Osaamisen tunnistaminen, sen sanoittaminen ja näkyväksi tekeminen ovat Suomeen muuttaneelle korkeakoulutetulle työnhakijalle tai korkeakoulutukseen pyrkivälle henkilölle erityisen tärkeitä taitoja. Tämän prosessin tulisi käynnistyä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta osaamista voitaisiin lähteä rakentamaan olemassa olevan osaamisen jatkeeksi. Ohjauksella ja neuvonnalla on merkittävä rooli tukea osaamisen sanoittamista ja koulutus- ja työurapolkujen löytämistä.

Kirjoittajat: Virve Pirttikoski & Mariia Baliasina

Osaamisen tunnistamisen prosessin tulee kokonaisuudessaan parantaa yksilön omaa kokemusta hyvinvoinnista, osallisuudesta ja kehittymisvaihtoehdoista. Osaamisen tunnistaminen vaatii Suomeen muuttaneelta korkeakoulutetulta oma-aloitteellisuutta ja tämän tueksi tulee tarjota myös yhdenvertaista ja saavutettavissa olevaa tukea ja ohjausta. (Valtioneuvosto 2022.) Lahden OSKE LAB -hankkeessa on tarjottu maahan muuttaneille korkeakoulutetuille henkilökohtaista ohjausta sekä rakennettu osaamisen tunnistamisen tueksi itsenäisesti tehtävä testi, joka auttaa tunnistamaan ja sanoittamaan osaamista työnhakua tai korkeakoulutusta varten. Testiä voivat hyödyntää myös ohjausalan ammattilaiset osana koulutus- ja työuraneuvontaa. (Osaamisenpaikka 2023a; Pirttikoski & Baliasina 2023.) Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama OSKE LAB -hanke vahvistaa alueen elinvoimaisuutta ja osaamisen uusiutumista tukemalla korkeakoulutettujen maahan muuttaneiden työllistymistä. Korkeakoulutettujen lisäksi hankkeen palveluista hyötyvät korkeakouluopinnoista kiinnostuneet sekä korkeakoulussa parhaillaan opiskelevat maahan muuttaneet. (LAB 2023.)

Osaamisen tunnistamisen -testin palaute sanoittaa osaamista

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen ovat olennainen osa maahan muuttaneiden koulutus- ja työurapoluille siirtymistä. Osaamista kartoitetaan ja dokumentoidaan esimerkiksi kotoutumiskoulutuksen aikana. Tähän prosessiin kuuluu tietojen, taitojen ja pätevyyksien kartoittaminen. (Opetushallitus 2022, 51.) Osaamisen kartoitus ei kuitenkaan tarkoita, että osaamisesta osattaisiin kertoa. Osaamista käsitellään eri tavoin eri kulttuureissa ja kielissä, esimerkiksi osata-sanalle ei löydy vastinetta muutamissa kielissä. On kulttuureja, joissa osaamisena pidetään vain formaalisti todistettua osaamista. Silloin ei uskalleta kertoa omista vahvuuksista tai menestymisestä, koska ilmaisuja pidetään kerskailuina. Monet maahan muuttaneet eivät ole varmoja, mitä kuuluu osaamisen tunnistamiseen suoritetun koulutuksen ja työkokemuksen lisäksi. Lahden OSKE LAB -hankkeen neuvonnassa on myös tunnistettu maahan muuttaneiden tarve esittäytyä positiivisella tavalla Suomessa. Monelta puuttuu kokemusta suomalaisesta työkulttuurista esimerkiksi siitä, minkälaisia luonteenpiirteitä arvostetaan töissä tai mitä tietoa itsestä olisi hyvä korostaa esittäytymisessä.

Osaamisen tunnistamisen -testi vastaa näihin tarpeisiin. Testi koostuu viidestä eri teemasta – toimijuus, tieto, taito, kokemukset ja verkostot. Testin teemoja laajennettiin kotoutumiskoulutuksen suosituksiin verrattuna, jotta testin tekijät saavat mahdollisuuden syventää ymmärrystä osaamisestaan. Testi on itsenäisesti tehtävissä ja sen suorittamiseen ei ole asetettu aikarajaa, jolloin tekijä voi edetä rauhallisesti omalla tahdillaan. Testi antaa kirjallista palautetta sen tekijöille. Palautteessa kerrotaan selkeästi osaamisesta, huomioidaan mahdollisia kehittämiskohteita ja annetaan vinkkejä (Osaamisenpaikka 2023a).

Olet joustava ja osaat toimia uusissa sekä erilaisissa tilanteissa.

Olisi hyvä saada työkokemusta työharjoittelusta/työkokeilusta Suomessa. Näin opit tuntemaan suomalaista työkulttuuria. Siitä on sinulle hyötyä työnhaussa.

Voit kysyä omavalmentajaltasi tai opettajaltasi, löytyykö esimerkiksi joku keskusteluryhmä tai saatko vapaaehtoistyön kautta mentoria.

Testissä on huomioitu maahan muuttaneiden kielitaitotaso A2.2–B1. Testin kysymykset on laadittu yksinkertaisilla rakenteilla ja selkeällä suomen kielellä. Palautteeseen on lisätty osaamista kuvaavia sanoja, jotka mahdollisesti ovat uusia sanoja kielen oppijalle. Suosituksien avulla korostetaan erityisen tärkeitä asioita osaamisen sanoittamisessa. Palautetta voi käyttää esimerkiksi työhaastattelussa, CV:n laatimisessa, työvoimatoimistossa ja harrastuksissa.

Ohjauskeskusteluissa osaaminen ja kehittämiskohteet näkyviin

Maahan muuttaneiden koulutus- ja työurapolkujen löytämisessä tarvitaan usein avuksi ohjausta ja neuvontaa. Osaamisen tunnistaminen on erityisen tärkeää kotoutumisen alkuvaiheessa, koska polkuja lähdetään rakentamaan jo olemassa olevan osaamisen jatkeeksi. Osaamisen tunnistaminen -testin laadinnassa on huomioitu sen käyttömahdollisuus ohjauskeskusteluissa. Näin testiä voivat hyödyntää ohjaustyötä tekevät ammattilaiset sekä kotoutumiskouluttajat. Tekijälle tarkoitettua kirjallista palautetta voi käyttää ohjauskeskustelun pohjana. Palaute korostaa testin tekijän kehittämisen tarpeita ja antaa ohjaajille vinkkejä asioista, joista olisi hyvää keskustella lisää. Ohjaaja voi täydentää testistä saatuja vinkkejä konkreettisella ajankohtaisella tiedolla. Esimerkiksi missä ja milloin koulutusta järjestetään, minkälaisia alueellisia palveluja on saatavilla tai kehen voisi ottaa yhteyttä missäkin asiassa.

Sivustolta löytyy myös ladattava ohje testin käytöstä ohjauskeskusteluissa (Osaamisenpaikka 2023b). Ohjeeseen on koottu sekä yleistietoa testistä että käytännöllisiä vinkkejä ohjaajan työn helpottamiseksi. Vinkeissä ehdotetaan valmistautumista ohjauskeskusteluun, sen etenemiseen ja lopettamiseen sekä avuksi on listattu myös tukikysymyksiä.

Osaamisen tunnistaminen kuuluu kaikille

Osaamisen tunnistamisen tulisi olla kaikille tarkoitettu kansalaistaito. Prosessin käytänteitä tulisikin kehittää entistä selkeämmäksi ja ylipäätään mahdollistaa yhdenvertaisesti maahan muuttaneille oman osaamisen tunnistaminen. Ymmärretään, että kaikki osaaminen on arvokasta ja sitä on voitu hankkia monella eri tavalla. Osaamisen näkyväksi tekemiseksi tulee olla avoimesti ja saavutettavasti tarjolla työkaluja, jotka muodostavat johdonmukaisen ja helposti hyödynnettävän kokonaisuuden. (Valtioneuvosto 2022.) Parhaimmillaan osaamisen tunnistaminen voi antaa voimaannuttavan kokemuksen ja itseluottamusta pyrkiä kohti uusia tavoitteita.  Osaamisen tunnistaminen sujuvoittaa koulutuspolkua ja ammattiin pätevöitymistä Suomessa. Yksilölle tämä tarkoittaa oman ammatillisen urapolun löytämistä ja yhteiskunnalle lisää henkilöstöä, jotka vahvistavat kansainvälistymistä ja kulttuurista moninaistumista. (Autero ym. 2020, 123.)

Lahden OSKE LAB -hankkeen tuottama Osaamisen tunnistamisen -testi vastaa korkeakoulutettujen tarpeeseen oman osaamisen tunnistamiseen ja sanoittamiseen siirryttäessä korkeakoulutukseen tai työhön. Selkeitä työkaluja osaamisen tunnistamiselle tarvitaan kuitenkin erilaisiin tarpeisiin, esimerkiksi kotoutumisen alkuvaiheeseen ja erilaisiin siirtymävaiheisiin. Alueelliset ratkaisut ovat tärkeitä, mutta tarvitaan myös valtakunnallisia linjauksia. Valtioneuvoston (2022, 34–35) esityksen mukaan osaamisen tunnistamisessa mukana olevia tahoja tulee tukea ja toimijoiden hyviä käytänteitä tulee jakaa ja levittää. Osaamisen tunnistaminen onkin kaikkien asia, niin työpaikkojen, oppilaitosten, työllisyyspalvelujen ja eri sektoreiden ohjaus- ja neuvontapalveluiden. Päijät-Hämeen alueella jatketaan alueen toimijoiden kesken hyvää kehittämistyötä osaamisen tunnistamisen käytänteiden kehittämisessä.

Lähteet

Autero, M., Häkkinen, M. & Piiparinen, S. 2020. SIMHE-ohjaus moninaisten koulutus- ja urapolkujen tukena. Teoksessa Stenberg, H., Antikainen,M., Lintala, E. & Roivas, M. (toim.). Yhdessä kohti osaajien Suomea – oivalluksia maahanmuuton vastuukorkeakoulutoiminnasta. Viitattu 9.6.2023. Saatavissa https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-328-253-7

LAB. 2023. Lahden OSKE LAB. Viitattu 3.10.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/oske-lab

Valtioneuvosto. 2022. Osaamisen tunnistamisen työryhmä: Väliraportti. Valtioneuvoston julkaisuja 2022:74. Viitattu 3.10.2023. Saatavissa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-641-9

Opetushallitus. 2022. Kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteet 2022. Määräykset ja ohjeet 2022:1a. Viitattu 4.10.2023. Saatavissa https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/kotoutumiskoulutuksen-opetussuunnitelman-perusteet-2022

Osaamisenpaikka. 2023a. Osaamisen tunnistaminen -testi. Viitattu 3.10.2023. Saatavissa https://osaamisenpaikka.fi/osaamisen-tunnistaminen-testi/

Osaamisenpaikka. 2023b. Osaamisen tunnistamisen –testi ohjauskeskustelun tukena. Viitattu 30.10.2023. Saatavissa https://osaamisenpaikka.fi/wp-content/uploads/2023/09/OSTU-ohje.pdf

Pirttikoski, V. & Baliasina, M. 2023. Kaikki lähtee osaamisen tunnistamisesta. LAB Focus. Viitattu 3.10.2023. Saatavissa https://blogit.lab.fi/labfocus/kaikki-lahtee-osaamisen-tunnistamisesta/

Kirjoittajat

Virve Pirttikoski, KM, toimii sosionomikoulutuksen lehtorina sekä asiantuntijana Lahden OSKE LAB -hankkeessa LAB-ammattikorkeakoulun Hyvinvointi-yksikössä.

Mariia Baliasina, KM, kieltenopettaja, työskentelee TKI-asiantuntijana Lahden OSKE LAB-hankkeessa LAB-ammattikorkeakoulun Hyvinvointi-yksikössä.

Artikkelikuva: Marc A. 2023. Green, red, and yellow dartboard. Unsplash-License. Viitattu 30.10.2023. Saatavissa https://unsplash.com/photos/green-red-and-yellow-dartboard-Yc409-8V2pU

Julkaistu 1.11.2023

Viittausohje

Pirttikoski, V. & Baliasina, M. 2023. Piilossa oleva osaaminen näkyviin ohjauksen avulla. LAB Pro. Viitattu pvm. Saatavissa https://www.labopen.fi/lab-pro/piilossa-oleva-osaaminen-nakyviin-ohjauksen-avulla/