Arjen apu -hankkeen tavoitteena on ollut tukea erityisesti eritrealaisten ja afganistanilaisten maahanmuuttajien kotoututumista. Mukana toiminnassa on hankkeen loppuaikana ollut myös Ukrainasta kotoisin olevia maahanmuuttajia.

Kirjoittaja: Katri Kämäräinen

Arjen apu -hanke on Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) rahaston rahoittama hanke. Hanke toteutettiin syyskuusta 2020 joulukuuhun 2022. Hankkeen toteuttajina olivat LAB-ammattikorkeakoulu, Lahden Diakonialaitos sekä Sylvia-kotiyhdistyksen Kaupunkikylä-yksikkö. (Lappalainen et al. 2022, 4.) Hankkeen aikana on Lahden seudulla toteutettu kerran viikossa kokoontunut Olohuone-ryhmä, jossa osallistujia autettiin siinä, missä he apua tarvitsivat. Monet tulivat paikalle oppiakseen suomen kieltä tai saadakseen apua läksyihinsä. Lisäksi Olohuoneessa, Trion Palvelutorilla ja zoomissa järjestettiin tieto- ja taitopajoja. Oman kieliset ohjaajat pitivät viikoittain tapaamisia zoomissa ja sen lisäksi auttoivat osallistujia heidän arkeensa liittyvissä kysymyksissä joko puhelimitse tai olemalla mukana arkeen liittyvissä tapahtumissa. (Kröneck & Lappalainen 2022.)

Kyselyllä kartoitettiin saatua apua

Hankkeen lopussa tehdyn Forms-kyselyn tarkoituksena oli selvittää, minkälaista apua hankkeen toimintaan osallistuneet henkilöt ovat kokeneet saaneensa. Kysely tehtiin noin kuukauden ajan 6.10.-11.11.2022. Kyselyssä käytettiin puolistrukturoitua sähköistä kyselylomaketta. Pääasiassa kysely toteutettiin omakielisten ohjaajien toimesta. He haastattelivat toimintaan osallistuneita kasvotusten sekä puhelimitse. Sen jälkeen he täyttivät vastaajan antamien tietojen mukaan kyselylomakkeen. Lisäksi toimintaan liittyvässä Whatsapp-ryhmässä oleville henkilöille lähetettiin sähköinen linkki osallistumista varten.

Kyselylomakkeen kysymykset laadittiin yhteistyössä hankkeen toimijaryhmän jäsenten kanssa. Kysymysten muotoilussa otettiin huomioon hankkeen tavoitteet sekä hankkeen alkuvaiheessa toteutetun osallistujien tarpeiden kartoituksen kyselyn tulokset.

Palautetta kerättiin kolmella pääkysymyksellä. Nämä olivat seuraavat: 1. Mitä apua olet saanut Arjen avusta (10 vaihtoehtoa), 2. Mitä muuta apua olet saanut Arjen Avusta (avoin kysymys) ja 3. Millaista apua tarvitsisit tulevaisuudessa (avoin kysymys). Lisäksi kysyttiin, mistä maasta olet kotoisin (4 vaihtoehtoa).

Kyselyyn vastasi yhteensä 81 henkilöä. Heistä 29 oli Eritreasta, 24 oli Afganistanista, 25 oli Ukrainasta ja 3 oli jostain muusta maasta.

Apua saatu asioiden hoitamiseen sekä suomen kieleen ja kulttuuriin

Eniten vastaajat kokivat saaneensa apua siihen, miten asioita hoidetaan Suomessa (46 vastaajaa). Tämä sisälsi esim. toimimisen Kelassa, TE-toimistossa, asunnon vuokraamisen, vakuutusten ottamisen ja pankkiasioiden hoitamisen. Seuraavaksi eniten vastaajat sanoivat saaneensa apua suomen kielen oppimiseen (43 vastaajaa) ja suomen kulttuurin tuntemiseen (35 vastaajaa).

Lisäksi vastaajat kokivat saaneensa seuraavanlaista apua:

  • olen oppinut suomen kulttuurista (35 vastaajaa)
  • olen saanut tietoa suomalaisesta työelämästä (25 vastaajaa)
  • olen saanut tietoa, miten oleskelulupa ja kansalaisuus haetaan (24 vastaajaa)
  • olen saanut apua uuden harrastuksen löytämiseen itselle tai lapselle (24 vastaajaa)
  • apua omaan hyvinvointiin, tässä hyvinvoinnilla tarkoitetaan terveellistä elämää, kuten ruoka, uni, liikunta, terveys (23 vastaajaa)
  • apua omiin läksyihin (20 vastaajaa)
  • olen saanut uuden ystävän (20 vastaajaa)
  • olen saanut tietoa kodin turvallisuusasioista (12 vastaajaa)

Vastaajista 17 kertoi saaneensa muutakin apua, kuin mitä oli valmiiden vaihtoehtojen listassa. He kertoivat saaneensa apua omien koulutehtäviensä tekemiseen, ovat löytäneet lapsilleen harrastuksia, ovat löytäneet ystäviä, joiden kanssa on yhteistä tekemistä. Vastaajat kokivat saaneensa apua juuri oman kielisiltä ohjaajilta. Ovat saaneet apua Kelan kanssa toimimiseen, ovat saaneet apua vuokra-asunnon löytymiseen ja vuokrasopimuksen tekemiseen, lääkärille ajan varaamiseen ja laskun maksamiseen. Lisäksi vastaajat kokivat saaneensa apua Suomen kansalaisuuden hankkimiseen sekä Suomen lakeihin tutustumiseen.

Avun tarve jatkuu Arjen apu -hankkeen päätyttyäkin

Vastaajista 38 kertoi aiheista, joihin vielä hankkeen päätyttyä toivovat apua. Eniten toiveita on oppia paremmin puhumaan suomea, tutustua vielä lisää suomalaiseen kulttuuriin ja löytää työpaikka. Työpaikan sijasta toiveena on myös saada apua oman yrityksen perustamiseen.
Aikuiset opiskelijat tarvitsevat apua läksyjensä tekemiseen. Lisäksi toivotaan apua IT-taitojen kehittämiseen, yleensä kotoutumiseen, Suomessa asioiden hoitamiseen ja elämässä eteenpäin pääsemiseen. Tähän liittyy myös toive avusta perheen yhdistämiseen, kun osa perheestä on muualla kuin Suomessa. Vastaaja kuvailee, miten stressaava tilanne on, kun perhe on eri maissa. Tärkeäksi koetaan, että olisi jatkossakin mahdollisuus saada apua omalla kielellä. Omakielisten ohjaajien apu on ollut osallistujille erittäin tärkeää. Omakieliset ohjaajat ovat hankkeessa toimineet samalla kulttuuritulkkeina.

Hankkeen päätyttyä vuoden 2023 alusta alkaen Diakonialaitos jatkaa Olohuone-toimintaa. Asiakkaat saavat siellä tarvitsemaansa arjen apua.

Lähteet

Kröneck, M. & Lappalainen, S. 2022. Arkipäivän kohtaamisia ja tukea aktiiviseen arkeen. LAB Pro. Viitattu 8.12.2022. Saatavissa https://www.labopen.fi/lab-pro/arkipaivan-kohtaamisia-ja-tukea-aktiiviseen-arkeen/

Lappalainen, S., Kröneck, M., Timonen, A., Ibrahim, M., Ghebrehiwet, H., Liikala, E. & Aaltonen, E. 2022. Arkipäivän kohtaamisia ja tukea. Arjen apu – aktiivisen elämän tukena. LAB-ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 51. Lahti: LAB-ammattikorkeakoulu.

Kirjoittaja

Katri Kämäräinen on fysioterapian lehtori LAB-ammattikorkeakoulussa. Hän oli ohjaajana Arjen apu -hankkeen Olohuone-toiminnassa syksyn 2022.

Artikkelikuva: https://pxhere.com/en/photo/1435903 (CC0)

Julkaistu 16.12.2022

Viittausohje

Kämäräinen, K. 2022. Palautetta Arjen apu -hankkeessa saadusta avusta. LAB Pro. Viitattu pvm. Saatavissa https://www.labopen.fi/lab-pro/palautetta-arjen-apu-hankkeessa-saadusta-avusta/