Yliopistojen, kaupunkien ja yritysten väliset verkostot ovat tärkeitä rakenteita, jotka voivat edistää monipuolista yhteistyötä ja tuoda mukanaan lukuisia etuja kaikille osapuolille. Yliopistot ja ammattikorkeakoulut tuovat verkostoon mukanaan uusinta tutkimustietoa ja innovaatioita, kun taas yritykset voivat tarjota käytännön sovellusmahdollisuuksia ja kaupungit voivat toimia käytännön toteutuksen ympäristönä. Siirtymä-hankkeen verkostot kattavat hankkeen toteuttajien lisäksi useiden kunnallisten organisaatioiden jäseniä sekä lukuisen joukon yritysten edustajia.

Kirjoittaja: Mika Keski-Luopa

Yliopistojen, kaupunkien ja yritysten väliset verkostot

Yliopistojen, kaupunkien ja yritysten väliset verkostot ovat tärkeitä rakenteita, jotka voivat edistää monipuolista yhteistyötä ja tuoda mukanaan lukuisia etuja kaikille osapuolille. Tällaiset verkostot voivat käsittää akateemisen tutkimuksen, kaupunkikehityksen ja yritystoiminnan yhdistämisen. Verkostojen kehittäminen vaatii avointa viestintää, yhteisiä päämääriä ja sitoutumista kaikilta osapuolilta. Yhteistyöllä voidaan saavuttaa synergiaa ja tuoda esiin ratkaisuja, joilla on laaja-alaisia vaikutuksia yhteisöille ja liike-elämälle. Yhteistyö voi tapahtua esimerkiksi yhteisten tapahtumien, työpajojen ja yhteistyöprojektien kautta. Verkostojen perustana on yhteistyö, joka perustuu vapaaehtoisuuteen, tasavertaisuuteen, vastavuoroisuuteen ja itseorganisoitumiseen (Valtioneuvoston kanslia 2019, 14).

Yliopistot ja ammattikorkeakoulut tuovat verkostoon mukanaan uusinta tutkimustietoa ja innovaatioita, kun taas yritykset voivat tarjota käytännön sovellusmahdollisuuksia. Kaupungit voivat toimia foorumina, jossa näitä ideoita voidaan kokeilla ja toteuttaa käytännössä. Kaupunkikehitysprojekteissa yliopistot voivat osallistua suunnitteluun, tutkimukseen ja innovaatioihin, yritykset voivat tarjota teknologisia ratkaisuja ja kaupungit voivat toimia käytännön toteutuksen ympäristönä.

Kaupungit kohtaavat monia haasteita, kuten ympäristön saastuminen, infrastruktuurin kehittäminen ja energiamurrokseen vastaaminen siirryttäessä fossiilisista polttoaineista kohti uusiutuvia ja kestäviä energialähteitä. Yliopistot ja yritykset voivat yhdessä kehittää ratkaisuja näihin haasteisiin. Yhteistyö kaupunkien kanssa mahdollistaa kestävien ratkaisujen kehittämisen, kuten älykkäiden kaupunkien konseptit, uusiutuvan energian käyttöönotto ja ympäristöystävälliset liikennejärjestelmät.

Siirtymä-hankkeen verkostot

Siirtymä uusiutuvan energian ja resurssitehokkuuden hiilineutraaleihin ekosysteemeihin -hanke, eli Siirtymä, kehittää toimijoiden välistä uusiutuvan energian tuotantoyksiköiden, energiamuunnosten ja energiavarastojen yhteentoimivuutta Päijät-Hämeessä (LAB 2022). Siirtymä-hankkeen verkostot toimivat pääsääntöisesti Teamsiin ajoitettujen kokousten, yksittäisten henkilöiden välisten yhteydenottojen ja fyysisten tapaamisten, tapahtumien ja työpajojen kautta. Siirtymä-hankkeen verkostoissa on jäseniä LAB-ammattikorkeakoulun ja LUT-yliopiston hankehenkilöstön lisäksi useista kunnallisista organisaatioista ja järjestöistä sekä lukuisa joukko yritysten edustajia.

Siirtymä-hankkeen verkostotyön pohjana on ollut LAB-ammattikorkeakoulun ja Heinolan kaupungin välinen BioHub-yhteistyö. Lokakuun 2022 ja joulukuun 2023 välisenä aikana aikataulutettuja Teams-kokouksia on järjestetty 8 kpl. Näissä on aina ollut osallisena Heinolan kaupungin Elinvoima- ja Tekniikkatoimialojen henkilöstöä sekä LAB-ammattikorkeakoulun ja LUT-yliopiston hankehenkilöstöä. Tarpeen mukaan on kutsuttu yritysedustajia ja kehittämistoimia on tehty myös kokousten ulkopuolella. Vuoden 2024 alusta lähtien on sovittu, että joka toinen kokous pidetään alkuperäisellä kokoonpanolla ja joka toinen kokous on suunnattu yrityksille.

Muita verkostokohtaamisia ja työpajoja on järjestetty täsmäaiheisiin liittyen. Mukana ovat olleet järjestöistä mm. Nastolan Energiasäätiö ja Heinolan yrittäjät. Yhteistyötä on tehty myös LADECin, Orimattilan kaupungin ja Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa. Aktiivisia yritysedustajia on ollut lähes 20 kpl. Tapahtumissa kontaktoituja yrityksiä ei laskuissa ole mukana. Esimerkiksi Siirtymä-hanke osallistui Jokimaan ravikeskuksessa järjestettyyn Sänkisäpinät-tapahtumaan 3.11.2023, jossa kontaktoitiin useita kymmeniä yrityksiä. Lokakuun 2022 ja joulukuun 2023 välisenä aikana muita verkostokohtaamisia ja työpajoja on järjestetty tai niihin on osallistuttu 16 kpl.

Yritysten toimintaedellytykset vaikuttavat niiden osallistumiseen verkostoissa

Ukrainan sota on heikentänyt suoraan ja välillisesti yritysten toimintaedellytyksiä Suomessa. Sodan aiheuttama epävarmuus on heijastunut kielteisesti kuluttajien ja yritysten tulevaisuuden odotuksiin. Epävarmuus heijastuu suoraan yrityksien asiakkuuksiin, tilauksiin ja tapahtumiin (Hämeen Yrittäjät 2022). Sota on myös korostanut toimitusketjujen haasteita. Esimerkiksi kansainväliset pakotteet ovat hidastaneet maksuliikennettä ja toimitusketjut on jouduttu muotoilemaan uudelleen (Leppänen 2022). Polttoaineiden, raaka-aineiden ja materiaalien hinta on noussut. Nämä tekijät ovat vaikuttaneet erityisesti teollisuus-, rakennus- ja kansainvälisen kaupan yrityksiin (Hämeen Yrittäjät 2022). Vain kolmasosa yrityksistä ei usko Ukrainan sodan vaikutusten lykkäävän suunniteltuja investointeja (Leppänen 2022).

Inflaatio on vaikuttanut kuluttajien ostokäyttäytymiseen. Joulukuussa 2023 kuluttajista 73 prosenttia oli sitä mieltä, että Suomen taloustilanne on huonontunut ja 36 prosenttia arvioi heidän taloudellisen tilansa olevan huonompi kuin vuosi sitten (Tilastokeskus 2023). Kuluttajien ostojen vähentyminen vaikuttaa suoraan palvelujen kysyntään ja vähittäiskauppasektoriin.

Yhteistyö yliopistojen ja kaupunkien kanssa mahdollistaa yrityksille pääsyn uusimpaan tietoon, teknologioihin ja tutkimustuloksiin. Lisäksi yritykset kuulevat aluekehityssuunnitelmista ja voivat vaikuttaa niihin. Usein pelkkä tiedon lisääntyminen ei riitä ja yritykset kaipaavat verkostotyöskentelystä konkreettista hyötyä yritykselle varsinkin heikentyneiden toimintaedellytysten aikana.

Siirtymä-hankkeessa on huomattu yritysten heikentyneiden toimintaedellytyksien vähentäneen yritysten halukkuutta osallistua aluekehityshankkeiden verkostoihin. Verkostojen laajentaminen on koettu haastavaksi. Haasteista huolimatta verkostojen kehittämistä jatketaan edelleen koko hankeajan. Tavoitteena on luoda verkosto, joka toimisi myös hankkeen päättymisen jälkeen.

Lähteet

Hämeen Yrittäjät. 2022. Ukrainan sota: pakotteilla ja epävarmuudella laaja vaikutus yrityksiin. Viitattu 19.1.2024. Saatavissa https://www.yrittajat.fi/uutiset/ukrainan-sota-pakotteilla-ja-epavarmuudella-laaja-vaikutus-yrityksiin/

LAB. 2022. Siirtymä uusiutuvan energian ja resurssitehokkuuden hiilineutraaleihin ekosysteemeihin. Viitattu 16.1.2022. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/siirtyma

Leppänen, N. 2022. Ukrainan sota on korostanut toimitusketjujen haasteita – kansainvälisillä markkinoilla riskejä voidaan hallita kaupan rahoituksen ratkaisuilla. Viitattu 16.1.2024. Saatavissa https://www.op-media.fi/yrittajyys/ukrainan-sodan-vaikutukset-suomalaisiin-yrityksiin/

Tilastokeskus. 2023. Kuluttajien luottamus syvällä joulukuussa 2023 – huolina oma rahatilanne ja työttömyys. Viitattu 16.1.2024. Saatavissa https://www.stat.fi/julkaisu/cl7q7yzni5q1b0bvzm724fl15

Valtioneuvoston kanslia. 2019. Verkostojohtamisen opas. Valtioneuvoston kanslian julkaisuja 2019:12. Viitattu 16.1.2024. Saatavissa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-710-9

Kirjoittaja

Mika Keski-Luopa toimii TKI-asiantuntijana Siirtymä-hankkeessa ja projektipäällikkönä METE2-hankkeessa. Lisäksi kirjoittaja toimii LABin ja Heinolan kaupungin välisen BioHub-yhteistyön koordinaattorina.

Artikkelikuva: https://pixabay.com/fi/photos/joukkuehenki-tiimity%C3%B6-yhteis%C3%B6-tuki-2447163/   (Anemone123, Pixabay Licence)

Julkaistu 22.1.2024

Viittausohje

Keski-Luopa, M. 2024. Siirtymä-hankkeen verkostot. LAB Pro. Viitattu pvm. Saatavissa https://www.labopen.fi/lab-pro/siirtyma-hankkeen-verkostot/