Palveluiden kehittämiseksi tarvitaan asiakastuntemusta, osaamista ja aikaa. Monissa yrityksissä ja organisaatiossa on asiakastuntemusta, mutta sitä ei hyödynnetä, koska kehittämistyötä ei ehditä tehdä päivittäisten työtehtävien ohella.

LAB-ammattikorkeakoulun restonomiopiskelijat tarttuvat palveluiden kehittämisen haasteisiin ja ovat työelämän tukena toisen vuoden opinnoissaan Projektisyksy-konseptissa. Konseptin tavoitteena opiskelijat oppivat kehittämään lisäarvoa luovia kulttuuri-, matkailu-, ravintola- ja hotellialan palveluita käyttäjälähtöisesti. LAB-ammattikorkeakoulu tukee paikallisten yritysten ja organisaatioiden kehittymistä, ja opiskelijat saavat kokemusta palveluiden suunnittelu- ja kehitystyötä todellisten asiakkaiden kanssa. Opiskelijat oppivat ottamaan vastuuta kehitysprojektista sekä voivat luoda uusia kontakteja työelämään.

Projektisyksyn 2021 opintojaksolle “Vieraanvaraisuusalan innovaatioiden kaupallistaminen” kerättiin yhteistyökentältä toimeksiantoja. Toimeksiannot mahdollistivat opiskelijoille asiakaskokemuksen kehittämisen huomioiden toimeksiantajan toimintaympäristön haasteet ja mahdollisuudet palvelukehittämisessä. Yhtenä opiskelijoiden tavoitteena on oppia hoitamaan asiakaskontaktia, mitä oli mahdollista harjoitella kolmen kuukauden pituisen projektiyhteistyön aikana toimeksiantajan kanssa. Projektisyksyn keskiössä ovat siis aidot toimeksiannot työelämän alati muuttuvassa ympäristössä. Jokainen, noin viiden hengen opiskelijatiimi, käyttää saamaansa toimeksiantoon syyskuu – joulukuu aikana yhteensä noin 1000 työtuntia.

Toimeksiannoiksi tavoiteltiin monipuolisia ja kiinnostavia toimeksiantoja ja tavoitteessa onnistuttiin hyvin. Mukaan valikoituivat seitsemän mielenkiintoista projektia:

  • Mukkulan kartanon rantaravintolan uudistaminen
  • Heinolan Peliittojen ottelutapahtuman sisällön suunnittelu
  • Salpausselkä Geopark - Pyörämatkailijoiden rengasreitin suunnittelu ja sen varrella olevien palvelujen kartoittaminen
  • Lahden kaupungin järjestämän Joulukylän palvelujen monipuolistaminen
  • Lahden historiallisen museon näyttelysuunnittelun osallistujakokemuksen vahvistaminen ja työpajakokeilun suunnittelu sekä toteutus
  • Skynett Online – pelitapahtuman osasuunnittelu ja -toteutus
  • LAB-ammattikorkeakoulun järjestämän DuuniExpo-messutapahtuman logistiikka- ja turvallisuussuunnitelman laatiminen

Toimeksiantajien kanssa käytiin läpi tulevan projektin eri vaiheet ja mitä eri vaiheissa haluttiin saavuttaa. Opintojaksolla muodostettiin seitsemän opiskelijatiimiä sen perusteella, mitkä toimeksiannot kiinnostivat kutakin opiskelijaa eniten.

Aikataulutettu kokonaisuus

Kun tiimin kokoonpano ja toimeksianto olivat selvillä, opiskelijoilla oli vapaus suunnitella ja aikatauluttaa oma työskentelynsä opintojakson kolmen vaiheen sisällä:

  • lähtökohdat ja käyttäjäymmärryksen luominen
  • ideointi ja kokeilut
  • konseptointi ja viimeistely

Jokaisessa vaiheeseen oli sisällytetty teorialuentoja, joissa käsiteltiin keskeisiä tehtäviä, yhteiskehittämisen menetelmiä, vinkkejä sekä dokumentointitapoja. Kaikista eri vaiheista löytyi materiaalia oppimisalustalla.

“Projektisyksy oli mielestäni onnistunut kokonaisuus. Pidin erityisesti siitä, että kaikki oli etukäteen aikataulutettu ja kerrottu, mitä milloinkin käsitellään. Tämä auttoi ainakin meidän ryhmäämme tutustumaan aiheisiin etukäteen ja usein pyrimmekin olemaan puoli askelta edellä.”, kertoo restonomiopiskelija Krista Liljeqvist.

Toimeksiantojen etenemistä seurattiin viikoittaisilla ohjaustapaamisilla opiskelijatiimien ja opintojakson lehtoreiden kesken. Opiskelijat raportoivat toimeksiantajille projektin etenemisestä tasaisin väliajoin, jolloin toimeksiantaja pystyi antamaan opiskelijoille suoraa palautetta toimeksiannon eri vaiheiden tuloksista.

Aito kiinnostus vie haluttuun tavoitteeseen

Opintojaksolle osallistuneet opiskelijat olivat aloittaneet opiskelunsa pandemiasyksynä 2020 ja Projektisyksy oli heidän ensimmäinen laajempi projektinsa LAB-ammattikorkeakoulussa. Opintojakson palautteissa Projektisyksyä kuvailtiinkin opiskelujen tämänhetkiseksi kohokohdaksi sen tuoman käytännönläheisyyden vuoksi. Useamman opiskelijan mielestä mielekästä vaihtelua opiskeluun toi kasvokkain käydyt ohjauskeskustelut sekä lähiopetuksessa pidetyt luennot. Monella korkeakoulun opettajalla on ollut tieto siitä, että opiskelijat ovat uupuneet pandemian aikana etäopiskeluun ja ovat toivoneet pääsevänsä toteuttamaan opiskelujaan lähiopetuksessa ja käytännön projektitöissä. (Ollikainen 2021)

Kaikki Projektisyksyn opiskelijatiimit veivät projektinsa maaliin ja toimeksiantajat olivat tyytyväisiä opiskelijatiiminsä kehitystyön tuloksiin. Toimeksiantajan sitoutuminen yhteistyöhön, aito kiinnostus opiskelijoiden tekemiseen sekä innostus ja palautteen antaminen matkan varrella auttoivat opiskelijatiimiä parempiin tuloksiin. Myös projektin lähtökohtien hyvä valottaminen ja opiskelijatiimin mahdollisuus tutustua toimintaympäristöön, ovat hyvä perusta tuloksekkaalle yhteistyölle. Tarkemmin projektisyksyn tuloksista voit lukea Katilan ja Ulmalan (2022) artikkelista.

Seuraavia toimeksiantoja lähdetään kartoittamaan jo huhtikuussa ja Projektisyksy starttaa taas syyskuussa 2022.

Lähteet

Katila, H. & Ulmala, M. 2022. Käyttäjäymmärryksestä käytäntöön – Projektisyksyn satoa 2021. LAB Pro. Viitattu pvm. Saatavissa https://www.labopen.fi/lab-pro/kayttajaymmarryksesta-kaytantoon-projektisyksyn-satoa-2021/

Ollikainen, T. 2021. Poikkeusajan opiskelijat. Dialogi, DIAK. Viitattu 14.2.2022. Saatavissa https://dialogi.diak.fi/2021/06/09/poikkeusajan-opiskelijat/

Kirjoittajat

Hanna Katila on LAB-ammattikorkeakoulussa tapahtumaliiketoiminnan lehtori ja Vieraanvaraisuusalan innovaatioiden kaupallistaminen –opintojakson luennoitsija ja opiskelijatiimien ohjaaja

Minna Ulmala on LAB-ammattikorkeakoulussa tietojenkäsittelyn lehtori ja Vieraanvaraisuusalan innovaatioiden kaupallistaminen –opintojakson luennoitsija ja opiskelijatiimien ohjaaja

Artikkelikuva: https://pxhere.com/fi/photo/99190 (CC0)

Julkaistu 1.4.2022

Viittausohje

Katila, H. & Ulmala, M. 2022. Projektisyksyn työelämäyhteistyö luo uusia innovaatioita. LAB Pro. Viitattu pvm. Saatavissa https://www.labopen.fi/lab-pro/projektisyksyn-tyoelamayhteistyo-luo-uusia-innovaatioita/