Elinvoimatyö ja osaamisen kehittäminen ovat päivän polttavia puheenaiheita, mutta miten ne viedään käytäntöön? Tosiasia on, että kehitys ja muutos tapahtuvat vain muutosta tekemällä. SampoLAB Osaajaverstas muuttaa elinvoimatyön tavoitteet konkreettisiksi teoiksi. Saimaan ammattiopisto Sampo ja LAB-ammattikorkeakoulu kehittävät yhdessä SampoLAB Osaajaverstas -koulutusmallia, joka tarjoaa yritysten osaamistarpeisiin vastaavaa koulutusta.

Kirjoittaja: Mirja Harvistola

Euroopan sosiaalirahaston (ESR+) osarahoittamassa SampoLAB Osaajaverstas -hankkeessa, pyritään kartoittamaan ja ennakoimaan yritysten osaajatarpeita ja vastaamaan niihin hankkeen aikana koulutettavilla osaajilla. On havaittu, että oppilaitosten ja työelämän rajapintayhteistyössä on vielä paljon kehitettävää ja tähän tarpeeseen SampoLAB Osaajaverstas vastaa uudella koulutus- ja kehittämismallilla. Hankkeen toimintalinjana on ”Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi.” Tavoitteena on tukea työllisyyttä, osaamista, työelämän kehittämistä, jatkuvaa oppimista ja joustavia koulutuspolkuja (Rakennerahastot 2023).

SampoLAB Osaajaverstas aikoo tuoda elinkeinoelämän osaamistarpeita vastaavat koulutus- ja yrityspalvelut oppilaitoskampusten ulkopuolelle Luumäelle, paikkakunnalle, jossa ei ole ammatillista eikä korkea-asteen koulutusta. Luumäelle on määrä muodostaa pysyvä työelämäverkosto, joka tekee tiivistä yhteistyötä Saimaan ammattiopisto Sampon sekä LAB-ammattikorkeakoulun muodostaman osaajaverstasyhteisön kanssa.

Yritykset otetaan jo heti alkuvaiheessa mukaan toimintaan, kartoittamalla yritysten osaaja- ja täydennyskoulutustarvetta ja pohtimalla millä tavoin SampoLAB Osaajaverstas parhaiten tukee yritysten liiketoimintaedellytysten kehittämistä, strategiatyötä, kilpailukykyä, kasvua ja kannattavuutta. Hanketyön vaikuttavuus lisääntyy yritysten varhaisella osallistamisella. Paikkakunnan yrityksiin on tarkoitus työllistää nuoria, työttömiä, alanvaihtajia, paluumuuttajia ja maahanmuuttajia. Lisäksi innostetaan työssäolevia jatko-opintoihin ja tarjotaan heille osaamista täydentävää koulutusta. (LAB-ammattikorkeakoulu 2023.)

Oppilaitokset ja työpaikat rakentavat yhdessä tulevaisuuden osaamista

SampoLAB Osaajaverstaan henkilökunnan, mm. opettajavalmentajien sekä Luumäen koulutuskoordinaattorin, välityksellä yrityksille tarjoutuu ainutlaatuinen väylä kontaktoida ja rekrytoida tulevia ammattiosaajia opiskelijoiden joukosta. Hankkeen edetessä Luumäen keskustaan tullaan perustamaan helposti saavutettavissa oleva oppimisympäristötila, SampoLAB Osaajaverstas. Tila toimii yhteistyöosapuolten kohtaamispaikkana ja tiimivalmentamisen tukikohtana, jossa yritysten työpaikkavalmentajat sekä oppilaitosten opettajavalmentajat sekä alan opettajat työskentelevät yritysten kanssa yhteisesti valittujen osaamistavoitteiden hyväksi opiskelijoita kouluttaen ja valmentaen. (LAB-ammattikorkeakoulu 2023.)

Pedagogisena toimintatapana on nimenomaan opiskelijoita osallistava valmentava koulutus, jossa kohtaavat yrityksen kehittämistarpeet sekä opiskelijan oma mielenkiinto. Oppilaitokset mahdollistavat opintojen joustavan etenemisen opiskelijan tutkintorakenteen sisällä ja osallistuva yritys tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen työpaikkavalmentajan ohjauksessa. Toiminnassa pyritään proaktiivisuuteen ja ennakointiin, jolla saavutetaan osaamistarvetta ajatellen paras lopputulos.

Tiimioppiminen yhdistää eri koulutusasteet

Yrityskentän kanssa tehtävän yhteistyön ohella, hankkeen kunnianhimoisena tavoitteena on kahden eriasteisen koulutuksenjärjestäjän toimintakulttuurin sovittaminen saumattomasti toimivaksi yhteiseksi pedagogiseksi toimintatavaksi, jossa yhteisöllinen tiimioppiminen on keskiössä. Tärkeää vuorovaikutusta tehdään myös paikallisen lukion kanssa. SampoLAB Osaajavertas -oppilaitosten yhteisenä päämääränä on kouluttaa ammattilaisia, jotka pärjäävät muuttuvassa maailmassa ja pystyvät vastaamaan työelämän muuttuviin tarpeisiin monipuolisella osaamisella. Tämä tukee samalla opiskelijoiden työllistymistä ja antaa osaltaan vastauksen yritysten ja työvoiman kohtaantohaasteeseen. (LAB-ammattikorkeakoulu 2023.)

Eri ammatillisten alojen osaajien täsmällisen kouluttamisen lisäksi, yrityksille on tarjolla yrityskehittämispalveluiden osaamista. SampoLAB Osaajaverstas on kohderyhmilleen helposti saavutettavissa ja valmis organisoitumaan erilaisten toimeksiantojen ympärille yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Tavoitteellisella osaamisen vahvistamisella saadaan muutosturvaa muuttuvassa työelämässä ja maailmassa yrityksille työntekijöineen. Kaikki SampoLAB Osaajaverstaan osapuolet työskentelevät yhteisöllisenä tiiminä ja kehittävät toimintaansa pilotoinnin edetessä.

Työelämä uudistaa osaamista ja osaaminen uudistaa työelämää

Elinvoimatyön lähtökohdat Suomen eri alueilla ovat erilaiset. Tähän vaikuttavat mm. alueen väestökehitys, elinkeinorakenne, sijainti, koulutustarjonta, työvoima ja sen osaaminen. Perusta elinvoimatyölle on elinkeinorakenteen huomioiminen ja ymmärtäminen. Aluekehityksen keskiössä ovat yhteisöllisyys, toiveikkuus ja tulevaisuuden usko, jotka energisoivat yhdessä tekemistä, jossa oppilaitokset ja työpaikat yhdessä rakentavat tulevaisuutta ja osaamista. (SITRA 2022.) SampoLAB Osaajaverstas -hankkeessa yritykset ja elinkeinoelämä ovat vahvasti mukana toiminnan suunnittelussa yhdessä oppilaitosten kanssa. Nyt kehitettävä toimintamalli perustuu vahvaan yhteistyöhön ja jatkuvaan kehittämiseen, mikä mahdollistaa tulevaisuudessa koulutusmallin juurruttamisen ja levittämisen myös muille paikkakunnille ja eri maakuntiin. SampoLAB Osaajaverstas – koulutusmalli lisää pitkän aikavälin vaikutuksena Etelä-Karjalan reuna-alueiden veto- ja pitovoimaa asuinpaikkana, yritysten työvoiman saatavuutta ja kasvun edellytyksiä. (LAB-ammattikorkeakoulu 2023.) Silloin, kun työelämä uudistaa osaamista ja osaaminen uudistaa työelämää – ollaan elinvoimatyön ytimessä.

Lähteet

LAB-ammattikorkeakoulu. 2023. SampoLAB Osaajaverstas. Hanke. Viitattu 25.4.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/sampolab-osaajaverstas

Rakennerahastot.fi. Uudistuva ja Osaava Suomi 2021-2027. Viitattu 25.4.2023. Saatavissa https://rakennerahastot.fi/uudistuva-ja-osaava-suomi-2021-2027

SITRA. 2022. Miksi alueen on itse löydettävä ratkaisunsa elinvoimaan? Sitran Osaamisen aika -podcast. Viitattu 25.4.2023 Saatavissa https://www.sitra.fi/artikkelit/miksi-alueen-on-itse-loydettava-ratkaisunsa-elinvoimaan-jakso-1/ 

Kirjoittaja

Mirja Harvistola toimii LAB-ammattikorkeakoulun Liiketoiminta-yksikössä TKI-asiantuntijana sekä projektipäällikkönä SampoLAB Osaajaverstas -hankkeessa

Artikkelikuva: https://pixabay.com/fi/illustrations/tiimi-k%c3%a4det-menestys-taidot-4864038/ (CC0)

Julkaistu 26.4.2023

Viittausohje

Harvistola, M. 2023. SampoLAB Osaajaverstas – Elinvoimatyön vaikuttavuuden ytimessä. LAB Pro. Viitattu pvm. Saatavissa https://www.labopen.fi/lab-pro/sampolab-osaajaverstas-elinvoimatyon-vaikuttavuuden-ytimessa/