Uusien teknologioiden, tuotteiden ja palveluiden testaus aidossa sote-asiakasympäristössä hyödyttää sekä yritystä että testaajia. Yritysten keräämien käyttökokemusten lisäksi ammattilaisille avautuu mahdollisuus kokeilla uusia tuotteita ja saada siten uusia ideoita omaan työhönsä.

Kirjoittaja: Kaisa Seppänen

Testaustoiminnalla käyttökokemuksia ja uusia ideoita kotiin vietäviin palveluihin

Kotiin vietävien sosiaali- ja terveyspalvelujen määrä ja moninaisuus on kasvanut viime vuosina. Lisääntynyt liikkuva työ sekä asiakkaan luokse vietävä palvelu tuovat haasteita työn rutiineihin ja prosesseihin. Esimerkiksi kirjaaminen ja muistiinpanojen tekeminen liikkuvassa työssä voi olla ongelmallista. Terveydenhuollon ammattilaisten keskuudessa onkin herännyt tarvetta työtavoille ja toiminnallisuuksille, joiden avulla kirjaamista on mahdollista sujuvoittaa ja kirjaamiseen käytettävää aikaa lyhentää (Vehko ym. 2018, 143). Uusien toimintatapojen tai työvälineiden testaamiseen voi osallistua esimerkiksi testbed-toiminnan kautta.

Elsa-hankkeessa kehitetään  Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote), LUT-yliopiston ja LAB-ammattikorkeakoulun yhteistyönä Etelä-Karjalaan innovaatioympäristöä sekä testbed-toimintaa, joka mahdollistaa esimerkiksi uusien tuotteiden ja palveluiden kokeiluja aidossa asiakasympäristössä. Kokeilut painottuvat kotiin vietäviin ja kotona asumista tukeviin palveluihin. (Elsa-testbed 2020.)

Elsa-hankkeessa testbed-testaustoiminta on Living Lab -tyyppistä. Living Lab on toimintatapa, jossa käyttäjät osallistuvat tuote- ja palvelukehitykseen ja testaus toteutetaan siellä, missä loppukäyttäjä todellisuudessakin käyttäisi tutkittavaa tuotetta tai palvelua. Käyttäjien osallistumisella testaukseen tavoitellaan uusia innovaatioita sekä käyttäjien näkemyksiä ja käyttökokemuksia jo olemassa olevista tuotteista tai palveluista. (Nyström & Leminen 2011, 2-4; Feurstein ym. 2008, 2.) Testbed-testaustoiminta aidoissa käyttöympäristöissä soveltuu erityisesti teknologioille, joiden turvallisuus ja hyödyllisyys todellisissa käyttötilanteissa pitää tuoda näkyväksi. Testbed-toiminta mahdollistaa uusien innovaatioiden kokeiluja, arviointia ja oppimista ja siten tukee tuotekehityksen riskien hallintaa. (Arntzen ym. 2019, 54.)

Sote-ammattilaiset sanelusovelluksen testaajina

Elsa-hankkeessa yhtenä aidossa asiakasympäristössä kokeiltavana tuotteena testattiin sanelusovellusta. Testaus kohdistettiin Eksoten kotiin vietävien sote-palveluihin. Sanelusovelluksen testaukseen toimitti Inscrtipta Oy, joka on kotimainen puheentunnistusta hyödyntävän saneluteknologian tuottaja. Sanelusovellus asennetaan puhelimeen ja sovelluksen avulla käyttäjä luo sanelun. Sanelu siirtyy sovelluksen taustajärjestelmään, jossa sanelu käsitellään puheentunnistusta hyödyntäen tekstimuotoon. Sanelun tehnyt käyttäjä tarkastaa tekstin ja siirtää sen sovelluksen järjestelmästä käyttämäänsä asiakas- tai potilastietojärjestelmään copy-paste -toiminnolla. Tämän jälkeen sanelun tiedot poistuvat sovelluksen taustajärjestelmästä ja puhelimen sovelluksesta. (Inscripta Oy 2020.)

Testauksen tavoitteena oli selvittää vaikuttaako mobiilisti puheen avulla tallennettu kirjaus kirjaamisprosessiin erilaisissa kotiin vietävissä palveluissa ja soveltuuko tämä toimintatapa testaajien mielestä heidän työhönsä. Testaukseen osallistui syksyllä 2019 11 ammattilaista kotihoidosta, vammaispalveluista, tehostetusta kotisairaanhoidosta, lastensuojelusta, sijaishuollosta sekä fysio- ja toimintaterapiapalveluista. Yhteistä kaikille ammattilaisille oli, että työssä tehtävät kirjaukset tehdään pääasiallisesti työpisteellä, vaikka itse työ tapahtuu asiakkaan kotona. Testausjakson kesto oli 3-4 viikkoa ammattilaista kohden, jonka jälkeen osallistujat vastasivat kyselyyn kertoen kokemuksistaan sanelusovelluksen käytöstä työssään.

Sanelusovellus liikkuvassa työssä

Sanelusovellusta hyödynnettiin testausjakson aikana monin tavoin. Ammattilaiset käyttivät sovellusta asiakastapaamisten, kotikäyntien ja neuvottelujen kirjaamisen apuvälineenä, asiakaspuheluiden kirjaamiseen heti puhelun jälkeen, sähköpostiviestien sanelemiseen, kirjallisten ilmoitusten tekemiseen sekä muistilistana.

Sovelluksesta koettiin olevan hyötyä liikkuvassa työssä. Erityisesti sanelusovelluksen arvioitiin nopeuttavan kirjaamisprosessia. Asiakastapaamisen tai puhelun jälkeen sovelluksella tehty sanelu toimi muistin tukena ja apuna, kun kaikkea tietoa ei ollut tarvetta muistella kirjauksia myöhemmin työpisteellä tehdessä. Lisäksi asiakastapaamisten välillä siirtyessään ammattilaisten oli sanelujen avulla mahdollisuus nopeasti tallentaa asiakastapaamisen tietoja myöhemmin kirjauksiin vietäväksi. Testaajista osa koki sanelusovelluksen käytön lisäävän asiakastyöhön käytettävää aikaa, kun  kirjaamiseen käytettävä aika väheni sanelun hyödyntämisen myötä. Käyttökokemus oli testaajille varsin myönteinen, suurin osa kyselyyn vastanneista testaajista ottaisi sanelusovelluksen käyttöön työssään.

Aidoissa käyttöympäristöissä tehdyistä kokeiluista hyötyvät niin yritykset kertyneiden käyttökokemusten ja tarkentuneen tuotekehityksen osalta, mutta myös testaajat. Sotealan ammattilaisille uuden teknologian testaustoimintaan osallistuminen voi antaa mahdollisuuden kokeilla uusia tuotteita tai työtapoja ja siten kehittää omaa työtään ja sen prosesseja. Tässä Elsa-hankkeen järjestämässä testauksessa kotiin vietävien palveluiden ammattilaiset saivat uusia oivalluksia kirjaamiseen, muistiinpanojen tekemiseen ja tiedon tallentamiseen liikkuvassa työssä.

Lähteet

Arntzen, S., Wilcox, Z., Lee, N., Hadfield, C. & Rae, J. 2019. Testing Innovation in the Real World.[Viitattu 18.6.2020]. Saatavissa: https://media.nesta.org.uk/documents/Testing_innovation_in_the_real_world.pdf

Elsa-testbed 2020. Elsa-testbed, Sosiaali- ja terveydenhuollon kehitysympäristö Etelä-Karjalassa. [Viitattu 18.6.2020]. Saatavissa: http://www.elsatestbed.fi

Feurstein, K., Hesmer, A., Hribernik, K.A., Thoben, K-D. & Schumacher, J. 2008. Living Labs: A New Development Strategy. Teoksessa Schumacher, J. ja Niitamo , V-P. (toim.). European Living Labs: A new approach for human centric regional innovation. Berlin: Wissenschaftlicher Verlag Berlin, 1-14. [Viitattu 25.6.2020]. Saatavissa: https://www.researchgate.net/publication/270821724_Living_Labs_-_A_New_Development_Strategy

Inscripta Oy. 2020. [Viitattu 22.6.2020]. Saatavissa: https://inscripta.io/fi/

Nyström, A-G. ja Leminen, S. (toim.). 2011. Innovoi(tko) yhdessä asiakkaittesi kanssa – näkemyksiä Living Lab –toimintaan. [Espoo] : FinLab-toimijat.

Vehko, T., Hyppönen, H., Ryhänen, M., Tuukkanen, J., Ketola, E. & Heponiemi, T. 2018. Tietojärjestelmät ja työhyvinvointi – terveydenhuollon ammattilaisten näkemyksiä. Finnish Journal of eHealth and eWelfare, 10(1), 143-163. [Viitattu 23.6.2020]. Saatavissa: https://doi.org/10.23996/fjhw.65387

Kirjoittaja

TKI-asiantuntija Kaisa Seppänen toimii ELSA-hankkeessa asiantuntijana, jonka mielenkiinnon kohteena ovat asiakaspanoksen hyödynnettävyyden kehittäminen sote-palveluissa sekä älykkäät palveluratkaisut.

Artikkelikuva: https://pxhere.com/en/photo/55025 CC0

Julkaistu 24.6.2020

Viittausohje

Seppänen, K. 2020. Saneluteknologian testaamisella uusia ideoita liikkuvan työn kirjaamiseen. LAB Pro. [Viitattu ja pvm]. Saatavissa: https://www.labopen.fi/lab-pro/saneluteknologian-testaamisella-uusia-ideoita-liikkuvan-tyon-kirjaamiseen/