Lääke- ja biofarmasiayritysten sekä koulutusorganisaatioiden välinen yhteistyö on keskeisessä asemassa terveydenhuollon ammattilaisten jatkuvassa täydennyskoulutuksessa ja lääkeinformaation välittämisessä. Erityisesti sairaanhoitajat toimivat avainasemassa tässä prosessissa, sillä he ovat ensisijainen kontakti potilaiden lääkehoidon ohjauksessa ja sitouttamisessa. Koulutusorganisaation ja lääke- ja biofarmasiayritysten yhteistyön on todettu tuovan hyötyjä, riskejä ja eettisiä haasteita koulutuksen järjestämiseen. Artikkelissa tarkastellaan miten yhteistyö vaikuttaa sairaanhoitajien lääkeinformaation antamiseen ja miten mahdolliset intressiristiriidat ja eettiset periaatteet tulisi ottaa huomioon koulutusta järjestettäessä.

Kirjoittaja: Fanny Kilpinen

LAB-ammattikorkeakoulussa alkaa vuosittain kymmeniä uusia täydennyskoulutuksia eri koulutusaloihin liittyen (LAB-ammattikorkeakoulu 2024). Hoitotyön koulutusalan täydennyskoulutusten tavoitteena on laajentaa sekä syventää asiantuntijoiden osaamista. Täydennyskoulutukset kehittävät asiantuntijan kykyä arvioida ja muuttaa työelämän käytäntöjä, toimintamalleja sekä ajattelutapoja innovatiivisesti.  (LUT-korkeakoulut 2024) Useita täydennyskoulutuksia alkoi alkuvuodesta 2024, ja opintokokonaisuuksia on kehitetty yhteistyössä työelämän kanssa niin, että se mahdollistaa urakehityksen osallistuvalle sairaanhoitajalle (Kilpinen 2023). Hoitotyön koulutuksien suunnittelussa on otettu huomioon lähipäiviin osallistuvat biofarmasiayritykset, jotka tuovat uutta tutkimus- ja innovaatiotietoa.

Lääketeollisuuden eettiset ohjeet 2023 luo yleiset periaatteet yhteistyölle niin koulutusorganisaation kuin biofarmasiayritysten välille. Tarjottavan tiedon on oltava ajantasaista sekä sen tulee perustua viimeisimpään tutkimustietoon. (Lääketeollisuuden eettiset ohjeet 2023). Koulutuksiin osallistuvat ovat ensiluokkaisessa asemassa vastaanottamassa viimeisimmän tiedon laadukkailta asiantuntijaluennoitsijoilta sekä lääketeollisuuden edustajilta. Kuitenkin yhteistyön tulee noudattaa kansainvälisten lääkealan järjestöjen jäsenenä Lääketeollisuus ry:n eettisen toiminnan kulttuuria sekä sen antamia ohjeita, mitkä ohjaavat juuri tätä yhteistyötä kahden toimijan kesken. (Lääketeollisuuden eettiset ohjeet 2023). Yhteistyön on oltava avointa ja läpinäkyvää.

Sairaanhoitajat keskiössä lääkeinformaation antamisessa

Yhteistyötä tehdään koulutuksissa asiantuntijaluennointien kautta, joissa käsitellään uusinta tutkimustietoa, yrityksen tuotteita ja niiden käyttöä, sekä lääketieteellisiä innovaatioita. Yhteistyö sisältää myös tietoisuuden lisäämistä tiettyihin tuotteisiin liittyen, jotta terveydenhuollon ammattilaiset ovat tietoisia uusimmista lääketieteellisistä tietoista ja käytännöistä. Lisäksi asiantuntijavierailut tuovat korkeatasoista asiantuntijatietoa, joka rikastuttaa osallistujien oppimiskokemusta. Erinomaista keskustelua onkin herättänyt se, että yhteistyötä voisi olla enemmänkin, jotta tieto saavuttaisi sairaanhoitajat. He ovat ammattiryhmältään se, joka aloittaa potilaan lääkehoidon ohjauksen diagnoosin saamisen jälkeen sekä edistää potilasta sitoutumaan lääkehoitoon. Ajantasaista lääkeinformaatiota tulee tarjota jokaiselle ammattiryhmälle, ja sen kautta informaatio siirtyy ajantasaisena potilaalle (Schepel ym. 2021).

Mahdollinen intressiristiriita yhteistyön riskinä

Yhteistyö lääke- ja biofarmasiayritysten kanssa voi myös nostaa ristiriitaisia ajatuksia. Jos yhteistyötä ei ole alustettu tai pohdittu ennakkoon, voi osallistuja kokea yrityksen edistävän vain omien tuotteiden näkyvyyttä. Yhteistyö tulee siis olla pohdittu niin, että vaikutus opetuksen sisältöön linkittyy. Esimerkiksi miten jokin yritys tukee täydennyskoulutuksen osallistujien ammatillista kasvua ja miten heidän tietotaitonsa kehittyy yritysesittelyn kautta. Toisaalta jos yhteistyötä tehdään liikaa, voi koulutuksen päätöksenteko tulla riippuvaiseksi ulkoisesta tekijästä.

Ennen kunkin yhteistyön aloittamista, on kunkin täydennyskoulutustahon sekä yrityksen noudatettava tiukkoja eettisiä ohjeita sekä varmistaa että yhteistyöllä on selvät suunnitelmat. Yhteistyö ei saa vaarantaa koulutuksen objektiivisuutta sekä aiheuttaa ristiriitoja. Jokaisen yhteistyön tulee olla läpinäkyvää, ja mahdolliset sponsoroinnit on tuotava esiin osallistujille. Yleisesti täydennyskoulutuksen suunnittelussa tulee ottaa huomioon monipuolinen ja ajantasainen näkökulma tarjottavaan aiheeseen. Jokainen osallistuja on oppimassa ja rikastuttamassa omaa tietotaitoaan, ja tämä ei saa rajoittua yhden edustajan tuotteisiin tai näkemyksiin.

Nämä hyödyt, riskit ja eettiset haasteet on otettava huomioon jokaisen täydennyskoulutuksen järjestäjänä. Yhteistyön kautta voidaan maksimoida hyödyt, mutta mahdolliset riskit on aina tunnistettava. Aikaisempien kokemuksien kautta täydennyskoulutukset sekä lääke- ja biofarmasiayritykset noudattavat erinomaisesti eettisiä periaatteita ja yritysten tuomaa lisää täydennyskoulutuksiin on pidetty merkittävänä.

Lähteet

Kilpinen, F. 2024. Munuaispotilaan hoitotyön täydennyskoulutus sairaanhoitajien urakehityksen eduksi. LAB-Focus. Viitattu 24.1.2024. Saatavissa https://blogit.lab.fi/labfocus/munuaispotilaan-hoitotyon-taydennyskoulutus-sairaanhoitajien-urakehityksen-eduksi/

LAB-ammattikorkeakoulu. 2024. Täydennyskoulutus- ja erikoistumiskoulutusta työelämän tarpeisiin. Viitattu 24.1.2024. Saatavissa https://lab.fi/fi/koulutus/taydennyskoulutus?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIq4GotPT1gwMVQAuiAx3WPgyaEAAYASAAEgKOL_D_BwE

LUT-korkeakoulut. 2024. LAB-täydennyskoulutus. Viitattu 24.1.2024. Saatavissa https://www.lutuniversities.fi/fi/opiskele/taydennyskoulutus/lab

Lääketeollisuus, Pharma Industry Finland. 2023. Lääketeollisuuden eettiset ohjeet 2023. Viitattu 24.1.2024. Saatavissa https://www.laaketeollisuus.fi/media/julkaisut/esitteita-ja-raportteja/laaketeollisuuden-eettiset-ohjeet-2023.pdf

Schepel, l., Inkilä, J. & Kivivuori, S-M. 2021. Ammattien välinen yhteistyö osana turvallista lääkehoitoa. Duodecim. Viitattu 24.1.2024. Saatavissa https://www.duodecimlehti.fi/xmedia/duo/duo16110.pdf

Kirjoittaja

Fanny Kilpinen työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa hoitotyön lehtorina sekä kahden hoitotyön täydennyskoulutuksen lehtorina Lahden kampuksella.

Artikkelikuva: https://www.pexels.com/fi-fi/kuva/taide-lehti-malli-vihrea-2383010/ (Kuva: Total Shape, Pexels-license)

Julkaistu 31.1.2024

Viittausohje

Kilpinen, F. 2024. Yhteistyö lääke- ja biofarmasiayritysten kanssa hoitotyön täydennyskoulutuksissa: Harkitut hyödyt, riskit ja eettiset haasteet. LAB Pro. Viitattu pvm. Saatavissa https://www.labopen.fi/lab-pro/yhteistyo-laake-ja-biofarmasiayritysten-kanssa-hoitotyon-taydennyskoulutuksissa-harkitut-hyodyt-riskit-ja-eettiset-haasteet/