Sosiaalinen inkluusio eli osallisuus puhututtaa luovalla sektorilla, eikä alan koulutusta voi jättää huomiotta. LAB Muotoiluinstituutti on mukana CoVe-rahoitteisessa MOSAIC-hankkeessa, jonka puitteissa pureuduttiin inkluusion teemaan opetuksen kehittämisessä.

Kirjoittaja: Katariina Mäenpää

Sosiaalinen osallisuus tarkoittaa yksilöiden tasapuolista mahdollisuutta osallistua täysimääräisesti yhteiskunnan toimintaan (YK 2016). Jo termin määritelmä jättää tilaa tulkinnoille, mikä aiheuttaa haasteita käytännön soveltamisen suhteen. Ratkaisuksi on valmisteltu eurooppalainen inkluusio- ja integraatiostrategia, joka määrittää esimerkiksi koulutussektorilla räätälöidyn tuen osallistavaan koulutukseen, taitojen tunnustamiseen ja parempiin työllistymismahdollisuuksiin keinoiksi edistää osallisuutta (Euroopan komissio 2020a). Osallisuus nähdään eurooppalaisen elämäntavan ruumiillistumana ja elintärkeänä uusille asukkaille ja paikallisille yhteisöille mahdollistaen yhteiskunnan yhteenkuuluvuuden kokemuksen ja varmistamalla taloudellisen kestävyyden. Jokaisella tulisi olla käytettävissään välineet, joiden avulla hän voi tuoda esiin kykynsä ja taitonsa täysimääräisesti sekä omaksua unionin toimintaa ohjaavat oikeudet ja velvollisuudet. (Euroopan komissio 2020b)

Luovalla sektorilla on etuoikeutettu asema mitä tulee sosiaaliseen osallisuuteen, sillä luovilla taidoilla on tärkeä rooli oman äänensä ilmaisemisessa, kulttuuritietoisuudessa ja keskinäisen ymmärryksen rakentamisessa. Yksinkertaisesti sanottuna luovien taitojen harjoittaminen, käsillä tekeminen, menetelmien ja välineiden jakaminen sekä konkreettisen tekeminen lisää osallistujien luottamusta ja keskinäistä ymmärrystä. (Gustafsson ja Lazzaro 2021) Osallisuutta edistävä luovan sektorin koulutus puolestaan antaa eri elämäntilanteissa oleville ihmisille mahdollisuuden osallistua luovaan toimintaan, kehittää kykyjään ja edistää yhteiskunnan taiteellista ja kulttuurista rakennetta. Se parantaa oppijoiden työllistettävyyttä, tukee heidän henkilökohtaista kehitystään ja kannustaa aktiiviseen kansalaisuuteen. Koulutus edistää myös luovilla aloilla yritysten suorituskykyä, kilpailukykyä, tutkimusta ja innovointia. (Euroopan komissio 2023)

MOSAIC-hanke osallisuuden jäljillä

Luovien alojen ammatillisen koulutuksen kehittämiseen tähtäävä MOSAIC-hanke toteutti tutkimuksen, jossa paneuduttiin taide-, käsityö- ja muotoilualojen mahdollisuuksiin vastata uusiin esiin nouseviin yhteiskunnallisiin tarpeisiin ja muutoksiin (Lupu ym. 2023). Analyysissä hyödynnettiin Carayannis ja Campbellin (2009) laatimaa nelikanta-mallia osaamistaloudessa vaikuttavien neljän keskeisen sektorin – hallituksen, kansalaisyhteiskunnan, koulutuksen ja teollisuuden – välillä tapahtuvaan arvonluomiseen.

Tutkimus osoitti, että vaikka osallistavaa lainsäädäntöä onkin hienosäädettävä, alan odotetaan kiinnittävän yhä enemmän huomiota sosiaalisen osallisuuden eri ulottuvuuksiin. Sosiaalinen osallisuus tulee sisällyttää keskeiseksi osaksi koulutusorganisaatioiden hallintorakennetta sekä koulutus- ja toimintastrategiaa. Kun näin tapahtuu, tulemme todistamaan sellaisten käytäntöjen syntymistä, jotka eivät pelkästään käsittele kaikenlaista monimuotoisuutta, vaan myös tunnustavat moraaliset, taloudelliset ja sosiaaliset syyt tehdä monimuotoisuudesta, osallisuudesta ja tasa-arvosta keskeisiä asioita luovien alojen koulutuksessa. Jatkuvuuden ja johdonmukaisuuden tulisi olla tämän suuntaisten koordinoitujen yksilöllisten ja yhteisten toimien ytimessä.

Osallisuus kuuluu puheessa, muttei realisoidu yritysten toiminnassa

Lainsäädännön kannalta osallisuuden ja tasa-arvoisuuden arvot on sisällytetty koulujärjestelmään. Vaikka kaikissa kuudessa partnerimaassa osallisuuden teema on viime vuosina saanutkin huomiota osakseen, on ratkaisevan tärkeää jatkaa pyyteettömästi työtä osallisuuden edistämiseksi myös luovia aloja koskevaa lainsäädäntöä työstettäessä. Ammatillisella kentällä toteutettu laadullinen analyysi (Lupu ym. 2023) paljasti, että osallisuuden konkreettiset ja paljon kiistetyt näkökohdat, kuten vammaisuus ja tasa-arvo, ovat huomion keskipisteessä. Vähemmistöihin kiinnitetään vähemmän huomiota. Abstraktimmat sosiaalisia järjestelmiä ja hyvinvointia koskevat teemat jäivät teksteissä lähes olemattomiksi, mikä tarkoittaa, että niitä ei juurikaan oteta huomioon. Koulutuskentällä todettiin tosielämän kokemusten, käyttäjälähtöisen suunnittelun, paikallisen kulttuurin, toimivuuden, estetiikan, itseilmaisun ja tarinankerronnan tukevan osallisuutta. Myös kulttuurierojen tunnistamiseen, paikallisiin oppimistyyliin ja työmenetelmiin sopeutumista on hyvä kannustaa.

Yritysten rooli on kaksitahoinen: yhtäältä ne toimivat koulutusorganisaatioiden kumppaneina ja toisaalta ne ovat opiskelijoiden tulevia työnantajia. Tulokset osoittavat, että vaikka on selkeitä viitteitä siitä, etteivät yritykset tunnista osallisuuden tärkeyttä toiminnassaan, ihmisoikeuksien merkityksellisyys tunnistetaan yksimielisesti. Yrityksille pehmeät taidot lienevät toisarvoisempia, koska ne eivät realisoidu selkeästi tuloksessa. Työtä on siis vielä tehtävänä.

Lähteet

Carayannis, E. G. & Campbell, D. F. 2009. ’Mode 3’ and ’Quadruple Helix’: toward a 21st century fractal innovation ecosystem. International Journal of Technology Management. Vol 46 (3-4), 201–234. Viitattu 10.4.2024. Saatavissa http://dx.doi.org/10.1504/IJTM.2009.023374

Euroopan komissio. 2020a. New Pact on Migration and Asylum. Viitattu 22.5.2024. Saatavissa https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/migration-and-asylum/pact-migration-and-asylum_en

Euroopan komissio. 2020b. Inclusion for all: Commission presents action plan on Integration and Inclusion 2021–2027. Viitattu 22.5.2024. Saatavissa https://www.pubaffairsbruxelles.eu/eu-institution-news/inclusion-for-all-commission-presents-action-plan-on-integration-and-inclusion-2021-2027/

Euroopan komissio. 2023. Upcoming Launch of the European Learning Model. Viitattu 22.5.2024. Saatavissa https://europa.eu/europass/da/news/upcoming-launch-european-learning-model-v3

Gustafsson, C. & Lazarro, E. 2021. The Innovative Response of Cultural and Creative Industries to Major European Societal Challenges: Toward a Knowledge and Competence Base. Sustainability. Vol.13 (23), 1–20. Viitattu 22.5.2024. Saatavissa https://doi.org/10.3390/su132313267

Lupu, L., Bardin, C., Libran Perez, E., Schill, M., Kuntz, P., Räty, V-P., Nurminen, P. & Mäenpää, K. 2023. Exploring the dimensions of social inclusion in vocational education in arts and crafts. Evidence from MOSAIC. University of Jean Monnet and LAB University of Applied Sciences. Viitattu 22.5.2024. Saatavissa https://mosaiceuproject.eu/results/

YK, Yhdistyneet kansakunnat. 2016. Leaving No One Behind. Viitattu 24.5.2024. Saatavissa www.un.org/esa/socdev/rwss/2016/chapter1.pdf

Kirjoittaja

Katariina Mäenpää työskentelee TKI-asiantuntijana LAB Muotoiluinstituutissa ja on toiminut MOSAIC – Mastering job-Oriented Skills in Arts & crafts thanks to Inclusive Centres of vocational excellence -hankkeen osatoteutuksen projektipäällikkönä vuodesta 2023 lähtien.

Artikkelikuva: https://www.pexels.com/photo/professor-with-his-students-8197544/ (Pexels licence)

Julkaistu 20.6.2024

Viittausohje

Mäenpää, K. Oikeus opiskella kuuluu kaikille – sosiaalinen inkluusio luovan alan koulutuksessa. LAB Pro. Viitattu pvm. Saatavissa https://www.labopen.fi/lab-pro/oikeus-opiskella-kuuluu-kaikille-sosiaalinen-inkluusio-luovan-alan-koulutuksessa/