Tieto- ja viestintätekniikan koulutuksessa havahduttiin muutama vuosi sitten selkeään ongelmaan siitä, että alan opiskelijat eivät ole olleet kovin innokkaita lähtemään opiskelijavaihtoon. Toki vuosittain muutama lähtijä joukossa oli, mutta verrattuna muihin tekniikan koulutuksiin vaihdon prosentuaalinen osuus jäi pieneksi. Opiskelijoiden kansainvälistymistä tukemaan kehitettiin konsepti, joka sai nimen iWeek.

Kirjoittaja: Henri Koukka

Kotikansainvälistyminen avaimena kansainvälisyyteen

On tunnettua, että useimmissa työnantajille tehdyissä kyselyissä nousee yksi tärkeä metataito kerta kerran jälkeen esiin. Ryhmätyötaitojen, sosiaalisen ja ulospäinsuuntautuneen luonteen ja muiden metatason osaamisten joukossa on lähes poikkeuksetta aina mukana kielitaidot ja kyky toimia kansainvälisessä yhteisössä tai kansainvälisten asiakkaiden kanssa. Yhtenä viimeaikaisista tutkimuksista, joka kattaa useita eri toimialoja, julkaistiin opetushallituksen raportti ”Osaaminen 2035”, jossa kommunikaatiotaidot ja monikulttuurisuus oli esillä yleisten digitaitojen rinnalla lähes kaikilla toimialoilla (Opetushallitus 2019).

Tietotekniikan opiskelijoiden haluttomuus opiskelijavaihtoa kohtaan oli tunnistettu ilmiö. Henkilökunnalla kuitenkin oli useampia positiivisia kokemuksia sekä opettajavaihdosta, että kansainvälisestä koulutushankkeesta. Näitä asioita pohdittiin useissa keskusteluissa ja mietittiin, miten asiaan saataisiin muutos. Keskusteluissa nousi esiin termi ”kotikansainvälisyys”. Tässä ideassa käännetään kansainvälisyysopinnot toisin päin verrattuna perinteiseen opiskelijavaihtoon. Sen sijaan, että lähetetään viisi opiskelijaa opiskelemaan 30 opintopistettä ulkomaille, tuodaan opettajia ulkomailta Lahteen ja tarjotaan 150 opiskelijalle kokemus siitä mitä käytännössä on istua luennolla, kun opettaja ei olekaan suomalainen.

Tämän idean käytännön toteutuksena syntyi ”International Week – New Trends in ICT”. Tämä lyheni kuitenkin hyvin nopeasti muotoon iWeek. Tapahtuman järjestämiseksi kontaktoitiin eurooppalaisia kumppaniyliopistojen lehtoreita ja tutkijoita ja kysyttiin kiinnostusta saapua Suomeen luennoimaan. Vastaanotto oli yllätys, sillä riittävä määrä luennoitsijoita oli hyvin nopeasti saatu koottua puhtaasti omista kontaktiverkostoista.

iWeek:in käytännön järjestelyt

Kansainvälisen viikon käytännön järjestelyt vaativat melkoisen palapelin yhteen sovittamista. Kullakin luennoitsijalla oli omat toiveensa mm. ajankohdasta, luentojen pituudesta sekä käytettävästä tilasta ja sen varustuksesta. Alustava runko viikon sisällölle jaettiin kolmeen rinnakkaiseen ns. trackiin konferenssikäytännöistä tutulla tavalla. Näin opiskelijat pystyivät ohjaamaan omia valintojaan eniten itseään kiinnostavaan suuntaan. Trackit olivat: Curious Creativity, Interactive Web ja Game Development. Trackit myös toimivat ohjaavana tekijänä luennoitsijoille. Näiden avulla he pystyivät päättelemään minkä tyyppistä sisältöä heiltä haluttiin.

Esimerkkikuva, johon hahmoteltu viikon ohjelmaa taulukkomuotoon
Kuva 1. Alustava luentosuunnitelma, iWeek2018 (kuva: Henri Koukka)

Viikko koostuu pääosin vierailijaluennoista, mutta alusta lähtien viikon rakenteeseen on kuulunut vierailijoiden kotiyliopistojen esittely. Tämä on usein ollut viikon kohokohtia, sillä vierailijoilla tuntuu olevan pieni kilpailu siitä kuka pitää vetävimmän esityksen oman yliopistonsa erinomaisuudesta ja kurssitarjonnasta vaihto-opiskelijoille. Opiskelijoilta on tullut kiitosta kyseisestä sessiosta, koska heillä on mahdollisuus tilaisuuden jälkeen jäädä keskustelemaan juuri niiden henkilöiden kanssa, jotka voivat kertoa autenttista tietoa kiinnostavista vaihtokohteista. Tämä on ollutkin huomattavana lisätukena kv-koordinaattoreiden pitämien infotilaisuuksien lisäksi.

Kuva luennosta
Kuva 2. Frank Haelman, belgialainen lehtori Odisee University Collegesta luennoimassa Arduino-minitietokoneen käytöstä (Kuva: Henri Koukka)

Viikon haasteet

IWeekin toistuessa vuosittain myös ongelmia on noussut esiin. Alkuperäinen tapa, jolla iWeek upotettiin normaaliin kurssirytmiin, oli pitää iWeekiä osana kurssien suoritusta, jolloin käymällä tietyt luennot tuli tehneeksi osasuorituksen oman opettajansa opintojaksolle. Tilojen käytön kannalta viikko on kuitenkin haastava, sillä se vaatii välillä tilajärjestelyjä, jotka aiheuttavat haasteita muulle opetukselle. Tämä taas on johtanut siihen, että opetusta on jouduttu perumaan sellaisilta ryhmiltä, joilla ei ole ollut iWeekiä sen vuoden ohjelmassaan. Tämä on välillä antanut iWeekille maineen ”vapaaviikkona”. Tähän ongelmaan ratkaisuna on päädytty siihen, että myös nuoremmat vuosikurssit kuuluvat iWeekin piiriin. Tällöin vältytään päällekkäisyyksiltä ja aikatauluongelmilta. Tosin kääntöpuolena ovat tällöin suuret ryhmät, joka vastaavasti asettaa tarpeen lisäluennoitsijoille. Lisäämällä luennoitsijoiden määrää pystytään lisäämään rinnakkaista tarjontaa.

Tiedotus isoille massoille on myös ollut haastavaa, sillä muutoksia tulee väkisin. Luennoitsijoiden lennot saattavat muuttua juuri ennen viikkoa ja muutoksia tulee aikatauluihin, luokkatila ei varustukseltaan vastaa toiveita ja se joudutaan vaihtamaan jne. Tällaisten muutosten tiedottaminen nopeasti on haastavaa ja sen eteen on edelleen tehtävä töitä. Myös opiskelijoiden tasainen jakautuminen eri luennoille oli alkuvaiheessa haastavaa. Tämä ratkaistiin kuitenkin iWeek2020-tapahtumassa ennakkoilmoittautumisella. Tällä vältettiin luentojen ylitäyttö ja samalla varmistettiin, että kaikille luennoille oli osallistujia.

Opiskelijoiden palaute

Tammikuulta 2020 kerättiin palautekysely siitä, kuinka opiskelijat kokevat tällaisen poikkeuksellisen tavan opiskella. Palaute oli enimmäkseen positiivista ja arvosana viikolle kokonaisuudessaan oli niinkin korkea kuin 4,1 / 5

  • Mielenkiintoisia aiheita, erittäin hyviä (jos ei jopa loistavia) luennoitsijoita. luennot olivat monesti hyvin toiminnantäytteisiä, joten hauskaa tekemistä riitti.
  • Luentojen monipuolisuus. Oli mukavaa kun pitäjät olivat ulkomailta, ja sai kuulla heidän kokemuksiaan alaan liittyen, heidän työstään/kouluista joissa opettavat jne. Hyvää oli myös se, että sai valita juuri ne luennot jotka itseä puhuttelivat eniten!
  • Viikko oli opettavainen ja mielenkiintoinen ja hyvä että kesti sen viikon jotta kerkisi tekemään asioita.

Tulevaisuus

Kansainvälinen viikko on ollut Tieto- ja viestintätekniikan ohjelmassa jo kuusi kertaa, ja viikko on parantunut vuosi vuodelta. Tiedottamista on parannettu mm. perustamalla verkkosivu http://iweek.lamk.fi, joka toimii mainoksena houkuteltaessa uusia luennoitsijoita. Sivusto muutetaan vuodelle 2021 ammattikorkeakoulun nykyisen nimen mukaiseen osoitteeseen. Sivusto kokoaa luentojen ja luennoitsijoiden kuvaukset opiskelijoiden nähtäväksi ja tämä helpottaa päättämistä, mille luennolle haluaa osallistua. Tulevaisuudessa sivun kautta on suunnitelmissa toteuttaa myös luennoitsijoiden ilmoittautuminen. Nykyisellään tämä tapahtuu Lyyti-järjestelmän kautta.

Vuosien varrella myös Muotoiluinstituutin henkilökunta on ollut mukana rekrytoimassa luennoitsijoita, tarjoamassa tilojaan ja osallistunut opiskelijoiden kanssa luennoille ja työpajoihin. Tämä on ollut erinomainen yhteistyön muoto, sillä teemoissa on ollut selkeästi synergiaa tekniikan ja muotoilun välillä. Kansainvälisyys on LABin yksi kantavista teemoista ja olisi mainiota, jos tämä konsepti olisi käytössä läpi ammattikorkeakoulun.

Lähteet

Opetushallitus. 2019. Osaaminen 2035. [Viitattu 8.9.2020]. Saatavissa: https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/osaaminen_2035.pdf

Kirjoittaja

Henri Koukka toimii tieto- ja viestintätekniikan lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa ja on usean vuoden ajan toiminut päävastuullisena iWeek-tapahtuman järjestelyissä.

Artikkelikuva: https://pxhere.com/fi/photo/724127 (CC0)

Julkaistu 17.11.2020

Viittausohje

Koukka, H. 2020. Tietotekniikan opiskelijoiden kansainvälistyminen ilman opiskelijavaihtoa. LAB Pro. [Viitattu ja pvm]. Saatavissa: https://www.labopen.fi/lab-pro/tietotekniikan-opiskelijoiden-kansainvalistyminen-ilman-opiskelijavaihtoa/