Taloushallintoalan ja kirjanpitäjän työnkuvan muutoksesta on puhuttu jo pitkään. Nyt muutos on kuitenkin todella käynnissä ja vaikuttaa sekä alalla toimiviin, että sitä opiskeleviin. Muutoksen vuoksi oppilaitosten ja yritysten vuoropuhelun merkitys on yhä tärkeämpää, jotta opiskelijoille voidaan välittää mahdollisimman ajantasaista tietoa alan muutoksesta.

Kirjoittaja: Tatu Saarinen

Lahden kaupungin elinvoimajaoston rahoittaman Yritys-Hunter-hankkeen tavoitteena on ollut lisätä opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden työllistymistä oppilaitosyhteistyön avulla (LAB-ammattikorkeakoulu 2023).  Hämeen ammattibarometrin 2/2022 mukaan Lahden seutukunnassa on pulaa kirjanpidon ja laskentatoimen asiantuntijoista (Hämeen ELY-keskus 2022, 10). Samalla kun taloushallintoalalla on pulaa osaajista, ala on myös voimakkaiden muutosvoimien kohteena. Ala digitalisoituu nopeasti ja kehitys on jo pitkällä. Kehitys kuitenkin kiihtyy vielä tulevina vuosina ja rutiinitehtäviä poistuu automatisaation kehittyessä. Kehitys muuttaa alan työnkuvia ja työssä korostuvat tulevaisuudessa sähköisten alustojen käyttö sekä kehitys, asiakkaan konsultointi sekä oman osaamisen myyminen. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2019, 38.)

Yritysvierailujen tavoitteet

Yritys-Hunter-hanke mahdollisti tämän tekstin kirjoittajalle mahdollisuuden vierailla neljässä Lahden tilitoimistossa touko-kesäkuun aikana 2023. Vierailujen kohteeksi valikoituivat Provincia Oy sekä Greenstepin, Rantalaisen ja Accountorin Lahden yksiköiden toimipisteet. Vierailujen tavoitteeksi asetettiin yrityksiin, niiden toimintaan sekä käytössä oleviin ohjelmistoihin tutustuminen. Lisäksi tavoitteena oli keskustella alan tulevaisuuden osaamistarpeista opetuksen kehittämisen näkökulmasta sekä keskustella ja sopia oppilaitosyhteistyön muodoista (luentovierailut, työ- ja harjoittelupaikat sekä opinnäytetyöt).

Alan tulevaisuuden osaamistarpeet

Keskusteluissa yritysten kanssa painottui alan työnkuvan muutos. Rutiinitehtävät ovat automatisaation myötä katoamassa, minkä myötä oppilaitoksista valmistuvien tulisi yhä nopeammin pystyä kasvamaan asiantuntijarooliin. Tulevaisuuden työ edellyttää yrityksen omien prosessien ymmärrystä, sujuvia asiakaspalvelutaitoja, ymmärrystä digitalisaatiosta ja automatisaatiosta sekä riittävää substanssiosaamista.

Prosessien ymmärtäminen on asiantuntijaroolissa keskeistä, sillä tehokkaat prosessit mahdollistavat tuottavan työn, toimivat sijaisjärjestelyt sekä vakioidut toimintamallit. Asiakkaille tulee myös pystyä avaamaan prosessien merkitys ja ohjaamaan asiakasta toimimaan niiden mukaisesti. Kun prosessit ovat kunnossa, aikaa vapautuu yhä suuremmassa määrin asiakkaan konsultoinnille. Kaikissa keskusteluissa painotettiinkin asiakaspalvelun merkitystä. Asiakaspalvelussa korostuvat lukujen analysointikyky, toimialan ymmärrys sekä erilaiset verotuskysymykset. Asiakkaita palveltaessa tulisi olla proaktiivinen ja ammattimainen, mutta ymmärtää myös asiakkaan taustatiedot aiheesta. Esimerkiksi aloitteleville yrittäjille tulisi asioita selvittää ymmärrettävällä kielellä, eikä turvautua kirjapidon ammattikieleen. Monet yrityksistä painottivat myös kykyä palvella asiakkaita englanniksi, sillä englannin kielellä tarjotun asiakaspalvelun merkitys on kasvanut.

Digitalisaation ja automatisaation kehitys edellyttää valmiuksia omaksua nopeasti erilaisten järjestelmien toimintaperiaatteita ja ratkaista niiden kanssa mahdollisesti syntyviä haasteita. Ymmärrystä ja halua oppia uutta vaaditaan kaikilta työntekijöiltä, mutta digitalisaation ja automatisaation kehitys mahdollistaa myös siirtymisen erityisasiantuntijatehtäviin ohjelmiston pääkäyttäjäksi tai projektipäälliköksi. Tämänkaltaisista tehtävistä voisi oppilaitoksissakin viestiä aktiivisemmin esimerkiksi uratarinoiden kautta.

Digitalisaation ja automatiikan kehityksestä huolimatta, taloushallinnon ammattilaisella on oltava perustaidot vahvasti hallinnassa. Tämän vuoksi opetuksessa on edelleen perusteltua aloittaa tiliristikoista ja yksittäisten tositteiden kirjaamisesta järjestelmään. Nämä luovat edellytykset kokonaiskuvan hahmottamiselle, joka osalle valmistuvista voi sähköisen kirjanpidon vuoksi olla aluksi haastavampaa. Perusteiden päälle tulee kuitenkin rakentaa myös vaativampaa osaamista työelämää varten. Taloushallintoalan asiakasyritysten kasvu ja kansainvälistyminen edellyttää alan työntekijöiltä valmiuksia nopeaan tiedonhakuun, uuden oppimiseen sekä lainsäädännön tulkintaan. Yhä useammalla yrityksellä esimerkiksi kansainvälisen kaupan tilanteet alkavat olla arkipäivää, jonka vuoksi säädösten ymmärtäminen on olennaista. Osakeyhtiön ollessa Suomen yleisin yhtiömuoto, myös osakeyhtiöön liittyvien erityispiirteiden ymmärrys on työssä tärkeää.

Kuva 1. Provincia Oy:n toimitusjohtaja Anna-Kaisa Packalén kokee oppilaitosyhteistyön tärkeänä, jotta yritys ja toimiala voivat kasvattaa kiinnostavuuttaan opiskelijoiden keskuskuudessa. (Packalén 2023)

Työntekijöiltä vaadittavat ominaisuudet

Keskusteluissa työntekijöiltä toivottiin perustietojen vankkaa hallintaa sekä vahvaa motivaatiota kehittää osaamistaan jatkuvasti. Työn kehittyessä vaaditaan myös kokonaisuuksien hallintaa sekä kyseenalaistuskykyä. Automatisaation kehittyessä on tärkeää pysähtyä asioiden kohdalla, joiden merkitystä ei vielä ymmärrä. Virheiden tekemistä ei tarvitse pelätä, mutta rohkeus pysähtyä ja kysyä epäselvissä tilanteissa on olennaista. Kyseenalaistamisen ja kriittisen ajattelun kehittymistä tulee tämän vuoksi myös opinnoissa tukea. Haasteeksi osa yrityksistä koki sen, että valmistuvia tradenomeja hakee yrityksiin hyvin erilaisilla opintokokonaisuuksilla. On haastavaa pysähtyä epäselvän aiheen äärelle, jos aihekokonaisuuteen liittyvä opintojakso on jäänyt esimerkiksi kokonaan suorittamatta. Tämä kasvattaa myös tarvetta opintojen ohjaukselle kurssivalintoja tehtäessä.

Yritysvierailujen konkreettisena tuloksena saatiin sovittua muun muassa luentovierailuja, joiden avulla yritysten kanssa voidaan yhdessä viestiä opiskelijoille alan muutoksesta, työtavoista, vaadittavasta osaamisesta, urapoluista sekä työ- ja harjoittelumahdollisuuksista Lahden alueella. Kasvavan yhteistyön myötä alueen pitovoimaa voidaan toivottavasti opiskelijoiden keskuudessa kasvattaa, sillä osaajille on tulevaisuudessa alueen yrityksissä selkeä tarve. Työvoimaa tarvitaan sekä yritysten kasvun, että eläköitymisten vuoksi nyt ja tulevaisuudessa.

Lähteet

Hämeen ELY-keskus. 2022. Hämeen ammattibarometri 2/2022. Viitattu 12.6.2023 Saatavissa https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/46500649/H%C3%A4meen+ammattibarometri+2_2022.pdf/e392bf99-da46-d1cf-9680-936071bbf78f?t=1667287980106

LAB-ammattikorkeakoulu. 2023. Yritys-Hunter. Viitattu 12.6.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/yritys-hunter

Packalén, A-K. 2023. Oppilaitosyhteistyö on tärkeä osa Provincian toimintaa. Viitattu 12.6.2023. Saatavissa https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7067834776140812288/

Työ- ja elinkeinoministeriö. 2019. Toimialaraportit: Taloushallintoala. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Toimialaraportti 2019:50. Viitattu 12.6.2023. Saatavissa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-453-2

Kirjoittaja

Tatu Saarinen toimii lehtorina LAB-ammattikorkeakoulun liiketoimintayksikössä.

Hankkeen rahoittaja: Lahden kaupungin Elinvoima- ja työllisyysjaoston avustus

Artikkelikuva: Sanna Henttonen

Julkaistu 14.8.2023

Viittausohje

Saarinen, T. 2023. Taloushallintoalan työn muutos kasvattaa oppilaitosyhteistyön merkitystä. LAB Pro. Viitattu pvm. Saatavissa https://www.labopen.fi/lab-pro/taloushallintoalan-tyon-muutos-kasvattaa-oppilaitosyhteistyon-merkitysta/