Päijät-Hämeen alueellisen pyörämatkailun tapahtumapäivän valmistelussa on edetty loppusuoralle. Tapahtuman toteutukseen on saatu mukaan 25 toimijaa, joilla jokaisella on tapahtuman toteutuksessa oma roolinsa. Millaisia vuorovaikutussuhteita näillä toimijoilla on ja mitkä ovat erilaisten toimijaryhmien keskeiset intressit? Miten tästä kokonaisuudesta muodostuu keväällä 2023 testattavan tapahtuman jatkuvuusodote?

Kirjoittaja: Päivi Tommola

Kestävä matkailu, luontoarvot ja kiinnostus kulttuuriin sekä aitoihin kokemuksiin ovat arvokkaita mahdollisuuksia Päijät-Hämeen matkailun kehittämiselle. Liikunta- ja urheilumatkailun vahva alueellinen brändi, tapahtumaosaaminen sekä vesistöjen vetovoima ovat alueemme keskeisiä voimavaroja näiden mahdollisuuksien hyödyntämisessä (Lahti Region 2022).

Pyörämatkailu on maailmanlaajuisesti kasvava matkailun muoto, johon myös Etelä-Suomessa on viime vuosina alettu panostaa yhä enemmän. Infran ja palvelujen kehittäminen ovat olleet tällä saralla näkyvimmässä osassa, mutta niiden taustalla myös pyörämatkailuun kohdennettu tapahtumapohjainen kehittäminen on saamassa lisää volyymia. LAB-ammattikorkeakoulun ja PHLU: n yhteisessä Pyörämatkailijan Päijät-Häme -hankkeessa (LAB 2023) tämä teema on näkynyt pyörämatkailun alueellisen tapahtumapäivän kehittämisessä.

Tapahtumapäivää on työstetty keväästä 2022 alkaen aloittaen konseptin luonnilla ja brändäyksellä, edeten pilottitapahtuman käytännön järjestelyihin ja markkinointiin (Tommola 2022). Konseptin mukainen pilottitapahtuma, Salpausselkä Bike Fest, järjestetään toukokuussa 2023 Hollolassa. Tapahtuman tuotantoon on tähän mennessä saatu mukaan yhteensä 25 toimijaa, joihin kuuluu matkailuyrityksiä, pyöräilyseuroja, ulkoiluyhdistyksiä, kuntia ja matkailuorganisaatioita. Näiden toimijoiden lisäksi tapahtuman toteutuksessa on mukana myös vapaaehtoisia pyöräilyn harrastajia sekä muutamia kaupallisia kumppaneita.

Geopark-teema ja verkosto mukana toteutuksessa

Salpausselkä Bike Festin konseptin keskeinen idea on yhdistää matkailullinen potentiaali alueen luontoarvoihin ja paikalliseen toimintaan sekä yhteisöihin. Tapahtuman teema liittyy kuudesta Päijät-Hämeen kunnan (Asikkala, Heinola, Hollola, Lahti, Padasjoki ja Sysmä) alueesta koostuvaan Salpausselkä Geoparkiin, joka sai huhtikuussa 2022 neljäntenä suomalaisena alueena UNESCO Global Geopark -tunnustuksen (Lahti Region 2022). Geopark-toiminnan keskeiset teemat ja arvot näkyvät tapahtuman ohjelmasisällössä sekä brändissä. Tapahtuman yhteistyöyrityksistä moni toimii aktiivisesti myös geopark-verkostossa, mikä on ollut tapahtuman ohjelmasisältöjen rakentamisessa selkeä etu.

Tapahtuman ohjelmarunko koostuu opastetuista MTB- ja gravelretkistä, joiden reitit on suunniteltu huomioiden alueen keskeiset geologiset kohteet ja niiden tarinat. Retkien lisäksi tapahtuman keskuspaikalla on myös paljon muuta pyöräilyaiheista ohjelmaa, jonka keskeisiä teemoja geopark-sisältöjen lisäksi ovat pyöräilykesän avaus, alueen reittien ja palvelujen esittely sekä matalan kynnyksen pyöräily. Näiden lisäksi tapahtumassa tuodaan esille pyörämatkailun valtakunnallisesta kehittämisestä ja markkinoinnista vastaavan Pyörämatkailukeskuksen kehittämän Tervetuloa pyöräilijä -tunnuksen kriteerien mukaisia palveluja (Bikeland 2023) ja alueen pyöräily-ystävällisyyttä.

Ensimmäinen Salpausselkä Bike Fest toteutetaan I Salpausselällä, mutta konseptin idea on rakennettu siten, että tapahtuma voisi toteutua vuorovuosin I ja II Salpausselällä, jolloin se kattaisi paremmin koko Salpausselkä Geoparkin alueen. Tapahtuma on suunniteltu sillä ajatuksella, että se voisi jäädä elämään myös hankkeen päättymisen jälkeen. Pilottitapahtuman tarkoituksena on testata hankkeen koordinoimana yhdessä luodun tapahtumaidean toimivuutta. Paitsi testiympäristönä, pilottitapahtuma toimii myös olosuhteiden rakentajana, sillä sen yhteydessä luodaan keskeinen palveluverkosto ja markkinointisisältö sekä markkinoinnin kanavat, jotka jäävät hyödyttämään myös mahdollisia tulevia Salpausselkä Bike Fest -tapahtumia.

Salpausselkä Bike Festin tapahtumaekosysteemi

Tapahtuman toteutuksessa voidaan hahmottaa neljä erilaista roolia; kokoonpanija (hanke), kaupalliset tuottajat (yritykset, matkailuorganisaatiot), ei-kaupalliset tuottajat (kunnat, yhdistykset) sekä loppukäyttäjät (yleisö, osallistujat sekä kokemusten tulkkina media). Erilaisten roolien mukaan pelaavilla toimijoilla on tapahtuman toteutuksessa omat intressinsä. Osallistujien näkökulmasta tapahtuman tärkein arvo on sen tuottama elämys, tuottajien näkökulmasta näkyvyys ja yhteistyö, kun taas hankkeen motiivi koordinoida kokonaisuutta määräytyy sen yleisten tavoitteiden pohjalta.

Koordinaatio, näkyvyys, yhteistyö ja elämys ovat tässä vuorovaikutuksessa rajapintoja, jotka vaikuttavat siihen, miten suuret intressit eri osapuolilla on jatkaa tapahtuman toteutusta myöhemmin ja millaiset jatkuvuusodotukset konseptille muodostuu. Tämä vuorovaikutusten suhde vaikuttaa olennaisesti siihen, millaiset mahdollisuudet alueella on löytää tapahtumalle uusi koordinaattori sen jälkeen, kun hanke on päättynyt ja pilottitapahtuman toteuttamisessa keskeinen tapahtumaekosysteemin palikka katoaa. Koko tapahtumaekosysteemi on kuvattu kaaviossa 1.

Infograafi, johon kuvattu tekstissä edellä kuvattu tapahtumaekosysteemi.
Kaavio 1. Salpausselkä Bike Festin tapahtumaekosysteemi, jossa kuvattuna toimijoiden roolit ja rajapinnat, joiden kautta tapahtuman merkitys näille toimijoille muodostuu. (Kaavio: Päivi Tommola)

Tulevaisuutta ajatellen Salpausselkä Bike Festillä on mahdollisuus asemoitua Päijät-Hämeen pyöräilytapahtumien kalenteriin kauden avaustapahtumana, joka antaa alueen toimijoille mahdollisuuden tuoda esille tulevan sesongin toimintaansa. Tapahtuman valmistelussa luodut yhteistyöketjut lujittavat alueen toimijoiden välistä yhteistyötä ja avaavat uusia mahdollisuuksia myös muussa pyöräilyyn ja luontoliikuntaan liittyvässä kehittämistoiminnassa.

Lähteet

Bikeland. 2023. Tervetuloa pyöräilijä -tunnus. Pyörämatkailukeskus. Viitattu 30.3.2023. Saatavissa https://www.bikeland.fi/tervetuloapyorailijatunnus

LAB. 2023. Pyörämatkailijan Päijät-Häme -hanke. Viitattu 30.3.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/pyoramatkailijan-paijat-hame

Lahti Region. 2022. Salpausselkä Geopark nousi UNESCO-kohteeksi. Viitattu 30.3.2023. Saatavissa https://www.epressi.com/tiedotteet/matkailu/salpausselka-geopark-nousi-unesco-kohteeksi.html

Tommola, P. 2022. Päijät-Hämeessä kehitetään alueellista pyörämatkailun teemapäivää. LAB Pro. Viitattu 30.3.2023. Saatavissa https://www.labopen.fi/lab-pro/paijat-hameessa-kehitetaan-alueellista-pyoramatkailun-teemapaivaa/

Visit Lahti. 2022. Tahtoa ja tekemistä! Päijät-Hämeen matkailu- ja tapahtumastrategia. Viitattu 30.3.2023. Saatavissa https://visitlahti.fi/wp-content/uploads/2022/06/Tahtoa_ja_Tekemista_Paijat-Hameen_matkailu-_ja_tapahtumastrategia_2025.pdf

Kirjoittaja

Päivi Tommola toimii LAB-ammattikorkeakoulussa Pyörämatkailijan Päijät-Häme -hankkeen projektipäällikkönä ja Hyvinvointia elinympäristöistä, liikkumisesta ja matkailusta -tiimin kehittäjänä.

Artikkelikuva: https://pxhere.com/en/photo/734556 (CC0)

Julkaistu 4.4.2023

Viittausohje

Tommola, P. 2023. Pyöräilytapahtuman ekosysteemi tuo esille hyödyt eri osapuolille. LAB Pro. Viitattu pvm. Saatavissa https://www.labopen.fi/lab-pro/pyorailytapahtuman-ekosysteemi-tuo-esille-hyodyt-eri-osapuolille/