ToPo-hanke on toiminnallista poistumisturvallisuutta kehittävä hanke. Sen päätavoitteena on kehittää tietoperusteinen, yhdenmukainen ja kansallisen tason käyttöön soveltuva arviointimenettely hoivapalvelukohteiden poistumisturvallisuuden arvioimiseen.

Kirjoittajat: Tia Windahl, Heidi Huuskonen, Camilla Seppälä & Timo Lehtoviita

Hankkeessa tuotetun arviointimenettelyn tavoitteena on, että hoidettavat henkilöt, henkilöstö sekä muut rakennusta käyttävät voivat poistua turvallisesti tulipalossa tai muussa vaaratilanteessa joko itsenäisesti tai avustettuna. Lisäksi arviointimallin tuottama tietoperusta auttaa ymmärtämään poistumisturvallisuuden eri osa-alueita, näiden välisiä riippuvuuksia ja rakentuvaa kokonaisuutta. Tämä luo kyvykkyyden kokonaisuuden ja sen osa-alueiden tietoon perustuvaan hallintaan ja edelleen kehittämiseen poistumisturvallisuuteen liittyvillä toimialoilla ja näiden välisessä verkostoyhteistyössä.

Hanketta hallinnoi Etelä-Karjalan pelastuslaitos. Muita hankkeeseen osallistujia ovat Kymenlaakson pelastuslaitos, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyden huollon kuntayhtymä Eksote, Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsote, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto (LUT-yliopisto) sekä LAB-ammattikorkeakoulu.

ToPo-hankeessa on toteutettu verkostomaista hanketyöskentelyä sekä tuotettu kaksi sote-toimialan opinnäytetyötä poistumisturvallisuuden arvioimiseen ja hallintaan liittyen. Opinnäytetöissä on muun muassa arvioitu, kuinka GERT-Ikäpuku soveltuu käytettäväksi ikääntymisen vaikutusten arvioimiseen poistumisturvallisuudessa pelastustoimialan henkilöstön arvioimana. Heiskanen ym. (2021) totesivat poistumistuvallisuussimulaatiossa GERT-ikäpukua testanneen opinnäytetyönsä keskeisimpinä tuloksina, että rappusissa liikkuminen ikäpuvun kanssa näytti selvästi haastavammalta kuin ilman ikäpukua, ja että kaiteen käyttö porraskäytävässä lisääntyi ikäpuvun kanssa liikuttaessa. Simulaatiossa toimineet testihenkilöt oivalsivat ikäpuvun avulla, miten ikääntyminen heikentää liikkumista ja motoriikkaa ja sitä kautta vaikuttaa toimintakykyyn. Simulaatiotarkkailijoiden mielestä ikäpukua voi hyvin hyödyntää testivälineenä erilaisissa poistumisharjoituksissa (Heiskanen ym. 2021.)

Kuvassa ihminen, jolla on päällään Gert-ikäpuku.

Kuva 1. GERT-ikäpuku (Kuva: Heidi Huuskonen)

Kokemuksia poikkeusajan hanketyöskentelystä

Ennen Covid-19 tuloa ehdimme pitämään muutaman perinteisen työpajan. Tuolloin tuli tutuiksi pääosa hankkeeseen osallistujista. Nyt on mukava toimia Teamsin välityksellä alun opettelun jälkeen, varsinkin kun osallistujat ovat eri paikkakunnilta. Videokuvan avulla nimet ovat saaneet kasvot. Toki joskus olisi hyvä tavata myös kasvotusten.

Hanketyön etuna on erilaisten substanssiosaamisten yhdistäminen voimavaraksi hanketyöhön. Jokaisen toimijan asiantuntijuuden tuominen yhteiseen kehittämiseen synnyttää uudentyyppistä, organisaatioiden ja toimialojen rajat ylittävää osaamista. Tällä tavalla muodostuneella osaamisella pystytään ratkaisemaan toimintaympäristön tuottamia haasteita, joihin toimialalla jo olevalla osaamisella ei olla saatu kattavia ratkaisuja. ToPo-hankkeen kysymyksenasettelu hoivalaitosten poistumisturvallisuuden tietoperusteisesta arviointi- ja toimintamallista edustaa juuri tämäntyyppistä tarkastelua, jonka onnistuneen toteutuksen takana on usean eri toimialan ja toimijan osaamisen ratkaisukeskeinen yhdistäminen.

Yhteistyö verkostohankkeessa on ollut hedelmällistä. Työpajatyöskentelyn menetelmiä pitää kehittää edelleen, mutta jo saadut kokemukset toimivat hyvänä pohjana mahdollisiin seuraaviin hankkeisiin.

Hankkeesta saatujen tulosten hyödyntämismahdollisuudet eri toimialoilla

Hankkeessa esiin nousseisiin asioihin törmätään Sote-alan arkityössä. Turvallisuus hoivapalveluissa koostuu monista tekijöistä. Hoivapalveluiden asukkailla voi olla monenlaisia toimintakyvyn rajoitteita ja hoidon turvallisuuden lisäksi yhtenä vaikuttavana tekijänä on myös poistumisturvallisuuden huomioiminen.  Mitä kaikkea onkaan tiedettävä vaaratilanteessa ja miten mahdollisia uhkatilanteita voidaan etukäteen ennaltaehkäistä? Hankkeessa lähestytään aihetta kattavasti eri näkökulmista ja sote-toimijoille on ensiarvoisen tärkeää ymmärtää ja olla tietoisia myös poistumisturvallisuuden vaikutuksesta kokonaisturvallisuuteen.

Pelastustoimessa hankkeen tulosten odotetaan yhtenäistävän arviointikäytänteitä sekä edistävän osaltaan toimialan ja sen yhteistyötahojen tiedolla johtamista. LAB-ammattikorkeakoulu on saanut lisää osaamista poistumisturvallisuuden arviointiin rakennuksen näkökulmasta sekä ja näkemystä rakennusten tietomallien hyödyntämisestä tarkastellussa käyttötapauksessa.

Hanketyöskentely jatkuu työpajoissa mittarikortiston parissa

Hankkeen toimijat jatkavat työpajatyöskentelyä pääsääntöisesti Teamsin välityksellä asukkaan, palveluntuottajan ja rakennuksen teemojen ympärillä. Työpajoissa valmistellaan mittarikortistoa edellä mainittuihin teemoihin liittyvistä tekijöistä. Mittarikortistojen tarkoituksena on toimia käytännön arvioinnin työkaluina. Ne myös toimivat tiedon tuottamisen välineenä laskennalliselle arviointimallille. Mittarikortistoa hyödynnetään pilotointivaiheessa mittariston ja sen sisältöjen testaamiseksi.

Kuvassa on savunpoistojärjestelmä-mittarikortti sisältää seuraavat osiot: mittarin perustiedot, arviointitulos, arviointitasojen sisältökuvaus, mittarin kuvaus sekä oikeusohjeet ja standardit.

Kuva 2. Luonnos savunpoistojärjestelmä-mittarikortista (Kuva: Jouni Koivuniemi)

Hankkeen ohjausryhmässä on lisäksi edustus Aalto-yliopistosta sekä VTT:stä. Hanketta rahoittaa Palosuojelurahasto. Hanke päättyy syyskuussa 2021.

Lähteet

Heiskanen, E., Kyllönen, A. & Siitari, M. 2021. GERT-ikäpuvun käyttökokemukset poistumisturvallisuusharjoituksessa. AMK-opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, ensihoitajakoulutus. [Viitattu 9.4.2021]. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202104074318

Kirjoittajat

Tia Windahl, ensihoidon lehtori LAB-ammattikorkeakoulu, sote-alan asiantuntija ToPo-hankkeessa

Heidi Huuskonen, projektipäällikkö Etelä-Karjalan pelastuslaitos, projektipäällikkö ToPo-hankkeessa

Camilla Seppälä, asiakas- ja potilasturvallisuuspäällikkö Kymsote, sote-alan asiantuntija Topo-hankkeessa

Timo Lehtoviita, rakennustekniikan lehtori LAB-ammattikorkeakoulu, tietomalli-asiantuntija ToPo-hankkeessa

Artikkelikuva: Heidi Huuskonen

Julkaistu 9.4.2021

Viittausohje

Windahl, T., Huuskonen, H., Seppälä, C. & Lehtoviita, T. 2021. Teamsissa poistumisturvallisuus paremmaksi – näkemyksiä Topo-hankkeen työmenetelmistä, tuloksista ja tulevaisuudesta. LAB Pro. [Viitattu pvm]. Saatavissa: https://www.labopen.fi/lab-pro/teamsissa-poistumisturvallisuus-paremmaksi-nakemyksia-topo-hankkeen-tyomenetelmista-tuloksista-ja-tulevaisuudesta/