Sykäys-hankkeessa seuroja ja sen toimijoiden osaamista kehitettiin laaja-alaisen ja kokonaisvaltaisen koulutuskokonaisuuden avulla. Hankkeessa mukana ollut Black Diamond Cheerleaders (BDC) seuran toimijat kokivat seuran ja sen toimijoiden osaamisen kehittyneen hankkeen aikana. Koulutuskokonaisuus kehitti osallistujien omaa osaamista ja työkaluja oman seuran kehittämiseen. Tässä artikkelissa BDC:n toimijat kertovat omia kokemuksistaan Sykäys-hankkeeseen osallistumisesta ja sen mukanaan tuomasta kehityksestä seurassa.

Kirjoittajat: Noora Kakko ja Milla Reponen

Sykäys -hanke

ESR-rahoitteisessa LAB-ammattikorkeakoulun, Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry:n sekä Kymenlaakson Liikunta ry:n yhdessä toteuttamassa Sykäys -hankkeessa (1.9.2018-31.3.2021) tuettiin urheiluseurojen työnantajavalmiuksia, tarjoamalla seuroille mahdollisuus osallistua laaja-alaiseen ja kokonaisvaltaiseen koulutuskokonaisuuteen. Koulutuskokonaisuuden suunnittelussa pidettiin kiinni ajatuksesta, että kokonaisuuden avulla pystytään kehittämään seuraa paremmin toimivaksi yksiköksi. Tämä helpottaa tunnistamaan ne työtehtävät, johon tarvitaan palkatun henkilön työpanos, ja toisaalta huomaamaan, onko työntekijälle tarvetta.

Yksi Sykäys-hankkeeseen lähteneistä seuroista oli vuonna 2013 perustettu Black Diamond Cheerleaders, jonka lajeja ovat cheerleading ja cheertanssi. Seura kertoi hankkeeseen hakeutumisen syyksi halun oppia uusia asioita ja kehittyä seurana. Lisäksi he näkivät hankkeen mahdollisuutena verkostoitua muiden seurojen ja eri toimialojen osaajien kanssa. Hankehakemukseen seura ilmoitti suurimpana haasteenaan ja kehityskohtanaan sopivien harjoitustilojen puutteen.

Black Diamond Cheerleaders– timanttista yhdessä tekemistä ja kehittymistä

Kehittämistyöhön osallistuneilta Black Diamond Cheerleaderien toimijoilta kartoitettiin kyselyn avulla seuran ja sen toimijoiden osaamisen kehittymistä Sykäys-hankkeen aikana. Seuran toimihenkilöistä kaikki vastanneet kokivat, että kehitystä oli tapahtunut erityisesti hallitustyöskentelyssä, toimijoiden välisessä työnjaossa, seuran sisäisessä yhteistyössä sekä seuran imagossa.

Hallitustyöskentelyyn saatiin paljon hyviä vinkkejä ja tänä vuonna olemme saaneet hallituksen työskentelyn paljon paremmaksi kaikille. Pienillä eväillä päästiin tähän mm. työnjako pareittain, asialista tulevista asioista, mikä vähensi whatsapp-ryhmän jokapäiväistä piippaamista, työnjako on selkeämpää, jolloin asioita ei jää ns. hoitamatta niin herkästi.

Jokaiselle toimijaryhmälle on nyt kirjattu omat vastuualueet ja niitä kehitetään aina tarpeen vaatiessa.

Parannusta oli tapahtunut myös urheiluseuran johtamisen ja hallinnon eri osa-alueilla, tulevaisuuden tavoitteiden asettamisessa, toiminnan suunnitelmallisuudessa sekä organisoinnissa, avoimuudessa ja läpinäkyvyydessä ja korvausten maksamisessa. Vähiten kehitystä oli tapahtunut sponsoroinnissa sekä urheilu- ja harrastustoiminnassa.

Sykäyksen aikana BDC on työstänyt arvot ja vision uudestaan. Seura on tehnyt vuosikelloja (koko seuralle, hallitukselle, eri toimijaryhmille), joita noudatetaan toimintaa suunniteltaessa ja toteuttaessa.

Vastaajia pyydettiin myös erittelemään heidän omasta mielestään kolme keskeisintä kehityskohtaa, jotka olivat parantuneet hankkeen aikana. Eniten parannusta oli tapahtunut seuraavassa järjestyksessä: hallitustyöskentelyssä, työnjaossa toimijoiden kesken, toiminnan avoimuudessa ja läpinäkyvyydessä, kirjallisten toimintaohjeiden tekemisessä ja dokumentoinnissa, korvausten maksamisessa, toiminnan suunnitelmallisuudessa, työnantajana toimimisessa ja verotuksessa.

Ymmärrystä ja tietoa työnantajana toimimisesta, mahdollisuus palkata lisää ja huolehtia päätyöntekijöistä.

Silmämme avautui tähän (verotus) erittäin konkreettisesti Sykäyksen etäkoulutuksessa, missä aiheena oli verotus tms. korvausten maksaminen.

Osaamisen lisäämisellä työkaluja oman seuran kehittämiseen

Kaikki seuran vastaajat kokivat hankkeen koulutuskokonaisuuden kehittäneen seuraa sekä seuran toimijoiden osaamista. Seuran kehittyminen näkyy myös konkreettisella tasolla. Hankkeen alkaessa seura työllisti yhden puolipäiväisen työntekijän ja nyt hankkeen loputtua seuran palkkalistalla on yksi kokopäiväinen seurakoordinaattori sekä osa-aikainen valmennuskoordinaattori.

Sykäys-hankkeesta opin todella paljon ja huomaan myös seuramme kehittyneen paljon. Jokainen hallituksessa on saanut lisää tietoa ja itsevarmuutta hallituksen tehtävistä. Itse koen kehittyneeni erityisesti toiminnan suunnitelmallisuudessa sekä kirjallisten toimintaohjeiden tekemisessä.

Paljon työkaluja ja intoa seuran kehittämiseen, erityisesti organisointiin ja yhteistyöhön liittyen.

Lisää kokonaisvaltaista osaamista seuratyöstä ja sen kehittämisestä.

Vuoden 2021 kevään aikana käy toteen seuran pitkäaikainen haave omasta harjoitushallista. Seura on perustamisestaan asti etsinyt Kouvolasta sopivaa omaa harjoitustilaa, joka soveltuisi lajin vaatimuksiin. Uusi halli mahdollistaa entistä turvallisemmat olosuhteet lajin harjoittamiselle. Hankkeen aikana seuralle työstettiin uusi visio, jossa korostui muun muassa laadukas toimintaympäristö sekä arvot, jossa turvallisuuden tunne oli yhtenä arvona. Myös jokainen vastaaja koki itse oppineensa uutta ja oman osaamisensa kehittyneen.

Tämä oli todella tärkeä juttu meidän seuran kehitykselle. Seuran asiat on pysynyt mielestäni aina hyvin käsissä, mutta tämän avulla se on entistä helpompaa

Todella tärkeä koulutus seuralle, osaaminen, rohkeus ja into kasvoi kohisten. Saatiin paljon ja monipuolisesti eväitä laadukkaaseen seuratoimintaan. Sykäys projekti oli huippu!

Black Diamond Cheerleaders osallistui aktiivisesti ja usean toimijan voimin hankkeen koulutuksiin. Koulutusten välissä kaikilla hankeseuroilla oli mahdollisuus maksuttomaan seurakohtaiseen tapaamiseen ja sparraukseen seurakehittäjä kanssa. BDC hyödynsi tätä mahdollisuutta aktiivisesti, mikä mahdollisti seuralähtöisesti tapahtuvan kehitystyön entistä paremmin. Toimijat kokivat, että seuran kehitykseen vaikutti se, että he osallistuivat koulutuksiin useamman henkilön voimin. Koulutuksissa käytyjä asioita oli helpompi viedä käytäntöön, koska useampi seuran toimija oli mukana kuulemassa ja miettimässä niitä koulutuspäivissä. On mielenkiintoista nähdä, kuinka tämä seura tulee kehittymään tulevien vuosien aikana, miten selkeytyneet toimintajärjestelmät tulevat kehittymään entisestään sekä mikä niiden vaikutus on koko seuran toiminnan kannalta.

Kirjoittajat

Noora Kakko, Kymenlaakson Liikunta ry., Sykäys -hankkeen asiantuntija

Milla Reponen, LAB-ammattikorkeakoulu, Sykäys -hankkeen projektipäällikkö

Artikkelikuva: Tero Wester

Julkaistu 29.4.2021

Viittausohje

Kakko, N. & Reponen, M. 2021. Sykäys-hankkeen koulutuskokonaisuus Black Diamond Cheerleedingin toiminnan kehittämisen tukena. LAB Pro. [Viitattu ja pvm]. Saatavissa: https://www.labopen.fi/lab-pro/sykays-hankkeen-koulutuskokonaisuus-black-diamond-cheerleedingin-toiminnan-kehittamisen-tukena/

Sykäys -hankkeen logo

Kuva johon on koottu hankkeessa mukana olevien kumppaneiden logot