Sosiaali- ja terveysalan opintopolkujen monipuolisuus tarjoaa mahdollisuuden uran aloittamiseen tai etenemiseen sote-alalla. Päijät-Hämeen kesäyliopiston, Etelä-Karjalan kesäyliopiston ja LAB-ammattikorkeakoulun yhteistyössä järjestämien 55 opintopisteen sote-polkuopintojen suorittamisen jälkeen opiskelija voi hakea erillishaussa tutkinto-opiskelijaksi LAB-ammattikorkeakouluun fysioterapian, sairaanhoidon tai sosiaalialan koulutusohjelmiin.

Kirjoittaja: Fanny Kilpinen

Polku-opinnot voivat tarjota monia mahdollisuuksia sosiaali- ja terveysalalla. Opiskelija voi suorittaa erilaisia koulutuspolkuja, jotka mahdollistavat uran aloittamisen tai mahdollisuuden hakeutua tutkinto-opiskelijaksi eri ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Polkuopinnot ovat yleistyneet viime vuosien aikana, ja on tärkeää selvittää, vaihtoehto ja urapolku kellekin sopii. Jokaisella polkuopiskelijalla on päämäärä ja tavoite. Suositeltavaa onkin, että opiskelija keskustelee alan ammattilaisten ja opinto-ohjaajien kanssa saadakseen lisätietoa sekä ohjausta omalle urapolulle.

Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Etelä-Karjalan kesäyliopisto ja LAB-ammattikorkeakoulu järjestävät yhteistyössä sote-polkuopinnot. Opintojen aikana opiskelija voi suorittaa maksullisesti 55 opintopistettä ja tämän jälkeen hakea LAB-ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijaksi niin fysioterapian, sairaanhoidon tai sosiaalialan Lahden tai Lappeenrannan kampukselle. Opintojen tavoitteena on tarjota opiskelijoille monipuolinen ja yksilöllinen opintopolku, joka valmistaa heidät vastaamaan sosiaali- ja terveysalan monipuolisiin haasteisiin ja tehtäviin. Opintoihin kuuluvat esimerkiksi ammatilliset lähtökohdat, kieli- ja viestintätaidot, anatomia sekä fysiologia sekä johtamisen opinnot. (Päijät-Hämeen kesäyliopisto 2024.) Opinnoissa painotetaan monipuolisesti sosiaali- ja terveysalan teemoja, kuten lääkehoidon osaamista eri näkökulmista.

Polkuopintojen aikana suoritetut opintojaksot hyväksi luetaan opiskelijan opintosuunnitelmaan, kun opiskelija on päässyt LAB-ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijaksi (Päijät-Hämeen kesäyliopisto 2024). Opintojaksot ovat suunniteltu niin, että ne tukevat jokaisen tutkintoryhmän tarpeita. Esimerkiksi Lääkehoidon 5 opintopisteen opintokokonaisuudessa otetaan huomioon tutkinnot erinomaisesti huomioon.

Fysioterapian, sosiaalihuollon ja hoitotyön näkökulmat tutuiksi opintojaksolla

Erityisesti fysioterapian tutkinto-opiskelijoiksi haluaville on polkuopinnoissa painotettu lääkkeellistä- että lääkkeetöntä kivunhoitoa, kivun arviointia, potilasohjausta sekä riskilääkkeiden huomiointia asiakaskontaktissa. Tärkeää on myös huomioida fysiologiset muutokset elimistössä ja niiden vaikutukset mahdollisiin lääkehoitoihin (Turpeinen 2020).  Sosiaalialalle haluaville painotetaan lääkehoitoa niin, mielenterveys- kuin riippuvuushoidon näkökulmasta sekä potilaan lääkehoidollista motivointia. Sosiaalipuolen ammattihenkilö voi osallistua lääkehoitoon, jos on suorittanut vähintään lähihoitajan lääkehoidon osaamisvaatimukset ja on saanut tästä kirjallisen todistuksen. (Kilpinen 2023.) Hoitoalalle haluaville painotetaan lääkkeiden tuntemusta, potilasohjausta, parenteraalista lääkehoitoa sekä lääkehoidon kokonaisuuden arviointia. Sairaanhoitajakoulutuksen lääkehoidon kokonaisuus on laaja, sillä he toteuttavat työssään lääkehoitoa monipuolisesti. Lääkehoidollisesti sairaanhoitajilla on laajat oikeudet lisäkoulutusten kautta lääkehoidossa. (Valvira 2024.) Nämä kaikki huomioon ottaen, jokaiselle opintojaksolle osallistuvalle annetaan mahdollisuus vaikuttaa omiin mukaan.

Yhteneväiset opintojakson tavoitteet

Opintojakson tavoitteet ovat yhtenäiset kaikille opiskelijoille ja ne keskittyvät seuraaviin aiheisiin: lääkehoidon juridinen ja eettinen vastuu, turvallinen lääkehoidon toteuttaminen, lääkkeiden farmakologiset vaikutusmekanismit sekä lääkehoidon ohjauksen ja motivoinnin merkitys (LAB-ammattikorkeakoulu 2024). Opintojakson tavoitteiden laajuudessa otetaan huomioon eri ammattiryhmien lääkehoidon näkökulmat.

Lääkehoito hoitotyössä, fysioterapiassa ja sosiaalityössä edellyttävät yhteistyötä lääkäreiden, farmaseuttien ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Opintojaksolla saadaan yleensä erinomaisia keskusteluja eri lääkehoidon työnkuvista ja vastuista. Ammattieettiset ohjeet ja paikalliset säädökset voivat vaikuttaa siihen, millaisia lääkkeitä ja hoitoja näillä aloilla voidaan ohjata. On tärkeää, että lääkehoidon kanssa toimivat ammattilaiset ovat koulutettuja ja päteviä suorittamaan lääkehoitoa turvallisesti ja tehokkaasti. Lisäksi jatkuva koulutus ja ammattitaidon ylläpito ovat tärkeitä, jotta pysytään ajan tasalla uusista lääkkeistä ja hoitokäytännöistä.

Laadukkaan lääkehoidon toteuttaminen vaatii moniammatillista yhteistyötä kaikilta sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiltä. Yhteistyö korostuu lääkehoidon toteuttamisessa ja sen ohjauksessa. Näiden tekijöiden sujuvuus lisää potilasturvallisuutta sekä takaa potilaall e laadukkaan hoidon. Kokonaisvaltainen ja yksilöllinen arviointi niin fysioterapeuttien, sosionomien ja sairaanhoitajien kesken on keskeistä. Jokainen ammattiryhmä huomioi potilaan tarpeet sekä toiveet kaikissa hoitopäätöksissä.

Lähteet

Kilpinen. F. 2023. Turvallisen lääkehoidon toteuttaminen sosiaalihuollon ammattiryhmissä. LAB Focus. Viitattu 6.2.2024. Saatavissa https://blogit.lab.fi/labfocus/turvallisen-laakehoidon-toteuttaminen-sosiaalihuollon-ammattiryhmissa/

LAB-ammattikorkeakoulu. 2024. Lääkehoidon opintojakson tiedot.

Päijät-Hämeen kesäyliopisto. 2024. LAB-ammattikorkeakoulun Sote-polkuopinnot 55 op, 2023-2024. Viitattu 6.2.2024. Saatavissa https://www.paijathameenkesayliopisto.fi/koulutustarjonta/kesayliopiston-lab-ammattikorkeakoulun-sote-polkuopinnot-55-op-2023-2024-2561/

Turpeinen, M. 2020. Vähemmän voi olla enemmän lääkehoidossakin. Duodecim. Viitattu 6.2.2024. Saatavissa https://www.duodecimlehti.fi/duo15311

Valvira. 2024. Lääkehoidon toteuttaminen.Viitattu 6.2.2024. Saatavissa https://valvira.fi/sosiaali-ja-terveydenhuolto/laakehoidon-toteuttaminen

Kirjoittaja

Fanny Kilpinen, joka työskentelee hoitotyön lehtorina LAB-ammattikorkeakoulun Lahden kampuksella sekä opettaa Päijät-Hämeen kesäyliopistossa Lääkehoidon opintojaksolla.

Artikkelikuva: Sotepoluissa korostetaan moniammatillista yhteistyötä eri ammattiryhmien kesken esimerkiksi lääkelaskujen selvittämisessä. (Kuva: Fanny Kilpinen)

Julkaistu 19.2.2024

Viittausohje

Kilpinen, F. 2024. Sotepolkuopintojen kautta tutkinto-opiskelijaksi- etene urallasi! LAB Pro. Viitattu pvm. Saatavissa https://www.labopen.fi/lab-pro/sotepolkuopintojen-kautta-tutkinto-opiskelijaksi-etene-urallasi/