Ensimmäinen LABin työterveyshuoltoon pätevöittävä koulutus terveydenhoitajille ja fysioterapeuteille päättyi 16.4.2021. Aikaisemmin koulutusta on toteutettu kaksi kertaa Saimaan ammattikorkeakoulussa Lappeenrannassa, mutta nyt LABissa koulutus päätettiin aloittaa Lahdessa. Tämä oli hyvä päätös, sillä koulutukseen oli ennätysmäärä hakijoita. Koulutukseen otettiin yhteensä 24 terveydenhoitajaa ja fysioterapeuttia.

Kirjoittaja: Marita Pirkka

Koulutuksen taustaa

Valtioneuvoston asetuksessa (708/2013) säädetään työterveyshuollossa toimivien ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta. Työterveyshuollossa ammattihenkilönä tai asiantuntijana toimiminen edellyttää oman alan perustutkinnon suorittamista sekä vähintään 15 opintopisteen laajuista työterveyshuollon täydennyskoulutusta kahden vuoden sisällä siitä, kun siirtyy työterveyshuollon tehtäviin. Lisäksi työssä edellytetään tietojen ylläpitämistä muulla täydennyskoulutuksella ja näiden ammattiryhmien tulisi jatkossakin osallistua täydennyskoulutukseen seitsemänä päivänä vuodessa. Tämä koulutus antaa siis pätevyyden toimia työterveyshuoltolain (1383/2001) ja sen nojalla annetun asetuksen (708/2013) määrittelemänä työterveyshuollon ammattihenkilönä (terveydenhoitajan pohjakoulutus) tai asiantuntijana (fysioterapeutin pohjakoulutus). (STM 2017.)

Koulutuksen toteuttaminen

Koulutuksen laajuus on 15 opintopistettä. Koulutus koostuu hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisista osaamiskokonaisuuksista; työterveyshuollon toimintaympäristöosaaminen (2 op), työn terveysvaarojen ja kuormitustekijöiden sekä työpaikan voimavarojen tunnistaminen ja arviointiosaaminen (5 op), terveyden ja työ- ja toimintakyvyn ylläpitämisen ja edistämisen osaaminen (5 op) sekä arviointi ja kehittämisosaaminen (3 op). Koulutus toteutetaan verkostoyhteistyönä, jossa yksi verkostokumppani on Työterveyslaitos. Työterveyslaitos tuottaa koulutukseen asiantuntijaluentoja. Nämä asiantuntijaluennot käsittelevät mm. työhygieniaa ja  fysikaalisia, kemiallisia ja biologisia vaaratekijöitä sekä psykososiaalisia kuormitustekijöitä. Lisäksi asiantuntijaluentoja on työpaikkaselvityksen ja toimintasuunnitelman tekemisestä sekä laadunhallinnasta. Koulutuksen opintosuunnitelma on myös laadittu verkostoyhteistyönä. Koulutusta oli tällä kertaa meidän kanssa toteuttamassa Metropolia, SeAMK, Oulun ja Lapin ammattikorkeakoulut. Verkostoyhteistyö turvaa samansisältöisen ja -laatuisen koulutustarjonnan sekä mahdollistaa eri koulutusorganisaatioiden asiantuntijuuden hyödyntämisen valtakunnallisesti. Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina, joka sisältää 14 koulutuspäivää eli kaksi päivää kuukaudessa lokakuusta huhtikuuhun. Koulutuspäivien osuus on neljännes opinnoista. Koulutus sisältää lisäksi tehtäviä pienryhmissä ja itsenäisesti sekä itsenäistä opiskelua.

Koulutus alkoi 1.10.2020 ja 24:stä osallistujasta 62,5% oli terveydenhoitajia ja 37,5% fysioterapeutteja.  Koronan takia koulutuksen lähipäivät toteutettiin vain kaksi ensimmäistä kertaa Lahden kampuksella lähitapaamisina ja sen jälkeen jouduimme lyhyellä varoitusajalla toteuttamaan koulutuksen lähipäivät verkossa, joten koulutuksen toteutus oli suunniteltava siltä osin uudelleen.

Koulutuksen arviointia ja koulutuksen tulevaisuus

Meillä LABissa oli koulutuksessa melkein yhtä paljon osallistujia kuin Metropoliassa ja muilla toteuttajilla oli osallistujia selvästi vähemmän. Metropolian osallistujista kaikki työskentelivät jo työterveyshuollossa koulutukseen hakeutuessaan, mutta meidän osallistujista koulutuksen alkaessa työskenteli työterveyshuollossa vain puolet (50%), joka toi haasteita koulutuksen toteuttamiseen. Kun koulutuksessa on sellaisia osallistujia, jotka eivät vielä työskentele työterveyshuollon ammattihenkilönä tai asiantuntijana, on tehtävien liittäminen työterveyshuoltoon haasteellista. Kuitenkin tehtävien liittäminen käytäntöön palvelee oppimista parhaiten, joten opiskelijat oli jaettu neljän hengen pienryhmiin, joissa tehtiin suurin osa tehtävistä. Jokaisessa ryhmässä oli terveydenhoitajia sekä fysioterapeutteja sekä sellaisia osallistujia, jotka jo työskentelivät työterveyshuollossa ja näin he toivat ryhmän käyttöön työterveyshuollon käytännön näkökulman.

Koulutuksen lopussa työskenteli työterveyshuollossa jo 79%, joten koulutus oli auttanut monia pääsemään työterveyshuoltoon töihin niin kuin koulutuksen tavoite onkin. Koulutus sai hyvää palautetta osallistujilta, mutta lähitapaamisia ja -koulutusta kaivattiin myös, vaikka moni koki koulutuksen myös verkossa ihan toimivana. Tästä toteutuksesta saimme hyvää kokemusta koulutuksen toteuttamisesta etänä ja koulutuksen edelleen kehittämiseen meillä onkin paljon uusia ajatuksia. Koulutus vaatii jatkossakin lähitapaamisia kampuksella, mutta se voi sisältää myös etäpäiviä, jolloin hyödynnetään verkko-opiskelun mahdollisuuksia. Koulutusta kehitetään jatkossakin verkostoyhteistyönä ja yhdessä Työterveyslaitoksen kanssa. Seuraava vastaava koulutus alkaa 30.9.2021 ja siihen voi hakeutua täydennyskoulutuksen sivuilla (LAB 2021).

Lähteet

LAB. 2021. Työterveyshuoltoon pätevöittävä koulutus terveydenhoitajille ja fysioterapeuteille, 15 op. [Viitattu 10.5.2021]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/koulutus/tyoterveyshuollon-koulutus-terveydenhoitajille-ja-fysioterapeuteille-15-op

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM). 2017. Työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden pätevyys ja Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeet täydennyskoulutuksesta. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. Julkaisuja 2016:10. [Viitattu 4.5.2021]. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3795-6

Kirjoittaja

Marita Pirkka (TtM, TH, TTH) työskentelee lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa ja toimi koulutuksen vastuuopettajana.

Artikkelikuva: https://www.pexels.com/fi-fi/kuva/kadet-kasi-iphone-alypuhelin-5053847/ (CC0)

Julkaistu 11.5.2021

Viittausohje

Pirkka, M. 2021. Ensimmäinen LABin työterveyshuoltoon pätevöittävä koulutus. LAB Pro. [Viitattu ja pvm]. Saatavissa: https://www.labopen.fi/lab-pro/ensimmainen-labin-tyoterveyshuoltoon-patevoittava-koulutus/