Euroopan komissio, Euroopan unionin neuvosto ja Euroopan parlamentti neuvottelevat unionin yritysvastuu- eli huolellisuusvelvoitedirektiivin sisällöistä ja antanevat lopullisen direktiivin kuluvan vuoden aikana. Kolmen vuoden kuluttua direktiivin voimaantulosta sitä sovellettaisiin yrityksiin, joissa on yli tuhat työntekijää ja vähintään kolmensadan miljoonan euron maailmanlaajuinen nettoliikevaihto. Muutoin sitä sovellettaisiin viimeistään viiden vuoden kuluttua direktiivin voimaantulosta.

Kirjoittaja: Lea Huttunen

Miten yritysvastuudirektiivi koskisi pk-yrityksiä?

Alkuperäinen komission direktiiviehdotus koski vähintään 500 henkeä työllistäviä yrityksiä, jotka ovat vuotuiselta nettoliikevaihdoltaan yli 150 miljoonan euron suuruisia (European parliament 2023, artikla 2, kohta 1a). Komissio ehdotti riskitoimialoilla toimivien yritysten sisällyttämistä direktiiviin muita yrityksiä laajemmin. Toimialat olisivat tekstiileihin ja vaatetukseen, alkutuotantoon, ruoan ja juomien tuotantoon ja kauppaan ja kaivannaisiin liittyviä toimialoja. (Euroopan komissio 2022, artikla 2, kohta 1 b) Parlamentti poistaisi riskitoimialoja koskevat esitykset ja laajentaisi kaikkiaan direktiivin soveltamisen vähintään 250 henkeä työllistäviin ja 40 miljoonan euron vuotuisliikevaihdollisiin yrityksiin (European Parliament 2023, artikla 2, kohta 1b). Keskustelua käydään siitä, minkälaiset Euroopan ulkopuolelle rekisteröidyt, mutta EU:n alueellakin toimivat yritykset olisivat direktiivin piirissä (Euroopan komissio 2022, artikla 2, kohta 2; European Parliament 2023, artikla 2, kohta 2). Walters (2023) korostaa EU:n haluavan edistää vastuullisuutta maailmanlaajuisesti.

Direktiivi tulisi koskemaan pk-yrityksiä isojen yritysten asianmukaisen huolellisuuden velvoitteen myötä, koska huolellisuusvelvoite ulottuisi yhtiöiden oman toiminnan lisäksi tytäryhtiöihin ja liikekumppaneihin. Euroopan unionin neuvosto ehdotti, että direktiivin mukainen huolellisuusvelvoite koskisi kunkin vastuullisen yrityksen toimintaketjua sen hankinnoista omaan toimintaan (Council of the EU 2022). Euroopan Parlamentti mukaan huolellisuusvelvoitteen tulisi koskea myös myyntiä, jakelua ja tuotteita (European Parliament 2023, artikla 3). Parlamentin ja Ministerineuvoston mukaan direktiivissä tarkoitetun yrityksen pelkkä liikesuhde sen arvoketjun yritykseen riittäisi vastuun syntyyn arvoketjun osalta, kun komissio edellyttäisi vakiintunutta liikesuhdetta. (European Parliament 2023, artikla 1, kohta 1, alakohta 2; Council of the EU 2022)

Direktiivissä velvoitettujen yritysten tulisi hakea sopimusvakuutukset liikekumppaneilta, joiden kanssa yrityksellä on liikesuhde, siitä, että ne noudattavat sen toimintatapapolitiikkaa ja haittoja ehkäisevää toimintasuunnitelmaa. Vastaavat vakuutukset haettaisiin arvoketjun kumppaneilta (Valtioneuvosto 2022;Council of the EU 2022; European Parliament 2023, artikla 7, kohta 4)

Pk-yrityksiä koskevien sopimusvakuutusten ja- ehtojen tulisi olla reiluja, kohtuullisia ja syrjimättömiä. Parlamentin mukaan isojen yritysten pitäisi antaa sopimuskumppaneilleen hallinnollista ja taloudellista tukea sopimusvaatimusten toteuttamiseksi tarvittaessa (European Parliament 2023, artikla 8, kohta 3e; Valtioneuvosto 2022). Ilmeisesti vastuu riskien ja haittojen tunnistamisesta ja huolellisuuden seurannasta säilyisi isoilla yrityksillä. Mutta pk-yritysten pitäisi pystyä osoittamaan torjuvansa tunnistettuja riskejä. Liiketoimintasuhteisiin kohdistettavia toiminta-, seuranta -ja todentamisvaatimuksia tulisi suunnitella yhteistyössä osapuolten kesken ja jäsenvaltioiden tulisi tarjota alustoja pk-yritysten opastamiseksi (Valtioneuvosto 2022).

Asianmukaisen huolellisuuden velvoite koskee ihmisoikeuksia ja ympäristövaikutuksia

Direktiiviin pohjana oleva asianmukaisen huolellisuuden velvoite tarkoittaisi, että direktiiviin piiriin kuuluvilla yrityksillä on vastuu olla selvillä toimintansa haittariskeistä, pyrkiä estämään niiden toteutuminen ja vähentää haitallisia vaikutuksia (Valtioneuvosto 2022). Huolellisuusvelvoitteen ja riskien tunnistaminen koskisivat sosiaalista ja ympäristöllistä kestävää kehitystä (Council of the EU 2022a; European Parliament 2023, artikla 4).

Huolellisuusvelvoite koskisi muun muassa lapsityövoimaa, ihmiskauppaa, muuta orjuuttamista, työvoiman riistoa, saastuttamista, ympäristöllistä tuhoamista ja luonnon monimuotoisuutta (Valtioneuvosto 2022). Euroopan parlamentti ja neuvosto painottavat näkemyksissään riskinarviointia haittavaikutusten torjumiseksi (Walters 2023; Council of the EU 2022b, 80). Tarkemmin huolellisuuteen velvoittavat asiat on lueteltu kansainvälisten sopimusten kautta direktiiviluonnoksen kahdessa liitteessä (European Commission 2022b, Euroopan komissio 2022, artikla 3, kohta 1c). Kuitenkin parlamentti ehdottaa, että direktiivin mukaiset haittavaikutukset olisivat mikä tahansa mahdollinen tai toteutunut haitallinen ihmisoikeus- tai ympäristövaikutus (Euroopan Parliament 2023, artikla 3, kohta 1ca).

Direktiivissä säädettäneen sen soveltamisalaan kuuluville yrityksille pakollinen suunnitelma Pariisin sopimuksen noudattamiseksi (Council of the EU 2022a) Se sisältäisi ilmastonmuutoksen riskiarvion yritykselle ja yrityksen arvioidut vaikutukset ilmastonmuutokseen. Yrityksen tulisi asettaa arvioimansa riskin mukaiset päästövähennystavoitteet. (Valtioneuvosto 2022) Parlamentti ehdotti komission ehdotusta yksilöidympiä vaatimuksia, kuten päästöluokat ja sitoutumisen EU:n päästövähennystavoitteisiin (European Parliament 2023, artikla 15 kohta 1a-g).

Soveltamisesta rahoitusalalle

Komissio ja parlamentti esittivät haluavansa rahoitusalan mukaan direktiiviin (Euroopan komissio 2022, artikla 3 a, iv; European Parliament 2023, artikla 3, kohdat 1aa-ac). Ministerineuvosto jättäisi jäsenvaltioiden itse päätettäväksi, koskisiko direktiivi rahoituspalveluita ja -tuotteita (Council of the EU 2022b, 7).

Direktiiviehdotuksessa mainitaan todetun haittavaikutuksen yhtenä lopettamiskeinona pitäytyminen uusien sopimusten luomisesta sellaisen kanssa, jonka toiminnasta haittavaikutus on havaittu. Mahdollista olisi myös liiketoiminnan keskeyttäminen tai lopettaminen. (Euroopan komissio 2022 , artikla 8, kohta 6.) Parlamentin mukaan direktiivin soveltamisalaan kuuluvien institutionaalisten sijoittajien ja omaisuushoitajien tulisi pyrkiä vaikuttamaan sijoituskohteensa toteutuneen haittavaikutuksen minimointiin ja lopettamiseen (European parliament 2023, artikla 8a). Siihen sisältyisi myös kohdennettu ja oikeasuhtainen tuki pk-yrityksille (Euroopan komissio 2022, artikla 8 kohta 3).

Vahingonkorvaus

Euroopan Unionin neuvoston ja parlamentin mukaan yritysvastuudirektiivin sisällytettävän vahingonkorvausvastuun tulisi perustua syy-seuraus- yhteyteen. Council of the EU 2022b, 9; European Parliament 2023, artikla 1, kohta 1b). Pelkkä direktiivin vaatimusten laiminlyönti ei tuottaisi vahingonkorvausvelvoitetta.

EU:n komissiossa ja parlamentissa ollaan sitä mieltä, että vireillä oleva direktiivi ei syrjäyttäisi jäsenmaassa jo voimassa olevaa, mahdollisesti tiukempaa sääntelyä (Euroopan komissio 2022, artikla 1, kohta 3; European Parliament 2023, artikla 1, kohta 2). Parlamentti antaisi oikeuden tiukempaan sääntelyyn myös direktiivin antamishetken työehtosopimusten perusteella.

Lähteet

Council of the EU. 2022a. Council adopts position on due diligence rules for large companies. Press release 1 December 2022 . Viitattu 15.8.2023. Saatavissa
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/12/01/council-adopts-position-on-due-diligence-rules-for-large-companies/

Council of the EU. 2022b. Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on Corporate Sustainability Due Diligence and amending Directive (EU) 2019/1937 – General Approach . Interinstitutional File: 2022/0051(COD) Brussels, 30 November 2022 (OR. en) 15024/1/22 REV 1 DRS 64 SUSTDEV 203 CODEC 1793 COMPET 928 . Viitattu 21.6.2023. https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15024-2022-REV-1/pdf

European Comission. 2022. ANNEX to the proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on Corporate Sustainability Due Diligence and amending Directive (EU) 2019/1937. Brussels, 23.2.2022 COM(2022) 71 final. Viitattu 16.5.2023. Saatavissa   https://commission.europa.eu/system/files/2022-02/1_2_183888_annex_dir_susta_en.pdf

Euroopan komissio. 2022. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI yritysten kestävää toimintaa koskevasta huolellisuusvelvoitteesta ja direktiivin (EU) 2019/1937 muuttamisesta. Bryssel 23.2.2022 COM(2022) 71 final 2022/0051 (COD). Viitattu 28.6.2023 Saatavissa https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:bc4dcea4-9584-11ec-b4e4-01aa75ed71a1.0023.02/DOC_1&format=PDF

European Parliament. 2023. Amendments adopted by the European Parliament on 1 June 2023 on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on Corporate Sustainability Due Diligence and amending Directive (EU) 2019/1937 (COM(2022)0071– C9-0050/2022 –2022/0051(COD))(2) Viitattu 22.8.2023. Saatavissa https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0209_EN.html

Valtioneuvosto. 2022. Valtioneuvoston U-kirjelmä U35/2022 vp. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yritysten kestävää toimintaa koskevasta huolellisuusvelvoitteesta ja direktiivin (EU) 2019/1937 muuttamisesta (KOM(2022) 71 lopullinen) Viitattu 23.3.2023. Saatavissa https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kirjelma/Sivut/U_35+2022.aspx

Walters, L. 2023. Press conference by Lara WOLTERS rapporteur on corporate sustainability: companies to address impact on human rights and environment. 1.6.2023. Viitattu 13.6.2023. Saatavissa  https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming/press-conference-by-lara-wolters-rapporteur-on-corporate-sustainability-companies-to-address-impact_20230601-1400-SPECIAL-PRESSER

Kirjoittaja

Lea Huttunen on työskennellyt LAB-ammattikorkeakoulun liiketalousyksikössä vastuullisuusasiantuntijana LAB -ja Laurea -ammattikorkeakoulun yhteisessä Vihreä vastuu -hankkeessa. Hanke päättyy 31.8.2023. Lisätietoja Vihreä vastuu -hankkeesta ja muista siinä julkaistuista artikkeleista, blogeista, podcasteista ja videoista on saatavissa osoitteessa vihreavastuu.fi

Julkaistu: 29.8.2023

Artikkelikuva: https://pxhere.com/fi/photo/100653 (CC0)

Viittausohje

Huttunen, L. 2023. Euroopan Unionin yritysvastuudirektiivi tulee koskemaan välillisesti pk-yrityksiä. LAB Pro. Viitattu pvm. Saatavissa https://www.labopen.fi/lab-pro/euroopan-unionin-yritysvastuudirektiivi-tulee-koskemaan-valillisesti-pk-yrityksia/