Saavutettavuudella tarkoitetaan digitaalisten palvelujen esteettömyyttä. Helposti saavutettavan digitaalisen palvelun suunnittelussa ja toteutuksessa tulee ottaa huomioon asiakkaalle helppo tekninen toteutus, helppokäyttöisyys sekä sisältöjen selkeys ja ymmärrettävyys. Tässä artikkelissa tarkastellaan saavutettavuutta kotipalveluyritysten näkökulmasta.

Kirjoittajat: Ossi Antikainen, Saara Jokinen, Sini Pulkkinen, Sisko Saikkonen & Hannele Tiittanen

Saavutettavuudella tarkoitetaan sitä, että digitaaliset palvelut ovat helposti käytettävissä riippumatta siitä mitä rajoitteita ihmisellä on. Saavutettavuus lisää yhdenvertaisuutta digitaalisessa yhteiskunnassa, koska sitä voi käyttää itsenäisesti fyysisistä esteistä huolimatta, jolloin myös osallisuus yhteiskuntaan lisääntyy. (Aluehallintovirasto 2022a, Valtiovarainministeriö 2022.) Digitaalisten palveluiden tarjoamisesta säädetty laki tuli voimaan huhtikuussa 2019 ja se, saavutettavuusdirektiivin lisäksi, määrää viranomaisia järjestämään digitaaliset palvelut saavutettaviksi. (Valtiovarainministeriö 2022.) Saavutettavuus liitetään mobiili- ja verkkoympäristössä tapahtuviin palveluiden toimivuuteen ja esteettömyys fyysisiin palveluihin ja niiden helppokulkuisuuteen ja toimivuuteen. Etelä-Suomen aluehallintovirasto vastaa saavutettavuusvaatimusten neuvonnasta ja valvonnasta Etelä-Suomen alueella.

Saavutettavuus on verkkomaailman esteettömyyttä. Kun digipalveluita suunnitellaan, tulee ottaa huomioon kolme osa-aluetta. Siihen kuuluvat tekninen toteutus, helppokäyttöisyys ja sisältöjen selkeys sekä ymmärrettävyys. Saavutettavuutta voidaan ajatella näkökulmana, jonka tarkoitus on kiinnittää huomiota kaikenlaisiin käyttäjiin. Täten se tekee saavutettavuudesta myös keskeisen osan asiakaslähtöisyyttä. (Aluehallintovirasto 2022a.)

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019) velvoittaa julkista sektoria noudattamaan saavutettavuusvaatimuksia. Laki velvoittaa myös osaa yksityisen ja kolmannen sektorin organisaatioita noudattamaan vaatimuksia. Laki sisältää kolme keskeistä vaatimusta, jotka sen piiriin kuuluvien digipalveluiden tulee täyttää. Käytännössä tämä siis tarkoittaa verkkosivustoja ja mobiilisovelluksia. Ensimmäinen vaatimus on, että palvelun ja sen sisältöjen tulee täyttää saavutettavuusvaatimukset. Toisena palvelun ja sen sisältöjen saavutettavuus tulee arvioida ja saavutettavuuden tila ja siihen mahdollisesti kuuluvat puutteet tulee esitellä saavutettavuusselosteessa. Kolmantena palvelun tulee sisältää sähköinen palautekanava käyttäjille saavutettavuuspalautteen antamista varten.  Digipalvelulain tavoitteena on tehdä saavutettavuuden huomioimisesta osa normaalia viranomaistoimintaa. Käytännössä sillä pyritään siihen, että saavutettavuus ymmärrettäisiin keskeisenä toiminnan periaatteena, joka on otettava huomioon kaikessa palveluiden suunnittelussa. (Aluehallintovirasto 2022b.)

Kotipalveluyritysten saavutettavuustietous

Kotihoitopalveluihin teknologiaa ja digitalisaatiota (KOHOTE) -hankkeen puitteissa tehdyssä kyselyssä kotipalveluyritysten edustajille (n=17) oli saavutettavuudesta kolme kysymystä, joissa kartoitettiin saavutettavuuteen liittyvää osaamista, lisäkoulutuksen tarvetta sekä miten yrityksen digitaalisten palveluiden laatua voitaisiin parantaa (LAB 2021). Kysymyksistä yksi oli avoin kysymys ja kaksi muuta kysymystä olivat strukturoituja kysymyksiä. Lisäksi kolmelta haastateltavalta kotipalveluyrityksen edustajalta kysyttiin mitä saavutettavuudella tarkoitetaan ja miten saavutettavuus on otettu huomioon kyselyyn vastanneiden yrityksissä.

Tulosten mukaan yritysten edustajat arvioivat omaa saavutettavuusosaamistaan heikoksi. Suurin osa vastaajista toivoisi (10) saavansa lisätietoa ja koulutusta saavutettavuuden määritelmästä, sen tarkoituksesta ja tavoitteesta. Lisäksi reilu kolmannes (6) toivoi saavansa lisätietoa saavutettavuutta koskevasta lainsäädännöstä. Kyselyssä selvitettiin, miten yrityksen digitaalisten palveluiden saavutettavuutta voitaisiin parantaa, mutta koska saavutettavuus on vielä käsitteenäkin vieras suurimmalle osalle (13) vastaajista, niin heidän oli selvästi vaikea vastata tähän, kuten yksi vastaajista kirjoitti:

Pitäisi ensin tietää lisää saavutettavuudesta, jotta voisin vastata tähän.

Osaltaan tietämättömyyttä voi selittää se, että Laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta 306/2019 on ollut voimassa vasta pari vuotta.

Vaikka saavutettavuuteen liittyvä kysely oli varsin suppea eikä kyselyn vastauksista voida muodostaa selkeitä johtopäätöksiä vastaajien saavutettavuusymmärryksestä, niin tulokset kuitenkin osoittivat, että saavutettavuustietoa yrityksissä tulee lisätä. Kysely herätti myös runsaasti pohdittavaa siitä, miten pienissä kotipalveluyrityksissä huomioidaan saavutettavuusasioita, kun suunnitellaan ja toteutetaan digitaalista viestintää ja palveluja. Useat pienet kotipalveluyritykset tiedottavat toiminnastaan sosiaalisessa mediassa, esimerkiksi Facebookissa ja Instagramissa, jotka edellyttävät kirjautumista palveluun. Kaikki eivät osaa tai halua kirjautua sosiaalisen median palveluihin, jolloin palvelu ei täytä saatavuusdirektiiviä. Palvelujen ja hintojen vertailtavuus ei myöskään ole mahdollista, jos näitä ei ole yrityksen verkkosivulla ilmoitettu. Saavutettavuudesta tulee olla myös maininta yrityksen verkkosivuilla, tässä näyttäisi olevan vielä paljon puutteita pienellä otoksella kotipalveluyritysten verkkosivujen tarkastelua.

Kyselyn tulokset vahvistavat myös sitä, että yritysten olisi hyvä vahvistaa asiakasymmärrystä liittyen digitaalisiin palveluihin.  KOHOTE-hankkeessa pyritään kotipalveluyritysten ja LAB-ammattikorkeakoulun välisellä yhteistyöllä lisäämään saavutettavuuteen liittyvää tietoutta ja tukemaan yritysten asiakasymmärrykseen liittyvää osaamista.  Hankkeen päätavoitteena on lisätä ja tukea sote-alan kotihoitoa ja -palveluja tuottavien toimijoiden osaamista liittyen digitalisaation ja teknologian hyödyntämiseen palvelutuotannossa. Digitalisaation avulla yrityksissä pyritään varautumaan joustavasti myös erilaisiin tulevaisuuden toimintaympäristön muutoksiin.

Lähteet

Aluehallintovirasto. 2022a. Yleistä saavutettavuudesta. Viitattu 23.11.2021. Saatavissa https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/yleista-saavutettavuudesta/

Aluehallintovirasto. 2022b. Digipalvelulain vaatimukset. Viitattu 12.12.2021. Saatavissa https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/digipalvelulain-vaatimukset/

LAB. 2021. KOHOTE-hanke. Viitattu 29.12.2021. Saatavissa https://www.lab.fi/fi/projekti/kotihoitopalveluihin-teknologiaa-ja-digitalisaatiota

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019. Finlex. Viitattu 23.12.2021. Saatavissa https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190306

Valtiovarainministeriö. 2022. Saavutettavuus. Viitattu 23.11.2021. Saatavissa https://vm.fi/saavutettavuusdirektiivi

Kirjoittajat

Ossi Antikainen on sairaanhoitaja (AMK) sekä LAB-ammattikorkeakoulun sairaanhoitaja YAMK-opiskelija digitaaliset ratkaisut -koulutuksessa.

Saara Jokinen on sairaanhoitaja (AMK) sekä LAB-ammattikorkeakoulun sairaanhoitaja YAMK-opiskelija digitaaliset ratkaisut -koulutuksessa.

Sini Pulkkinen on sosionomi (AMK) sekä LAB-ammattikorkeakoulun sosionomi YAMK-opiskelija digitaaliset ratkaisut -koulutuksessa.

Sisko Saikkonen on ensihoitaja (AMK) sekä LAB-ammattikorkeakoulun ensihoitaja YAMK-opiskelija digitaaliset ratkaisut -koulutuksessa.

Hannele Tiittanen on hyvinvointialan yliopettaja LAB-ammattikorkeakoulussa.

Artikkelikuva: https://www.pexels.com/fi-fi/kuva/ihmiset-lappari-toissa-naiset-4063789/ (Marcus Aurelius, Pexels Licence)

Julkaistu 21.1.2022

Viittausohje

Antikainen, O., Jokinen, S., Pulkkinen, S., Saikkonen, S. & Tiittanen, H. 2022. Saavutettavuus käsitteenä on melko tuntematon kotipalveluyrityksissä. LAB Pro. Viitattu pvm. Saatavissa https://www.labopen.fi/lab-pro/saavutettavuus-kasitteena-on-melko-tuntematon-kotipalveluyrityksissa/