Vuosittain 1,2 miljoonaa ihmistä osallistuu ammatillisiin koulutuksiin. LAB-ammattikorkeakoulussa alkoi suolistosairauksien hoitotyöhön erikoistunut osaaja koulutus marraskuussa 2022. Tämä ensimmäinen suolistosairauksien hoitoon liittyvä koulutus tarjoaa, ja mahdollistaa ammattilaisen ammatillisen kasvun sekä vastaa organisaatioiden kehittämistarpeisiin. Koulutus on saanut erinomaiset palautteet niin opiskelijoilta kuin asiantuntijoilta.

Kirjoittajat: Fanny Kilpinen ja Marjut Lintunen

Tulehdukselliset suolistosairaudet, IBD inflammatory bowel disease: haavainen koliitti ja Crohnin tauti ovat lisääntyneet viimeisen 25 vuoden aikana, kirjoittaa Färkkilä. (Färkkilä 2014.) Kansainvälisesti IBD:n etiologia on edelleen mysteeri, tämänhetkisten tutkimusten mukaan sairaus johtuu geneettisten alttiiden henkilöiden suolistobakteerien puuttuvasta immuunivasteesta. (Borowitz 2022.)

Tutkimusten mukaan tulehduksellinen suolistosairaus voi ilmaantua ikään katsomatta, mutta noin 25% sairastuneista on alle 20 vuotta (Barowitz 2022). Suomessa voimakkaimmin on lisääntynyt haavainen koliitti (Färkkilä 2014). Myös lapsipotilaiden määrä on lisääntynyt (Färkkilä 2014; Männistö 2023). Färkkilä ja Kolho (2017) toteavat tulehduksellisten suolistosairauksien lisääntyvän niin nopeasti, että näistä on tulossa uusi kansantauti (Färkkilä & Kolho 2017).

Kelan lääkekorvattavuustilastojen mukaan noin 2000 ihmistä sairastuu tulehduksellisiin suolistosairauksiin Suomessa (Kolho 2019). Alttiutta tai syytä sairastumiseen ei tiedetä, usean lähteen mukaan sairauden puhkeamiseen liitetään erilaiset ympäristötekijät. Sairaus aiheuttaa kroonisen tulehduksen ja kudostuhon, näin se vaikuttaa merkittävästi kuolleisuuteen, työkykyyn ja elämän laatuun. Lisäksi sairaus kuormittaa terveydenhuollon palvelujärjestelmää. Ennaltaehkäisy on tärkeää, jotta sairastumista, palveluntarvetta sekä terveydenhuollon kustannuksia voidaan hillitä.

Tulehduksellisten suolistosairauksien sairastavien potilaiden määrän kasvu aiheuttaa paineita terveydenhuoltoon: varhaiseen toteamiseen, hoitoon sekä seurantaan. Jo vuonna 2014 Färkkilä on tuonut esille, että lisääntyvät potilasmäärät tarvitsevat ympärilleen moniammatilliset hoitotiimit, jossa on mukana lääkärien lisäksi suolistosairauksiin perehtynyt hoitaja. Myös avoterveydenhuoltoon tulisi saada työskentelemään IBD sairauksiin perehtyneitä hoitajia. (Färkkilä 2014.) Palveluketjujen rakentamisella, teknologisten ratkaisujen hyödyntämisellä, moniammatillisen yhteistyön kehittämisellä sekä hoidon varmistamisella parannetaan toiminnan sujuvuutta sekä kustannustehokkuutta.

Erikoistunut osaajakoulutus vastaa työelämän tarpeeseen

Suolistosairauksien hoitotyöhön erikoistunut osaaja koulutus vastaa työelämän tarpeeseen vahvistamalla ammattilaisen ammattitaitoa suolistosairauksia sairastavan hoitoprosessissa. Suolistosairauksien yleistyminen vaatii ja edellyttää osaamisen vahvistamista terveydenhuollossa. On tutkittu, että sairastavan hoitoprosessissa tarvitaan katkeamatonta seurantaa, jotta komplikaatioiden riskiä voidaan minimoida (Kolho 2019). Koulutuksen myötä ammattilaisen osaaminen syventyy, saa työvälineitä suolistosairaan hoitotyöhön, riippumatta siitä missä toimintayksikössä työskentelee.

Koulutuksen jälkeen erikoisasiantuntija pystyy työskentelemään moniammatillisissa tiimeissä sekä hoitotyön toiminnan kehittäjänä. Koulutuksen sisältö on suunniteltu yhteistyössä Päijät-Soten gastroenterologian ja kirurgian poliklinikan kanssa, sisällössä on huomioitu perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon sekä kolmannen sektorin tarpeet ja osaamisvaatimukset. Kasvattamalla suolistosairauksiin erikoistuneiden hoitajien osaamista ja alueellista yhteistyötä voidaan terveydenhuollon resursseja suunnata palvelemaan paremmin.

Koulutuksesta positiivista palautetta

Koulutuksen puolivälissä opiskelijoilta kerättiin palaute Webpropol kyselynä, kyselyyn vastasi 82% (n=14) opiskelijoista. Palaute käsitteli koulutuksen sisältöä, tavoitteita, kokonaisuutta, selkeyttä sekä opiskelijoiden odotuksia. Koulutuksen tavoitteet ja sisältö muodostivat opiskelijoiden mielestä selkeän kokonaisuuden (Md=4.1). Asiantuntijaluennot otettiin positiivisesti vastaan. Palautteen yhdeksännessä kysymyksessä tiedusteltiin, mikä koulutuksessa on onnistunut. Vastaajista 50% (n=8) vastasi, että asiantuntija luennoitsijat olivat olleet hyviä. Erityisesti lääkäriluennoista pidettiin, “mielenkiintoisia aiheita ja kun ei kaikki käsittele pelkästään sisätautisten tai kirurgisten potilaiden hoitamista” – kirjoittaa yksi opiskelijoista. Lisäksi tekninen tuki ja toteutus keräsi positiivista palautetta (n=3).

Opetus on toteutettu lähiopetuksena sekä verkko-opetuksena. Koulutuksessa on 6 lähipäivää, osallistujille annettiin myös mahdollisuus osallistua hybridinä lähiopetukseen. Välipalautteen neljäntenä oleva kysymys käsitteli lähiopetuksen määrää. Vastaajista 92% koki lähiopetuksen määrän sopivaksi. Viidennessä kysymyksessä tiedusteltiin Moodlen selkeyttä. Noin 72% vastaajista koki Moodle-oppimisympäristön selkeäksi ja asiat helposti löydettäviksi. Koulutuksen tehtävien suhteen opiskelijoille annettiin vapaus aikatauluttaa oppistehtävien tekeminen ja palauttaminen. Näin opiskelija sai tasapainottaa työn – ja opiskelun. Koulutuksen järjestäjän puolesta ei annettu valmiita takarajoja kuin kehittämistehtävälle. Avointen palautteiden perusteella koulutuksen tehtävät koettiin sopiviksi sekä oppimistehtävien vaikeusasteet olivat sopivia. Murto-osa avoimista vastauksista koki, että (n=2) tehtävät olivat uuvuttavia ja tarkat määräajat tehtäville olisivat auttaneet ryhmätöiden etenemisessä (n=2).

Suolistosairauksien erikoistunut osaaja koulutusta kehitetään saatujen palautteiden kautta. Jatkuvalla oppimisella vastataan tarpeeseen kehittää sekä uudistaa työelämän vaatimuksia. Välipalautteen toiseksi viimeinen kysymys käsitteli koulutuksen kehittämisehdotuksia. Kysymykseen saatiin useampi vastaus, jotka käsittelivät tehtävien laajuuden rajoittamista (n=4), ryhmäytymistä (n=3) sekä ryhmätehtäviä (n=2). Koulutuksen tehtäviin toivottiin enemmän rajoituksia, mm. tehtävänantojen kautta. Työn ja opiskelun yhdistäminen nähtiin haasteena ryhmätöiden etenemiselle. Kehittämisideana opiskelijat toivat mahdollisuuden ryhmien muodostamisen esimerkiksi osallistujien työyksiköiden mukaan. Tämän kautta myös ryhmäytyminen olisi ollut helpompaa. Ryhmäytyminen on prosessi, mikä etenee ryhmän jäsenten keskinäisen vuorovaikutuksen sekä toisensa oppimisen mukaan. Ryhmäytyminen tapahtuu koko koulutuksen ajan.

Voidaan todeta, että suolistosairauksien erikoistunut osaaja koulutus on saanut erinomaiset palautteet väliarvioinnista. Laadukas koulutus vaatii tasokasta organisoimista, tasokkaita asiantuntijaluentoja, ajankohtaisia aiheita sekä opiskelijan toiveiden huomioimista. Nämä teemat auttavat erikoisosaamisen vahvistamisessa! Näistä hyvistä käytänteistä sekä kehittämisehdotuksista on erinomaista jatkaa seuraavaan suolistosairauksien erikoistunut osaaja 2023-2024 koulutukseen! (LAB.)

Lähteet

Borowitz S.M. 2023. The epidemiology of inflammatory bowel disease: Clues to pathogenesis? Frontiers in Pediatrics. 10, 1103713. Viitattu 2.5.2023. Saatavissa https://doi.org/10.3389/fped.2022.1103713

Färkkilä, M. 2014. Tulehdukselliset suolistosairaudet – uusi kansantautimme. Lääketieteellinen aikakausikirja Duodecim. Viitattu 24.4.2023. Saatavissa https://www.duodecimlehti.fi/duo11526  

Färkkilä, M. & Kolho, K-L. 2017. Tulehdukselliset suolistosairaudet – mikä vialla? Lääketieteellinen aikakausikirja Duodecim. Viitattu 24.4.2023. Saatavissa https://www.duodecimlehti.fi/duo13907  

Kolho, K-L. 2019. Juuri julkaistu: Tulehdukselliset suolistosairaudet kuormittavat nuoria. HUS julkaisut. Viitattu 2.5.2023. Saatavissa https://www.sttinfo.fi/tiedote/juuri-julkaistu-tulehdukselliset-suolistosairaudet-kuormittavat-nuoria?publisherId=23980819&releaseId=69863836 

LAB. Suolistosairauksien erikoistunut osaajakoulutus 2023-2024 koulutuksen esite. Viitattu 16.5.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/koulutus/suolistosairauksien-hoitotyohon-erikoistunut-osaaja-30-op

Männistö, V. 2023. Gastoenterolgia. Lääketieteellinen aikakausikirja Duodecim 4 / 2023. Viitattu 28.4.2023.

Kirjoittajat

Fanny Kilpinen toimii LAB-ammattikorkeakoulussa hoitotyön lehtorina ja vastuuopettajana Suolistosairauksien erikoistunut osaaja-koulutuksessa.

Marjut Lintunen toimii LAB-ammattikorkeakoulussa hoitotyön lehtorina sekä toisena opettajana Suolistosairauksien erikoistunut osaaja -koulutuksessa.

Artikkelikuva: https://www.pexels.com/fi-fi/kuva/mies-naine-toimisto-opas-5699475/ (CC0)

Julkaistu 19.5.2023

Viittausohje
Kilpinen, F. & Lintunen, M. 2023. Opiskelijoiden kokemuksia suolistosairauksien erikoistunut osaaja 2022-2023 koulutuksesta . LAB Pro. Viitattu pvm. Saatavissa https://www.labopen.fi/lab-pro/opiskelijoiden-kokemuksia-suolistosairauksien-erikoistunut-osaaja-2022-2023-koulutuksesta/