksissä aikaa ja kun puhutaan vastuullisuusviestinnästä, voi käsite tuntua epämääräiseltä. Sen vuoksi valmiiden mallien seuraaminen voi tuoda vaivattomuutta yrityksen viestintään. Yrityksessä on voitu tehdä jo pitkäänkin erilaisia vastuullisuustoimia ja -tekoja, mutta niistä ei ole tultu viestineeksi. Isolan (2023b) mukaan kannattaa pohtia ensiksi, että mistä vastuullisuusnäkökulmista yrityksessä halutaan viestiä. Sen jälkeen päätetään, kuinka vastuullisuusviestintää voitaisiin toteuttaa käytännössä.

Vastuullisuusviestinnän tukena toimii yrityksen oma yritysvastuuraportti. Yritysvastuuraportti tarjoaa todenmukaista tietoa yrityksen sidosryhmille ja sillä kuvataan yrityksen toiminnan vaikutuksia ympäristöön ja yhteiskuntaan. Yksi keino viestiä toiminnan vastuullisuudesta yritysvastuuraportin lisäksi on esimerkiksi ympäristömerkki. (Isola 2023a.)

On hyvä tunnistaa, että yleensä virheellisten puheiden korjaaminen on vaikeampaa kuin niiden kertominen. Kuluttajat kohtaavat jopa satoja markkinointiväittämiä päivittäin. Yleisimmät sloganit ”entistä riittoisampi”, “testivoittaja” ja ”Suomen suosituin” jäävät mieleen vahvasti. Näiden totuudenperän selvittäminen on hankalaa. (Isokangas ym. 2022, 13-14.) Epätodenmukaisia vastuullisuusväittämiä kutsutaan viherpesuksi. Viherpesu voidaan määritellä markkinoinnissa käytettävänä virheellisenä tietona eli valheena tai osatietona, jonka yhteydessä viestinnän toteuttaja esimerkiksi antaa liian suuren käsityksen ilmaston hyväksi tekemistään teoista tai vaihtoehtoisesti markkinoi tuotteitaan epätodenmukaisilla väitteillä. (Eettisen kaupan puolesta ry 2023.)

Viherpesua voi välttää esimerkiksi siten, että esittää vastuullisuusväittämien tueksi todenmukaista tietoa, vaikkapa vastuullisuusraportin muodossa. Vastuullisuusviestintää ei myöskään tule kaunistella, sillä siten tullaan antaneeksi virheellinen kuva toiminnasta. Hyvää ja realistista vastuullisuusviestintää voi olla esimerkiksi oman yrityksen vastuullisuuteen liittyvien kehityskohteista ja niihin liittyvistä toimenpiteistä viestiminen.

Hyvä palvelu sisältää hyvän viestinnän

Palvelumuotoilun lähtökohta on asiakas, asiakkaan tarpeet ja asiakaskokemus (Stickdorn ym. 2018). Jotta asiakas saa palvelusta hyvän kokemuksen on yrityksen myös hallittava hyvä ja asiakkaan tarpeeseen vastaava viestintä. Asiakas keskiössä muotoiltu palvelu sisältää siis myös hyvän viestinnän ja tähän viestintäopas tuo tilitoimistoille tärkeän tuen. Hyvää viestintää on sellainen, joka vastaa asiakkaan tarpeisiin, antaa kokemuksen huolenpidosta ja välittää hyödyllistä ja asiakkaalle arvokasta tietoa.

Lähteet

Eettisen kaupan puolesta ry. 2023. Kuluttaminen ja mainonta – opettajan materiaalit. Viitattu 24.5.2023. Saatavilla https://eetti.fi/materiaalit/oppimateriaalit/kuluttaminen-mainonta/kuluttaminen-mainonta-opettajan-materiaalit/

Isokangas, A., Niippola, J. & Vassinen, R. 2022. Viherpesuopas. Miten merkitys muuttuu markkinoinniksi. Helsinki: Nemo.

Isola, T. 2023a. Miten suunnitella vastuullisuusviestintää? LAB Pro. Viitattu 16.5.2023. Saatavissa https://www.labopen.fi/lab-pro/miten-suunnitella-vastuullisuusviestintaa/

Isola, T. 2023b. Mitä asiakkaasi haluavat kuulla? Mistä lähteä liikkeelle vastuullisuusviestinnässä. LAB Pro. Viitattu 16.5.2023. Saatavissa https://www.labopen.fi/lab-pro/mita-asiakkaat-haluavat-kuulla-mista-lahtea-liikkeelle-vastuullisuusviestinnassa/

Stickdorn M., Hormess M., Lawrence, A. & Schneider, J. 2018. This is service design doing. Sebastopol: O’Reilly.

Vihreä vastuu -hanke. 2023. Vihreä vastuu -hankkeen nettisivu. Viitattu 16.5.2023. Saatavissa https://vihreavastuu.fi/

Kirjoittajat

Tarja Isola, KTM, AmO, toimii vastuullisen liiketoiminnan lehtorina liiketalous-yksikössä LAB-ammattikorkeakoulussa. Tarja on syventynyt erityisesti pk-yritysten vastuullisuushaasteisiin ja vastuullisuusviestintään. Tällä hetkellä hän toimii myös Vihreä vastuu -hankkeessa viestinnän asiantuntijana.

Jaakko Grönmark, Tradenomi (AMK), työskentelee hankeasiantuntijana ja projektipäällikkönä Laurea-ammattikorkeakoulussa. Jaakko toimii tällä hetkellä Vihreä vastuu –hankkeessa asiantuntijana.

Veera Peltomaa, B.S., AmO, työskentelee Laurea-ammattikorkeakoulussa hankeasiantuntijana, projektipäällikkönä sekä tuntiopettajana liiketalousyksikössä. Veera on keskittynyt markkinoinnin ja käyttäytymistaloustieteen ydinalueisiin. Hän toimii tällä hetkellä Vihreä Vastuu-hankkeessa palvelumuotoilun asiantuntijana.

Artikkelikuva: https://pxhere.com/en/photo/919601 (CC0)

Julkaistu 6.6.2023

Viittausohje

Isola, T., Grönmark, J. & Peltomaa, V. 2023. Tukea tilitoimistoille vastuullisuuspalveluista viestimiseen. LAB Pro. Viitattu pvm. Saatavissa https://www.labopen.fi/lab-pro/tukea-tilitoimistoille-vastuullisuuspalveluista-viestimiseen/