Kokemusasiantuntijatoimintaa on harjoitettu laajasti jo useamman vuoden. Kokemustiedolla on todettu olevan merkittävä vaikutus sosiaali- ja terveydenhuollon koulutusohjelmissa mm. vaikuttamalla sairaanhoitajien ammatilliseen kasvuun, empatiaan ja ymmärrykseen, vuorovaikutustaitoihin sekä reflektiokyvyn kasvuun. Kokemusasiantuntijan on koettu voimaannuttavan ja tuovan asiakasnäkökulmaa palveluihin. LAB-ammattikorkeakoulu hyödyntää kokemustietoa eri koulutuksissa sekä on aktiivinen toimija kokemustoimijaverkostossa. Syksyllä 2023 luotu uusi toteutumismalli valmistuvien sairaanhoitajaopiskelijoiden simulaatioon toteutetaan ensimmäistä kertaa keväällä 2024, jossa kokemusasiantuntijoita on tuplasti enemmän.

Kirjoittaja: Fanny Kilpinen

Kokemustoimijoita hyödynnetään sosiaali- ja terveydenhuollon koulutuksissa, esimerkiksi hoitotyön koulutusohjelman simulaatiotilanteissa lisäämällä sairaanhoitajaopiskelijoiden ymmärrystä tilanteesta. LAB-ammattikorkeakoulu hyödyntää kokemustoimijoita ja -asiatuntijoita laajasti, sekä on aktiivinen toimija kokemustoimintaverkostossa, mm. lokakuussa 2023 järjestetyssä kokemustietopäivässä LAB-ammattikorkeakoulu oli mukana. Päivässä esiteltiin tuleville alan ammattilaisille asiakkaan näkökulmaa kokemustoimijoiden kokemuksien kautta. (Kangassalo 2023.) Kokemustoimijat ovat laajasti mukana kehittämässä palveluita ja koulutuksia. Sosiaali- ja terveysministeriön vuosille 2020–2030 laatiman mielenterveysstrategian ja itsemurhien ehkäisyohjelmassa hyödynnetään kokemusasiantuntijoita esimerkiksi palveluiden suunnittelussa, toteutuksessa sekä arvioinnissa. Kokemustoimijuus- ja asiantuntijuus ovat vakiinnuttaneet asemansa tulevaisuudessa koulutuksen ja palveluiden kehittämisessä. (Kallinen 2016; Anttila 2021.)

Kokemustoimijoita ja -asiantuntijoita on käytetty jo vuodesta 1940. Kokemustoimijalla ja -asiantuntijalla tarkoitetaan henkilöä, jolla on sairaudesta tai elämäntilanteesta henkilökohtaista kokemusta ja halua jakaa kokemuksiaan muille. Päätarkoitus on, että kuulijat hyötyvät toisten kokemuksista (Muistiliitto 2016). Kokemusasiantuntija tuo ymmärrystä ja tietoa tilanteeseen sekä auttaa henkilöitä lisäämään auttamis- ja osaamisvalmiuksia (THL 2023). Yleisesti kokemusasiantuntija on käynyt koulutuksen, jossa hän kouluttautuu antamaan koulutusta ammatillisen ja tieteellisen tiedon rinnalle kokemuspohjaisesta näkökulmasta. Suomessa toimii tällä hetkellä noin 36 valtakunnallista järjestöä ja yhdistystä.

Kokemusasiantuntijoiden rooli empatian ja ammatillisen identiteetin vahvistamiseen

Kokemustoimijoiden kokemustaitoa on hyödynnetty jo vuodesta 2010, jolloin se arvioitiin tärkeäksi.  Kokemusasiantuntijat muistuttavat opiskelijoita perimmäisestä tarkoituksesta ja tavoitteesta, jonka takia heidän työllään on tarkoitus. Toimija haluaa lisätä opiskelijoiden ymmärrystä kohtaamisen taidoista, sairauksista sekä niiden vaikutuksista ihmiseen. Lisäksi kokemustieto vaikuttaa osallistujan asenteisiin, ymmärrykseen sekä tietoisuus potilaan kokemuksista lisääntyy (Byrne ym. 2013). Kokemustoimijoiden luentojen jälkeen useammat opiskelijat ovat tuoneet ilmi, että luennot ovat koulutuksen mieleenpainuvimpia sekä uravalinta on usein ollut oikea (Ahola 2017). Kokemusasiantuntijoiden on todettu voimaannuttavan ja tuovan kaivattua potilasnäkökulmaa hoitotyön opetuksen lisäksi. Omakohtaisen kokemuksen kautta kokemustoimija tarjoaa kuulijoilleen kokemustietoa, joka on yleensä käytännöllistä tietoa ja vinkkejä valmistumisen jälkeenkin. Kansainvälisten tutkimusten mukaan kokemustoimijoiden hyödyntämisellä voidaan vähentää stigmaa, stereotypioita, negatiivisia asenteita sekä parantaa mm. mielenterveyspotilaan asemaa terveydenhuollossa. Tutkimuksilla on osoitettu, että kokemustoimijoiden aktiivinen ja aito osallistuminen koulutuksiin on olennaista (Happell ym. 2014).

LAB-ammattikorkeakoulu osallistui vuosina 2019–2021 Minun tieni kokemusasiantuntijaksi -hankkeeseen, jossa alumni Anttila tutki opinnäytetyössään kokemusasiantuntijoiden impaktia LAB-ammattikorkeakoulun sairaanhoitajaopiskelijoihin (Kokkonen; Anttila 2021). Kokemustoimijat koettiin positiivisena vaikutuksena ammatilliseen kasvuun, potilaan tilaa ja asemaa ymmärrettiin paremmin sekä kokemusasiantuntijoita toivottiin enemmän koko koulutukseen (Anttila 2021). Kokemusasiantuntijatoiminta nähtiin myös voimaannuttavana ja osallistavana.

LAB-ammattikorkeakoulu hyödyntää kokemustoimijoiden ammattitaitoa niin tutkinto-opiskelijoiden, täydennyskoulutuksien kuin ylemmän ammattikorkeakoulun opintojaksoilla. Esimerkiksi valmistuvien sairaanhoitajien opintojaksolla on hyödynnetty kokemustietoa usean vuoden aikana. Palaute näistä simulaatioista on ollut erinomainen. Tulevana keväänä 2024 kokemusasiantuntijoita on tuplasti enemmän, ja jokainen valmistuva opiskelija pääsee osallistumaan simulaatioon aidon kokemustaidon kautta!

Lähteet

Ahola, A. 2017. Vaikuttaminen kokemuksellisen asiantuntijuuden ytimenä. Teoksessa Pohjola, A., Kairala, M., Lyly, H. & Niskala, A. (toim.). Asiakkaasta kehittäjäksi ja vaikuttajaksi. Tampere: Vastapaino.

Anttila, S. 2021.  Kokemusasiantuntijuus hoitotyössä sairaanhoitajaopiskelijoiden kokemana. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 29.12.2023. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202104144827

Byrne, L., Happell, B., Welch, A. & Moxham, L. 2013. Reflecting on Holistic Nursing: The Contribution of an Academic With Lived Experience of Mental Health Service Use. Issues in Mental Health Nursing. Vol. 34(9), 265‒272. Viitattu 2.1.2024 Saatavissa https://doi.org/10.3109/01612840.2012.745038

Happell, B., Byrne, L., Platania-Phung, C., Harris, S., Bradshaw, J. & Davies, J. 2014. Lived-experience participation in nurse education: Reducing stigma and enhancing popularity. International Journal of Mental Health Nursing. Vol. 23(5). Viitattu 2.1.2024. Saatavissa https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/inm.12077

Kallinen, S. 2016. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma Kaste 2012–2015 – Loppuraportti. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2016:8. Viitattu 29.12.2013. Saatavissa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3699-7

Kangassalo, T. 2023. Kokemustiedosta lisäarvoa opetuksen tueksi sairaanhoitajakoulutuksessa. LAB-Focus. Viitattu 29.12.2023. Saatavissa https://blogit.lab.fi/labfocus/kokemustiedosta-lisaarvoa-opetuksen-tueksi-sairaanhoitajakoulutuksessa/

Kokemusosaaminen. 2023. THL. Viitattu 29.12.2023. Saatavissa https://thl.fi/aiheet/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/osallisuuden-edistaminen/heikoimmassa-asemassa-olevien-osallisuus/osallisuuden-edistamisen-mallit/osallisuutta-edistava-hallintomalli-tukee-osallisuustyon-johtamista/kokemusosaaminen

Kokemustoimijat. 2016. Muistiliitto. Viitattu 29.12.2023. Saatavissa https://www.muistiliitto.fi/fi/vaikutamme/kokemustoimijat

Kokkonen, J. Minun tieni kokemusasiantuntijaksi. Salpaus. Viitattu 2.1.2024. Saatavissa https://www.salpaus.fi/info/kehitamme-toimintaamme/hankkeet/minun-tieni-kokemusasiantuntijaksi/

Kirjoittaja

Fanny Kilpinen työskentelee hoitotyön opettajana LAB-ammattikorkeakoulussa Lahden kampuksella.

Artikkelikuva: https://pixabay.com/fi/photos/osaamista-kokea-k%C3%A4si-suurennuslasi-2741773/  (Gerd Altmann, Pixabay License)

Julkaistu 10.1.2024

Viittausohje

Kilpinen, F. 2024. Tunnetaitojen vahvistuminen: Kokemusasiantuntijoiden vaikutus hoitotyön koulutuksessa. LAB Pro. Viitattu pvm. Saatavissa https://www.labopen.fi/lab-pro/tunnetaitojen-vahvistuminen-kokemusasiantuntijoiden-vaikutus-hoitotyon-koulutuksessa/