Sykäys -hanke päättyi maaliskuussa 2021. Hankkeen tavoitteena oli tukea urheiluseurojen työnantajavalmiuksia, jotta työttömien työnhakijoiden työllistyminen seuroihin olisi mahdollista. Hankkeessa pilotoitiin erilaisia toimintamalleja, joita voidaan hyödyntää tulevaisuudessa niin työnantajien kuin työnhakijoidenkin työllistämis- ja työllistymisosaamisen kehittämisessä.

Kirjoittaja: Milla Reponen

Sykäys -hanke

Sykäys -hanke oli ESR-rahoitteinen hanke ja sen toiminta-aika oli 1.9.2018-31.3.2021.Hankkeen hallinnoijana toimi LAB-ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry. (EKLU) sekä Kymenlaakson liikunta ry (KYMLI). Hankkeen tavoitteena oli tukea urheiluseurojen työantajaosaamista siten, että kynnys uuden työntekijän palkkaamiseen madaltuisi. Lisäksi tavoitteena oli tukea työnhakijoiden osaamista, jotta työllistyminen helpottuisi. Näiden perusteella tavoiteltiin uusien työpaikkojen syntymistä hankkeessa mukana oleviin urheiluseuroihin.

Urheiluseurojen työllistämisvalmennusten erilaiset toteutukset

Hankkeen valmennusten sisällöt perustuivat juurisyyselvityksiin urheiluseurojen työllistämisen esteistä. Keskeisimmiksi esteiksi nousivat toiminnan kustannukset ja sopivan työntekijän löytymisen haasteet.

Kahden vuoden koulutuskokonaisuus

Hankkeen aikana järjestettiin kaksi vuotta kestänyt koulutuskokonaisuus Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson urheiluseuroille. Mukaan ilmoittautui yhteensä 20 seuraa. Koulutuskokonaisuudessa lähipäiviä järjestettiin muutaman kuukauden välein. Tapaamisten aiheita olivat seuran toimintaraamit, talous, viestintä ja markkinointi, seuraorganisaatio, vapaaehtoisten rekrytointi ja urheilujohtaminen sekä tapahtumatuotanto. Kokonaisuuden tavoitteena oli kehittää seuraa paremmin toimivaksi yksiköksi, mikä helpottaa tunnistamaan ne työtehtävät, johon tarvitaan palkatun henkilön työpanos. Hankeseuroista yhteensä 10 palkkasi hankkeen aikana uuden työntekijän. Työllistämistä tapahtui palkattuna työntekijänä, osa-aikaisena työntekijänä, oppisopimuksella ja työkokeiluilla. Lisäksi hankkeen lopussa 16 seuraa haki seuratukea palkatakseen työntekijän.

Kohdennettu valmennus

Hankkeen aikana toteutettiin kohdennettua seuravalmennusta. Valmennusten sisällöt nousivat seurojen tarpeesta. Useat seurat hakivat tukea erilaisten hankerahoitusten hakemiseen liittyen sekä työantajavelvollisuuksiin liittyvissä asioissa. Kohdennettua valmennusta toteutettiin myös yhdelle liikunta-alan pilottiyritykselle, jonka tarpeisiin pyrittiin vastaamaan antamalla vinkkejä verkkokaupan kehittämiseen sekä sosiaalisen median hyödyntämiseen markkinoinnissa.

Kertaluontoiset koulutukset

Työllistämisosaamisen tueksi tarjottiin kaikille avoimia kertaluontoisia koulutuksia. Koulutusten tavoitteena oli antaa konkreettisia työvälineitä seuran kehittämiseen ja sysätä liikkeelle kehittämisprosesseja, jotka myöhemmin johtaisivat uuden työntekijän palkkaamiseen. Yksittäisten koulutusten aiheita olivat mm. hankerahoitukset, verotus, työantajaosaaminen, viestintä ja sosiaalisen median käyttö.

Työttömien valmennusten erilaiset toteutukset

Myös työttömien valmennusten sisällöt perustuivat juurisyyselvityksiin työllistymisen esteistä. Haasteet olivat hyvin moninaisia ja yksilöllisiä, mutta vastauksissa korostuivat vuorovaikutustaidot, motivaatio, elämänhallintataidot, koulutuksen ja kokemuksen puute sekä terveys.

Yksilövalmennukset

Hankkeen aikana järjestettiin yksilövalmennuksia mukaan hakeutuneille työttömille. Yksilövalmennuksissa keskityttiin yksilöiden tukemiseen kohti haluttua työ- tai opiskelupaikkaa. Hankkeen aikana yksilövalmennettavia oli vain seitsemän, sillä COVID-19 -viruksen aiheuttamien yhteiskunnan muutosten myötä avoimia työpaikkoja ei ollut seuroissa enää tarjolla. Näin ollen yksilövalmennuksella ei ollut lisäarvoa suhteessa siihen, mitä yksilöt saivat jo työllisyyspalveluista.

Ryhmävalmennukset

Ryhmävalmennukset järjestettiin yhteistyössä Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson työpajojen kanssa. Valmennuksiin ilmoittautuivat halukkaat työttömät ja ne toteutettiin työpajoilla. Ryhmävalmennukset olivat 2-5 kerran kokonaisuuksia. Näissä käsiteltiin mm. arvopohjaa, omia tavoitteita ja unelmia, terveyttä ja hyvinvointia sekä työhakemuksen työstämiseen liittyviä asioita. Työpajojen toteuttamiseen osallistui myös fysioterapia- ja sosionomiopiskelijoita. Ryhmävalmennusten tavoitteena oli tukea ajatusprosesseja, jotka mahdollisesti tukevat tulevaisuudessa työllistymistä.

Pitkäkestoinen Ratkes -valmennus

Hankkeen aikana järjestettiin puoli vuotta kestänyt Ratkaisukeskeiseen valmennukseen pohjautuva valmennus Iitissä. Valmennus suunniteltiin yhdessä Iitin kunnan työllisyyspalveluiden kanssa ja sen kohderyhmä ja aihe valikoitui kunnan tarpeiden perusteella. Valmennuksen tavoitteena oli lisätä työelämävalmiuksia ja tätä kautta madaltaa kynnystä työllistymiseen. Valmennuksen toteutti kouvolalainen yritys Aivoitus. Valmennukseen ilmoittautui mukaan kahdeksan työtöntä ja prosessi käynnistyi osallistujien yksilöhaastatteluilla. Haastatteluiden perusteella koottiin valmennuksen teemat, joiden painotuksista päättivät osallistujat yhdessä. Valmennus sisälsi seitsemän lähivalmennuskertaa, joiden teemat olivat ryhmäytyminen, terveys ja hyvinvointi, itsetuntemuksen lisääminen, toimiva arki, hyvä elämä ja tulevaisuuden tavoitteet ja luovuus.

Työllistyneiden sparraus

Seuroihin työllistyneiden henkilöiden sparraus jäi hyvin vähäiseksi, johtuen osittain siitä, että esimerkiksi työkokeiluja oli hankkeen aikana vähän. Työllistyneiden sparraus liittyi usein työllistävän seuran neuvontaan ja ohjaukseen työnantajavelvoitteisiin liittyen. Yksittäisiä henkilöitä kuitenkin sparrattiin tarpeen mukaan.

Mitä hankkeesta jäi elämään?

Työllistämisen tukemiseen liittyvää työtä jatketaan EKLU:ssa sekä KYMLI:ssä. EKLU jatkaa työtä tarjoavien urheiluseurojen ja työnhakijoiden kohtauttamista ja tukemista vuoden 2021 alussa alkaneen Työvoimapoliittisen hankkeen merkeissä. KYMLI:n seurakoordinaattori jatkaa seurojen tukemista osana omaa työnkuvaansa. Hankkeessa pilotoidut toimintamallit ovat jääneet aluejärjestöjen työkaluiksi ja niitä hyödynnetään tilanteisiin sopivilla tavoilla.

Hankkeessa on julkaistu useita artikkeleita, opinnäytetyö sekä useita oppaita. Kaikki hankkeessa julkaistu materiaali on avoimesti käytössä ja se löytyy hankkeessa luodulta verkkosivulta https://seurahommia.weebly.com. Verkkosivulta löytyy myös tietopankki niin urheiluseuroille kuin työnhakijoillekin silloin, kun tavoitteena on urheiluseuraan työllistäminen tai työllistyminen.

Kirjoittaja

Milla Reponen, LAB-ammattikorkeakoulu, Sykäys -hanke, projektipäällikkö

Artikkelikuva: https://pxhere.com/fi/photo/911445 (CC0)

Julkaistu 27.4.2021

Viittausohje

Reponen, M. 2021. Sykäys-hankkeesta työllistämisen ja työllistymisen tukea urheiluseuroihin ja työnhakijoille. LAB Pro. [Viitattu ja pvm]. Saatavissa: https://www.labopen.fi/lab-pro/sykays-hankkeesta-tyollistamisen-ja-tyollistymisen-tukea-urheiluseuroihin-ja-tyonhakijoille/

Sykäys -hankkeen logo

Kuva johon on koottu hankkeessa mukana olevien kumppaneiden logot