LAB-ammattikorkeakoulun ja Metsähallituksen yhteisessä Luontokohteiden kulttuuriperintö eläväksi -hankkeessa vahvistetaan luontoon ja kulttuuriin liittyvän liiketoiminnan elinvoimaisuutta sekä lisätään alueen luontokohteisiin liittyvän kulttuuriperinnön näkyvyyttä. Hankkeessa tuotetaan ja autetaan alueen yrityksiä tuottamaan sisältöjä, jotka tukevat vastuullisen matkailun kehittämistä Päijät- ja Kanta-Hämeessä.

Kirjoittaja: Päivi Tommola

Luonto ja kulttuuri ovat Suomessa matkailun kaksi vahvaa vetovoimatekijää, joiden vaikutusta on vaikea erottaa toisistaan. Eräs kulttuuriperinnön vetovoimaan vahvimmin luottavista maakunnistamme on Kanta-Häme, jonka matkailun huippukohteiden vetovoimassa painottuu niihin liittyvä kulttuuriperintö ja tarinat (Visit Häme 2023). Päijät-Hämeessä maakunnan matkailun vetovoima pohjautuu hieman enemmän luontoon, mutta täälläkin on viime vuosina nostettu yhä vahvemmin esille kulttuuriperinnön sekä paikallisuuden ja aitouden näkökulmat alueen matkailun vahvuuksina (Päijät-Hämeen liitto 2022).

Teemoja ja tarinoita tuotteistamiseen

Hämeen tunnetuimmat luontomatkailukohteet ovat alueen kolme kansallispuistoa, joissa kirjattiin vuonna 2022 yhteensä noin 137 00 käyntiä (Metsähallitus 2023a). Vaikka nämä kolme kohdetta ovat profiililtaan ja maastoltaan erilaisia, löytyy niistä kaikista kiinnostavaa kulttuuriperintöä, joka tehostaa alueen luonnon ja retkeilypalveluiden vetovoimaa. Päijänteen kansallispuistossa pääsee tutustumaan kalastuksen ja vesillä liikkumisen historiaan. Torronsuon kulttuuriperinnössä näkyvät mm. kivikautiset asuinpaikat sekä turpeentuotannon historia. Liesjärvellä houkuttaa maa- ja metsätalouden historia, jota ilmentää parhaiten Korteniemen perinnetilan pihapiiri puutarhoineen ja 1910-luvun tyyliin hoidettavina viljelyksineen (Metsähallitus 2023b, 2023c, 2023d).

Luontokohteiden kulttuuriperintö eläväksi -hankkeessa (LAB 2023) on koottu Hämeen luontokohteisiin liittyviä tarinoita yksilöhaastattelujen, Metsähallituksen kanavilla julkaistun avoimen kyselyn sekä yleisölle suunnattujen avoimien kyläiltojen kautta. Näistä aineistoista on koottu Hämeen luontokohteiden tarinamaisemia esittelevä julkaisu (Anttila ym. 2022), joka innostaa alueen yrittäjiä teemapohjaiseen tuotteistamiseen ja toimii apuna myös tarinoiden tallentamisessa jälkipolville. Konkreettisiksi työkaluiksi alueen luontokohteisiin liittyvän kulttuuriperinnön nostamiseen matkailun sisällöissä luotiin hankkeessa neljä hyvinvointimatkailun tuoteperhettä, jotka avaavat mahdollisuuksia uusien tuotteiden ja palvelujen rakentamiseen esimerkiksi perinnetaitojen omaksumisen, ympäristön hoidon tai ympäristön elämyksellisen kokemisen kautta (Anttila & Harjapää 2023).

Piirroskuva tukinuitosta

Kuva 1. Metsätalouden historia on monien Hämeen luontokohteiden kulttuuriperinnölle keskeinen yhteinen teema. Piirros visualisoi tukinuiton historiaa alueella. (Kuva: Lara Dawood)

Vastuullisuuden näkökulma esille

Kulttuuriympäristöjen hyödyntämiseen matkailussa liittyy tänä vastuullisen matkailun aikakautena läheisesti niiden säilymisen edistäminen (Museovirasto 2021). Hämeessä tätä teemaa ovat nostaneet monin paikoin käynnissä olevat alueelliset vastuullisen matkailun ohjelmat (Sustainable Travel Finland) sekä kuudesta Päijät-Hämeen kunnasta koostuvan Salpausselkä Geoparkin nousu viralliseksi UNESCO Global Geopark -alueeksi (Lahti Region 2021). UNESCOn maailmanperintökohdetta alueella ei vielä ole, mutta muutamilla alueen huippukohteilla on mahdollisuudet nousta sellaiseksi tulevina vuosina.

Myös Luontokohteiden kulttuuriperintö eläväksi -hankkeessa vastuullisuuden näkökulma on vahvana esillä matkailun sisältöjen kehittämisessä. Tämä näkyy mm. hankkeessa suunnitelluissa perinnetapahtumissa, joiden eräänä tavoitteena on auttaa matkailijoita ymmärtämään oman alueensa arvo. Keinoina tähän hyödynnetään mm. osallistamista sekä työnäytöksiä, jotka avaavat näyteikkunan entisaikojen kokemuksiin. Tapahtumat toteuttavat osaltaan myös Euroopan kulttuuriympäristöpäivien vuoden 2023 elävä perintö -teemaa ja juhlistavat sen kautta Suomen 10-vuotista taivalta aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen jäsenmaana (Museovirasto 2023).

Visuaalista aineistoa matkailun markkinointiin

Luontokohteiden kulttuuriperintö eläväksi -hankkeen valmisteluvaiheessa havaittiin, että Hämeen luontokohteisiin liittyvää kulttuuriperintötietoa tarvitaan lisää ja tiedon saavutettavuutta sekä popularisointia ja visualisointia tulisi parantaa. Tähän tarkoitukseen hankkeessa on tuotettu mm. kuvamateriaaleja ja kulttuuriperintötietoa havainnollistavia piirroksia, jotka herättävät henkiin entisaikojen elävää perintöä. Työn alla on myös kaksi videota, joista toinen esittelee elämää luonnon ehdoilla Päijänteen saarilla ja toinen visualisoi Liesjärven kansallispuistoon liittyvää kulttuuriperintöä.

Lähteet

Anttila, M., Harjapää, A. & Jylhänkangas, T. 2022. Luontokohteiden tarinamaisemat -Kertomuksia kulttuuriperinnöstä Hämeen metsistä, soilta, järviltä ja pelloilta. LAB-ammattikorkeakoulun julkaisuja. Viitattu 30.8.2023. Saatavissa https://www.theseus.fi/handle/10024/791024

Anttila, M. & Harjapää, A. 2023 Alueen kulttuuriperintöön perustuvan luonto- ja hyvinvointimatkailun vahvuudet esille teemapohjaisilla tuoteperheillä. LAB RDI Journal. Viitattu 30.8.2023. Saatavissa https://www.labopen.fi/lab-rdi-journal/alueen-kulttuuriperintoon-perustuvan-luonto-ja-hyvinvointimatkailun-vahvuudet-esille-teemapohjaisilla-tuoteperheilla/

LAB. 2023. Luontokohteiden kulttuuriperintö eläväksi -hanke. Viitattu 30.8.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/luontokohteiden-kulttuuriperinto-elavaksi

Lahti Region. 2021. Salpausselkä Geopark nousi Unesco-kohteeksi. Viitattu 30.8.2023. Saatavissa https://www.epressi.com/tiedotteet/matkailu/salpausselka-geopark-nousi-unesco-kohteeksi.html

Metsähallitus. 2023a. Käyntimäärät maastossa. Viitattu 30.8.2023. Saatavissa https://www.metsa.fi/vapaa-aika-luonnossa/kayntimaarat/kayntimaarat-maastossa/

Metsähallitus. 2023b. Liesjärven kansallispuisto. Luontoon. fi. Viitattu 30.8.2023. Saatavissa https://www.luontoon.fi/liesjarvi

Metsähallitus. 2023c. Päijänteen kansallispuisto. Luontoon.fi. Viitattu 30.8.2023. Saatavissa https://www.luontoon.fi/paijanne

Metsähallitus. 2023d. Torronsuon kansallispuisto. Luontoon.fi. Viitattu 30.8.2023. Saatavissa https://www.luontoon.fi/torronsuo

Museovirasto. 2021. Kestävästi yhdessä. Kulttuuriperintö ja matkailu Suomen menestystekijöinä. Viitattu 30.8.2023. Saatavissa https://www.museovirasto.fi/uploads/Meista/Julkaisut/rev_FINAL_2021_Kestavasti_yhdessa.pdf

Museovirasto. 2023. Euroopan kulttuuriympäristöpäivien 2023 teemana elävä perintö. Viitattu 30.8.2023. Saatavissa https://museovirasto.fi/fi/ajankohtaista/euroopan-kulttuuriymparistopaivien-2023-teemanana-elava-perinto

Päijät-Hämeen liitto. 2022. Päijät-Hämeen matkailu- ja tapahtumaselvitys. Viitattu 30.8.2023. Saatavissa https://paijat-hame.fi/wp-content/uploads/2022/10/Paijat-Hameen-matkailu-ja-tapahtumaselvitys_loppuraportti_2022.pdf

Visit Häme. 2023. TOP 10 käyntikohteet Hämeessä, nämä on nähtävä. Viitattu 30.8.2023. Saatavissa https://visithame.fi/top-10-hame/

Kirjoittaja

Päivi Tommola toimii LAB-ammattikorkeakoulussa projektipäällikkönä Luontokohteiden kulttuuriperintö eläväksi -hankkeessa

Artikkelikuva: https://pxhere.com/en/photo/1166920 (CC0)

Julkaistu 31.8.2023

Viittausohje

Tommola, P. 2023. Luontokohteiden kulttuuriperinnöstä sisältöä vastuullisen matkailun kehittämiseen Hämeessä. LAB Pro. Viitattu pvm. Saatavissa https://www.labopen.fi/lab-pro/luontokohteiden-kulttuuriperinnosta-sisaltoa-vastuullisen-matkailun-kehittamiseen-hameessa/