Ravintola-alan työehtosopimustietoisuudessa on parantamisen varaa. Ammattiliiton tulisi ottaa uusia viestintäkeinoja käyttöön työehtosopimustietoisuuden parantamiseksi. Sosiaalinen media tarjoaa tähän monipuolisen ja nykyaikaisen alustan, joka tavoittaa meistä lähes kaikki.

Kirjoittajat: Veera Kurkinen & Kari Hämeenaho

Työehdoista viestiminen tarvitsee päivitystä

Tänä keväänä monilla aloilla on ryhdytty työtaistelutoimenpiteisiin työehtosopimusneuvottelujen jouduttamiseksi. Myös ravintola-alalle neuvoteltiin uusi työehtosopimus maaliskuussa, mutta lakkoon tai muihin työtaistelutoimenpiteisiin ei ryhdytty. (PAM 2022.) Kuitenkin viime vuonna julkisuuteen alkoi nousta kohuja ravintola-alan yrityksistä, jotka ovat toistuvasti rikkoneet työehtosopimuksen ehtoja (Kalliorinne 2022). Tuntuu vallitsevan tilanne, jossa työehtoihin ollaan sitoutuneita, mutta niitä kuitenkin rikotaan toistuvasti. Voiko tilanne johtua siitä, että oikeuksia ja velvollisuuksia ei tunneta, jolloin tietämättömyyttä on helpompi hyväksikäyttää? Opinnäytetyönä tehty tutkimus osoittaa, että ravintola-alalla työskentelevien työehtosopimustietoisuudessa on parantamisen varaa (Kurkinen 2022).

Työehtosopimus ja sen sisältämät ehdot ovat tärkeitä ja vaikuttavat jokapäiväiseen työhön. Kuitenkin jopa taukojen ja lepoaikojen suhteen on liikkeellä vääristynyttä tietoa ja jopa tietämättömyyttä.(Kurkinen 2022.) Hyvällä TES-tietämyksellä työarki sujuu, ja mahdollisia epäkohtia osataan tunnistaa paremmin ja puuttua niihin ajoissa. On jokaisen etu tuntea omat oikeutensa. Työehtosopimusasiat voivat kuitenkin tuntua tylsiltä ja vaikeilta ymmärtää kuivan asiatekstinsä vuoksi. Tästä syystä viestinnän tulisi olla myös kevyttä ja helposti ymmärrettävää, jotta kynnys asioihin tutustumiseen olisi matalampi. Perinteiset paperiset tasku-tessit eivät aja enää nykypäivänä asiaansa. Myös työehtosopimusasioista on kätevä ottaa selvää, jos tieto on nopeasti saavutettavissa ja käden ulottuvilla. Vastaukset TES-kysymyksiin tulisi olla helposti löydettävissä puhelimella tai tabletilla, sovelluksen muodossa tai sosiaalisesta mediasta.

Somesta on moneksi

Monet ammattiliitot, mukaan lukien ravintola-alaa edustava Palvelualojen ammattiliitto PAM, ovat liittyneet useimpiin sosiaalisen median alustoihin (mm. Facebook ja Instagram). Perinteiset some-alustat soveltuvat hyvin tiedottamiseen, sillä niiden kautta on saavutettavissa paljon kohderyhmää (Primaq 2020). Päivityksillä saadaan pieni hetki käyttäjän huomiota ennen kuin päivitys on pyyhkäisty seuraavan tieltä pois. Vaikka päivitykset eivät saa valtavasti ruutuaikaa, tulevat ne säännöllisesti esille käyttäjän seuratessa ammattiliiton sivuja. Some-alustat ovat myös erinomaisia paikkoja kohtaamisille, keskusteluille sekä kysymyksille. (Primaq 2020.) Tästäkin syystä ammattiliiton on hyvä olla aktiivisesti somessa läsnä ja toimia ihmisten kanssa yhdessä vuorovaikutuksessa, jolloin tieto on ajantasaista.

Somealustoilla videot nousevat yhä suosituimmiksi sisällöntuotannon muodoiksi (Muurinen 2016). Videoiden visuaalisuudella on saavutettavissa helposti ihmisten huomio ja kiinnostus, mikä on somen nopeassa maailmassa ratkaisevaa. Videot voivat yhtä aikaa välittää tunteita ja tiedottaa, kuin myös kertoa, opettaa ja neuvoa. (Hirvonen ym. 2021.) Nämä kuuluvat osittain myös ammattiliiton tehtäviin, jolloin videot työehtoasioista voivat toimia erittäin tuloksellisena tiedon välittämisen keinona.

Tietoiskuja sisältävät lyhyet videot soveltuisivat erityisesti ammattiliiton somekanaviin. Niissä yhdistyvät tiiviisti esitetty tieto tykätyssä videomuodossa. Tällaiselle tiedottamiselle sopivia alustoja ovat esimerkiksi videosovellukset YouTube ja TikTok. Monet yhteiskunnalliset toimijat, kuten poliisit, ensihoitajat, opettajat ja esimerkiksi sosiaalityöntekijät ovat huomanneet TikTokin mahdollisuuden vuorovaikutuksellisena viestintäkanavana (Cygnel-Nuortie 2021). Ammattiliitot sopisivat hyvin joukkoon. Tällaiset sovellukset tavoittavat etenkin nuoria, joille työelämäasioista tiedottaminen on tärkeää, sillä heillä ei ole työvuosien tuomaa kokemusta työelämän pelisäännöistä.

Viisi ympyrää, joista yhdessä lukee Puhelinsovellus, toisessa Chat-palvelu, kolmannessa Videot, neljännessä Tasku-TES ja viidennessä Tietoiskut.Kuva 1. Ravintola-alalla työskentelevien toivomissa keinoissa tiedon lisäämiseen korostuvat digitaaliset keinot (Kuva: Veera Kurkinen)

Some tarjoaa useita eri viestintämuotoihin tarkoitettuja sovelluksia, joista löytyy valmiiksi laaja yleisö. Ammattiliitto voisi tehdä päivitetyn TES-sovelluksen, josta löytyisivät kaikki toiminnot yhdestä paikasta. Sovellus kulkee aina puhelimessa mukana, jolloin mietityttävien asioiden tarkastaminen heti tarpeen tullen on helppoa. Puhelinsovellus palvelee käyttäjiään sitä paremmin, mitä enemmän se sisältää käyttäjien toivomia ja tarvitsemia lisätoimintoja. Näitä voisivat olla erilaiset laskurit esimerkiksi vuosivapaan ja palkan laskentaan, lyhyet tietoiskut ja hakukenttä täsmällisen tiedon etsimiseen. Lisätoiminnot varsinaisen työehtosopimuksen lisäksi tuovat sovellukseen lisäarvoa, mikä edesauttaa sovelluksen aktiivista käyttämistä. PAMilla on olemassa sovellus, jota ei ole kuitenkaan päivitetty useaan vuoteen. Sovellusta eteenpäin kehittämällä ja päivittämällä se olisi varmasti toivottu lisä moniin puhelimiin. Jos edunvalvontajärjestöt tekisivät sovelluksen kehittämisessä yhteistyötä, voitaisiin samaa sovellusta ja toiminnallisuuksia varmasti hyödyntää useammallakin alalla. Tällöin sovellukseen vain ohjelmoitaisiin eri alojen työehtosopimukset.

Ajantasaisesta tiedottamisesta hyötyvät kaikki

Työehtosopimustietoisuuden parantaminen on tärkeä, muttei helppo projekti. Olemalla siinä kuitenkin johdonmukainen, säännöllinen ja ajantasainen on tietoisuutta mahdollista parantaa pitkällä aikavälillä. Perinteiset ammattiliittojen tietopaketit ja verkkosivustot eivät ole menettäneet merkitystään, mutta monipuolisemmat keinot parantaisivat mahdollisuutta tavoittaa työntekijät paremmin. Nykypäivänä sosiaalinen media on tähän soveltuva laaja alusta, joka tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet monipuoliseen viestintään. Modernit keinot ovat haluttuja, sillä ne tukevat nykyaikaista kasvavasti digitaalista elämäntyyliä, jossa sosiaalisella medialla on yhä isompi rooli. Ammattiliittojen ja työelämäasioiden on muututtava samassa tahdissa muun maailman kanssa, mikä on meidän kaikkien edun mukaista.

Lähteet

Cygnel-Nuortie, K. 2021. Me ollaan Tiktok-sossut! Telma. Viitattu 3.5.2022. Saatavissa https://telma-lehti.fi/tiktok-sossut

Hirvonen, J., Janhunen, P., Kuisma, H. & Silvenius, M. 2021. Mobiilivideo-opas: suunnittele – kuvaa – editoi – julkaise. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Viitattu 10.5.2022. Saatavissa https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-313-6

Kalliorinne, R. 2022. Säännöt suojaavat kohuilta. PAM: Palvelualojen ammattiliitto. Viitattu 3.5.2022. Saatavissa https://www.pam.fi/blogi/saannot-suojaavat-kohuilta.html

Kurkinen, V. 2022. Ravintola-alalla työskentelevien tietoisuus alansa työehtosopimuksesta. AMK-opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, hotelli-, ravintola- ja matkailuala.  Lappeenranta. Viitattu 2.5.2022. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202205108294

Muurinen, J. 2016. Videot valtaavat sosiaalista mediaa. Kuulu. Viitattu 3.5.2022. Saatavissa https://www.kuulu.fi/blogi/videot-valtaavat-sosiaalista-mediaa/

PAM: Palvelualojen ammattiliitto. 2022. Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluihin uusi työehtosopimus. Viitattu 3.5.2022. Saatavissa https://www.pam.fi/uutiset/matkailu-ravintola-ja-vapaa-ajan-palveluihin-uusi-tyoehtosopimus.html

Primaq. 2020. Miksi yrityksen kannattaa olla somessa? Viitattu 3.5.2022. Saatavissa https://www.primaq.fi/post/yrityssomessa

Kirjoittajat

Veera Kurkinen on LAB-ammattikorkeakoulusta valmistuva restonomiopiskelija.

Kari Hämeenaho toimii tällä hetkellä  juridiikan lehtorina ja Business Millissä juridiikan asiantuntijana LAB-ammattikorkeakoulussa.

Artikkelikuva: https://www.pexels.com/fi-fi/kuva/kasi-apple-iphone-alypuhelin-607812/
(Kuva: Tracy Le Blanc, Pexels-liscense)

Julkaistu 16.5.2022

Viittausohje

Kurkinen, V. & Hämeenaho, K. 2022. Sosiaalinen media avaintekijänä parempaan työehtosopimuksen tuntemiseen. LAB Pro. Viitattu pvm. Saatavissa https://www.labopen.fi/lab-pro/sosiaalinen-media-avaintekijana-parempaan-tyoehtosopimuksen-tuntemiseen/