Suolistosairauksien erikoistunut osaaja 2022-2023 ensimmäinen koulutus on saatu onnistuneesti päätökseen ja koulutuksen loppupalautteen yhteenveto oli erinomainen. Kokonaisuudessa vastausten mediaani 4 (erittäin hyvä) osoitti, että koulutus oli tarpeellinen, vastasi odotuksia sekä antoi uusia työvälineitä asiantuntijoiden työhön. On tärkeää kuulla osallistujien kokemuksia, palautteita sekä kehittämisehdotuksia jatkokoulutuksen kannalta. Palautteiden avulla voimme suunnata uusia näkökulmia ja kehittämisehdotuksia uuteen 2023-2024 suolistosairauksien erikoistunut osaaja -koulutukseen. Aktiivinen yhteistyö työelämän kanssa vahvistaa työelämän tarpeita sekä hyödyntää työelämässä koettuja muutoksia. Koulutusten ansiosta voimme vastata näihin muutoksiin ja tuottaa erinomaisia koulutuksia LAB-ammattikorkeakoulussa.

Kirjoittaja: Fanny Kilpinen

Valtakunnallisesti ensimmäinen suolistosairauksien erikoistunut osaaja -täydennyskoulutus saatiin päätökseen LAB-ammattikorkeakoulussa, Lahden kampuksella. Vuoden kestävään koulutukseen osallistui noin 20 terveysalan ammattiosaajaa ympäri Suomen. Koulutuksen asiantuntijaluennoitsijoiden ryhmä koostui valtakunnallisesti laajalta alueelta, ja tulehduksellisten suolistosairauksien hoitokatsaus voitiin taata valtakunnallisesti. Tulehduksellisten suolistosairauksien määrä kasvaa vuosittain hurjalla tahdilla, ja se on heijastunut terveyden- ja sosiaalihuollon palveluiden tarjoajiin sekä uusiin tarjottaviin asiantuntijakoulutuksiin.

Täydennyskoulutuksessa tehdään tiivistä yhteistyötä työelämän kanssa, ja tämän takia on tärkeää arvioida vastaako koulutus työelämän tarpeita. Suolistosairauksien erikoistunut osaaja -koulutus rakennettiin työelämälähtöisesti, ja se suunniteltiin yhteistyössä Päijät-Hämeen hyvinvointialueen gastroenterologian poliklinikan ja kirurgian poliklinikan kanssa vuonna 2022. Koulutuksen tarve lähti hoitotyön kentältä, jossa tulehduksellisten suolistosairauksien on todettu lisääntyneen. Ammatillisten täydennyskoulutusten vuosittainen tarve mukailee diagnoosin saaneiden määrää sekä työelämän koulutuksen tarvetta. Organisaatiot tarvitsevat nyt ja tulevaisuudessa kohdennettuja ammattilaisia, ja siksi on varmistettava riittävät ammatilliset tiedot ja taidot.

Vuoden 2022 lopussa uuden IBD-diagnoosin sai 57 904 ihmistä (Kela 2023). Koulutus vastaa työelämän tarpeita ja hyödyntää sen tarjoamia oppimisympäristöjä. Koulutuksen konsepteissa käsiteltyjä teemoja olivat muun muassa tulehduksellisien suolistosairauksien epidemiologia, diagnostiikka, liitännäissairaudet, ravitsemus, seksuaalisuus, ohjausosaaminen ja omien viestintäkeinojen kehittäminen.

Kehittämisideat käyttöön uudessa koulutuksessa

Koulutuksen kehittämisen kannalta osallistujien palautteen kerääminen kehittää laadukasta koulutustoimintaa. Palautetta kysyttiin koulutuksen puolivälissä ja lopussa viimeisenä päivänä. Näiden avulla kehittämistyö voitiin keskittää oikeisiin asioihin ja ymmärtää koulutukseen osallistuneiden tarpeita paremmin. Palautekysely eteni niin, että ensiksi kartoitettiin opintojen sisältöä, opetusmenetelmiä ja puitteita ja opetusta sekä Moodlea. Palautteen lopuksi pyydettiin avointa palautetta hyvistä ja kehitettävistä asioista koko koulutukseen liittyen. Kyselyyn vastasi 14 ihmistä (87%). Lisäksi palautetta pyydettiin suullisesti jokaisen koulutuspäivän yhteydessä. Palautteiden avulla kehitettiin suolistosairauksien erikoistunut osaaja 2023-2024 -koulutusta, joka alkoi marraskuussa.

Palautteessa käytettiin Likert-asteikkoa, jossa väittämien avulla kartoitettiin kuinka tyytyväinen koulutukseen on ollut. Vastausvaihtoehdot olivat erinomainen (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2) ja huono (1). Koulutuksesta koettiin saavan hyötyä omaan työhön liittyen ja 44,7% mukaan se vastasi odotuksia. Koulutuksen tavoitteisiin päästiin erinomaisesti (35,7%) ja erittäin hyvin (35,7%). Opetusmenetelmistä lähiopetuksen määrä koettiin sopivaksi (50%) ja verkko-opiskelu tuki oppimista (53,8%). Avointa palautetta tuli motivoinnista sekä innostavista opettajista ja asiantuntijoiden ammattimaisuudesta. Erityismaininnan sai suuoireiden asiantuntijaluento, josta koettiin saatavan hyödyllistä tietoa.

Haasteita koulutuksessa koettiin Moodlen käytössä ja sen selkeydessä. Esimerkkinä tuotiin Turnitin-palautusalustan käyttö. Jokaisesta kirjallisesta tehtävästä annettiin osallistujille kirjallista palautetta. Palautteiden löytyminen Moodle-sivustolta ja palautusalustoilta koettiin hankalaksi. Palautteissa tuotiin myös esiin, että opintotehtävät olivat haastavia, mutta kuitenkin 71,4% koki niiden tukevan oppimista sekö vaikeusaste koettiin erittäin sopivaksi (64,3%) ja ne tukivat ammatillista kasvua.

Erityismainintaa nostatti hyvä ryhmähenki ja kannustus

Kiitosta erityisesti sai ryhmän sisältä tulleet keskustelut sekä mielenkiintoiset luentoaiheet. Kommentit koulutuksesta olivat kiitollisia ja positiivisia. Myös opettajien kannustus sai positiivista palautetta, ja osallistujat kokivat saaneensa erittäin hyvää ohjausta. Koulutuksen kokonaisarviointi jakautui vastausten perusteella erittäin hyvän (42,8%) ja hyvän (42,9%) välille. Kaikkien kysymysten vastausten mediaani 4 (erittäin hyvä), osoittaa sen, että koulutus oli onnistunut. Voimme myös todeta, että koulutus vastasi työelämän tarpeita, ja kehitti osallistujien ammattitaitoa. Osalle osallistujista on tarjottu koulutuksen kautta uusi työnkuva.

Lähteet

Kela. 2023. Entitlements to reimbursement of pharmaceutical expenses by reimbursement entitlement code. 2022. Viitattu 26.11.2023. Saatavissa https://tilastot.kela.fi/ibmcognos/bi/?perspective=classicviewer&pathRef=.public_folders%2FRaportit%2F91%2BEtuudet%2F9105%2BL%25C3%25A4%25C3%25A4kkeet%2FVoimassa%2Bolleet%252C%2Balkaneet%2Bja%2Bp%25C3%25A4%25C3%25A4ttyneet%2Bl%25C3%25A4%25C3%25A4kekorvausoikeudet%2B%25289105RS002%2529&id=i2F7D9EED876E47E3B35CBF17C88D3610&objRef=i2F7D9EED876E47E3B35CBF17C88D3610&action=run&format=HTML&prompt=true&cmPropStr=%7B%22id%22%3A%22i2F7D9EED876E47E3B35CBF17C88D3610%22%2C%22type%22%3A%22report%22%2C%22defaultName%22%3A%22Voimassa%20olleet%2C%20alkaneet%20ja%20p%C3%A4%C3%A4ttyneet%20l%C3%A4%C3%A4kekorvausoikeudet%20%289105RS002%29%22%2C%22permissions%22%3A%5B%22execute%22%2C%22read%22%2C%22traverse%22%5D%7D

Kirjoittaja

Fanny Kilpinen toimii suolistosairauksien erikoistunut osaaja -koulutuksen vastuuopettajana.

Artikkelikuva: Koulutuksen opettajat ja valmistuneet opiskelijat 15.11.2023 Lahden kampuksella (Kuva: Fanny Kilpinen)

Julkaistu 7.12.2023

Viittausohje

Kilpinen, F. 2023. Viimeisen koulutuspäivän tunnelmia suolistosairauksien erikoistunut osaaja -täydennyskoulutuksesta. LAB Pro. Viitattu pvm. Saatavissa https://www.labopen.fi/lab-pro/viimeisen-koulutuspaivan-tunnelmia-suolistosairauksien-erikoistunut-osaaja-taydennyskoulutuksesta/