Tässä artikkelissa esitellään keinoja nuorten digitaitojen vahvistamiseksi sekä LAB-ammattikorkeakoulun ja DILAn koordinoiman hankkeen järjestämiä digitaitopajoja. Digitaalisuus on muuttanut yhteiskuntaa ja samalla se on muuttanut sekä koulusta että työelämää. Mihin se vielä muuttuukaan; onko meillä tulevaisuudessa enää koulurakennuksia? Joka tapauksessa, meidän on tuettava nuoria tässä muutoksessa ja yritettävä edistää osaamista, jota tulevaisuudessa tarvitaan.

Kirjoittaja: Katja Kylliäinen

Kokeilemalla rohkeammaksi

LAB-ammattikorkeakoulu on mukana hankkeessa DIGI-paja – nuorten digityöelämävalmiuksien kehittäminen. Hankkeessa DILA ja LAB-ammattikorkeakoulu tekevät tiivistä yhteistyötä alle 29-vuotiaiden nuorten digityöelämävalmiuksien kehittämiseksi. Vuoden 2022 aikana on toteutettu LABin järjestämiä digitaitopajoja nuorille, jotka ovat työ- ja koulutuselämän ulkopuolella. Digipajahankkeessa on tarkoitus myös vahvistaa nuorten opiskeluvalmiuksia.

Hankkeessa mukana olevien nuorten digitaidot ovat hyvällä tasolla. Heillä on hyvät valmiudet aloittaa opiskelu nykyisten vaatimusten mukaisesti. Perustaidot tietokoneen, internetin ja sähköpostin käyttöön on olemassa. Lisäksi sosiaalisen median käyttö on heille tuttua. Ei kuitenkaan ole itsestään selvää, että näillä perustaidoilla olisi helppo siirtyä verkko-opiskelumaailmaan. Tarvitaan lisäksi verkkovuorovaikutustaitoja ja kykyä omaksua uusia oppimismenetelmiä sekä valmiutta opiskella erilaisten verkkosovellusten käyttöä.

Nuorten voi olla haastavaa olla aktiivisia toimijoita opiskellessa. Tarvitaan itseohjautuvuutta ja kykyä ottaa vastuuta omasta oppimisestaan. Digitaitopajojen kokemusten myötä on koettu, että nuorille on hyvä lisätä tällaisia valmiuksia. Jatkossa digitaitopajojen sisältöön lisätään enemmän opiskeluvalmiuksia kehittäviä osa-alueita. Nuorten on hyvä päästä kokemaan ja kokeilemaan erilaisia opiskelussa käytettäviä sovelluksia. Heitä autetaan luomaan itse digitaalista sisältöä ja samalla kannustetaan verkkovuorovaikutustaitojen harjoitteluun.

Sitran selvityksessä (2017) pohditaan opiskelijoiden roolia tulevaisuuden koulutuksessa. Yhä enemmän lähtökohtana on ihmisten kiinnostus heitä askarruttaviin asioihin. (Luoma-aho & Sulopuisto 2017) Näin ollen on tärkeää, että tuetaan nuorten itsetuntoa antamalla heille mahdollisuus tuoda omaa osaamistaan ja mielenkiintoaan esille. Digitaitopajoissa kannustetaan ja pyritään rohkaisemaan nuoria aktiivisuuteen ja itseilmaisuun.

Digitaitopajat tulevaisuuden kynnyksellä

Digitaitopajoissa on tärkeää korostaa nuorten digiosaamista ja vahvistaa pystyvyyden tunnetta. Koulutukseen hakeutuminen ja tulevaisuuden suunnittelu voi olla vaikeaa, jos on ollut pitkään pois opiskelu- ja työelämästä. Digitaitopajoissa on tarkoitus, että nuoret tuovat esille omia vahvuuksia sekä osoittaa heille, miten he voivat hyödyntää osaamistaan. He pääsevät kokeilemaan erilaisia digitaalisia sovelluksia, joihin liitetään opiskeluun ja digioppimiseen liittyviä elementtejä.

Nuorisotyön digitalisaatio 2030 – tutkimuksen (2019) mukaan digitaalisten taitojen puutteen on havaittu olevan yhteydessä nuorten eriarvoistumiskehitykseen. Vaikka digitalisoituminen
edistäisikin hyvinvointia, se ei kuitenkaan poista tarvetta kohtaamiselle ja sosiaaliselle kontaktille (Eriksson & Tuuva-Hongisto 2019). Digitaitopajoissa pyritään vahvistamaan myös ymmärrystä vuorovaikutuksen merkityksestä opiskelu- ja työelämässä. Hankkeen aikana pyritään tarjoamaan kokemuksia vertaisoppimisen osalta sekä osallistamaan nuoria sekä digitaalisen vuorovaikutuksen keinoin että perehdyttämällä digitaaalisen ajan opetusmenetelmiin.

Opetushallituksen selvityksen mukaan digitaaliset sovellukset ja ratkaisut tavalla tai toisella helpottavat oppimista. Vaikutukset näkyvät osaamisen hankkimisen tavoissa, kun tiedon etsiminen ja löytäminen on helpottunut huomattavasti. Digitalisaation myötä opintojen aika- ja paikkasidonnaisuus on vähentynyt ja parhaimmillaan opiskelijat voivat yhdistää opiskelua erilaisiin elämäntilanteisiin joustavammin. (Koramo ym. 2018) Digitaitopajoissa pyritään myös tuomaan tätä asiaa esille; nuorten on tärkeää tietää millaisia, erilaisia opiskelu- ja oppimismahdollisuuksia on olemassa ja rohkaista heitä etenemään elämässä.

Monilla koulutusaloilla on käytössä monipuolisia opetusmenetelmiä mm. virtuaali- ja simulaatioperustaisia oppimispelejä. Hankkeessa mukana olevien nuorten vapaa-aikaan liittyy pelillisyys ja vuorovaikutus. Digitaitopajoissa on hyvä tuoda myös tätä asiaa esille. Odotettavaa on, että älyteknologia, robotisaatio ja automatisaatio tulevat muuttamaan ammatillisia osaamistarpeita tulevaisuudessa merkittävästi (Koramo ym. 2018). Digitaitopajoihin osallistuville nuorille on hyvä tuoda esille näitä tulevaisuuden näkymiä. Heidän potentiaalinsa voi löytyä jo olemassa olevista tiedoista ja taidoista, jotka heidän täytyy itse löytää ja oivaltaa. Juuri joku heistä voi olla tulevaisuudessa kehittämässä digitalisaatiota, tavalla tai toisella.

Lähteet

Eriksson S. & Tuuva-Hongisto S. 2019. Nuorisotyön digitalisaatio 2030 ”Meidän tulisi osata tarjota nuorille työkaluja maailmaan, jota me emme vielä itse tunne”. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Xamk Tutkii 11. Viitattu 23.11.2022. Saatavissa https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-192-7

Koramo M., Br auer s. & Jauhola L. 2018. Digitalisaatio ammatillisessa koulutuksessa. Helsinki: Opetushallitus. Raportit ja selvitykset 2018:9. Viitattu 23.11.2022. Saatavissa https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/191033_digitalisaatio_ammatillisessa_koulutuksessa.pdf

Luoma-aho V. & Sulopuisto O. 2017. Tulevaisuuden koulutuksen käsikirja: Askelmerkkejä kestävän koulutuksen kehittäjälle. Helsinki: Sitra. Sitran selvityksiä 124. Viitattu 9.12.2022. Saatavissa https://www.sitra.fi/app/uploads/2017/07/Selvityksia1241.pdf

Kirjoittaja

Katja Kylliäinen, lehtori, hoitotyö, LAB-ammattikorkeakoulu

Kirjoittaja edustaa LAB-ammattikorkeakoulua hankkeessa DIGI-paja – nuorten digityöelämävalmiuksien kehittäminen.

Artikkelikuva: Samuli Kyllönen, LAB ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelija

Julkaistu 12.12.2022

Viittausohje

Kylliäinen, K. 2022. Verkko-opiskelutaidot – Digipajahankkeen nuoret. LAB Pro. Viitattu pvm. Saatavissa https://www.labopen.fi/lab-pro/verkko-opiskelutaidot-digipajahankkeen-nuoret/