Globaalit, maailmanlaajuiset muutokset: ilmastonmuutos ja digitalisaatio, haastavat korkeakouluja muutokseen. Koulutuksen rooli on kiistaton sellaisten tietojen, taitojen, asenteiden ja arvojen kehittämisessä, jotka edistävät kestävää tulevaisuutta. Maailman sekä työelämän muutostahti on kiihtynyt. Mukana pysyminen edellyttää koulutuksen muokkausta ja sen rakenteiden joustavoittamista. Tulevaisuudessa tarvittavaa osaamista tulisi uudistaa jatkuvasti. Oppimalla ketterästi uutta uudistetaan osaamista ja pysytään kehityksessä mukana. Oppijoidemme erilaiset tarpeet, opintojen ja työnteon yhdistäminen, aiemman osaamisen tunnistaminen sekä osaamisen arvioinnin uudistustarpeet haastavat meitä luomaan uudenlaista oppimis- ja toimintakulttuuria.

Kirjoittajat: Ville Lehto & Minna Markkanen

Viime vuodet ovat olleet monella tavalla poikkeuksellisia. Omassa LAB ammattikorkeakoulussamme on eletty uuden ammattikorkeakoulun alkuvuosia. Olemme totutelleet työhön entistä suuremmassa korkeakouluyhteisössä, kolmella erilaisella kampuksella Lappeenrannassa, Lahdessa ja verkkokampuksella. Työn alla ovat olleet niin LUT-konsernin ja kahden ammattikorkeakoulun toimintakulttuurin yhdistäminen LAB:ksi kuin yhteiset opetussuunnitelmat, yhteiset käytänteet sekä toimintatavat.

Viime vuodet ovat olleet erityisiä myös globaalisti elettyämme läpi pandemian. Koulutuksen näkökulmasta pandemia tarkoitti poikkeusoloihin siirtymistä, kun oppiminen ja opetus siirtyivät digitaalisiin ympäristöihin. Yllättävään tilanteeseen ei ollut ennalta varauduttu ja tilanne oli kuin “musta elefantti” (Mäki & Vanhanen-Nuutinen 2023). Monesta korona-aikana tehdystä pikaratkaisusta tulikin työmme normaalia arkea. Etätyöskentely ja oppiminen digitaalisissa ympäristöissä ovat muodostuneet vakiintuneiksi toimintatavoiksemme. Vaikka digiloikasta selviydyttiin, niin mitä me opimme digitaalisissa ympäristöissä toimimisesta? Entä miten kehitämme laadukkaita oppimista tukevia oppimisympäristöjä, oppija ja työelämäläheisyys keskiössä? Monipaikkainen työ ja monipaikkainen opiskelu edellyttävät uusia tapoja olla vuorovaikutuksessa toistemme kanssa. Olisi hyvä miettiä, miten luodaan osallisuutta ja toimijuutta sekä yhdessä tekemisen ja osaamisen jakamisen toimintakulttuuria korkeakouluyhteisössämme. Mitä meidän olisi kokemuksemme ja tutkitun tiedon perusteella hyvä kehittää jatkossa?

Ympäröivä maailma on muutoksessa – miten koulutus muuttuu?

Maailman muutosta luonnehtii tiedon räjähdysmäinen lisääntyminen ja sen saatavuuden radikaali helpottuminen. Se haastaa meitä suunnittelemaan ja toteuttamaan koulutusta uudella tavalla. Osaamisperustaisuus on muuttanut perinteisen käsityksen oppimisesta ja opettamisesta, osaamisen hankkimistavoista, osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta sekä osaamisen arvioinnista. Oppija on osaamisperustaisuudessa päähenkilö ja keskiössä.

Tulevaisuuden ennustaminen ja onnistunut tarkkojen opetussuunnitelmasisältöjen määrittely on lähes mahdotonta. Sen sijaan meidän olisi luotava koulutuksen rakenteista niin joustavia, että se mahdollistaa maailman muutoksessa mukana elämisen, millaisena ikinä se eteemme avautuukaan. Joustavat rakenteet mahdollistavat myös yksilöllisempiä oppimispolkuja ja helpottavat oppimisen monialaista toteutusta.

Miten oppimista ylipäänsä suunnitellaan oppijalähtöisesti ja miten sitä toteutetaan uudella tavalla, jossa huomioidaan oppijan aiemmin hankittu osaaminen ja opintojen aikana kehittyvä osaaminen? Miten tunnistamme oppijoiden erilaiset osaamisen hankkimistavat ja miten saamme osaamisen näkyväksi? Entä miten ohjaamme oppijoita joustavaan osaamisen hankkimiseen ja osaamisen uudistamiseen? Miten suhteutamme uuden tekemisemme oppimisen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin? Karvin (2023) julkaisema huoneentaulu antaa vinkkejä opettajille pedagogiseen kehittämiseen ja oppijoiden huomioimiseen.

Viimeistään tekoälyn harppaukset viimeisen vuoden aikana ovat herättäneet ajattelemaan, mihin suuntaan työelämä ja koulutus on menossa. Tekoälyn kehitys on nopeaa ja ennusteiden mukaan se tulee muuttamaan asiantuntijatyötä nopeasti ja enemmän kuin mikään muu tähän mennessä. Tekoälystä tulee monessa työtehtävässä arkinen työkaveri. Miten ohjaamme oppijoita käyttämään tekoälyä? Entä miten suunnittelemme ja tuemme oppimista tekoälyä hyödyntäen? Millaista uutta osaamista opettajat tarvitsevat tekoälyn ottamisessa työkaveriksi? Tekoäly muuttaa käsitystämme oppimisesta ja arvioinnista. Osaamisen arvioinnissa tarvitaan uusia keinoja tekoälyn aikakaudella. Miten arvioimme luotettavasti oppijan henkilökohtaista osaamisen kehittymistä?

Tulevaisuuden osaaja yllätysten ajassa

Meiltä valmistuvat parikymppiset nuoret aikuiset ovat työelämässä seuraavat vuosikymmenet. Sitran (2023) megatrendit ennustavat jo lähitulevaisuuteemme aikoja, joissa tarvitaan uudenlaista ajattelua ja osaamista (Dufva & Rekola 2023). Millainen koulutus kantaa meiltä valmistuvia ammattilaisia työelämässä, rohkeasti uutta kohdaten, uusia ilmiöitä ratkoen, itseään innokkaasti ja jatkuvasti kehittäen? Varmaa on se, että tulevaisuuden moniulotteisessa maailmassa, yllätysten ajassa (Dufva & Rekola 2023) tarvitaan asennetta ja ongelmanratkaisutaitoja. Rohkea asenne auttaa kohtaamaan sekä ratkaisemaan aivan uusia ja monimutkaiseltakin vaikuttavia ongelmia (OECD 2018, 5). Salmela-Aron (2018, 9) mielestä koulutuksen on valmistettava oppijoita tulevaisuuteen: “töihin, joita ei vielä luotu, käyttämään teknologiaa, jota ei ole vielä keksitty ja ratkaisemaan ongelmia, joita ei ole vielä ennakoitu.” Millainen kuva oppijasta piirtyy, kun mietit tulevaisuuden työelämässä tarvittavia ominaisuuksia? Koulutuksen tulisi kasvattaa oppijan rohkeutta tutustua uuteen, ruokkia uteliaisuutta ja oppimisen iloa, edistää yhteistyö- sekä vuorovaikutustaitoja. Näin elinikäinen, jatkuva oppiminen ei kuulosta tuomiolta, vaan innostavalta seikkailulta.

Kuva 1. The Future Skills – tulevaisuuden taidot korkeakoulutuksessa (Ehlers ym. 2019)

Innovaatiokorkeakoulussamme edistetään tulevaisuuden taitoja: luovuutta, ongelmanratkaisutaitoja ja uutta oppimalla uudistetaan olemassa olevaa osaamista. Muuttuva maailma ja tulevaisuuden ihmiskunnan haasteet tarvitsevat innovatiivisia, yhteistyökykyisiä ja vuorovaikutustaitoisia osaajia. Tulevaisuuden yhteisöllistä ja ketterästi kehittyvää LAB:n toimintakulttuuria, oppimisen ja osaamisen uutta aikaa rakennetaan yhteiskehittäen pedagogiikkaa sekä prosesseja oppijoiden, henkilöstön ja työelämäverkostojen kanssa. (Engstöm ym. 2020.)

Lähteet

Dufva, M. & Rekola, S. 2023. Megatrendit 2023. Viitattu 17.10.2023. Saatavissa https://www.sitra.fi/julkaisut/megatrendit-2023/#esipuhe

Ehlers, U.-D. & Kellermann, S. A. 2019. Future Skills. The future of Learning and Higher education. Results of the International Future Skills Delphi Survey. Karlsruhe. Viitattu 17.10.2023. Saatavissa https://nextskills.files.wordpress.com/2019/05/2019-05-17-report-vs.15.pdf

Engström, M., Haltia-Nurmi, M., Hämäläinen, M., Koskela, A., Lankinen, V., Megerild, R., Rantapero-Laine, A., Salonen,N., Sormunen, J. & Vainio M. 2020.  Oppimisen uusi aika kehitetään yhdessä: opas yhteiskehittämiseen. Viitattu 19.10.2023. Saatavissa https://6aika.fi/wp-content/uploads/2020/11/Opas-yhteiskehittamiseen_opetussektorilla.pdf

Karvi. 2023. Korkeakoulupedagogiikan kehittämisen huoneentaulu opettajille. Viitattu 17.10.2023. Saatavissa https://www.karvi.fi/sites/default/files/sites/default/files/documents/Korkeakoulupedagogiikan-kehittamisen-huoneentaulu-opettajille.pdf

Mäki, K. & Vanhanen-Nuutinen, L. 2023. Musta elefantti ja korkeakouluopettaja! eSignals Research, 2(1). Viitattu 17.10.2023. Saatavissa http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021101450999

Salmela-Aro, K. 2018. Motivaatio ja oppiminen. Jyväskylä: PS-kustannus

OECD. 2018. The future of education and skills. Education 2030. Viitattu 19.10.2023. Saatavissa: https://www.oecd.org/education/2030/E2030%20Position%20Paper%20(05.04.2018).pdf

Kirjoittajat

Ville Lehto ja Minna Markkanen työskentelevät LAB ammattikorkeakoulussa lehtoreina. He muodostavat yhteistyössä henkilöstön ja oppijoiden kanssa lukuvuoden 2023-2024 aikana LAB oppimisen toimintamallia tukevan FL (Future learning) ohjelman.

FL (Future learning) keskittyy tulevaisuuden osaamisen kehittämiseen, johon vastataan kehittämällä korkeakoulupedagogiikkaa. Vastaamme oppimisen toimintakulttuurin muutokseen, jossa siirrymme tutkintokeskeisyydestä osaamiskeskeisyyteen, ja jossa valtakunnallinen sekä kansainvälinen tarjonta lisääntyy ja monipuolistuu. FL varmistaa kilpailukykyistä koulutustarjontaa ja koulutuksen toteutusta sekä tukee LABin oppimisen toimintamallin toteutumista käytännössä. Laajennamme oppimisympäristöjä ja niiden käyttöä – viedään oppiminen uudelle tasolle. Tuemme opettajuutta muutoksessa, jossa kehitetään ja laajennetaan opettajan pedagogista ja ohjausosaamista sekä tuetaan opettajuutta muutoksessa.

Artikkelikuva: https://www.pexels.com/fi-fi/kuva/abstrakti-teknologia-tutkimus-digitaalinen-17485657/ (Pexels License)

Julkaistu 8.11.2023

Viittausohje

Lehto, V. &  Markkanen, M. 2023. Oppimisen ja osaamisen tulevaisuutta rakentamassa. LAB Pro. Viitattu pvm. Saatavissa https://www.labopen.fi/lab-pro/oppimisen-ja-osaamisen-tulevaisuutta-rakentamassa/