Oppilaitosten ja työelämän suunnitelmallisella yhteistyöllä voidaan edistää opiskelijoiden työllistymistä ja yritysten ennakoivaa rekrytointia jo opintojen aikana. Tässä artikkelissa kuvattu suunnitelmallisen yhteistyön malli havainnollistaa opiskelijoille ja työelämän edustajille, miten opinnot ja työelämä voivat yhdistyä kaikkia osapuolia hyödyttäväksi opinto- ja työpoluksi. Mallin soveltaminen auttaa tunnistamaan ja kehittämään monimuotoista yhteistyötä sekä tulevaisuuden osaamistarpeita.

Kirjoittaja: Niina Ihalainen

Erilaisia motiiveja ja yhteistyön muotoja

Työvoimapula on kasvava haaste monissa yrityksissä tänä päivänä. Työikäisen väestön määrä vähenee lähivuosina rajusti eikä työntekijöitä riitä kaikille aloille. Tämän lisäksi monet työntekijät ovat ilmaisseet halunsa vaihtaa työpaikkaa. (Ihalainen 2021.) Vain pieni osa Suomen pk-yrityksistä (17 %) tekee oppilaitosyhteistyötä (Huovinen & Kärpänoja 2019), joten on nähtävissä, että työnantajien edustajat eivät suuressa määrin tunne oppilaitosyhteistyön eri muotoja eivätkä tunnista tulevien osaajien ja työvoiman kohtaamisen potentiaalia jo opintojen aikana. Opintojen aikainen yhteistyö ja läsnäolo oppilaitoksen arjessa voikin toimia yhtenä ratkaisuna osaajien löytämiseen. Parhaat opiskelijat rekrytoidaan usein jo opintojen aikana (Vihervaara 2015), joten kaikkiin avoimiin työpaikkoihin ei välttämättä saada hyviä hakijoita ja hakijamäärät voivat jäädä kovin pieniksi.

Vihervaaran (2015) mukaan yrityksillä on karkeasti jaoteltuna viidenlaisia motiiveja hakeutua yliopiston kanssa opetusyhteistyöhön:

  • rekrytointi-intressit,
  • vaikuttaminen tulevien työntekijöiden osaamiseen,
  • yhteistyön hyvä hinta-laatusuhde,
  • nopea ja vaivaton, matalan kynnyksen yhteistyömuoto ja
  • uusien ajatusten ja ideoiden saaminen.

Voidaan olettaa, että pitkälti samat motiivit ohjaavat yrityksiä yhteistyöhön ammattikorkeakoulujen sekä toisen asteen oppilaitosten kanssa. Työelämä tarvitsee opiskelijoita, jotka osaavat soveltaa teoriassa opittuja asioita käytäntöön (Vihervaara 2015).

Yhteistyö ja kehittämistoiminta tukevat koulutusta ja opetuksen laatua sekä alueen yrityksiä ja niiden toimintaa. Opiskelijoille työelämäyhteistyö merkitsee tärkeää kosketusta oman alan todellisuuteen, josta alkaa ammatillinen kehittyminen ja ammatti-identiteetin kasvu. On todettu, että todelliset haasteet motivoivat ja tehostavat oppimista ja kiinnostavat monia opiskelijoita teoreettisia ongelmia enemmän. Samalla työelämän edustajat pääsevät tutustumaan paremmin opiskelijaan ja hänen soveltuvuuteensa alan töihin. Lisäksi yhteistyö voi tuoda resursseja toteutuksiin ja selvityksiin. (Hyypiä ym. 2017; Klemola 2013; Suvilaakso ym. 2011.) Yritys voi myös vahvistaa positiivista työnantajakuvaansa ja näkyvyyttä opiskelijoiden parissa tarjoamalla erilaisia harjoittelu- ja yhteistyömahdollisuuksia. Tämä kaikki tukee ennakoivaa rekrytointia. Jokainen opintojen aikainen kosketus työelämään vaikuttaa mielikuvaan alasta ja haluun hakeutua koulutusta vastaavaan työpaikkaan ja kyseisen työnantajan palvelukseen (Suvilaakso ym. 2022).

Alla olevassa taulukossa on koottuna erilaisia yhteistyömuotoja. Taulukosta pystyy helposti tarkastelemaan yhteistyön tilannetta ja valitsemaan niitä osa-alueita, joita kokee tärkeiksi yhteistyömahdollisuuksiksi ja kehityskohteiksi oppilaitosyhteistyössä.

Erilaisia yritys- ja oppilaitosyhteistyön muotoja liittyen työnantajakuvan markkinointiin, alakohtaiseen yhteistyöhön, rekrytointiin ja muuhun yhteistyöhön.

Taulukko 1. Erilaisia oppilaitosyhteistyön muotoja työelämän näkökulmasta (Opinnoista Osaajaksi 2012)

Opiskelijoita voidaan rekrytoida oppilaitoksista esimerkiksi kesätöihin, harjoitteluun tai keikkatöihin, mutta koulutuksen sisältöön pääsee paremmin tutustumaan muun muassa opinnäytetöiden ja yhteisten projektien kautta (HRViesti 2019), mitä seuraavaksi esitettävä suunnitelmallisen oppilaitosyhteistyön malli tukee. Malli auttaa hahmottamaan, miten opinto- ja työpolku voi yhdistyä yhteiseksi poluksi edellä esitettyjen yksittäisten yhteistyömuotojen sijaan.

Suunnitelmallinen yhteistyö – polku työllistymiseen

Työnantajien edustajat eivät välttämättä tunne erilaisia tapoja tehdä yhteistyötä, eivätkä opiskelijat osaa vielä opintojen aikana nähdä, miten opintojen aikainen yritysyhteistyö voi edistää omaa työuraa ja työllistymistä. Alla oleva suunnitelmallisen oppilaitosyhteistyön malli auttaa kertomaan sekä opiskelijoille että työnantajien edustajille, kuinka opinnot ja työelämä voivat yhdistyä opintojen aikana (Klemola 2013). Mallista voi saada pohjaa monimuotoisen yhteistyön kehittämiselle sekä eri yhteistyömuotojen ja sisältöjen kytkeytymiselle opinto- ja työpolun eri vaiheissa.

Suunnitelmallisen oppilaitosyhteistyön malli sisältäen sekä opinto- ja työpolut että tärkeimpien yhteistyömuotojen kytkeytymisen toisiinsa polkujen eri vaiheissa. Kuvion sisältöä avataan tarkemmin artikkelin tekstissä.

Kuvio 1. Suunnitelmallinen oppilaitosyhteistyö – opintoja vastaava työpolku (Opinnoista Osaajaksi 2012)

Opintoja vastaava työpolku alkaa molemminpuolisella tutustumisella, vierailuilla ja tapaamisilla. Esimerkiksi yritysvierailut ja -käynnit voivat antaa opiskelijoille konkreettisen kuvan työnantajan toiminnasta ja siitä, millaisia työtehtäviä on tarjolla. Tutustumiset ja vierailut voivat johtaa projekti- ja oppimistehtäviin, harjoitteluihin ja erilaisiin töihin yrityksessä. Viimeisessä vaiheessa opiskelija voi tehdä lopputyön yritykseen ja työllistyä, jolloin opinto- ja työpolku yhdistyvät urapoluksi.

Kuviossa esitetty malli on yksinkertaistettu. Polut voivat nivoutua monella eri tavalla toisiinsa.  Todellisuudessa yhteistyö ei aina etene suoraviivaisesti ensikohtaamisesta eri vaiheiden kautta suoraan urapolulle, vaan polun varrelta voi jäädä myös joitain yhteistyömuotoja pois. Työllistymisen polku voi olla siten pidempi tai lyhyempi. Esimerkiksi lopputyö, joka tuo yritykselle hyötyä ja uusia ideoita, voi johtaa suoraan opiskelijan työllistymiseen.

Muuttuvassa työelämässä tiedot ja taidot vaativat päivittämistä

Yritykset tarvitsevat uudistuakseen uusia ideoita, näkökulmia ja aloitteita sekä kykyä kyseenalaistaa vanhaa. Kaikki yritykset muuttuvat jatkuvasti, mutta erityisen tärkeää se on nopeasti muuttuvilla aloilla, joilla uudistuminen on elinehto. Lisäksi se korostuu perinteikkäillä toimialoilla, joiden yritykset perustavat usein toimintansa vanhanaikaisiin oletuksiin, toimintatapoihin ja liiketoimintamalleihin. (Malmelin 2021.) Oppilaitoksen ja työpaikan edustajien onkin hyvä yhdessä tarkastella, mitä työpaikalla ja toimialalla on tapahtumassa. Näin oppiminen keskittyy nykyisiin ja lähitulevaisuuden oppimistarpeisiin ja palvelee sekä työelämään tulevia että siellä jo olevia työntekijöitä. (Kurki ym. 2020.)

Opiskelijat ja työelämän sekä oppilaitoksen edustajat voivat yhdessä kehittää yritystä ja toimialaa eteenpäin ja etsiä uusia mahdollisuuksia muuttuvassa maailmassa. Suunnitelmallisen oppilaitosyhteistyö nmallia hyödynnetään Yritys-Hunter-hankkeessa (LAB 2022), jonka tavoitteena on edistää LAB-ammattikorkeakoulun, LUT-yliopiston ja Koulutuskeskus Salpauksen opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden työllistymistä Lahden seudun yrityksiin sekä lisätä oppilaitosten tunnettuutta ja yhteistyötä työelämän kanssa.

Lähteet

HRviesti. 2019. Harhaluuloja oppilaitosyhteistyöstä? Viitattu 25.4.2022. Saatavissa https://www.hrviesti.fi/natiivi/178/harhaluuloja-oppilaitosyhteistyosta

Huovinen, P. & Kärpänoja, J. 2019. Keskeiset tulokset ja havainnot. Teoksessa: Husso, K. (toim.). Pk-yritysten yhteistyö korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa. Helsinki: Työ- ja elinkeinoministeriö. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 2019:35. 13–15. Viitattu 6.5.2022. Saatavissa https://tem.fi/-/raportti-yhteistyo-korkeakoulujen-ja-tutkimuslaitosten-kanssa-vahvistaa-pk-yritysten-osaamispohjaa-ja-kasvua

Hyypiä, M., Hämäläinen, A., Hämäläinen, P., Oikarainen, M., Salonius, H., & Tuhkunen, A. 2017. Tuunaa & viilaa: Yritysyhteistyön työkirja korkeakouluille. Tampereen teknillinen yliopisto. Viitattu 25.4.2022. Saatavissa https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-15-3931-2

Ihalainen, N. 2021. Miksi tulevat osaajat kannattaa kohdata jo opintojen aikana? LAB Pro. Viitattu 25.4.2022. Saatavissa https://www.labopen.fi/lab-pro/miksi-tulevat-osaajat-kannattaa-kohdata-jo-opintojen-aikana/

Klemola, A. 2013. Oppilaitosyhteistyön kehittäminen asiakaskiinnostuksen herättämiseksi. Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö. Hämeen ammattikorkeakoulu, Liiketalouden koulutusohjelma. Hämeenlinna. Viitattu 25.4.2022. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201305179223

Kurki, A-L., Uusitalo, H., Nykänen, M., Mattila-Holappa, P. & Saari, E. 2020. Uudista yhteistyötä! Käytännön työkaluja työpaikka-oppilaitosyhteistyön kehittäjälle. Työterveyslaitos. Viitattu 25.4.2022. Saatavissa https://urn.fi/URN:ISBN:9789522619259

LAB. 2022. Yritys-Hunter. Kohtaa osaaja ajoissa. Viitattu 18.5.2022. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/yritys-hunter

Malmelin, N. 2021. Radikaali uudistuminen: Miten johtaa murroksessa. Helsinki: Kauppakamari.

Opinnoista Osaajaksi. 2012. Eväitä koulutuksen ja työelämän kohtaamiseen. Pääkaupunkiseudun koheesio- ja kilpailukykyohjelma (PKS-KOKO). Viitattu 17.5.2022. Saatavissa https://www.hel.fi/hel2/Helsinginseutu/Hankkeet/Koko/OpOs/OpOs_loppuesite.pdf

Suvilaakso, A., Hulkkonen, T., Keskinen, H., Lindberg, N.& Paakkola, S. 2011. Opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden rekrytointia edistävät käytännöt pääkaupunkiseudun kaupungeissa. Pääkaupunkiseudun koheesio- ja kilpailukykyohjelma. Opinnoista Osaajaksi-hanke. Viitattu 27.4.2022. Saatavissa https://www.hel.fi/hel2/Helsinginseutu/Hankkeet/Koko/OpOs/OpOs_rekrytointikaytannot_2011.pdf

Vihervaara, T. 2015. Yritysyhteistyö opetuksessa. Käytännön käsikirja yliopistoille ja yrityksille. Helsinki: Aalto-yliopisto.

Kirjoittaja

TKI-asiantuntija Niina Ihalainen (VTM, MBA) työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa Yritys-Hunter-hankkeen projektipäällikkönä.

Artikkelikuva: https://pxhere.com/en/photo/1552769 (CC0)

Julkaistu 1.6.2022

Viittausohje

Ihalainen, N. 2022. Suunnitelmallinen oppilaitosyhteistyö auttaa kohtaamaan osaajat ajoissa. LAB Pro. Viitattu pvm. Saatavissa https://www.labopen.fi/lab-pro/suunnitelmallinen-oppilaitosyhteistyo-auttaa-kohtaamaan-osaajat-ajoissa/