LAB-ammattikorkeakoulussa EKI – Energia- ja kiertotalouden toimintaympäristöt -projektissa laajennetaan kiertotalouden testaus- ja tutkimusresursseja perustamalla uusi energia- ja kiertotalouden toimintaympäristö.

Kirjoittaja: Gatja Tiusanen

LAB-ammattikorkeakoululla on laajat ja monipuoliset laboratoriotilat erilaisiin opetus- ja TKI – tehtäviin sekä Lappeenrannan että Lahden kampuksilla. Nämä LAB- ammattikorkeakoulun olemassa olevat laboratoriovalmiudet –  kone-, puu-, muovi-, kaluste-, ja rakennustekniikan laboratoriot – saavat nyt vahvistusta, kun kiertotalouslaboratorio lähtee rakentumaan Lahden kampukselle Mukkulankatu 19:sta.

Energia- ja kiertotalouden toimintaympäristön suunnittelemiseksi ja rakentamiseksi käynnistettiin syyskuussa 2019 EKI – Energia- ja kiertotalouden toimintaympäristöt -hanke, jossa rakennetaan uusi sekä opetusta että yritysyhteistyötä tukeva toimintaympäristö erilaisten energia- ja kiertotalouden kokeilujen, testausten ja pilotointien mahdollistamiseksi. Lähtökohtana ja tavoitteena tilojen ja resurssien suunnittelussa on se, että uudella toimintaympäristöllä pystytään vastaamaan sekä koulutuksen että alueen yritysten testaus-, tuotekehitys- ja pilotointitarpeisiin nyt ja tulevaisuudessa. Lahden kampus toimii hankkeessa energiatehokkuuden pilottikohteena, jonka avulla voidaan mallintaa suurten kiinteistöjen energiatehokkuutta ja testata mahdollisia uusia ratkaisuja energiatehokkuuden parantamiseen.

Energia- ja kiertotalouden toimintaympäristön rakentamisella ja toimintaedellytysten laajentamisella tavoitellaan uudenlaista TKI-yhteistyötä alueen yritysten ja LAB-ammattikorkeakoulun välille sekä myös laajempaa ja monipuolisempaa yrityksille suunnattua palvelutarjontaa. Hankkeessa kehitettävät palvelukokonaisuudet mahdollistavan sen,  että uudet kampukselle kehitetyt testausmahdollisuudet sekä pilotointi- ja demonstraatioympäristöt ovat tarjottavien palveluiden kautta yritysten käytössä. Näin pk-yrityksille luodaan mahdollisuus testata ja kehittää omia tuotteitaan ja palveluitaan.

Tarjottavat palvelut tullaan tuotteistamaan yritysten tarpeita vastaaviksi palvelukokonaisuuksiksi, jolloin palvelut ovat helposti yritysten saatavilla. Palvelutarjonnan laajentaminen kiertotalouden palveluihin vahvistaa jo aiemmin kehitettyä LAB Testauspalveluiden toimintaa luoden monipuolisemman pohjan palvelutarjonnalle ja mahdollistaen osaamisen laajentamisen eri osa-alueilla.

Investoinneilla lisää yritysyhteistyötä ja palveluita

Hankkeessa investoidaan merkittävästi uusiin laitteisiin ja menetelmiin sekä panostetaan uuden energia- ja kiertotalouden toimintaympäristön suunnitteluun ja rakentamiseen. Toteutettavien investointien käyttöajasta vähintään 50 % tulee olemaan yrityskäyttöä: voisikin sanoa,  että uuden energia- ja kiertotalouden toimintaympäristön toiminta on hyvin yrityslähtöistä ja yrityksiä palvelevaa ja niiden toimintaa tukevaa.

Yritysten tarpeet huomioidaan myös investointeja tehtäessä. Yrityksille tehdään kysely alkukesän aikana, jossa selvitetään heidän tarpeitaan erilaisille energia- ja kiertotalouden palveluille ja laitteistoille. Myös yritysten kanssa yhteiset investoinnit Lahden kampuksen tiloihin sijoitettuna ovat mahdollisia ja yritysten halukkuutta yhteisinvestointeihin kartoitetaankin samalla kyselyllä.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa toimintaympäristöön investoidaan pääasiassa kiertotalouden pilotointeihin ja testauksiin soveltuviin sekä karkean työskentelyn laitteistoihin että erilaisiin analyysilaitteistoihin n.100 000 €. Hankintalistalla ovat mm. pyrolyysilaitteisto, biomateriaalin mädätyslaitteisto, UV-VIS spektrofotometri sekä röntgen fluoresenssi laitteisto (XRF). Osa laitteista on jo hankittu ja loput tullaan hankkimaan vuosien 2020–2021 aikana.

Toisessa vaiheessa painopiste on energiatehokkuudessa ja investoinnit keskittyvät energiatehokuuden mittaamiseen ja mallintamiseen liittyviin laitteistoihin, ohjelmistoihin ja komponentteihin. Niiden avulla luodaan yrityksiä palveleva pilotointi- ja simulaatioympäristö.  Kehitettävällä ja rakennettavalla energiajärjestelmän simulaatioympäristöllä voidaan osoittaa ja havainnollistaa suurten rakennusten energiatehokkuuteen, energiavarastointiin ja energian tuotantoon liittyviä asioita ja niiden kytkeytymistä toisiinsa sekä arvioida erilaisten komponenttien soveltuvuutta suuren rakennuksen muodostamiseksi energiaomavaraiseksi tai jopa energiaa tuottavaksi yksiköksi.

Simulointiympäristön kehittämisessä, rakentamisessa ja tehtävissä investoinneissa huomioidaan sen jatkokäyttö osana muita mallinnuksia ja siitä kehitetään modulaarinen, jolloin lisäosien, kuten erilaisten energian tuotantoyksiköiden ja varastointimenetelmien, liittäminen on suoraviivaista. Malliin liitetään myös ilmastonmuutosvaikutusten laskenta. Simulointiympäristö on tarkoitus tehdä saataville verkkoon, jotta yritykset saavat sen käyttöönsä myös projektin jälkeen.

EKI- hanke on osa energia- ja kiertotalouden toimintaympäristön kehittämiskokonaisuutta. Tavoitteena on useamman hankkeen avulla luoda ja kehittää kiertotalouden resursseja kokonaisvaltaisesti. Toimintaympäristön palvelutarjonnan ja tutkimusresurssien laajentamiseksi on jo jätetty uusi rahoitushakemus, jossa haetaan rahoitusta lisäinvestoinneille, mm. kaasukromatografi- massaspektrometrin (GC-MS) hankintaan. Hakemuksen käsittely on kesken.

Uusilla tilaratkaisuilla lisää mahdollisuuksia tutkimukseen

Uusi kiertotalouden toimintaympäristö tulee sisältämään sekä karkeantyöntilan että analyyttisen laboratorion. Karkeantyöntilaan tullaan sijoittamaan esimerkiksi pyrolyysilaitteisto, jolla voidaan tehdä muun muassa muovi- ja puuperäisten sivuainevirtojen laboratoriomittakaavaista materiaalien kaasutusta ja biohiilen modifiointia. Lisäksi karkeantyöskentelyntilaan rakennetaan mahdollisuus tehdä biomateriaalien mädätyskokeita.

Näiden lisäksi karkeantyöskentelyn tilaan on tulossa myös RAPA – rakennus- ja purkujätealitteen vähähiiliset tuotteet -projektissa hankittavat magneettierottelija ja pelletöintilinjasto, Kiemura: Mikro- ja kierrätysmuovien kiertotalousratkaisut -projektissa kehitetty muovin pesu- ja kierrätyslaitteisto sekä REISKA – Resurssitehokkuuden parantamisella tehoja liiketoimintaan -projektissa kehitetty Reiskatex® tekstiilien tunnistus- ja lajittelulaitteisto. Karkeaan tilaan hankitaan myös mm. erilaisia murskaimia eri materiaalien esikäsittelyyn.

Analyyttiseen tilaan tulee laboratoriomittakaavan herkemmän analytiikan laitteita kuten esimerkiksi kaasukromatografi (GC), VIS-spektrofotometri, fourier transmission infrared laitteisto (FTIR) sekä uusina laitteina röntgen fluoresenssi laite (XRF), UV-VIS spektrofotometri sekä mahdollisesti kaasukromatografi-massaspektrofotometri (GC-MS), jos jätetty rahoitushakemus saa positiivisen päätöksen.

Toimintaympäristön rakentumista ja ajankohtaisia asioita voi seurata Instagramissa @eki_hanke.

Kirjoittaja

Gatja Tiusanen toimii LAB-ammattikorkeakoulussa EKI-energia- ja kiertotalouden toimintaympäristöt- hankkeessa projektipäällikkönä.

Artikkelikuva: https://pxhere.com/fi/photo/984930 (CC0)

Julkaistu 27.5.2020

Viittausohje

Tiusanen, G. 2020. LAB-laboratoriot täydentyvät kiertotalouslaboratoriolla. LAB Pro. [Viitattu ja pvm]. Saatavissa: https://www.labopen.fi/lab-pro/lab-laboratoriot-taydentyvat-kiertotalouslaboratoriolla/

Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 logoEuroopan unioni euroopan aluekehitysrahasto logo