Sosionomi työskentelee lähellä ihmistä, osana työyhteisöä ja toteuttaen laadukasta asiakastyötä. Laadukas asiakastyö ottaa aina huomioon asiakasturvallisuuden, joka koskettaa jokaista työntekijästä asiakkaaseen. Tässä artikkelissa kuvataan Lahden kampuksen sosionomiopiskelijoiden näkemyksiä siitä, mistä muodostuu sosionomin (AMK) asiakasturvallisuusosaaminen ja millaisena osaaminen näyttäytyy käytännössä sosiaalialan asiakastyössä.

Kirjoittajat: Sanna Nurmiainen ja Kati Ojala

Sosionomi AMK työskentelee sosiaalihuollossa sosiaalityöntekijän työparina, jonka ammattitaidosta on laadittu kuvaus sosiaalihuollon asiakasturvallisuuden valvontatehtävien hoitamiseen (Jaakola ym. 2019). Helmisen ym (2019) esityksessä asiakasturvallisuuden jäsentämiseen sosionomin (AMK) osaamisessa ja ammatillisessa toiminnassa tarkastelun pohjana käytetään sosiaalialan ammattikorkeakoulutuksen osaamisvaatimuksia eli ns. sosionomi AMK kompetensseja. Sosiaalialan ammattikorkeakoulutuksen kompetenssit (SOAMK 2023) päivitettiin vastaamaan sosionomin ajantasaista osaamista sosiaalialan AMK-verkoston toimesta vuonna 2023. Kompetensseja tarkasteltiin LAB ammattikorkeakoulun sosionomikoulutuksen toisen lukukauden Lahden ja Lappeenrannan kampuksen opiskelijoille pidetyssä Learning cafe -työskentelyssä (Nurmiainen & Ojala 2024).

Asiakasturvallisuusosaaminen sosionomin alkuvaiheen opinnoissa

Sosionomikoulutuksen ensimmäisen vuoden opinnoissa (LAB 2024) luodaan perustaa osallisuutta vahvistavalle sosiaalialan asiakastyölle, jonka yhtenä kulmakivenä on eettinen osaaminen. Ammattietiikka ohjaa sosionomin ammatillista toimintaa ja siihen liittyviä ratkaisuja valintoineen (Talentia 2022). Opiskelijat näkevät lakien ja ihmisoikeuksien tuntemuksen tärkeänä osana asiakasturvallisuutta sosionomin eettisessä osaamisessa. Vaitiolovelvollisuus tukee asiakkaan yksityisyyden suojaa ja asiakassuhteen luottamuksellisuutta. Keskeistä vuorovaikutustilanteissa on sensitiivisyys ja avoimuus uusille ilmiöille sekä näkemyksille, mikä auttaa kohtaamaan asiakkaat tasavertaisesti ja ilman ennakkoluuloja.

moninaisuuden ymmärtäminen, eikä anna omien asenteiden vaikuttaa

Sosionomi AMK:n asiakastyöosaaminen linkittyy vahvasti tavoitteellisen ja asiakasturvallisen palveluprosessin suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Asiakaslähtöisyys ja asiakkaan osallistaminen ovat keskeinen osa asiakasturvallisuutta, ja sitä heikentää opiskelijoiden mukaan päätöksenteko asiakkaan puolesta ja työntekijän välinpitämättömyys. Tietoturvan huomioiminen ja siitä asianmukaisesti huolehtiminen sekä asiakkaan osallistaminen kirjaamisessa varmistavat asiakasturvallisuutta ammatillisessa toiminnassa. Toimiva tiedonhallinta on turvallisten ja laadukkaiden sosiaalihuollon palveluiden toteutumisen edellytys, ja mahdollistaa palvelupolkujen sujuvuuden ja jatkuvuuden (Jylhä & Kuusisto 2021).

Sosiaalialan palvelujärjestelmäosaamiseen kuuluu keskeisesti ymmärrys sosiaaliturvan toimintaperiaatteista (SOAMK 2023). Asiakasturvallisuus näkyy sosionomin ammatillisessa toiminnassa käytännössä opiskelijoiden mukaan tarveperustaisessa, asiakaslähtöisessä palveluohjauksessa sekä ymmärryksenä asiakkaan oikeuksista.

asiakaslähtöisyys, ei pakoteta palveluihin

Asiakasturvallisuuteen kuuluu kattava tieto oman alueen palveluista ja niihin perehtyminen, sekä tiedonhakutaitoa palveluista. Sosionomin tulee seurata palveluiden ja palvelujärjestelmän kehittymistä sekä verkostoitua moniammatilliseen yhteistyöhön. Moniammatillisella yhteistyöllä on tärkeä rooli asiakasturvallisuuden edistämisessä, sillä yhä useammassa asiakastapauksessa tarvitaan eri ammattilaisten osaamisen yhdistämistä ja tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Monialaisessa asiakasneuvottelussa tai verkostopalaverissa voidaan varmistaa työskentelyn sujuminen ja asiakasturvallisuuden toteutuminen asiakkaan palveluprosessissa. (Mönkkönen & Niiranen 2021.)

Ensimmäisen vuoden sosionomiopinnot luovat pohjaa myös ymmärrykselle yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta sosiaalialan työssä. Opiskelija oppii tulkitsemaan haavoittuvassa asemassa olevien yksilöiden ja yhteisöjen sosiaalista osallisuutta sekä analysoimaan eriarvoisuutta, huono-osaisuutta sekä hyvinvointia tuottavia rakenteita ja prosesseja osana kansalaisyhteiskuntaa (LAB 2024). Asiakasturvallisuuden näkökulmasta tämä kiinnittyy kriittiseen ja osallisuutta edistävään yhteiskuntaosaamiseen. Opiskelijoiden mukaan sosionomin tulee olla tietoinen sekä ajan tasalla hallinnollisista ja yhteiskunnallisista aiheista. Osana ammatillista toimintaa sosionomi tekee sosiaalista asianajo- ja vaikuttamistyötä sekä osallistaa asiakkaita esimerkiksi kolmannen sektorin toimintaan.

sosionomi työskentelee sen eteen, että asiakkaalla on mahdollista osallistua yhteisöjen ja yhteiskunnan toimintaan

Asiakasturvallisuus työyhteisön toimintatapoina

Learning cafe -työskentelyssä käsiteltiin sosionomi AMK -tutkinnon kompetensseista kahta, Tutkimuksellinen kehittämis- ja innovaatio-osaaminen sekä Työyhteisö-, johtamis- ja yrittäjyysosaaminen, jotka kummatkin kiinnittyvät vahvemmin sosionomin valmistumisvaiheen asiakasturvallisuusosaamiseen.

Tutkimuksellinen kehittämis- ja innovaatio-osaamisessa korostuu työntekijän myönteinen asenne kehittämistyötä kohtaan ja sen merkitys, halutaanko asioita ylipäätänsä kehittää vai pitäydytäänkö vanhoissa tavoissa. Kehittämistyössä opiskelijat pitävät tärkeänä asiakaslähtöisyyttä ja asiakkaiden osallistamista, sillä kehittäminen on tuloksellista erityisen silloin, kun asiakkaat ovat mukana kehittämistyössä yhdessä työntekijöiden kanssa. Asiakaslähtöisyyttä voi vahvistaa esimerkiksi kokemusasiantuntijatoiminnalla (Välimäki 2023). Opiskelijoiden nimeämiä asiakasturvallisuuden kehittämistapoja ovat niin kyselyt, testiryhmät, palvelukokeilut kuin laajemmat hankkeet. Kehittämistyössä on tärkeää huomioida tutkittu tieto ja myös tekoälyn tuomat mahdollisuudet.

Asiakasturvallisuuskulttuuri muodostuu työyhteisön toimintatavoista ja johtamisesta. Avoimen turvallisuuskulttuurin ominaispiirteisiin kuuluu systeemilähtöinen, syyllistämätön ja henkilökuntaa tukeva johdonmukainen tapa käsitellä yksikössä tapahtuneita vaaratapahtumia, sekä tapahtumista oppiminen. (Flinck ym. 2023). Työyhteisö-, johtamis- ja yrittäjyysosaamisen kompetenssi herätti ensimmäisen vuoden sosionomiopiskelijoissa paljon keskustelua. Opiskelijoiden mukaan esihenkilön tulee osata luoda turvallinen ja tasavertainen työyhteisö, jossa huolehditaan työntekijöiden asianmukaisesta koulutuksesta ja asiakasturvallisuuteen perehdytyksestä. Esihenkilön tulee varmistaa vaaratapahtumailmoitusten johdonmukainen käsittely ja tiedon liikkuminen päätöksistä. Kiire ja henkilöstön riittävyys ovat asiakasturvallisuutta heikentäviä tekijöitä, joihin tulee myös kiinnittää johtamisen näkökulmasta huomiota.

ei saa asettaa tulosta asiakasturvallisuuden edelle

Sosionomiopinnot antavat vahvan pohjan toteuttaa jatkuvan kehittämisen asiakasturvallisuuteen

Sosionomiopintojen aikana luodaan edellytykset asiakasturvalliseen ammatilliseen toimintaan sosiaalialan työssä. Asiakasturvallisuus edellyttää kykyä hahmottaa käytännön asiakastyön ja työelämän osaamistarpeita sekä jatkuvaa oman osaamisen kehittämistä suhteessa niihin. Sosiaalialan asiakasturvallisuusosaaminen paranee, kun työntekijöillä on tieto, taito ja asenteet hallussa ja osaamisen kehittymistä on tuettu opintojen aikana. LABin sosionomikoulutuksessa on luotu toimiva malli asiakasturvallisuusosaamisen opettamiseen ensimmäisen vuoden opiskelijoille ennen ensimmäistä ammatillista harjoittelua, joka vielä vahvistaa tiedollisen ja taidollisen osaamisen yhteyttä. Sosionomiopiskelijoiden asiakasturvallisuusosaamista tulee kuitenkin systemaattisesti kehittää läpi opintojen, niin LABin sosionomikoulutuksessa kuin valtakunnallisessa ammattikorkeakoulutuksen sosiaaliohjauksen verkostossa laajemminkin yhteistyössä.

Lähteet

Flinck, R., Helovuo, A., Hämäläinen, T., Liukka, M., Peltonen, E-L., Purhonen, M., Sahlström, M., Tenkanen-Rautakoski, P. & Welling, M. 2023. Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2023:31. Viitattu 8.4.2024. Saatavissa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-9885-8

Helminen, J., Juujärvi, S., Koivisto, M., Rinne, P. & Rusi, M. 2020.
Sosionomin (AMK) osaamisen arviointi asiakasturvallisuuden näkökulmasta. Helsinki: Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkosto. Viitattu 5.4.2024. Saatavissa https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-493-351-3

Jaakola, A-M., Mäntysaari, M., Pehkonen, A., Pösö, T., Romakkaniemi, M., Satka, M., & Lähteinen, S. L. 2019. Sosiaalityöntekijän ammattitaidon arviointi asiakasturvallisuuden näkökulmasta. Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto Sosnet. Viitattu 5.4.2024. Saatavissa https://www.sosnet.fi/loader.aspx?id=5bb67149-62e6-43d4-a513-9cb1c8936aa1

Jylhä, V. & Kuusisto, H. 2021. Turvallinen tiedonhallinta ja tiedon hyödyntäminen. Teoksessa Kurki, T., Jylhä, V. & Kekoni, T. (toim.) Asiakasturvallisuus sosiaali- ja terveysalalla. Helsinki: Gaudeamus. 117–132.

LAB. 2024. Sosionomikoulutuksen opetussuunnitelma. Viitattu 5.4.2024. Saatavissa https://opinto-opas.lab.fi/68178/fi/68117/68143

Mönkkönen, K. & Niiranen, V. 2021. Moniammatillinen yhteistyö asiakasturvallisuuden lähtökohtana. Teoksessa Kurki, T., Jylhä, V. & Kekoni, T. (toim.) Asiakasturvallisuus sosiaali- ja terveysalalla. Helsinki: Gaudeamus. 51-62.

Nurmiainen, S. & Ojala, K. 2024. Asiakasturvallisuus sosionomin ammatillisessa toiminnassa ja osaamisessa. LAB Focus. Viitattu 5.4.2024. Saatavissa https://blogit.lab.fi/labfocus/asiakasturvallisuus-sosionomin-ammatillisessa-toiminnassa-ja-osaamisessa/

SOAMK. 2023. Sosionomi AMK-tutkinnon kompetenssit. Viitattu 5.4.2024. Saatavissa https://www.sosiaalialanamkverkosto.fi/sosiaalialan-tutkinnot-ja-kompetenssit/

Talentia. 2022. Arki, arvot ja etiikka. Sosiaalialan ammattihenkilön eettiset ohjeet. 3. painos. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry. Viitattu 5.4.2024 Saatavissa https://talentia.lukusali.fi/#/reader/4fb08bf6-d9e1-11ed-bdad-00155d64030a

Välimäki, S. 2023. Jokainen asiakas on asiakasturvallisuuden arvoinen. Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus. Viitattu 8.4.2024. Saatavissa https://asiakasjapotilasturvallisuuskeskus.fi/sanna-valimaen-blogikirjoitus-jokainen-asiakas-on-asiakasturvallisuuden-arvoinen/

Kirjoittajat

Sanna Nurmiainen työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa sosiaalialan lehtorina

Kati Ojala työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa sosiaalialan lehtorina

Artikkelikuva: Kati Ojala

Julkaistu 12.4.2024

Viittausohje

Nurmiainen, S. & Ojala, K. 2024. Opiskelijoiden ajatuksia sosionomin asiakasturvallisuusosaamisesta. LAB Pro. Viitattu pvm. Saatavissa https://www.labopen.fi/lab-pro/opiskelijoiden-ajatuksia-sosionomin-asiakasturvallisuusosaamisesta/