Restonomiopiskelijoiden osaamisen mittaaminen ja eri ammattikorkeakoulujen välinen kilpailu kiinnostaa. Kilpailutehtävät tuovat esille majoitus-, ravitsemis- ja matkailuelinkeinon ajankohtaisia, yrityksiä kiinnostavia aiheita restonomiopiskelijoiden pohdittavaksi.

Kirjoittaja: Ilkka Lehtola

RESTO-tietotaitokilpailut, tutummin RESTO-kisat ovat vuosittain järjestettävät valtakunnalliset restonomiopiskelijoiden tietotaitoja testaavat SM-kilpailut. RESTO–tietotaitokilpailujen idea lähti julkkiskokki Aki Wahlmanin aloitteesta Turun ammattikorkeakoulussa vuonna 2001. Ensimmäiset kilpailut järjestettiin Turussa vuonna 2002. Kilpailun teema Jyväskylässä 2022 oli RESTO22 – Aallon harjalla (Jyväskylän ammattikorkeakoulu 2022).

Kilpailun järjestää restonomikoulutusta järjestävät ammattikorkeakoulut ympäri Suomen ja kilpailun tavoitteena on tuoda esiin restonomiopiskelijoiden osaamista, restonomikoulutusta sekä luoda mahdollisuuksia verkostojen laajentamiseen. Kilpailu Jyväskylässä maaliskuussa 2022 koostui neljästä yrityslähtöisestä tehtävästä, joita opiskelijat laativat. Tehtäviä arvioivat työelämän edustajat. LAB-ammattikorkeakoulusta kilpailuun osallistui kaksi neljän hengen sekajoukkuetta Lahden ja Lappeenrannan kampusten opiskelijoista – valmentajina lehtorit Hanna Katila ja Ilkka Lehtola. Kilpailumenestys oli hieno: Toinen joukkue sijoittui kokonaiskilpailussa toiselle sijalle ja toinen joukkue voitti halutun Paras verkostoituja -palkinnon.

LAB-ammattikorkeakoulun Lahden kampuksella toteutettava restonomi-koulutusohjelma Restonomi (AMK), matkailu- ja tapahtumaliiketoiminta, profiloituu elämyksellisen, kokonaisvaltaisen asiakaskokemukseen tuottamiseen yhdistämällä palvelu- ja vieraanvaraisuusosaamista sekä digitaalisia ratkaisuja. Erityisenä osaamisalueena on tapahtumien tuottaminen ja koulutusohjelma valmentaa opiskelijoita mm. tapahtumatuottajiksi. Lappeenrannan kampuksen koulutusohjelma Restonomi (AMK), hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohto, painottaa liikkeenjohdossa tarvittavaa palveluliiketoiminnan ja talouden osaamista sekä alan palveluiden kehittämistä. (LAB-ammattikorkeakoulu 2022) Valmistuvien restonomien ammattinimikkeitä voivat olla mm. vastaanottopäällikkö, hotellinjohtaja tai ravintolapäällikkö.

Kilpailun ennakkotehtävässä tuli kehittää palvelukonsepti, jolla palvellaan Jyväskylän sataman alueella aikaa viettäviä paikallisia sekä matkailijoita. Palvelujen tuottajana tulee olemaan Jyväskylän sataman kärkeen, upealle järvenrantapaikalle, kesälle 2022 rakentuva Sataman Viilu. Palvelukonseptin tuli olla innovatiivinen, Viilun liikeidean ja brändin mukainen, sekä realistisesti ja kannattavasti toteutettavissa.

Ensimmäisessä tehtävässä haettiin merkityksellistä työntekijäkokemusta matkailu- ja ravitsemisalalla nyt ja tulevaisuudessa. Lähtökohdissa todettiin korona-ajan tuomat haasteet sekä nuorempien sukupolvien esiinmarssi työmarkkinoilla, joka tuo erilaisia näkökulmia ja tarpeita yritysten työnantajaimagoon, johtamiseen sekä arvomaailmaan. Opiskelijoiden tuli tuottaa ratkaisuja esitettyyn haasteeseen – miten luoda työntekijäkokemuksesta merkityksellinen?

Toisessa tehtävässä opiskelijoiden tuli luoda Saunafestivaali-tapahtumakonsepti. Tehtävänä oli kehittää Saunafestivaali-tapahtumakonsepti, jossa sauna on elämyksen keskiössä. Vastauksia etsittiin kysymykseen:  Mitä liittyy täydelliseen saunakokemukseen ja minkälaisilla palveluilla sitä voitaisiin Savutuvan Apajalla tukea?

Kolmannessa tehtävässä etsittiin konkreettisia toimenpideideoita, joilla Keski-Suomen matkailutoimijat voivat osallistaa asiakkaitaan vastuullisuustekoihin. Kilpailujoukkueiden tuli tuottaa kaksi toimenpideideaa valitsemalleen alueen matkailutoimijalle ja niiden odotettiin olevan mm. innovatiivisia, matkailijaa osallistavia sekä käytännön tasolla matkailutoimijalle toteutettavissa olevia. Ehdotusten esitysmallin tuli olla posteri.

Kilpailu haastoi erinomaisesti restonomiopiskelijat mittaamaan sekä opinnoissaan että omassa työelämäkokemuksessaan hankittua osaamista. Kilpailun järjestäjä Jyväskylän ammattikorkeakoulu onnistui yhdistämään paikallisen ja alueellisen elinkeinon sekä alan ajankohtaiset teemat johtamalla niistä mielenkiintoisia tehtäviä opiskelijoille. Kilpailu ja tehtävä haastoivat LABin strategian ”The Best of Both Worlds” ja siinä erityisesti opiskelijoiden kyvyt miten annetuissa tehtävissä ”tehdään työelämästä parempaa”. Varmasti myös opiskelijat halusivat ratkaisuissaan ”haastaa ja tulla haastetuiksi”.

Koulutusohjelmissa ja niiden sisällöissä oli runsaasti kilpailun ja tehtävien osaamista edellyttävää sisältöä. Hyvä ratkaisu oli muodostaa sekajoukkueet ja hyödyntää Lahden ja Lappeenrannan restonomikoulutuksen profiileja ja sisältöjä. Käytännön osaamista Lahdessa ovat tuoneet opiskelijoiden projektityöskentely eri tapahtumissa ja Lappeenrannassa opiskelijoiden saama kokemus aidossa Gastro Bar Saimaa -oppimisympäristössä.  Oppikurssien ja sisältöjen osalta keskeisimpiä osaamista tuottavia opintokokonaisuuksia olivat mm. yrittäjyys ja innovaatioiden kaupallistaminen, tulevaisuuksien ennakointi ja innovaatiotoiminta, vieraanvaraisuusalan palvelukehitysprojekti, asiakaskokemuksen kehittäminen sekä työelämälähtöinen opintojakso ”tapahtumien maailma”.  Myös englanninkieliset ja ajankohtaiset opintojaksot Sustainability in Tourism and Leisure ja Holistic Approach to Well-Being Tourism toivat tarvittavaa tietopohjaa tehtäviin.

Koko tapahtuma osoittautui innostavaksi kokoontumiseksi sekä restonomiopiskelijoille että kollegoille, eli ammattikorkeakoulujen opettajille ja henkilökunnalle. Tapahtuman merkitystä ja kiinnostusta osoittaa se, että seuraavat Resto-kilpailut on sovittu jo usealle vuodelle eteenpäin. Vuonna 2025 kilpailun järjestäjäksi on lupautunut LAB-ammattikorkeakoulu.

Lähteet

Jyväskylän ammattikorkeakoulu. 2022. RESTO-tietotaitokilpailut Jyväskylässä 16.-17.3.2022. Viitattu 28.4.2022. Saatavissa https://resto.fi/

LAB-ammattikorkeakoulu. 2022. Hotelli-, ravintola- ja matkailuala. Viitattu 28.4.2022. Saatavissa https://www.lab.fi/fi/koulutus/hotelli-ravintola-ja-matkailuala

Kirjoittaja

Ilkka Lehtola on LAB-ammattikorkeakoulussa matkailuliiketoiminnan lehtori ja perehtynyt erityisesti matkailualan yritysten liiketoiminnan kehittämiseen sekä matkailukohteiden ja niiden vetovoimaisuuden tarkasteluun.

Artikkelikuva: Ilkka Lehtola

Julkaistu 6.5.2022

Viittausohje

Lehtola, I. 2022. RESTO-tietotaitokilpailu haastaa restonomien osaamisen. LAB Pro. Viitattu pvm. Saatavissa