Luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen on riski yritysten liiketoiminnalle, sillä kaikki liiketoiminta on joko suoraan tai epäsuorasti riippuvaista luonnosta. Miksi yritysten tulisi arvostaa luontoa? Miten yritykset voivat ottaa luonnon monimuotoisuuden toiminnassaan huomioon?

Kirjoittaja: Larissa Lemmetty

Luonnon monimuotoisuudella eli biodiversiteetillä kuvataan luonnon elinympäristöjen, lajien ja geenien monipuolisuutta maailmassa. Luontokadolla tarkoitetaan luonnon monimuotoisuuden heikkenemistä, johon kuuluvat lajien geneettisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien köyhtyminen. (Euroopan ympäristökeskus 2008.)

Tällä hetkellä monimuotoisuus heikkenee hälyttävää vauhtia. Sukupuutto uhkaa jopa miljoonaa eläin- ja kasvilajia maailmanlaajuisesti (IPBES 2019.) Monimuotoinen luonto on ihmisten hyvinvoinnin ja ekosysteemien toiminnan kannalta välttämättömyys (Naskali et al. 2006, 9). Luontokato koskettaa ihmisten hyvinvoinnin ja luonnon lisäksi taloutta sekä kulttuurillista ja sosiaalista kestävyyttä (Vuori 2021, 4). Monimuotoinen luonto tarjoaa meille erilaisia ekosysteemipalveluita, joita ilman talouden tai yritysten toiminta ei olisi mahdollista. Ekosysteemipalveluilla tarkoitetaan aineellisia ja aineettomia palveluita, hyötyjä ja tuotteita, joita saamme luonnon toiminnasta (Jeffers et al. 2015).

Luontokadon vaikutukset liiketoimintaan

Luontokato on riski yritysten liiketoiminnalle, sillä kaikki liiketoiminta on joko suorasti tai epäsuorasti riippuvaista luonnosta. Suoralla riippuvuudella viitataan esimerkiksi raaka-aineiden saatavuuteen ja epäsuoraa riippuvuutta voi olla ilmastonmuutoksesta johtuvat muuttuvat sääolosuhteet raaka-aineen tuotantoalueella. (Sihvonen et al. 2022.)

Kansainvälisen luontopaneelin IPBES:in mukaan yli 50 prosenttia maailman bruttokansantuotteesta on kohtalaisesti tai vahvasti sidoksissa luonnon monimuotoisuuteen (IPBES 2019). IPBES arvioi vuonna 2016, että suoraan pölyttäjien toiminnasta riippuvaisen ruoantuotannon rahallinen arvo maailmanlaajuisesti on 235–577 miljardia dollaria (IPBES 2016). Ekosysteemipalveluiden hävitessä moni ihminen voi menettää täysin toimeentulonsa.

Monimuotoisuuden turvaaminen on kannattava sijoitus yrityksille

Luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen aiheuttaa suuria taloudellisia kustannuksia, joten luonnon monimuotoisuuden turvaaminen yrityksen arvona on kannattava sijoitus. Luontokadon pysäyttäminen voidaan kustannusten lisäksi nähdä mahdollisuutena ja kilpailuetuna liiketoiminnalle. Luontokatoon liittyvät riskit voidaan kääntää mahdollisuuksiksi tuotesuunnittelun ja -kehittämisen avulla, kehittämällä uusia liiketoiminta- ja tuotantomalleja, sertifioimalla tuotteita tai palveluita sekä toimimalla konkreettisesti luonnon tilan parantamiseksi paikallisesti. (Sihvonen et al. 2022.) Maailman talousfoorumi arvioi, että luontopositiivisilla ratkaisulla on mahdollista saavuttaa yli 10 000 miljardin dollarin vuotuiset liiketaloudelliset hyödyt sekä 400 miljoonaa uutta työpaikkaa vuoteen 2030 mennessä (World Economic Forum 2020).

Yritykset voivat hyötyä luontopositiivisilla ratkaisuilla parantuneen brändin, sosiaalisen hyväksyttävyyden sekä lisääntyneen liiketoiminnan resilienssin muodossa. Yritys voi myös hyötyä aineellisesti raaka-aineiden paremman saatavuuden, tehokkaamman toiminnan, halvemman rahoituksen sekä uusien tuotteiden ja markkinoiden ansiosta. (Sihvonen et al. 2022.)

Vastuullisesti toimiva yritys toimii suunnannäyttäjänä

Liiketoiminta vaikuttaa merkittävästi luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen ja yritykset voivat valinnoillaan parantaa luonnon tilaa. Jotta yritykset voisivat hillitä luontokatoa, yrityksen tulee kartoittaa nykytilanne, asettaa selkeät päämäärät ja tavoitteet sekä hyödyntää konkreettisia mittareita tavoitteiden seuraamisessa. Yritys voi joko noudattaa lakisääteisiä vaatimuksia tai päättää toimia suunnannäyttäjänä. Viestimällä sidosryhmille toimista ja tavoitteista yritys voi inspiroida myös muita toimimaan luontokadon pysäyttämiseksi.

Yrityksen tulee keskittyä huomioimaan kestävyyskriteerit koko tuotantoketjussa. Yritys voi tarkastella esimerkiksi, miten raaka-aineiden hankinnassa huomioidaan kestävyyskriteerit, tai onko tuotannossa käytetty hiilivapaata vai fossiiliperäistä energiaa. (Ympäristö.fi 2019.)

Miten yrityksiä kannustetaan huomioimaan luonnon monimuotoisuus kehityksessä

Myös LAB-ammattikorkeakoulun strategiassa korostuu ympäristöarvot bio- ja kiertotalouden teeman muodossa. LAB-ammattikorkeakoulun sisällä toimivan Business Mill -yrityshautomon asiakaskuntaan sisältyy yrityksiä, joille ympäristö on arvona tärkeä. (LAB-ammattikorkeakoulu 2022.) Esimerkiksi biotalouden innovaatioyritys Fiber-X on saanut apuja kasvuun ja kehitykseen Business Milliltä. Fiber-X:n tavoitteena on innovoida uusiutuvia materiaaleja ja raaka-aineita metsäteollisuuden sivuvirroista ja näin parantaa resurssitehokkuutta. (Lampinen 2022.) Ekologiset raaka-aineet ovat tulevaisuudessa välttämättömiä monimuotoisuuden säilyttämiseksi, joten ympäristövastuullisuus huomioidaan myös yritysten neuvontapalveluissa.

Business Mill tarjoaa Etelä-Karjalassa kasvuhaluisille yrityksille asiantuntijapalveluita liiketoiminnan kehittämiseen jokaisessa yrityksen eri elinkaaren vaiheessa (Business Mill 2022). Business Millin asiantuntijoiden merkitys yritysten ohjauksessa kohti vastuullista toimintaa on merkittävä. Kuka tahansa voi tulla hautomopalveluiden piiriin uuden liikeidean kanssa.

Business Mill ei kuitenkaan tue sellaisia liikeideoita, joiden arvoissa ei huomioida ympäristöä. Asiakkaalla esimerkiksi voi olla ajatus lähteä myymään jo olemassa olevaa, kaukana tuotettua tavaraa, mikä ei huomioi ympäristön monimuotoisuutta millään tavalla tai tuota lisäarvoa asiakkaille. Tällöin liiketoiminta ei ole kestävää taloudellisesti tai ympäristöllisesti, joten sellaista yritysideaa ei lähdetä viemään pidemmälle. Vaihtoehtona on myös kehittää yritysideaa siten, että se olisi taloudellisesti hyödyllistä ja yrityksen toiminnalla olisi mahdollisemman pieni negatiivinen vaikutus luontoon ja sen monimuotoisuuteen.

Lähteet

Business Mill. 2022. Yrityksesi paras kaveri. Viitattu 16.12.2022. Saatavissa https://www.businessmill.fi/

Euroopan ympäristökeskus. 2008. Luonnon monimuotoisuus – ekosysteemit.  Viitattu 16.12.2022. Saatavissa https://www.eea.europa.eu/fi/themes/biodiversity/intro

IPBES. 2016. The assessment report of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services on pollinators, pollination and food production. Viitattu 16.12.2022. Saatavissa https://doi.org/10.5281/zenodo.3402856

IPBES. 2019. Global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. Viitattu 16.12.2022. Saatavissa https://doi.org/10.5281/zenodo.3831673

Jeffers, E., Nogué, S., Willis, K. 2015. The Role of Palaeoecological Records in Assessing Ecosystem Services. Quaternary science reviews. Vol. 112, 17–32. Viitattu 16.12.2022. Saatavissa https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2014.12.018

LAB-ammattikorkeakoulu. 2022. Osaa, ratkaise, kaupallista ja menesty. Viitattu 25.11.2022. Saatavissa  https://lab.fi/fi/projekti/osaa-ratkaise-kaupallista-ja-menesty

Lampinen, M. 2022. Biotalouden ilmastoteot syntyvät yhteistyöllä. Helsingin Sanomat 8.12.2022.

Naskali, A., Hiedanpää, J. & Suvantola, L. 2006. Biologinen monimuotoisuus talouskysymyksenä.  Helsinki: Ympäristöministeriö.

Sihvonen, H., Clément, N., Pessala, P., Koski, I., Linnamaa, P., Mäntylä, I., Saario, M. & Hjelt, M. 2022. Mitä luonto merkitsee liiketoiminnalle? : Riippuvuudet, vaikutukset ja mahdollisuudet. Sitra. Viitattu 16.12.2022. Saatavissa https://www.sitra.fi/julkaisut/mita-luonto-merkitsee-liiketoiminnalle/

Vuori, A. 2021. Lappeenrannan luonnon monimuotoisuus. Lappeenrannan seudun ympäristötoimi. Viitattu 16.12.2022. Saatavissa https://www.lappeenranta.fi/loader.aspx?id=902bd716-6be4-4360-9e35-732f5d47d092

World Economic Forum. 2020. The Future Of Nature And Business, New Nature Economy Report II. Viitattu 16.12.2022. Saatavissa https://www.weforum.org/reports/new-nature-economy-report-ii-the-future-of-nature-and-business/

Ympäristö.fi. 2019. Yritystoimintaa ja luonnon monimuotoisuutta käsittelevä kokous käytiin Madridissa.  Ympäristöhallinnon yhteinen verkkopalvelu. Viitattu 16.12.2022. Saatavissa https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Yritystoimintaa_ja_luonnon_monimuotoisuu(52685)

Kirjoittaja

Larissa Lemmetty on projektityöntekijä LAB-ammattikorkeakoulun Osaa, ratkaise, kaupallista, menesty -projektissa (LAB 2022) sekä ympäristötekniikan opiskelija LUT-yliopistossa.

Artikkelikuva: https://pxhere.com/en/photo/555294 (CC0)

Julkaistu 16.12.2022

Viittausohje

Lemmetty, R. 2022. Yritysten rooli luonnon monimuotoisuuden suojelussa. LAB Pro. Viitattu pvm. Saatavissa https://www.labopen.fi/lab-pro/yritysten-rooli-luonnon-monimuotoisuuden-suojelussa/