Keväällä 2023 järjestetyt työelämätreffit tavoittivat mukavasti osallistujia eri sektoreilta. Työelämän ja TKI-toiminnan kytkemisessä osaksi opintoja nähdään monia hyötyjä, ja sote-alan ammattikorkeakouluopinnoissa tulisikin monialaista yhteistyötä laajentaa entisestään. Hoitotyön ammattilaisista ja osaajista on tällä hetkellä pulaa, ja voidaankin jopa puhua työntekijöiden markkinoista. Valmistuvat terveydenhoitajat voivat valita yhä useammin työpaikan oman mielenkiinnon perusteella, kun aiemmin varsinaiseen terveydenhoitajan työhön oli huomattavasti haastavampi päästä.

Kirjoittajat: Sanna Imeläinen & Heidi Väisänen

Terveydenhoitajakoulutuksesta valmistuu laaja-alaisen kansanterveystyön, perusterveydenhuollon ja ennalta ehkäisevän terveydenhuollon asiantuntijoita. Osaamisvaatimuksissa näkyvät perinteisempien kansanterveystyön ja hoito- ja vuorovaikutustaitojen lisäksi tietotekniikan hyödyntämiseen liittyvät taidot, moniammatillinen yhteistyö sekä verkosto- ja projektityötaidot. Toimintakentän muuttuessa tulee terveydenhoitajilla olla valmiuksia myös uudistumiseen, tiedon hankintaan ja jatkuvaan kouluttautumiseen muuttuvien palvelutarpeiden, kehittyvän teknologian ja uusien hoitokäytäntöjen mukaisesti. (Terveydenhoitajaliitto 2023a.) Erilaisilla kokeiluilla ja yhteistyöllä pystytään vastaamaan muuttuvan yhteiskunnan tuomiin osaamisvaatimuksiin. Myös koulutuksen tulee kehittyä jatkuvasti ja rohkeita kokeiluja tarvitaan.

Poikkeuksellisten olojen myötä tarvetta yhteisöllisyyden vahvistamiseen

Korkeakouluopiskelijoille vuonna 2021 tehdyn terveys- ja hyvinvointitutkimuksen (KOTT) mukaan opintojen työmäärän on koettu lisääntyneen koronaepidemian aikana. Opiskelijoiden vastauksista nousi esille esimerkiksi yksinäisyyden tunteen lisääntyminen. (THL 2021a.) Myös LAB-ammattikorkeakoulun terveydenhoitajaopiskelijat kokivat koronan myötä tulleen etäopiskelun haastaneen opintojen etenemistä ja yhteisöllisyyttä. KOTT-tutkimuksen mukaan opiskelijoista joka neljäs nainen ja joka kolmas mies koki, ettei tunne kuuluvansa yhteenkään opiskeluun liittyvään ryhmään. Korkeakouluopiskelijat kokivat myös psyykkisen oireilun yleisempänä verrattuna koko väestöön. (THL 2021b.)

Koronaepidemia toi haasteita myös yhteistyöhön työelämän kanssa. Yhteiskunnassa vallinneiden poikkeuksellisten olojen vuoksi erilaisia järjestelyitä ja toteutuksia jouduttiin miettimään opintojen etenemiseksi. Pitkittynyt korona-aika näkyi myös hoitotyön ammattilaisten jaksamisessa ja nosti esille hoitotyön veto- ja pitovoiman. Tähän on ollut vaikuttamassa erilaiset tekijät, jotka kriisin ohella kuormittivat hoitotyöntekijöiden jaksamista (Kurvinen 2021). STM:n julkaiseman strategisen tiekartan avulla pyritään turvaamaan sote-henkilöstön riittävyyttä ja saatavuutta. Visiona on, että Suomessa on hyvinvoivia ja osaavia ammattilaisia oikeassa paikassa ja oikealla osaamisella vuonna 2027. Tämä vaatii kestäviä ratkaisuja niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä alueelliset erot huomioiden. (Kirkonpelto & Mäntyranta 2023.) Vuonna 2020 julkaistussa näyttövinkissä kuvataan sairaanhoitajien työtyytyväisyyttä ja työssä pysymistä, joihin vaikuttaa työympäristöön, johtamiseen ja perehdytysohjelmiin liittyvät tekijät (Ojala ym. 2020).

Työelämän tarinat ja urapolut kiinnostavat opiskelijoita

LAB-ammattikorkeakoulussa on pilotoitu kevään 2023 aikana työelämälähtöistä terveydenhoitajakoulutusta. Toimintamallin lähtökohtana on ollut vahvempi yhteistyö työelämän, opetuksen sekä TKI-toiminnan välillä. Myös opiskelijoilta tulleeseen palautteeseen ja korona-ajan vaikutuksiin on pyritty vastaamaan miettimällä keinoja yhteisöllisyyden lisäämiseksi. Yhtenä onnistuneena kokeiluna kutsuttiin terveydenhoitajaopiskelijoita, työelämän edustajia ja LAB-ammattikorkeakoulun TKI-asiantuntijoita yhteisille aamukahveille.

Kahvittelun lomassa kuultiin puheenvuoroja ja tuoreita kuulumisia työelämän eri kentiltä. Oman sektorinsa kuulumisia päivittivät neuvolan ja terveysaseman edustajat. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon terveisiä toi sekä Etelä-Karjalan hyvinvointialueen että YTHS:n väki. Yhteiseen keskusteluun nousi muun muassa alle 25-vuotiaiden maksuttoman ehkäisyn kokeilu, joka on saanut hyvän alun myös Etelä-Karjalan alueella. Myös työterveyssektori oli ilahduttavan laajasti edustettuna. Mukana oli terveydenhoitajat Pihlajalinnan työterveydestä, Mehiläisestä sekä Terveystalolta. Aivan erityisesti mieleen jäi kaikkia puheenvuoroja yhdistänyt myönteinen ja innostava tapa puhua terveydenhoitajuudesta, työn imusta ja ammattiylpeydestä.

TKI-toiminnan osalta esiteltiin TUULI- ja LABlanssi-hankkeet. Hanke-esittelyt innostivatkin pohtimaan uusia yhteistyön muotoja ammattikorkeakoulun ja työelämän välillä. Lopuksi kuulimme vielä Ascensia Diabetes Care -edustajalta verensokerimittareiden uusista tuulista. Ascensiaa on kiittäminen myös osallistumisesta aamupalatarjoiluihin.

Työelämätreffit koettiin tarpeellisena ja onnistuneena

Osallistujien keskuudessa aamukahvitapahtuma otettiin hyvin myönteisesti vastaan. Erityisesti kiiteltiin järjestämistä ja mahdollisuutta osallistua, kuten alla olevassa kommentissa käy hyvin ilmi:

Mielestäni nämä tapahtumat ovat tarpeellisia sekä opiskelijoille että muille osallistujille; erityisesti ennen valmistumista on hyödyllistä, että opiskelijat saivat tutustua sekä julkisen että yksityisalalla työskentelevien terveydenhoitajien toimintaan ja mahdollisesti työllistymismahdollisuuksiin.

Vaikka aamupäivä oli tiivis ja työelämän puheenvuoroja oli paljon, niin aikaa kahvittelun lomassa jäi myös vapaammalle keskustelulle ja verkostoitumiseen. Myös tämä vapaamuotoinen keskustelu koettiin tärkeäksi:

Lisäksi treffeillä pääsi kuulemaan opiskelijoiden mietteitä ja kollegoiden kuulumisia ja mikä parasta – vielä kahvikupposen ääressä rennosti rupatellen!

Järjestäjät kokivat tapaamisen syventäneen yhteistyötä työelämän kanssa. Opiskelijat tapasivat toisiaan sekä opettajia kampuksella, ja yhteenkuuluvuuden tunne vahvistui. Työelämänedustajat toivat esille terveydenhoitajan työn erilaisia näkökulmia ja saivat tilaisuuden markkinoida omaa organisaatiotaan ja yksikköään. Oli ilahduttavaa kuulla osaamisen syventymisestä valmistumisen jälkeen työelämässä. Tämän mahdollistavat muun muassa kollegoiden tuki, systemaattinen perehdytys sekä täydennyskoulutus. Oppiminen jatkuu läpi työuran. Kokemuksen perusteella vastaavanlaiselle tapahtumalle on tarvetta myös jatkossa:

Opiskelijana ja tulevana ammattilaisena toivon, että jatkossa järjestetään enemmän vastaavanlaisia tapahtumia.

Seuraava isompi yhteinen tapahtuma on Terveydenhoitajaliiton järjestämät Terveydenhoitajapäivät Etelä-Karjalassa syksyllä 2023. Koulutuspäivien teemana on hyvinvointi ja monialaisuus terveydenhoitajatyössä. (Terveydenhoitajaliitto 2023b.) Työelämälähtöisen terveydenhoitajakoulutuksen toimintamalli on esillä myös terveydenhoitajapäivillä ja sitä on tarkoitus kehittää edelleen monialaisessa ja -toimijaisessa yhteistyössä. Tavoitteena on, että ammattikorkeakoulusta valmistuu terveydenhuollon ammattilaisia ja osaajia tulevaisuuden työelämän tarpeeseen.

Lähteet

Kirkonpelto, T-M. & Mäntyranta, T. 2023. Tiekartta 2022–2027. Sosiaali- ja terveysalan henkilöstön riittävyyden ja saatavuuden turvaaminen.Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2023:8.  Viitattu 29.5.2023. Saatavissa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-7178-3

Kurvinen, K. 2021. Hotus-blogi 2/2021: Nyt on aika toimia – hoitotyöntekijöiden työhyvinvoinnin ja työssä pysymisen edistäminen ensisijaisen tärkeää. Viitattu 29.5.2023. Saatavissa https://www.hotus.fi/hotus-blogi-nyt-on-aika-toimia-hoitotyontekijoiden-tyohyvinvoinnin-ja-tyossa-pysymisen-edistaminen-ensisijaisen-tarkeaa

Ojala, P., Juntunen, J., Niskala, J., Mikkonen, K., Parisod, H., Heikkilä, K., Konttila, J. & Tuomikoski, A-M. 2020. Mitkä tekijät ovat yhteydessä sairaanhoitajien työtyytyväisyyteen ja työssä pysymiseen? Helsinki: Hotus. Näyttövinkki 3/2020. Viitattu 29.5.2023. Saatavissa https://www.hotus.fi/wp-content/uploads/2020/03/nayttovinkki-3-2020.pdf

Terveydenhoitajaliitto. 2023a. Terveydenhoitaja kouluttautuu laaja-alaiseksi asiantuntijaksi. Viitattu 26.5.2023. Saatavissa https://www.terveydenhoitajaliitto.fi/ammatti_ja_koulutus/terveydenhoitajakoulutus

Terveydenhoitajaliitto. 2023b. Terveydenhoitajapäivät 2023 – Hyvinvointi ja monialaisuus terveydenhoitajatyössä. Viitattu 29.5.2023. Saatavissa https://www.terveydenhoitajaliitto.fi/ammatti_ja_koulutus/terveydenhoitajapaivat/terveydenhoitajapaivat_2023

THL. 2021a. Etäopinnot ja yksinäisyys ovat koetelleet korkeakouluopiskelijoita. Viitattu 29.5.2023. Saatavissa https://thl.fi/fi/-/etaopinnot-ja-yksinaisyys-ovat-koetelleet-korkeakouluopiskelijoita

THL. 2021b. Korkeakouluopiskelijoiden mielenterveys, elintavat ja opiskeluryhmään kuuluminen. KOTT 2021-tutkimuksen tuloksia. Viitattu 29.5.2023. Saatavissa https://thl.fi/documents/10531/5589167/KOTT2021-tutkimuksen+perustulokset.pdf/db343de6-25d0-0964-42a9-ffe268d9932d?t=1639369139813

Kirjoittajat

Sanna Imeläinen työskentelee hoitotyön lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa ja on ollut koordinoimassa työelämälähtöisen terveydenhoitajakoulutuksen toimintamallia.

Heidi Väisänen työskentelee hoitotyön lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa ja on ollut järjestämässä työelämätreffejä sekä mukana koordinoimassa terveydenhoitajapäiviä oppilaitoksen osalta.

Artikkelikuva: Heidi Väisänen

Julkaistu 9.6.2023

Viittausohje

Imeläinen, S. & Väisänen, H. 2023. Terveydenhoitajaopiskelijoiden työelämätreffit ammattikorkeakoululla. LAB Pro. Viitattu pvm. Saatavissa https://www.labopen.fi/lab-pro/terveydenhoitaja-opiskelijoiden-tyoelamatreffit-ammattikorkeakoululla/