Pien- ja erityisesti yksinyrittäjät kamppailevat sen kanssa, että saavat työt hoidettua ja toisaalta sen, miten he kykenisivät kasvattamaan osaamistaan ja vastaamaan ajan haasteisiin kuten digitalisaation ja vihreiden arvojen lisäämiseen omassa yritystoiminnassaan.

Kirjoittaja: Tarja Vahtokari

Suomalaisen yrittäjän muotokuva

Suomen yrittäjistä 66 % toimii yksin (Yrittäjät 2022). Naisyrittäjien keskuudessa luku on pari prosenttiyksikköä pienempi (Vahtokari 2023).  Toimialat vaihtelevat mies- ja naisyrittäjien kesken ja naisten liiketoiminta on painottunut palvelualoihin (Sutela & Pärnänen 2018; Vahtokari 2023). Tähän joukkoon mahtuu niin vähittäiskaupan alalla toimivia, kauneudenhoitopalveluja, mainostoimisto- tai suunnittelupalveluja tai kotiin tarjottavia hoivaan ja kodinhoitoon liittyviä palveluita (Työ- ja elinkeinoministeriö 2010; Vahtokari 2023). Miesten yritykset keskittyvät enemmän teollisuuteen ja kuljetuspalveluihin (Sutela ym. 2018). Naisyrittäjiä tutkittaessa oli heistä puolet suorittanut vähintään amk-tasoisen koulutuksen ja peruskoulun pohjalta yrittäjyyteen lähti vain 1 % naisista (Vahtokari 2023).

Yrittäjiksi ei yleensä lähdetä hetken mielijohteesta, vaan se on saattanut olla useamman vuoden kypsyttelyn tulosta. Tällöin henkilö kokee, että voi itse päättää koska päästää irti palkkatyöstä ja alkaa oman itsensä pomoksi (Sutela ym. 2018; Vahtokari 2023).

Miten löytää tarvittavaa koulutusta?

Moni yrittäjä kokee, että hänellä olisi tarvetta lisäkoulutukselle, mutta aikaa etsiä ja perehtyä koulutustarjontaan ei ole. Useat koulutukset voivat olla pitkäkestoisia sekä maksaa liikaa yrittäjän kukkarolle. Koska koulutuksen tarjoajia on paljon, voi yrittäjä mennä pyörälle päästään ja lopulta tietoisesti jättäytyä pois tarjolla olevista koulutusmahdollisuuksista.

Ongelma ei ole ainoastaan yksittäisen yrittäjän henkilökohtainen ajankäyttö. Ongelmaksi on usein noussut se, että tieto esimerkiksi LAB-ammattikorkeakoulun järjestämästä koulutuksesta ei saavuta alueen yrittäjiä. Tähän on useita syitä, kuten se, että  yrittäjäjärjestöt eivät automaattisesti markkinoi muita kuin itse järjestämiään koulutuksia, jotka yleensä ovat maksullisia. Näin ollen luonteva kanava yrittäjäjärjestön jäsenpostitusten ja sosiaalisen median kautta ei ole käytettävissä. Ammattikorkeakoulut ja myös yliopistot koetaan yrittäjäkentässä usein tutkintoihin johtaviin koulutusta tarjoavina organisaatioina eikä niinkään yrittäjille suunnatun koulutuksen tarjoajina. Tosiasia on, että moni yrittäjä jättää hyödyntämättä näiden koulutusta tarjoavien organisaatioiden lyhyet täsmäkoulutusmahdollisuudet, mitkä ovat nimenomaan yrittäjille tarkoitettu.

Miten LAB-ammattikorkeakoulu voi auttaa yrittäjää?

Valtakunnanlaajuisesti toteutettava Yritysten vihreä siirtymä, muutoskyvykkyys ja digitalisaatio –hanke on pureutunut erilaisiin ajankohtaisiin asioihin ja tarjoaa yrityksille muun muassa lyhytkestoisia simulaatiokoulutuksia sekä mikro-oppimisen kursseja. LAB-ammattikorkeakoulu on yksi hankkeen partnereista. (LAB-ammattikorkeakoulu 2023)

Erityisesti hoiva- ja kodinhoitopalveluja tarjoavien yritysten joukossa on runsaasti yksin työskenteleviä (Vahtokari 2023). Monet näistä pienistä naisyrittäjistä ovat ymmärtäneet, että he tarvitsevat monipuolisempaa osaamista yrityksen menestykselliseen pyörittämiseen, mutta arki ja toiveet eivät kohtaa, sillä arjen työssä tarvitaan käsipareja asiakastyössä aamuvarhaisesta iltaan. Toiveena oleva koulutus järjestetään usein keskellä päivää tai alkuillasta, jolloin on vielä sovittuja asiakaskäyntejä.

LAB-ammattikorkeakoulussa tarjotaan pien- ja yksinyrittäjille maksuttomia ns. mikro-oppimisen kursseja. Nämä kurssit ovat internetissä katsottavissa katsojalle sopivaan aikaan, vaikka iltapäivän tyhjän tunnin aikana tai illalla viimeisen asiakaskäynnin jälkeen. Mikro-oppimisen kurssit ovat nimensä mukaisesti lyhyitä, intensiivisiä kursseja, joiden sisältö voi vaihdella taloushallinnon asioista paremman somenäkyvyyden saavuttamiseen.

Kohtaanto-ongelman ratkaiseminen

Monipuolisen markkinoinnin lisääminen, yhteistyön kasvattaminen yrittäjäjärjestöjen kanssa edesauttaa molempia osapuolia: oppilaitokset voivat tarjota yrittäjille koulutusta lyhyistä yleisen tason tai toisaalta hyvinkin täsmäsisältöisistä mikrokursseista yritykselle räätälöityyn omaan koulutukseen.  Tässä yhteydessä mikrokursseilla tarkoitetaan lyhytkestoista täsmäkoulutusta jostakin tietystä asiasta.

Etelä-Karjalassa yhteistyön kasvattaminen on alkanut jo lupaavasti, kun alueella toimivat kaksi naisyrittäjien yhdistystä on antanut luvan lähestyä heitä sähköpostiviesteillä koulutustarjonnasta. Nämä yhdistykset välittävät tiedon omille jäsenilleen jäsenkirjeen tai muun sähköisen tiedottamisen osana.  Kun pää on avattu, toivotaan vastaavanlaisen yhteistyön vahvistuvan myös Etelä-Karjalan Yrittäjien kanssa. Tällöin yhteinen päämäärä on, että emme ole koulutuksen tarjoajina kilpailijoita, vaan täydennämme toisiamme. Alueen yrittäjien hyvinvointi ja laaja-alainen osaaminen on ehdottomasti koko maakunnan etu.

Tiedon jakamisessa yrittäjille on muistettava, että osa heistä ei kuulu mihinkään yrittäjäyhdistykseen tai yhteisöön. Nämä yrittäjät jäävät paitsi siitä informaatiosta, mitä järjestöt jäsenilleen tarjoavat. Nämäkin yrittäjät jakautuvat kahtia: on niitä, jotka kokevat ettei heillä ole varaa jäsenmaksuun. Samalla saatetaan ajatella, että jäsenmaksulle ei saa riittävää vastinetta. Toinen ääripää on ne yrittäjät, jotka kokevat, etteivät he tarvitse tällaista sidosryhmää ympärilleen, vaan heillä on jo olemassa riittävän vahvat verkostot ja osaaminen. Edellä mainittujen yritysten löytäminen ja heidän herättämisensä ja koulutuksiin kutsuminen on valtakunnallinenkin haaste ja sen eteen mekin LAB-ammattikorkeakoulussa teemme työtä, että tieto olisi kaikkien saatavilla.

Yrittäjiä on myös muistutettava ja rohkaistava tutustumaan ammattikorkeakoulujen koulutustarjontaan. Harvaan koulutukseen tarvitaan akateemista loppututkintoa, sillä työn ja yrittäjyyden mukanaan tuoma käytännön osaaminen ja ymmärrys ovat hyvä pohja hankkia lisää koulutusta.

Syksyn 2023 aikana Yritysten vihreä siirtymä, muutoskyvykkyys ja digitalisaatio –hanke toteuttaa erilaisia mikro-oppimisen kursseja, mutta myös simulaatioita työhyvinvointiin liittyen. Tarjolla on laaja valikoima koulutusta yrittäjille oman osaamisen kasvattamiseen ja samalla oman yrityksen toiminnan vahvistamiseen.

Lähteet

LAB-ammattikorkeakoulu. 2023. Yritysten vihreä siirtymä, muutoskyvykkyys ja digitalisaatio (React, Etelä-Suomi). Viitattu 22.5.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/yritysten-vihrea-siirtyma-muutoskyvykkyys-ja-digitalisaatio-react-etela-suomi

Sutela, H., Pärnänen, A. 2018. Yrittäjät Suomessa 2017. Tilastokeskus 2018. Helsinki. Viitattu 15.08.2023. Saatavissa http://www.stat.fi/tup/julkaisut/tiedostot/julkaisuluettelo/ytym_201700_2018_21465_net_p2.pdf

Työ- ja elinkeinoministeriö. 2010. MoniNainen ja Uudistuva Naisyrittäjyys. Naisyrittäjyyden edistämistyöryhmän loppuraportti. Naisyrittäjyyden edistämistyöryhmä 2010. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja. Työ ja Yrittäjyys 4/2010.

Vahtokari, Tarja. 2023. Miksi naiset päätyvät yrittäjiksi? Tuotantotalouden diplomityö. Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT. Viitattu 15.08.2023. Saatavissa https://lutpub.lut.fi/bitstream/handle/10024/165180/Diplomity%c3%b6%20Tarja%20Vahtokari%2025012023.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Yrittäjät 2022. Yrittäjyys Suomessa. Viitattu 15.08.2023. Saatavissa https://www.yrittajat.fi/yrittajajarjesto/tietoa-yrittajista/yrittajyys-suomessa/

Kirjoittaja

Tarja Vahtokari toimii TKI-asiantuntijana LAB-ammattikorkeakoulun Hyvinvointiyksikössä ja työskentelee asiantuntijana hankkeessa Yritysten vihreä siirtymä, muutoskyvykkyys ja digitalisaatio.

Artikkelikuva: https://pixabay.com/fi/photos/ilmoitustaulu-kannettava-tietokone-3233641/  (CC0)

Julkaistu 7.9.2023

Viittausohje

Vahtokari, T. 2023. Miten pienyrittäjä yhdistää ajankäytön, osaamisen kasvattamisen sekä löytää tarvittavaa koulutusta? LAB Pro. Viitattu pvm. Saatavissa https://www.labopen.fi/lab-pro/miten-pienyrittaja-yhdistaa-ajankayton-osaamisen-kasvattamisen-seka-loytaa-tarvittavaa-koulutusta/