Hoitotyön opetuksessa, käytännön taitojen eli teknisten taitojen (skillsien) opetus toteutetaan opettajajohtoisissa taitopajoissa. Taitopajoissa tavoite on käydä esimerkiksi jonkin hoitotoimenpiteen perusmalli läpi, jotta opiskelijoille tulee ymmärrys ja malli toimenpiteen toteutuksesta. Taitopajoissa aika on rajallinen ja toistojen määrä saattaa jäädä riittämättömäksi ajatellen, että seuraavaksi edessä olisi oikea potilastyö harjoitteluyksikössä. Tässä artikkelissa kerrotaan Lahden kampuksen skillstilan suunnittelusta ja sen harjoitusmahdollisuuksista.

Kirjoittaja: Sannakaisa Marjamäki-Nieminen

Vuoden 2024 alusta lähtien LAB-ammattikorkeakoulun molemmilla kampuksilla, Lahdessa ja Lappeenrannassa on opiskelijoilla ollut mahdollisuus jatkaa taitopajassa opittujen taitojen harjoittelua skillstilassa. Lappeenrannassa skillstila on ollut käytössä 2020 vuodesta lähtien. Lahteen vastaavat tilat suunniteltiin vuoden 2023 aikana, tiiviissä yhteistyössä opiskelijoiden kanssa ja ne otettiin käyttöön 2024 vuoden alussa. Molempien kampusten skillstilat ovat ahkerassa käytössä ja niiden käytettävyyttä kehitetään edelleen esimerkiksi opiskelijapalautteiden kautta, vastaamaan paremmin opiskelijoiden tarpeita.

Lahden skillstilan suunnittelu lähti liikkeelle alkuvuodesta 2023 ensihoitajaopiskelijoiden toiveesta. Aktiiviset opiskelijat pääsivät suunnittelemaan tilaa, sen ohjeistuksia ja välineistöä yhteistyössä opetushenkilöstön kanssa. Mallia otettiin vahvasti Lappeenrannan vastaavasta tilasta, toki huomioiden Lahden kampuksen tilojen mahdollisuudet ja opiskelijoiden tarpeet. Aluksi ensisijainen kohderyhmä tilan käyttäjiksi olivat ensihoitajaopiskelijat. Suunnittelun edetessä tilan käytettävyyttä laajennettiin kattamaan myös sairaanhoitajaopiskelijoiden tarpeita.

Mikä on skillstila

Skillstila on luokkahuone opiskelijoiden itsenäiseen käytännön taitojen harjoitteluun. Sen tarkoitus on toimia alustana itsenäiselle ja vartaisoppimiselle käytännön taitojen harjaantumisessa. Teknisten taitojen lisäksi ryhmässä harjoittelu vahvistaa myös ei-teknistentaitojen harjaantumista. Skillstila on tukiporras taitopajan jälkeen ennen simulaatioihin ja käytännön harjoitteluun siirtymistä, mikäli opiskelija sitä kokee tarvitsevansa. Simulaatioissa hoitotyön toimenpiteet ovat osa kokonaisvaltaista hoitotyön potilasepisodia ja siten yksittäiset toimenpiteet tulisi olla hallussa, jotta voidaan keskittyä kokonaisuuden hallintaan, tiimityöhön, sekä vaikkapa potilas- ja työturvallisuuden huomioimiseen hoitotyössä. Käytännön harjoittelussa esimerkiksi VOO-harjoittelussa (vastuuta ottamalla opit) yksittäisten teknisten toimenpiteiden tulisi olla sellaisella osaamisen tasolla, että oikeaa potilastyötä voidaan tehdä turvallisesti.

Skillstila mahdollistaa monipuolisesti hoitotyön teknisten taitojen harjoittelun

Ensihoitaja- ja sairaanhoitajaopiskelijoilla on erilaiset tarpeet kädentaitojen osalta, mutta löytyy myös vahvasti samoja piirteitä. Ensihoidon toimintaympäristönä toimivat sairaalan ulkopuoliset tilat ja alueet, jolloin hoitovälineistö ja edelleen tekniikat eroavat jonkin verran sairaalan sisällä tehtävästä hoitotyöstä. Skillstila mahdollistaa ensihoitajaopiskelijoille monipuoliset harjoittelumahdollisuudet ensihoidon välineistön osalta, joka kattaa ensihoidon hoito- ja ilmatierepun, harjoitusmonitoridefibrillaattorin, sekä traumapotilaan tukemiseen liittyvää välineistöä.

Sairaanhoitajaopiskelijoille tila antaa mahdollisuuden kerrata hoitotyön perusosaamisen toimenpiteitä, sydänfilmin ottamista, steriiliin suojavaatetukseen pukeutumista ja hengityksen arviointia, sekä hengityksen tukihoitojen toteutusta, kuten esimerkiksi happimaskin käyttöä. Tilassa on myös mahdollisuus harjoitella ensiavun ydinosaamista, painelupuhalluselvytystä ja maallikko-defibrillaattorin käyttöä.

Simulaattori antaa opiskelijalle potilaan mallin

Skillstilassa opiskelijoilla on käytössä potilassimulaattori ja yksi hoitotyön harjoitusnukke. Simulaattori mahdollistaa muun muassa ABCDE-protokollan mukaisen potilaan tilan arvioinnin harjoittelun. ABCDE-protokollassa havainnoidaan peruselintoimintoja kuten hengitystä ja verenkiertoa. Simulaattorin hengitysääniä ja hengitystaajuutta voidaan muuttaa. Siltä voidaan mitata myös verenpaineet aneroidimittarilla ja tunnustella sykkeitä ranteesta ja kaulan alueelta kuten oikealta ihmiseltä. ABCDE-protokollan kirjaimet tarkoittavat seuraavia käsitteitä; A (airways) ilmatien avoimuus, B (breathing) hengitys, C (circulation) verenkierto, D (disability) tajunnan taso, E (exposure) paljastaminen ja eritys. Simulaattoria ohjataan ohjaustabletilla ja se käytön tueksi on tarjolla ohjevideo, joka mahdollistaa opiskelijoille simulaattorin itsenäisen käytön. Hoitotyön nukella mahdollistuu nenämahaletkun ja katetroinnin harjoittelu, joiden tekninen suorittaminen on tärkeää olla hyvällä tasolla, kun siirrytään oikeisiin potilaisiin.

Skillstilan käytöstä on pyritty tekemään opiskelijoille mahdollisimman helppoa ja itsenäistä. Tilan varaaminen ja kulkuoikeudet hoituvat sähköpostilla. Tarvittaessa tilaan on mahdollista saada myös lisää harjoitusvälineistöä harkinnan mukaan. Tilassa ei kuitenkaan ole mahdollista harjoitella esimerkiksi laskimon kanylointia. Terävät välineet neulat ja skalpellit on rajattu tilan välineistöstä pois turvallisuussyistä. Tilan välineistöstä vastaa hoitotyön yksikkö.

Teoriatiedon lisäksi ensihoitajan ja sairaanhoitajan ammatilliseen osaamiseen liittyvät vahvasti kädentaidot. Tekniikat ja protokollat tulee olla hallussa, ennen oikeaan potilastyöhön siirtymistä ja niiden ylläpito työuran aikanakin on myös hyvä muistaa. Emme halua harjoitella ensimmäisiä kertoja oikeilla potilailla. LAB-ammattikorkeakoulun kampusten skillstilat ovat juuri näiden taitojen harjoittelua varten.

Kirjoittaja

Sannakaisa Marjamäki-Nieminen toimii LAB-ammattikorkeakoulussa simulaatio-ohjaajana sekä TKI-asiantuntijana. Kiinnostuksen kohteena on osaamisen johtaminen.

Artikkelikuva: Sannakaisa Marjamäki-Nieminen

Julkaistu 30.1.2024

Viittausohje

Marjamäki-Nieminen, S. 2024. Skillstila: ensihoitaja- ja sairaanhoitajaopiskelijan itsenäinen taitopaja. LAB Pro. Viitattu pvm. Saatavissa https://www.labopen.fi/lab-pro/skillstila-ensihoitaja-ja-sairaanhoitajaopiskelijan-itsenainen-taitopaja/