LAB-ammattikorkeakoulun ja Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:n yhteisessä Pyörämatkailijan Päijät-Häme -hankkeessa valmistellaan alueellista tapahtumakonseptia matalan kynnyksen pyörämatkailutapahtumalle, jossa matkailullinen potentiaali yhdistyy luontoarvoihin ja paikalliseen toimintaan sekä yhteisöihin. Tässä artikkelissa esitellään benchmarking-tutkimus, josta on haettu taustaa ja uusia näkökulmia konseptin ideointiin sekä pohditaan tapahtumakonseptin suunnitteluun liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia.

Kirjoittaja: Päivi Tommola

Pyörämatkailijan Päijät-Häme -hankkeen eräänä keskeisenä teemana on kehittää uusia tuotteita ja palveluja pyörämatkailuun. Toiminnan keskiössä on Pyörämatkailukeskuksen hallinnoiman Tervetuloa pyöräilijä -tunnuksen mukaisten pyöräily-ystävällisten palvelujen kehittäminen. Syksyllä 2022 käynnistynyt kehittämistyö on lähtenyt käyntiin vauhdikkaasti ja Päijät-Hämeeseen on hankkeen myötä saatu jo yli kymmenen uutta Tervetuloa pyöräilijä -yritystä, mikä on valtakunnallisellakin tasolla vahva osoitus Päijät-Hämeen yritysten tahtotilasta pyörämatkailun kehittämiseen.

Tuotteistamisen ohella toinen keskeinen kokonaisuus Pyörämatkailijan Päijät-Häme -hankkeessa on alueiden reittien ja palvelujen näkyvyyden lisääminen. Tähän tarkoitukseen hankkeessa mm. työstetään tapahtumakonseptia, jonka ideana on lujittaa alueen yritysten ja muiden toimijoiden välistä yhteistyötä, tukea alueen vetovoimakohteiden näkyvyyttä sekä auttaa luomaan Päijät-Hämeelle imagoa pyöräily-ystävällisenä alueena. Pyrkimyksenä on luoda yhteisen teeman alle monen eri toimijan tuottamien tapahtumien kokonaisuus, jonka osista jokainen omalla tavallaan tuo esille alueemme vahvuuksia ja inspiroi matalalla kynnyksellä matkailijoita ja paikallisia asukkaita nauttimaan pyöräilyelämyksistä Päijät-Hämeessä (LAB 2022).

Benchmarkingista uusia näkökulmia ideointiin

Tapahtumakonseptia tuotetaan monivaiheisella konseptityöskentelyllä, yhteistyössä alueen yritysten ja muiden teemasta kiinnostuneiden sidosryhmien kanssa. Työn taustaksi on kartoitettu alueen toimijoiden intressejä sekä kerätty yhteistyössä Klue Oy:n kanssa benchmarking-tutkimuksella vertailumateriaalia matkailullisista pyöräilytapahtumista Euroopassa. Tutkimuksessa havainnoitiin verkkoympäristössä, millaisia matkailun näkökulmasta kiinnostavia pyöräilytapahtumia muualla järjestetään ja pyrittiin löytämään niistä ideoita Päijät-Hämeeseen sopivista teemoista ja toimintamalleista. Tutkimus kohdistui pääosin Keski-Euroopan tapahtumiin.

Tapahtumia havainnoitiin liikennevalo-menetelmällä seuraavien kuuden kohdan pohjalta:

  • konsepti & brändi
  • tapahtumapaikka & reitistö
  • kohderyhmät
  • matkailun näkökulma, palvelumuotoilu
  • organisaatiot & sidosryhmät

Brändiltään meidän ideamme kanssa samantyylisiä matalan kynnyksen tapahtumia löytyi paljon, joten ainakin kansainvälisillä markkinoilla hankkeen perusidea tapahtumakonseptin valmisteluun vaikuttaa toimivalta. Tapahtumista löytyi myös erinomaisia esimerkkejä alueen matkailullisten vetovoimakohteiden hyödyntämisestä markkinoinnissa. Eniten avoimia kysymyksiä jättivät tapahtumapaikkaan ja organisaatiomalliin liittyvät kysymykset. Sellaiset tapahtumat, joissa tapahtuma toimi ns. yhteisen sateenvarjon alla, useassa eri paikassa, olivat tämän analyysin perusteella melko harvinaisia. Toinen mahdollinen haaste tämän tyyppiselle tapahtumalle on organisaatiomalli, jossa pyritään löytämään molempia osapuolia hyödyttävää synergiaa matkailutoimijoiden ja urheiluseurojen toimintaan.

Matkailullisen tapahtuman tarve ja mahdollinen markkinarako Päijät-Hämeessä

Päijät-Hämeessä pyöräilyn tapahtumatoiminta on tähän asti keskittynyt muutamien suurten kilpailuorientoituneiden sekä useiden pienten harrastenäkökulmaa painottavien tapahtumien ympärille. Matkailun näkökulmasta alueemme kiinnostavimpia pyöräilytapahtumia ovat trendikäs Falling Leaves -graveltapahtuma, perinteikäs Finlandia MTB sekä kansainvälisesti suurta kasvupotentiaalia omaava uusi tulokas, UCI Tour Lakeland. Näiden ohella kansainvälisiä urheilumatkailijoita Lahden seudulle kuljettaa myös tänä vuonna neljättä kertaa järjestettävä Ironman-tapahtuma.

Kaikki edellä mainitut tapahtumat ajoittuvat loppukesälle tai syksylle ja ovat kilpaurheiluorientoituneita tai ainakin suunnattu kilpaurheilun harrastajille. Tämä huomioiden voisi ajatella, että alueemme nykyistä tapahtumatarjontaa täydentämään sopisi hyvin esimerkiksi alkukesään sijoitettu matalan kynnyksen tapahtuma, jossa ideana olisi innostaa kaiken ikäisiä ja kokoisia polkijoita pyöräilyelämyksistä ja viemään viestiä alueemme pyöräily-ystävällisyydestä myös muille polkijoille.

Erityispiirteet ja kokonaiselämys tärkeitä markkinoinnissa

Kuten Visit Finland (2021a) kulttuurimatkailun tuotesuosituksissaan nostaa esille, paikalliset festivaalit ja tapahtumat voivat toimia yhtenä vetovoimatekijänä matkakohteen valinnassa. Markkinoinnissa on heidän mukaansa tärkeää tuoda selkeästi esille paikalliset erityispiirteet sekä kokonaiselämys. Urheilutapahtumat houkuttelevat mukaan ihmisiä niin katsojina kuin osallistujinakin ja erityisesti huippu-urheilutapahtumissa on tavallista, että katsojien merkitys alueen matkailulle on suurempi kuin tapahtuman osallistujien. Suomalaisten rakastamista luonnonläheisistä kestävyysurheilumuodoista hiihto on tästä kenties paras esimerkki. Pyöräilystä ja pyörämatkailusta puhuttaessa meillä ei ole vielä päästy samanlaiseen fanikulttuuriin, mutta tämä asia on toisin Keski-Euroopassa. Esimerkiksi maantiepyöräilyn Tour de France ja Giro d’Italia ovat nykyisin melkoisia sirkuksia, jotka kaikkine oheistapahtumineen tuovat erittäin laajan näkyvyyden tapahtumapaikkakunnille ja tapahtuman brändille. Myös Päijät-Hämeessä pyöräilyyn liittyvät tapahtumat kannattaa huomioida eräänä matkailun kasvun mahdollistajista, vaikkakin hieman toisenlaisilla arvoilla.   Meille kenties paremmin sopisivat Visit Finlandin (2021b) Suomen kansainväliseen markkinointiin kehittämät ydinarvot; Hiljaisuutta, pyydän (Silence, please), Villi & Vapaa (Wild & Free) ja Kulttuurin sykettä (Cultural Beat).

Lähteet

Business Finland. 2021a. Kulttuurimatkailun tuotesuositukset. Viitattu 30.03.2022. Saatavissa https://www.businessfinland.fi/492aef/globalassets/julkaisut/visit-finland/tutkimukset/2021/vf-kulttuurimatkailun-tuotesuositukset-2021.pdf

Business Finland. 2021b. Marketing and brand. Viitattu 30.03.2022. Saatavissa https://www.businessfinland.fi/en/do-business-with-finland/visit-finland/about-visit-finland

LAB. 2022. Pyörämatkailijan Päijät-Häme. Viitattu 30.03.2022. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/pyoramatkailijan-paijat-hame

Kirjoittaja

TKI-asiantuntija Päivi Tommola toimii projektipäällikkönä Pyörämatkailijan Päijät-Häme -hankkeessa.

Artikkelikuva: Päivi Tommola

Julkaistu 4.4.2022

Viittausohje

Tommola, P. 2022. Päijät-Hämeessä kehitetään alueellista pyörämatkailun teemapäivää. LAB Pro. Viitattu pvm. Saatavissa https://www.labopen.fi/lab-pro/paijat-hameessa-kehitetaan-alueellista-pyoramatkailun-teemapaivaa/