Vähähiilisten energiavaihtoehtojen käyttöönotto on välttämätöntä hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Päijät-Hämeessä on tavoitteen saavuttamiseksi kehitetty “Hiilineutraali Päijät-Häme -Ilmastotiekartta”, joka viitoittaa tietä hiilineutraaliudelle vuoteen 2030 mennessä. Tiekartan etenemissuunnitelman valmisteluun osallistui myös RESINDUSTRY -hanke (Policies for Renewable Energy Sources in Industry). Tässä artikkelissa esitellään RESINDUSTRY hankkeen selvitys maakunnan energiantuotantoon soveltuvien biomassavirtojen tilanteesta, saatavuudesta ja biokaasupotentiaalista.

Kirjoittajat: Paavo Lähteenaro, Katerina Medkova & Sami Luste

Biokaasusektorin mahdollisuudet

Biokaasusektorilla on mahdollista vaikuttaa hiilineutraaliuden saavuttamiseen. Sektori pysty vähentämään maailmanlaajuisia kasvihuonekaasupäästöjä n. 12%, mm. kasvien hiilensidonnan ja lannan kontrolloidun stabiloinnin kautta. Käyttämällä biokaasua fossiilisten polttoaineiden sijaan ja korvaamalla mädätteellä mineraalilannoitteita, sektorilla on mahdollista toimia jopa hiilinieluna (European Biogas Association 2020).

Tällä hetkellä kiinnostusta biokaasusektorin tehokkaampaan hyödynnykseen lisäävät mm. EU parlamentin päivitetty uusiutuvan energian tavoite (35 % vuoteen 2030), jossa liikenteelle on esitetty erillistä 12% osuutta (TEM 2018). Tämän voi olettaa lisäävän biokaasua sisältävän metaanin kysyntää.
Maatalouden sivutuotteet ovat huomattava, miltei hyödyntämätön raaka-ainereservi. Esimerkiksi lannasta biokaasuksi päätyy alle prosentti. Hyödyntämättömiä peltobiomassoja, kuten olkea ja luonnonhoitopeltojen, suojavyöhykkeiden ja kesantojen nurmia ja heiniä on Päijät-Hämeen alueella runsaasti.

Vuoden 2019 hallitusohjelma lupaa lisätä biokaasutuotantoa ja kulutusta sekä synnyttää markkinat kierrätyslannoitteille (Valtioneuvosto 2019). Yksi mahdollisista ratkaisuista biokaasusektorin edistämiseksi on esitys lannan biokaasukäsittelyn tuesta (Luostarinen ym. 2019). Esityksen malli on peräisin Ruotsista ja toteutuessaan sen vaikutus olisi ratkaiseva kannattavuustekijä maatilojen biokaasuinvestoinneille.

Biokaasulaitosten tilanne Päijät-Hämeessä

Päijät-Hämeen alueella toimii neljä biokaasulaitosta. Päijät-Hämeen jätehuollon ja Lahti Aquan yhteismädätyslaitos Labio käsittelee yhteiskuntien ja teollisuuden biojätteitä ja pienempien vedenkäsittelylaitosten lietteitä. Stora Enson Heinolan tehdasintegraatti käyttää uutta ja modernia vedenpuhdistusmetodia, jossa biokaasua tuotetaan suoraan jätevedestä. Kaasu käytetään suoraan laitoksen kattiloissa kuorenpolton tukipolttoaineena korvaamassa turpeen käyttöä. Lisäksi alueen suurimmat vedenpuhdistamot Kariniemessä ja Ali-Juhakkalassa tuottavat tarpeeksi jätevesilietettä kannattamaan biokaasuntuotantoa ilman muita raaka-ainevirtoja.

Maakunnassa on myös monta keskeytynyttä biokaasuhanketta. Jokimaan raviradan lantaa käyttävä laitosprojekti keskeytyi hajuhaittaepäilyihin ympäristöluvan yhteydessä, samoin Nastolan yhteismädätyslaitos, jossa projekti myös kärsi raaka-aineiden hankinta vaikeuksista. Materiaalin kerääminen oli myös osasyy Asikkalaan ja Padasjoelle suunniteltuun maatalouden yhteismädätyslaitoshankkeen jumiutumiseen. Myös Hollolan hankkeessa yritettiin maatalouden biokaasulaitoksen perustamista, mutta hanke jäi tutkimustasolle, kun hanketta edistänyt projekti tuli päätökseensä. Laitosten alkuvaihetta usein tuntuu hidastavan malliratkaisujen ja -roolitusten puuttuminen.

Hyödynnettävissä olevat raaka-ainevirrat

Lähes kaikki jätevesiliete hyödynnetään jo maakunnan biokaasulaitoksissa, joten hyödyntämätöntä energiapotentiaalia jätevesissä ei enää ole paljoa . Lietettä kuljetetaan alueen sisällä paljon. Materiaalivirtojen “lyhyen logistiikan” hyödynnys energiana ja ravinteina oman kunnan alueella, lähellä niiden syntypaikkaa, on yksi vaihtoehto kestävien suljettujen materiaalikiertojen mahdollistamiseksi. Vedenkäsittelylaitos soveltuu hyvin paikaksi mädätyslaitokselle, jolloin vältytään lietteen kuljetuksesta syntyviltä kuluilta ja päästöiltä. Energian tuotannon optimoinnin lisäksi tulisi suunnitella mädätteen jatko-käyttö tai -jalostus.

Kunta Organisaatio Laitos Lietteen käsittely
Asikkala Asikkalan vesi ja satama Oy Jätevedenpuhdistamo Avokompostoidaan paikallisesti
Heinola Heinolan kaupungin vesihuoltolaitos Jätevedenpuhdistamo Viedään Riihimäen biokaasulaitokseen
Hollola Lahti Aqua Oy Salpakankaan jätevedenpuhdistamo.
Hollola Lahti Aqua Oy Hämeenkosken vedenpuhdistamo Ali-Juhakkalaan
Kärkölä Kärkölän Vesi Järvelän Jätevedenpuhdistamo Labiolle
Lahti Lahti Aqua Oy Ali-Juhakkalan jätevedenpuhdistamo Omassa biokaasulaitoksessa
Lahti Lahti Aqua Oy Kariniemen vedenpuhdistamo Omassa biokaasulaitoksessa
Lahti Lahti Aqua Oy Nastolan jätevedenpuhdistamo Labiolle
Padasjoki Padasjoki Jätevedenpuhdistamo Labiolle
Sysmä Sysmä Jätevedenpuhdistamo Labiolle
Orimattila Orimattilan Kaupunki/Vesilaitos Vääräkosken jätevedenpuhdistamo Labiolle

Taulukko 1: Päijät-Hämeen kuntien jätevesilietteiden käsittelyselvitys

Jäteveden lisäksi saatavilla on soveltuvia biomassoja mm. eläinten lanta, oljet, kasvien varret ja naatit sekä nurmi ja heinä kesantopelloilta, luonnonhoitopelloilta ja suojavyöhykkeiltä (Luonnonvarakeskus 2018). Biomassan saatavuus ei jakaannu tasaisesti ympäri maakuntaa, vaan maatalouden massoja on enemmän Salpausselän eteläpuolella. Biokaasupotentiaalit on laskettu kunnittain alla olevassa taulukossa 2.

Alue Biomassan tyyppi Määrä t/a Metaania m3 KA Energia GWH KA Alue Biomassan tyyppi Määrä t/a Metaania m3 KA Energia GWH KA
Asikkala Lanta Yhteensä 28 000 1 100 000 10,8 Padasjoki Lanta Yhteensä 15 000 400 000 4
Asikkala Nurmi Yhteensä 1 600 180 000 1,8 Padasjoki Nurmi Yhteensä 630 62 000 0,6
Asikkala Jätebiomassat Yhteensä 12 000 2 600 000 26 Padasjoki Jätebiomassat Yhteensä 2 900 680 000 6,8
Asikkala Potentiaali yhteensä 3 880 000 39 Padasjoki Potentiaali yhteensä 1 142 000 11
Hartola Lanta Yhteensä 25 000 860 000 8,5 Orimattila Lanta Yhteensä 73 000 2 800 000 28
Hartola Nurmi Yhteensä 810 76 000 0,8 Orimattila Nurmi Yhteensä 5 900 610 000 6,1
Hartola Jätebiomassat Yhteensä 3 500 800 000 8 Orimattila Jätebiomassat Yhteensä 42 000 9 700 000 96,7
Hartola Potentiaali yhteensä 1 736 000 17,3 Orimattila Potentiaali yhteensä 13 110 000 130,8
Hollola Lanta Yhteensä 26 000 1 300 000 12,9 Sysmä Lanta Yhteensä 55 000 1 500 000 14,5
Hollola Nurmi Yhteensä 1 600 240 000 2,4 Sysmä Nurmi Yhteensä 1 900 200 000 2
Hollola Jätebiomassat Yhteensä 18 000 4 100 000 41,1 Sysmä Jätebiomassat Yhteensä 9 200 2 100 000 21,1
 Hollola Potentiaali yhteensä 5 640 000 56,4 Sysmä Potentiaali yhteensä 3 800 000 37,6
Kärkölä Lanta Yhteensä 30 000 920 000 9,2 Lahti Lanta Yhteensä 6 700 950 000 9,5
Kärkölä Nurmi Yhteensä 1 200 170 000 1,7 Lahti Nurmi Yhteensä 300 31 000 0,3
Kärkölä Jätebiomassat Yhteensä 14 000 3 300 000 32,8 Lahti Jätebiomassat Yhteensä 2 100 470 000 4,7
Kärkölä Potentiaali yhteensä 4 390 000 43,7 Lahti Potentiaali yhteensä 1 451 000 15
Hämeenkoski Lanta Yhteensä 31 000 840 000 8,4 Heinola Lanta Yhteensä 12 000 560 000 5,6
Hämeenkoski Nurmi Yhteensä 540 65 000 0,7 Heinola Nurmi Yhteensä 640 60 700 0,6
Hämeenkoski Jätebiomassat Yhteensä 7 800 1 800 000 17,9 Heinola Jätebiomassat Yhteensä 1 900 440 000 4,4
Hämeenkoski Potentiaali yhteensä 2 705 000 27 Heinola Potentiaali yhteensä 1 060 700 10,6
Nastola Lanta Yhteensä 12 000 670 000 6,7
Nastola Nurmi Yhteensä 1 100 120 000 1,2
Nastola Jätebiomassat Yhteensä 8 200 1 900 000 18,9
Nastola Potentiaali yhteensä 2 690 000 27

Taulukko 2: Maatalouden biomassojen alueelliset voluumit ja niiden lasketut biokaasu- ja energiapotentiaalit (Kymäläinen & Pakarinen 2015; Kiviluoma-Leskelä 2010).

Biokaasulaitoksen sijoitukseen ja suunnitteluun vaikuttavat materiaalin saatavuuden lisäksi mm: biokaasun hyödynnystapa, stabiloidun mädätteen hyödynnys ja loppusijoitus, logistiset ja/tai teollisuussymbiooseihin liittyvät synergiat. Alla on kartta osasta Päijät-Hämeen alueella huomioon otettavista vahvuuksista.

kartta, jossa kuvataan Päijät-Hämeen biokaasulaitoksen suunnittelusynergioita
Kuva 1. Päijät-Hämeen biokaasulaitosten suunnittelusynergiat. (Kuva: Paavo Lähteenaro & Oona Rouhiainen)

Kartasta voidaan jo tällä tarkastelulla huomata Lahden ja Nastolan synergiat biokaasulaitosten sijainneille, mutta myös Orimattilan, jossa laitosta ei ole vielä ollut suunnitteilla, edut. Kartassa näkyvät muun muassa vedenpuhdistamot, kaasunsiirtolinjat ja kasvihuoneet, jotka pystyvät hyödyntämään hiilidioksidia. Taustan tummuus kertoo lehmänlannan saatavuuden. Lehmän lantaa on saatavilla Pohjois-Päijät-Hämeessä 48 000 t, keskellä 32 000 t ja etelässä 60 000 t.

Yhteenveto

Päijät-Hämeen alueen biokaasuntuotantoa on tällä hetkellä noin 60 GWh, kun materiaalipohjainen kokonaismäärä olisi noin 210 GWH. Biokaasusektori on hybridiala, johon liittyvät orgaanisten virtojen käsittelyratkaisut ja orgaanisten kiertojen sulkeminen, hajautettu ja uusiutuva energia, kierrätyslannoitteet, ilmastovaikutukset, vähäpäästöinen liikenne ja maaseudun elinvoimaisuus. Tätä taustaa vasten on ymmärrettävää, että myös laitoksen suunnittelun tulee olla laitostyypistä riippuen alueellisesti systemaattisella tasolla, jossa materiaalivirtojen lisäksi tiedetään energian ja mädätteen loppukäyttäjien vaatimukset sekä ne alueelliset vahvuudet, joilla kannattavuutta voidaan lisätä. Biokaasusektorin edistäminen on valinta, jonka alkusysäyksenä on usein esimerkiksi toiminut kunnan autokannan muutos biokaasukäyttöisiksi, jolloin liikennepolttoaineelle on varma kysyntä.

Tietoa hankkeesta

RESINDUSTRY (Interreg Europe 2020) on seitsemän EU-maan yhteishanke, jossa vaihdetaan hyviä uusiutuvan energian käytäntöjä, mikä antaa paremmat valmiudet kehittää investointeja tukevaa aluepolitiikkaa ja uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoa teollisuudessa. Osana hanketta on selvitetty alueen energiantuotantoon soveltuvien biomassavirtojen tilannetta, saatavuutta ja biokaasupotentiaalia. Tiekartan lisäksi tulokset on esitetty alueelliselle energia-alan RESINDUSTRY- ja SME POWER -hankkeiden yhteiselle sidosryhmälle (9.9.2020) ja Maatalouden Ilmastoratkaisut -webinaarissa (24.11.2020).

Lähteet

Interreg Europe. 2020. Project Summary. RESINDUSTRY. [Viitattu 7.11.2020]. Saatavissa: https://www.interregeurope.eu/resindustry/

European Biogas Association. 2020. The contribution of the biogas and biomethane industries to medium-term greenhouse gas reduction targets and climate-neutrality by 2050. EBA publications. [Viitattu 15.11.2020]. Saatavissa: https://www.europeanbiogas.eu/the-contribution-of-the-biogas-and-biomethane-industries-to-medium-term-greenhouse-gas-reduction-targets-and-climate-neutrality-by-2050/

Kiviluoma-Leskelä, L. 2010. Biokaasun tuottaminen ja hyödyntäminen Lappeenrannassa. Lappeenranta: Lappeenrannan teknillinen yliopisto.

Kymäläinen M, Pakarinen O. 2015. Biokaasuteknologia: Raaka-aineet, prosessointi ja lopputuotteiden hyödyntäminen. HAMKin julkaisuja 17/2015. Hämeenlinna : Hämeen ammattikorkeakoulu.

Luonnonvarakeskus. 2018. Biomassa-atlas. [Viitattu 25.10.2020]. Saatavissa: https://biomassa-atlas.luke.fi

Luostarinen, S., Tampio, E., Niskanen, O., Koikkalainen, K., Kauppila, J., Valve, H., Salo, T. & Ylivainio, K. 2019. Lantabiokaasutuen toteuttamisvaihtoehdot. Luonnonvara- ja Biotalouden tutkimus 40/2019. Helsinki: Luonnonvarakeskus. [Viitattu 25.10.2020]. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-777-0

TEM. 2018. Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi uusiutuvista lähteistä peräsin olevan energian käytöstä (Uusiutuvan energian direktiivi). [Viitattu 25.10.2020]. Saatavissa: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Liiteasiakirja/Documents/EDK-2018-AK-192868.pdf

Valtioneuvosto. 2019. Hallitusohjelma. [Viitattu 25.10.2020]. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-756-7

Kirjoittajat

Paavo Lähteenaro toimii LAB-ammattikorkeakoulussa energia-alan asiantuntijana Interreg Europen RESINDUSTRY -hankkeessa, tavoitteenaan edistää teollisuuden uusiutuvan energian käyttöä.

Katerina Medkova työskentelee TKI-asiantuntijana LAB-ammattikorkeakoulussa ja toimii RESINDUSTRY -hankkeessa projekti- ja viestintäpäällikkönä.

Sami Luste (TkT) toimii tutkijana ja projektipäällikkönä LAB-ammattikorkeakoulussa. Hänellä on 13-vuotta kokemusta useista kansallisista ja kansainvälisistä projekteista biotalouden, biopohjaistenmateriaalien hallinnan ja teollisuus yhteistyön aloilta.

Artikkelikuva: https://pxhere.com/fi/photo/708900 (CC0)

Julkaistu 7.12.2020

Viittausohje

Lähteenaro, P., Medkova, K. & Luste, S. 2020. Päijät-Hämeen materiaalipotentiaali biokaasuenergian lisäämiseksi alueella. LAB Pro. [Viitattu ja pvm]. Saatavissa: https://www.labopen.fi/lab-pro/paijat-hameen-materiaalipotentiaali-biokaasuenergian-lisaamiseksi-alueella/